Podmínky použití společnosti VitalSource Technologies, LLC.

Posted

This translation is provided for convenience only.  The US English version of these Terms of Use shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Tento překlad je poskytován pouze pro vaše pohodlí.  V případě rozporu nebo nesouladu s jiným překladem bude mít přednost verze těchto podmínek v americké angličtině.

Podmínky použití společnosti VitalSource Technologies, LLC.

Tyto podmínky použití („PP“) stanoví podmínky pro vaše používání obchodu VitalSource („stránky“) a vašeho softwaru pro čtení (včetně veškeré související dokumentace a aktualizací daného softwaru) a digitálního obsahu, který umí číst daný software, který poskytujeme ke stažení ze stránek („software“ a „licencovaný obsah“a souhrnně „produkty“).Tyto PP se vztahují také na služby přístupné prostřednictvím libovolného softwaru nebo stránek („služby“), pokud neplatí samostatné nebo dodatečné podmínky, a v tom případě budou zobrazeny na obrazovce nebo budou přístupné prostřednictvím odkazu.

Stránky a produkty provozované společností VitalSource Technologies, LLC., („VitalSource“ nebo také „my“, „naši“ a „nás“). Jsme společnost zapsaná podle zákonů státu Delaware ve Spojených státech. Naše registrační číslo je 2411480 a naše hlavní firemní sídlo se nachází na adrese One Ingram Boulevard, LaVergne, TN 37086.

Souhlasíte s těmito PP a přijímáte je jako podmínky vašeho používání stránek a produktů. Pokud s podmínkami těchto PP nesouhlasíte, nepřistupujte ke stránkám ani produktům ani je nepoužívejte. Vyhrazujeme si právo tyto PP příležitostně změnit. Uživatele stránek vyzýváme, aby si tyto PP pravidelně prostudovali, zda nedošlo k nějakým změnám, které příležitostně provádíme. Uživatelé produktů budou vyrozuměni pomocí PP zobrazených na obrazovce nebo pomocí odkazu na aktualizované PP při dalším spuštění softwaru nebo stažení nového licencovaného obsahu, i když žádné z těchto změn neplatí zpětně. Zaručujete se nám, že jste oprávněni uzavřít s námi smlouvu za podmínek těchto PP.

Tyto PP byly naposledy aktualizovány dne 13. května 2015.

Licence a použití

Udělujeme vám omezenou, nevýhradní, nepřenosnou licenci na používání stránek a libovolného produktu pouze pro vaše osobní použití. Komerční použití, použití v rozporu s těmito PP nebo použití pro shromažďování dat nebo za účelem zisku není povoleno.

Na počítači nebo jiném zařízení můžete vyhledávat a zobrazovat obsah stránek nebo libovolný produkt, můžete tisknout a kopírovat libovolné stránky a v souladu s následujícím bodem ukládat tyto stránky v elektronické formě na daném zařízení. Na určité funkce, součásti nebo obsah stránek se mohou vztahovat také další podmínky, a pokud tomu tak je, budou zobrazeny na obrazovce nebo budou přístupné prostřednictvím odkazu („ostatní podmínky“).

Stránky nebo produkt nebo cokoli, co je z těchto stránek nebo produktu dostupné, musíte používat pouze pro zákonné účely (při dodržení všech platných zákonů a předpisů) a odpovědným způsobem, a nikoli způsobem, který by mohl poškodit naše jméno nebo pověst nebo jméno a pověst některé naší pobočky.

Vaší odpovědností zůstávají:

 • všechny vaše činnosti související se stránkami nebo produktem,
 • veškerý obsah a údaje, které nám zašlete nebo které uvedete na stránkách nebo v souvislosti s produktem („váš obsah“),
 • vše, k čemu získáváte na stránkách nebo v souvislosti s produktem přístup, jak interpretujete nebo používáte stránky nebo produkt, a veškeré kroky, které provádíte v důsledku používání stránek nebo produktu.

Přístup ke stránkám a produktům

Produkty lze stahovat, získávat k nim přístup a používat je pouze na počítači nebo jiném zařízení, jež vlastníte nebo máte pod svou kontrolou a jež pracují s příslušným operačním systémem, pro který byl daný produkt navržen. To znamená, že se musíte ujistit, že máte kompatibilní zařízení splňující všechny potřebné technické specifikace, abyste si mohli stáhnout požadovaný produkt a k jednotlivým staženým produktům získat přístup a používat je.

Pokud stáhnete libovolný produkt do určitého zařízení, bude se mít za to, že jste získali povolení majitele tohoto počítače nebo jiného zařízení, které máte pod svou kontrolou, ale nikoli ve svém vlastnictví, ke stažení produktu do daného zařízení. Přijímáte odpovědnost podle těchto PP za veškerý svůj přístup k produktům z libovolného zařízení bez ohledu na to, zda je vlastníte či nikoli, a za jejich používání.

Potvrzujete, že poskytovatel mobilních služeb vám může účtovat poplatek za přístup k internetu z libovolného mobilního zařízení, do něhož stáhnete produkt nebo na kterém přistupujete k libovolnému produktu nebo na němž tento produkt používáte.

Příležitostně můžeme uživatelům, kteří se u nás zaregistrovali, omezit přístup k určitým funkcím, součástem nebo obsahu stránek nebo produktu nebo k celým stránkám nebo produktu. Musíte zajistit, aby všechny registrační údaje, které nám poskytnete, byly správné, a musíte zajistit jejich průběžnou správnost a aktuálnost.   Souhlasíte s tím, že společnost VitalSource může kdykoli a na základě předchozího oznámení nebo bez něj odstranit licencovaný obsah ze služby nebo stránek, pokud dle vlastního uvážení rozhodneme, že nemáme odpovídající nebo potřebná práva k tomu, abychom vám poskytovali k danému licencovanému obsahu přístup. Pokud se společnost VitalSource rozhodne odstranit licencovaný obsah ze služby A K TOMUTO ODSTRANĚNÍ DOJDE DO PRVNÍCH 12 MĚSÍCŮ OD DATA VAŠEHO NÁKUPU, souhlasíte s tím, že vaším jediným a výhradním prostředkem nápravy bude vrácení celé částky, kterou jste dříve zaplatili společnosti VitalSource za odstraněný licencovaný obsah. POKUD SE SPOLEČNOST VITALSOURCE ROZHODNE ODSTRANIT LICENCOVANÝ OBSAH ZE SLUŽBY KDYKOLI PO UPLYNUTUÍ 12 MĚSÍCŮ OD DATA VAŠEHO NÁKUPU DANÉHO LIICENCOVANÉHO OBSAHU, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEBUDETE MÍT NA VRÁCENÍ PENĚZ OD SPOLEČNOSTI VITALSOURCE NÁROK.

Pokud si vyberete nebo je vám jako součást našich bezpečnostních postupů přiděleno přihlašovací ID (např. uživatelské jméno a heslo nebo jiný identifikátor), musíte s těmito údaji zacházet jako s důvěrnými a nesmíte je prozradit nikomu jinému. Jste odpovědní za všechny činnosti, které probíhají pod vaším přihlašovacím ID, a musíte nás ihned upozornit na případné neoprávněné používání nebo jiné narušení bezpečnosti, o kterém se dozvíte. Vyhrazujeme si právo kdykoli deaktivovat libovolné přihlašovací ID v případě, že jste dle našeho názoru nesplnili ustanovení těchto PP, nebo pokud se prokáže, že údaje, které jste nám poskytli pro účely registrace jako uživatele, jsou nesprávné.

Nemůžeme zaručit a nezaručujeme nepřetržité, nepřerušované či bezchybné fungování stránek, služeb nebo libovolného produktu ani to, že obsah stránek nebo produktu bude reagovat určitou rychlostí (protože to závisí na řadě faktorů mimo naši kontrolu).  Konkrétní dohody o úrovni služeb mezi společností VitalSource a institucí nebo jinou obchodní jednotkou mohou být součástí jiné smlouvy a tato smlouva o úrovni služeb není vázána tímto odstavcem.

Pokud je to nutné pro zabezpečení nebo ze zákonných důvodů, vyhrazujeme si právo stáhnout nebo pozastavit provoz libovolného produktu nebo stránek po zaslání předchozího oznámení nebo bez něj.

Práva, která vám byla podle těchto PP udělena v souvislosti s přístupem k produktu a jeho používáním, můžete kdykoli ukončit trvalým odinstalováním a odstraněním vaší kopie daného produktu a odebráním konkrétních aktivací zařízení, které jste vytvořili.

Předplacený licencovaný obsah

Stahování placeného licencovaného obsahu může vyžadovat, abyste uhradili poplatek, jehož výše bude příležitostně stanovena na stránkách, pokud vám nebyl vydán kód (např. institucí, kde studujete, vydavatelem nebo maloobchodním prodejcem publikace, kterou jste již zakoupili v tištěné podobě), a v tom případě můžete daný kód použít k provedení právoplatného stažení.

Úhrada všech objednávek musí být provedena kreditní nebo debetní kartou prostřednictvím platební stránky. K provedení platby využíváme třetí osobu - poskytovatele platebních služeb. Platbu akceptuje většina kreditních a debetních karet. Platba je přijata v plném rozsahu a okamžitě. Měli byste vědět, že online platební transakce podléhají ověřovacím kontrolám ze strany vašeho vydavatele karty a neneseme odpovědnost v případě, že váš vydavatel karty odmítne platbu z libovolného důvodu schválit. Upozorňujeme, že váš vydavatel karty vám bude účtovat poplatek za online manipulaci nebo zpracování. Za tyto poplatky nejsme odpovědní.

Příslušné stažení bude dostupné ihned po schválení platby nebo zadání platného kódu. Berete na vědomí, že tomu tak je, a proto nemáte právo po zahájení stahování změnit názor (někdy také nazývané právo „vychladnout“).

Pokud jste provedli úhradu za stažení placeného licencovaného obsahu, zaručujeme se, že po stažení bude tento obsah v zásadě odpovídat popisu, který jsme uvedli při stažení, a že služby, jež prostřednictvím tohoto obsahu poskytujeme, budou poskytovány s přiměřenou péči a odborností. 

Co nesmíte dělat

Pokud není v těchto PP výslovně uvedeno jinak, nemáte povoleno:

 • pronajímat, najímat, půjčovat, prodávat, licencovat nebo převádět přístup ke stránkám nebo produktu třetí osobě nebo využívat stránky nebo produkt ke komerčním účelům nebo jinak používat informace uvedené na stránkách nebo v rámci produktu (přímo nebo nepřímo) pro účely zisku nebo výdělku,
 • kopírovat nebo ukládat produkt nebo stránky (nebo jejich část) jinak než pro vlastní nekomerční osobní použití,
 • ukládat stránky nebo produkt na server jiného paměťového zařízení připojeného k síti nebo vytvářejícího databázi,
 • zasahovat do stránek nebo produktu nebo jejich části, narušovat je, měnit, převádět nebo jinak upravovat nebo vytvářet nepřiměřené zatížení stránek nebo produktu nebo sítí či služeb souvisejících se stránkami nebo produktem ani se nebudete pokoušet obcházet bezpečnost serverů, na kterých jsou stránky nebo produkt hostovány,
 • provádět zpětný překlad, dekompilaci, analýzu nebo zpětnou kompilaci stránek nebo produktu,
 • zavádět do stránek nebo produktu software nebo automatické zástupce nebo skripty za účelem vytvoření více účtů, generování automatického vyhledávání, požadavků a dotazů nebo stripování, scrapování či dolování dat ze stránek nebo produktů,
 • přenášet, distribuovat, zavádět nebo jinak jakýmkoli způsobem prostřednictvím stránek nebo produktu zpřístupňovat libovolné viry, nátroje keylogger, spyware, červy, trojské koně, timebomby nebo jiné zákeřné nebo škodlivé programování, nebo
 • používat produkt nebo stránky způsobem, který by mohl poškodit naše jméno nebo pověst nebo jméno či pověst našich poboček,
 • exportovat produkt v rozporu s platnými zákony libovolné země o vývozu nebo dovozu,
 • veřejně zobrazovat, předvádět, znovu publikovat nebo reprodukovat libovolný produkt, který dáváme k dispozici ke stažení ze stránek (mimo jiné včetně zpřístupnění formou e-mailu, skupin na sociálních sítích, oblastí souborů nebo diskuzí, intranetových nebo internetových stránek nebo jinými prostředky),
 • zasahovat do bezpečnosti, správy digitálních práv nebo jiných postupů pro výkon licenčních práv v souvislosti s produktem, stránkami nebo službami nebo výše uvedené oblasti obcházet nebo pozměňovat,
 • jinak provádět cokoli, co tyto PP nepovolují.

Všechna práva, která jsou vám udělena podle těchto PP, budou v případě, že některé z nich porušíte, s okamžitou platností ukončena.

K tomu, abyste mohli s libovolným produktem provést cokoli, co není v těchto PP výslovně povoleno, musíte mít od nás samostatné povolení. Kontaktujte nás prostřednictvím údajů v části Kontaktujte nás na konci těchto PP.

Ochrana soukromých údajů

Použití vašich osobních údajů, které nám zašlete (prostřednictvím našich stránek nebo produktu) se řídí našimi zásadami ochrany soukromých údajů a použití souborů cookie, které jsou tímto výslovně začleněny jako součást těchto PP. Pokud jste si zásady ochrany soukromých údajů a použití souborů cookie ještě nepřečetli, měli byste tak učinit nyní.

Duševní vlastnictví

Produkt, který si stáhnete, vám neprodáváme, ale poskytujeme formou licence. Majitelem všech produktů zůstáváme po celou dobu my nebo majitelé obsahu.

Veškerá práva duševního vlastnictví na obsah těchto stránek, licencovaný obsah a jednotlivé produkty a jejich obsah (včetně značky VitalSource®, VitalSource Bookshelf® a dalších ochranných známek, textů, grafiky, softwaru, fotografií a jiných materiálů, obrázků, obrazových a zvukových záznamů) (dále souhrnně „obsah“), které nejsou vaším obsahem, vlastní společnost VitalSource nebo její majitelé licencí. Pokud není v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, pak pokud je to nezbytné k prohlížení obsahu na stránkách nebo ve vašem prohlížeči nebo tak, jak to povolují platné zákony, které nelze vyloučit ani omezit, neposkytuje vám žádné ustanovení těchto PP práva týkající se duševního vlastnictví, která máme my nebo naši majitelé licencí, a berete na vědomí, že stažením stránek nebo produktu nebo jejich libovolného obsahu nenabýváte žádná vlastnická práva.

Pokud vytisknete, zkopírujete nebo uložíte stránky z našich stránek (pouze způsobem povoleným v části „Licence a použití“ v těchto PP), musíte zajistit, že budou reprodukována případná sdělení o autorských právech nebo jiných právech duševního vlastnictví, která jsou obsažena v původním obsahu.

Software může obsahovat kód, který je obvykle označovaný jako software s otevřeným zdrojovým kódem, který je distribuovaný podle libovolné známé varianty licenčních podmínek včetně podmínek, které umožňují volnou distribuci a úpravu zdrojového kódu příslušného softwaru nebo které vyžadují, aby všichni distributoři tento zdrojový kód na požádání zdarma zpřístupnili, a to včetně příspěvků nebo úprav prováděných daným distributorem (dále souhrnně „software s otevřeným zdrojovým kódem“). Upozorňujeme, že pokud software obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem, tento prvek je vám poskytován formou licence podle příslušných licenčních podmínek příslušného majitele licence jako třetí osoby („licenční podmínky pro otevřený zdrojový kód“), nikoli podle těchto PP, a souhlasíte s tím, že budete těmito licenčními podmínkami pro otevřený zdrojový kód vázáni. Kopie zdrojového kódu pro libovolný software s otevřeným zdrojovým kódem obsažený v softwaru a příslušné licenční podmínky pro otevřený zdrojový kód vám budou k dispozici na požádání.

Obsah

Příležitostně můžeme bez předchozího oznámení změnit formát a obsah stránek. Vyhrazujeme si právo změnit vzhled, vlastnosti nebo funkce produktu nebo služeb vytvořením aktualizovaného produktu nebo služby, které vám budou k dispozici ke stažení, nebo - pokud to nastavení vašeho zařízení dovoluje - automatickým doručováním aktualizací. Nejste povinni aktualizovaný produkt nebo službu stáhnout, ale můžeme přestat poskytovat nebo aktualizovat obsah předchozích verzí produktu nebo služby a podle povahy aktualizace se může stát, že za určitých okolností nebudete moci v používání produktu nebo služby pokračovat, dokud si nestáhnete aktualizovanou verzi.

Protože u elektronických služeb může dojít k přerušení provozu nebo poruše, souhlasíte s tím, že stránky používáte „tak, jak jsou“ a „jak leží a běží“ a na vlastní riziko. Souhlasíte také s tím, že stahování produktu nebo služby, které jsou vám zdarma poskytnuty ke stažení, přístup k nim a jejich používání jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak leží a běží“ a na vlastní riziko.

Můžeme, avšak není to naše povinnost, vám zpřístupnit produkt nebo službu nebo jejich obsah a můžete přestat tyto aktualizace kdykoli poskytovat, a to na základě předchozího oznámení či bez něj.

I když se snažíme zajistit, aby veškerý obsah a ostatní informace obsažená na stránkách nebo zpřístupněné prostřednictvím produktu nebo služby, jichž jsme zdrojem, byly správné, je obsah používán pouze pro vaše pohodlí a není zamýšlen jako autoritativní obsah nebo rada, na které je možné se spoléhat. Berete na vědomí, že produkty mohou zpřístupňovat obsah, který je odvozen z řady zdrojů, za které nejsme odpovědní. Části stránek, produkt nebo služba nemusí být občas správné, přesné, spolehlivé, úplné nebo aktuální. Než budete podle těchto informací jednat, měli byste si je u nás nebo relevantního zdroje informací ověřit a provést další potřebné zjišťování, a pokud zjistíte na našich stránkách nebo v rámci produktů nebo služeb nějaký nepřesný, neúplný nebo neaktuální obsah, upozorněte nás.

Nemůžeme zaručit a nezaručujeme, že obsah stránek nebo produkt či služba a jejich obsah bude obsahovat viry nebo jiný kód, který může obsahovat škodlivé nebo destruktivní prvky, nebo že přístup ke stránkám, produktům nebo službě bude fungovat tak, jak je zamýšleno, nebo že bude nepřerušovaný. Vaší povinností je zavést vhodná ochranná opatření pro výpočetní techniku (včetně antivirové a jiné bezpečnostní ochrany) tak, aby byly splněny vaše konkrétní požadavky, pokud jde o bezpečnost a spolehlivost stránek, produktu nebo služby.

Produkty ke stažení

Společnost VitalSource vám dává produkty k dispozici ke stažení prostřednictvím stránek. Ceny jsou zobrazeny u příslušného produktu nebo služby. Ceny všech produktů a služeb a jejich dostupnost se mohou kdykoli bez upozornění změnit do okamžiku, kdy přijmeme vaši objednávku. Ceny mohou nebo nemusí zahrnovat příslušnou daň z prodeje, užívání nebo jiné daně, avšak tyto daně budou stanoveny, vypočítány a inkasovány na prodejním místě. Po ověření jednotlivých objednávek bude e-mailem zasláno potvrzení. Nejsme odpovědní za přerušení nebo poruchu komunikace nebo postupu z libovolných příčin, které mají za následek, že nám nebude doručena objednávka nebo platba nebo platební údaje nebo že výše uvedené nezpracujeme. Platba bude považována za přijatou v okamžiku, kdy budeme moci připsat nebo převést požadovanou částku na náš uvedený bankovní účet. Na produkty a jejich stahování se vztahují tyto PP.

Abyste mohli stahovat produkty ze stránek, musí vám být nejméně 18 let. I když osoby mladší 18 let mohou produkty používat, mohou tak činit pouze za účasti rodiče nebo zákonného zástupce nebo pod jejich dozorem a s jejich souhlasem.

Odkazy a nástroje třetích osob

Stránky a určité produkty mohou příležitostně obsahovat odkazy na externí stránky nebo aplikace, jež vlastní, provozují nebo produkují třetí osoby či organizace, které jsou na nás nezávislé, a jež mohou obsahovat odkazy na nabídky a reklamu třetích osob. Zahrnujeme je pouze pro vaše pohodlí, abychom vám poskytli přístup k informacím, produktům nebo službám, které pro vás mohou být užitečné nebo zajímavé. Obsah těchto stránek neověřujeme a nejsme za tyto stránky ani za to, co poskytují, odpovědní a nezaručujeme, že budou neustále k dispozici. Skutečnost, že zahrnujeme odkazy na tyto externí stránky, neznamená souhlas, sponzorování nebo doporučení jejich provozovatelů nebo zakladatelů nebo materiálů na nich uvedených nebo jakékoli spojení s nimi.

Určité nástroje, zařízení, softwarové programy nebo jiné funkce dostupné na stránkách nebo v rámci produktů nebo jejich prostřednictvím mohou být poskytovány třetími osobami. Tyto nástroje jsou poskytovány nebo zpřístupňovány pro vaše pohodlí. Tyto nástroje nevlastníme ani neprovozujeme a nejsme povinni zkoumat obsah, dostupnost, správnost, přiměřenost, včasnost, platnost, dodržování autorských práv, zákonnost, slušnost, kvalitu, úplnost ani jiné vlastnosti těchto nástrojů.

Naše odpovědnost

Žádné ustanovení těchto PP nemá za účel omezit nebo vyloučit naši odpovědnost vůči vám v souvislosti s:

 • smrtí nebo újmou na zdraví způsobenou vaší nedbalostí,
 • podvodným uvedením nesprávných údajů,
 • vyloučením, omezením nebo změnou práv, která můžete mít podle zákona, jež nelze smluvně vyloučit, omezit ani změnit („vaše spotřebitelská práva“). Další informace o svých spotřebitelských právech můžete získat u spotřebitelských organizací a orgánů, např. místního úřadu pro obchodní normy nebo úřadu pro občanské poradenství.

S výjimkou výše uvedeného (včetně vašich spotřebitelských práv) nebudeme vůči vám v žádném případě odpovědní za:

 • obchodní ztráty,
 • ztráty, které nebylo možno přiměřeně předpokládat,
 • nesplnění nebo opožděné splnění našich povinností, které je způsobeno okolnostmi mimo naši přiměřenou kontrolu.

Pokud utrpíte v souvislosti se stránkami nebo produktem ztrátu, musíte přijmout veškerá přiměřená opatření k minimalizaci vaší ztráty, a to včetně toho, že nás neprodleně vyrozumíte o krocích, které můžeme podniknout, abychom vám pomohli tyto vaše ztráty minimalizovat. Naše případná odpovědnost za ztráty, které vám vznikly, nepřekročí v souhrnu celkovou částku poplatků, které jste zaplatili za příslušný placený produkt, v souvislosti s nímž odpovědnost vznikla.

SPOLEČNOST VITALSOURCE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEMŮŽE BÝT ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO REPRESIVNÍ ŠKODY VČETNĚ JAKÝCHKOLI NÁROKŮ SOUVISEJÍCÍCH SE ZTRÁTOU ZISKU, PŘERUŠENÍM OBCHODNÍ ČINNOSTI, NEMOŽNOSTÍ STUDOVAT ČI VYUČOVAT, ZTRÁTOU INFORMACÍ ČI JINÝMI ŠKODAMI V DŮSLEDKU POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ PRODUKTU SPOLEČNOSTI VITALSOURCE. ZA JAKÝCHKOLI OKOLNOSTÍ JE VÝHRADNÍ POVINNOSTÍ A ODPOVĚDNOSTÍ SPOLEČNOSTI VITALSOURCE NA ZÁKLADĚ TÉTO DOHODY VÝMĚNA NEBO OPRAVA MÉDIÍ, NA KTERÝCH BYL PRODUKT SPOLEČNOSTI VITALSOURCE POSKYTNUT, PŘÍPADNĚ VRÁCENÍ ČÁSTKY UHRAZENÉ PŘI NÁKUPU PRODUKTU SPOLEČNOSTI VITALSOURCE. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A PROTO TATO VYLOUČENÍ A OMEZENÍ V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH NEPLATÍ.

S VÝJIMKOU ZDE UVEDENÝCH USTANOVENÍ JSOU VÁM PRODUKTY SPOLEČNOSTI VITALSOURCE POSKYTOVÁNY SPOLEČNOSTÍ VITALSOURCE „TAK, JAK JSOU“, A PODLE DOSTUPNOSTI. VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, KTERÉ NEJSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TÉTO DOHODĚ, AŤ UŽ JSOU VÝSLOVNÉ, NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PŘEDPISŮ, JSOU SPOLEČNOSTÍ VITALSOURCE A JEJÍMI POSKYTOVATELI LICENCE VYLOUČENY. ŽÁDNÁ PODÁNÍ INFORMACÍ ANI VYSVĚTLENÍ NESMÍ BÝT DŮVODEM KE VZNIKU ZÁRUKY NA PRODUKT VST, NENÍ-LI TAK VÝSLOVNĚ UVEDENO V TÉTO DOHODĚ.

Všeobecná ustanovení

Nesmíte provést převod nebo postoupení všech nebo některých svých práv či povinností podle těchto PP.

Veškerá oznámení, která nám zašlete, musí být odeslána v písemné podobě na adresu uvedenou na konci těchto PP.

Pokud nebudeme vymáhat některá svá práva, neznamená to, že se daného práva vzdáváme.

Pokud se zjistí, že některé ustanovení těchto PP je nevymahatelné, všechna ostatní ustanovení zůstanou nedotčená.

Tyto PP nelze změnit jinak než s naším výslovným písemným souhlasem.

Tyto PP a ostatní podmínky představují celou dohodu mezi vámi a námi v souvislosti s jejich předmětnou záležitostí.

Tyto PP se budou řídit zákony státu Tennessee a souhlasíte s tím, že výhradní příslušnost k řešení případných sporů vyplývajících nebo souvisejících s těmito PP budou mít soudy státu Tennessee (a jejich příslušné odvolací soudy). Neexistuje žádné ustanovení, které by nám bránilo v zahájení řízení na ochranu našich práv duševního vlastnictví u soudu s příslušnou pravomocí.

Ukončení

Pokud nedodržíte některá ustanovení PP nebo budeme mít důvodné podezření, že jste je nedodrželi, můžeme ukončit, zakázat, uzamknout, zablokovat nebo pozastavit váš přístup ke stránkám nebo libovolnému produktu. V případě takového ukončení musíte ukončit veškeré používání stránek nebo produktu a společnost VitalSource může váš přístup ke stránkám nebo produktu ihned zrušit.

Veškerá ustanovení, která svou povahou přetrvávají i po ukončení těchto PP, budou platit i nadále.

Kontaktujte nás

Máte-li nějaké otázky, připomínky nebo požadavky týkající se těchto PP, kontaktujte nás:

VitalSource Technologies


One Ingram Boulevard

LaVergne, TN 37086

 

 

people found this useful.
Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0