VitalSource Technologies LLC. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Posted

This translation is provided for convenience only.  The US English version of these Terms of Use shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Η παρούσα μετάφραση παρέχεται για λόγους διευκόλυνσης μόνο.  Η έκδοση σε Αγγλικά ΗΠΑ των παρόντων Όρων Χρήσης θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας ή ασυνέπειας σε οποιαδήποτε μετάφραση σε άλλη γλώσσα.

VitalSource Technologies LLC. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις χρήσης (“TOU”) ορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση από πλευράς σας του Vital Source Store (η “Ιστοσελίδα”) καθώς και τη χρήση από πλευράς σας του λογισμικού ανάγνωσης (συμπεριλαμβανομένων των πιθανών ενημερώσεων αυτού του λογισμικού), καθώς και του ψηφιακού περιεχομένου που μπορεί να αναγνωστεί από το εν λόγω λογισμικό και το οποίο διαθέτουμε προς λήψη από την Ιστοσελίδα (αντίστοιχα "Λογισμικό" και "Αδειοδοτημένο Περιεχόμενο" και συλλογικά "Προϊόντα"). Οι παρόντες TOU θα ισχύσουν επίσης για κάθε υπηρεσία που καθίσταται προσβάσιμη μέσω του Λογισμικού ή της Ιστοσελίδας (οι “Υπηρεσίες”), εκτός και αν ισχύουν ξεχωριστοί ή πρόσθετοι όροι, περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω όροι θα εμφανίζονται στην οθόνη ή θα είναι προσβάσιμοι μέσω συνδέσμου.

Η Ιστοσελίδα και τα Προϊόντα διατίθενται από την Vital Source Technologies, LLC. (“ Vital Source,” καθώς και κάθε αναφορά σε “εμείς,” “μας ,” και “ εμάς”). Είμαστε μια εταιρεία που διέπεται από τη νομοθεσία της Πολιτείας του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αριθμός μητρώου μας είναι 2411480 και η δηλωμένη έδρα μας βρίσκεται στη διεύθυνση One Ingram Boulevard, LaVergne, TN 37086.

Συμφωνείτε με και αποδέχεστε τους παρόντες TOUs ως προϋπόθεση για τη χρήση από πλευράς σας της Ιστοσελίδας και των Προϊόντων. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους των παρόντων TOU, μην προσπελάσετε και μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή τα Προϊόντα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τους παρόντες TOU κατά καιρούς.  Συστήνεται στους χρήστες της Ιστοσελίδας να ανατρέχουν περιοδικά στους παρόντες TOU ώστε να ενημερώνονται για πιθανές αλλαγές στις οποίες ενδέχεται να προβαίνουμε κατά διαστήματα. Οι χρήστες των Προϊόντων θα ενημερώνονται με εμφάνιση των TOU στην οθόνη ή μέσω ενός συνδέσμου προς τους ενημερωμένους TOU, κατά την επόμενη εκκίνηση του Λογισμικού ή κατά τη λήψη νέου Αδειοδοτημένου περιεχομένου, παρόλο που οι εν λόγω αλλαγές δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Διά του παρόντος εγγυάστε σε εμάς ότι φέρετε την αρμοδιότητα να υπεισέλθετε σε συμφωνία μαζί μας για τους όρους των παρόντων TOU.

Οι παρόντες TOU ενημερώθηκαν για τελευταία φορά στις 13 Μαΐου, 2015.

Άδεια και χρήση

Δια του παρόντος σας παρέχεται μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και κάθε Προϊόν, αυστηρά για προσωπική σας χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση, χρήση κατά παράβαση των παρόντων TOU ή χρήση για συλλογή δεδομένων ή/και χρήση με σκοπό το οικονομικό όφελος.

Έχετε τη δυνατότητα ανάκτησης και προβολής περιεχομένου από την Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε Προϊόν σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή, να εκτυπώσετε και αντιγράψετε μεμονωμένες σελίδες και, σύμφωνα με την παρακάτω ενότητα, να αποθηκεύετε τις εν λόγω σελίδες σε ηλεκτρονική μορφή στην αναφερθείσα συσκευή. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μέρη ή λειτουργίες της Ιστοσελίδας και, όπου αυτά αντιστοιχούν, θα εμφανίζονται στην οθόνη ή θα καθίστανται διαθέσιμα μέσω συνδέσμου ("Λοιποί όροι").

Οφείλετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή το Προϊόν και κάθε στοιχείο διαθέσιμο από την Ιστοσελίδα ή ένα Προϊόν μόνο για νόμιμους σκοπούς (σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς), με υπεύθυνο τρόπο και όχι με τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην επωνυμία ή αξιοπιστία μας ή την επωνυμία και αξιοπιστία οιουδήποτε εκ των συνεργατών μας.

Παραμένετε υπεύθυνοι για τα εξής:

 • το σύνολο των δραστηριοτήτων σας επί και σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή/και το Προϊόν,
 • το σύνολο του περιεχομένου και των στοιχείων που υποβάλετε ή αναρτάτε στην Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε Προϊόν ("Το περιεχόμενό σας"),
 • τα στοιχεία που προσπελάζετε στην Ιστοσελίδα ή το Προϊόν, τον τρόπο που ερμηνεύετε ή χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή το Προϊόν και κάθε ενέργεια που ενδέχεται να εκτελέσετε ως αποτέλεσμα της χρήσης της Ιστοσελίδας ή του Προϊόντος.

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τα Προϊόντα

Η λήψη, πρόσβαση και χρήση των Προϊόντων επιτρέπεται μόνο σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή που τελεί υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχό σας και εκτελεί το αντίστοιχο λειτουργικό σύστημα για το οποίο σχεδιάστηκε το ενεχόμενο Προϊόν. Συνεπώς, οφείλετε να διασφαλίσετε ότι διαθέτετε συμβατή συσκευή, η οποία πληροί όλες τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να σας επιτρέψει να πραγματοποιήσετε λήψη κάθε Προϊόντος που επιθυμείτε και να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε κάθε Προϊόν για το οποίο πραγματοποιήσατε λήψη.

Θεωρείται δεδομένο ότι έχετε λάβει άδεια από τον πιθανό ιδιοκτήτη του υπολογιστή ή της άλλης συσκευής η οποία τελεί υπό τον έλεγχο, αλλά όχι την κυριότητά σας, αναφορικά με τη λήψη οποιουδήποτε Προϊόντος στην εν λόγω συσκευή. Αποδέχεστε την ευθύνη, σύμφωνα με τους παρόντες TOU, για κάθε πρόσβαση και χρήση οποιουδήποτε Προϊόντος σε οποιαδήποτε συσκευή, ανεξαρτήτως από το εάν τελεί υπό την κυριότητά σας.

Αποδέχεστε ότι ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, για κάθε συσκευή κινητού τηλεφώνου στην οποία πραγματοποιείτε λήψη ή με την οποία αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε Προϊόν, ενδέχεται να εφαρμόσει χρεώσεις για την πρόσβαση στο διαδίκτυο με την εν λόγω συσκευή.

Φέρουμε το δικαίωμα, κατά καιρούς, να περιορίζουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες, μέρη ή περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή κάποιου Προϊόντος ή του συνόλου της Ιστοσελίδας ή Προϊόντος σε χρήστες που έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία μας. Οφείλετε να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία εγγραφής που παρέχετε είναι ακριβή και οφείλετε να διατηρείτε αυτά τα στοιχεία ακριβή και ενημερωμένα.   Συμφωνείτε ότι η Vital Source φέρει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να καταργήσει Αδειοδοτημένο Περιεχόμενο από την Υπηρεσία ή την Ιστοσελίδα, εφόσον κρίνουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι δεν φέρουμε τα κατάλληλα ή απαραίτητα δικαιώματα για την παροχή πρόσβασης στο εν λόγω Αδειοδοτημένο Περιεχόμενο. Στην περίπτωση όπου η Vital Source επιλέξει να καταργήσει Αδειοδοτημένο Περιεχόμενο από την Υπηρεσία ΚΑΙ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΑΣ, συμφωνείτε ότι η μόνη και αποκλειστική σας αποζημίωση θα είναι η επιστροφή του συνόλου των ποσών που κατεβλήθηκαν προηγουμένως από εσάς στη Vital Source για το εν λόγω Αδειοδοτημένο Περιεχόμενο που απομακρύνθηκε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η VITAL SOURCE ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΑΔΕΙΟΤΟΤΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ 12 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ VITAL SOURCE .

Εάν επιλέξετε ή σας παρασχεθεί προσδιοριστικό (ID) σύνδεσης (όπως όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης ή άλλο προσδιοριστικό), ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, οφείλετε να διαχειρίζεστε τις εν λόγω πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις αποκαλύπτετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Είστε υπεύθυνοι για το σύνολο των δραστηριοτήτων που εκτελούνται με τα στοιχεία σύνδεσής σας και οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή άλλη παραβίαση της ασφάλειας που υποπέφτει στην αντίληψή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε κάθε ταυτότητα σύνδεσης, οποιαδήποτε στιγμή, εάν κατά την άποψή μας, δεν συμμορφωθήκατε με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων TOU ή εάν οποιαδήποτε από τα στοιχεία που παραθέσατε για τους σκοπούς της εγγραφής σας ως χρήστη αποδειχθούν ψευδή.

Δεν έχουμε τη δυνατότητα να εγγυηθούμε και δεν εγγυώμαστε τη συνεχή, αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε Προϊόντος ή ότι κάθε περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή Προϊόντος θα ανταποκρίνεται με συγκεκριμένη ταχύτητα (καθώς αυτό εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων πέραν του ελέγχου μας).  Οι συγκεκριμένες συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών μεταξύ της VitalSource και ενός οργανισμού ή άλλης επιχειρηματικής οντότητας ενδέχεται να αποτελούν μέρος άλλης συμφωνίας και η εν λόγω SLA δεν δεσμεύεται από την παρούσα παράγραφο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να αναστείλουμε τη λειτουργία οποιουδήποτε Προϊόντος ή της Ιστοσελίδας, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, εφόσον επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας ή για νομικούς λόγους.

Έχετε το δικαίωμα, καθ' οιονδήποτε χρόνο, να διακόψετε τα δικαιώματα που σας εκχωρήθηκαν με τους παρόντες TOU για την πρόσβαση και χρήση οποιουδήποτε Προϊόντος μέσω της μόνιμης κατάργησης της εγκατάστασης και διαγραφής του αντιγράφου του εν λόγω Προϊόντος που διατηρείτε και την κατάργηση των ενεργοποιήσεων για συγκεκριμένο μηχάνημα που έχετε δημιουργήσει

Αδειοδοτημένο Περιεχόμενο με χρέωση

Η λήψη Αδειοδοτημένου Περιεχομένου με χρέωση, ενδέχεται να απαιτεί από εσάς την καταβολή αντιτίμου, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί στο ποσό που ορίζεται στην Ιστοσελίδα κατά καιρούς, εκτός και αν έχτε λάβει κωδικό (για παράδειγμα από ένα ίδρυμα στο οποίο φοιτάτε, έναν εκδότη ή έμπορο λιανικής μιας έκδοσης που έχετε ήδη αγοράσει σε έντυπη μορφή), περίπτωση κατά την οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανάκτηση του κωδικού με την κατάλληλη λήψη.

Η πληρωμή όλων των παραγγελιών πρέπει να πραγματοποιείται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω της σελίδας εξόδου από το κατάστημα. Χρησιμοποιούμε έναν αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής τρίτων για τη λήψη των πληρωμών. Γίνονται δεκτές πληρωμές από τις περισσότερες κύριες πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Η πληρωμή λαμβάνεται στο σύνολό της άμεσα. Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι οι διαδικτυακές συναλλαγές πληρωμών υπόκεινται σε ελέγχους επαλήθευσης του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας και δεν φέρουμε ευθύνη εάν ο εκδότης της κάρτας απορρίψει την εξουσιοδότηση της πληρωμής για οποιονδήποτε λόγο. Σημειώστε ότι είναι πιθανό ο εκδότης της κάρτας σας να εφαρμόζει χρεώσεις διαδικτυακής ταμειακής διαχείρισης ή τέλη διεκπεραίωσης. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτό.

Η σχετική λήψη θα γίνει διαθέσιμα άμεσα με την εξουσιοδότηση της πληρωμής ή μόλις καταχωρίσετε έναν έγκυρο κωδικό και, επιβεβαιώσετε ότι αυτή η ενέργεια ισχύει και συνεπώς, δεν φέρετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη (συχνά γνωστό ως δικαίωμα ‘υπαναχώρησης’) μόλις ξεκινήσει η λήψη.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καταβάλετε ποσό για τη λήψη Αδειοδοτημένου Περιεχομένου με χρέωση, εγγυώμαστε ότι, μετά τη λήψη του, θα συμμορφώνεται ουσιαστικά με την περιγραφή που παρέχεται από εμάς στο σημείο λήψης και ότι οι πιθανές υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω αυτού θα παρασχεθούν με τη δέουσα επιμέλεια και ικανότητα. 

Μη επιτρεπόμενες ενέργειες

Με την εξαίρεση των όσων αναφέρονται ρητώς στους παρόντες TOU, δεν έχετε το δικαίωμα να προβείτε στις εξής ενέργειες:

 • ενοικίαση, μίσθωση, δανεισμό, πώληση, αδειοδότηση ή μεταβίβαση της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ή το Προϊόν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή εκμετάλλευση της Ιστοσελίδας ή του Προϊόντος για εμπορικούς σκοπούς ή άλλη χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών στην Ιστοσελίδα ή σε ένα Προϊόν (άμεσα ή έμμεσα) με σκοπό το κέρδος ή όφελος,
 • αντιγραφή ή αποθήκευση οποιουδήποτε Προϊόντος ή της Ιστοσελίδας (ή οποιουδήποτε τμήματος αυτών) παρά μόνο για αυστηρά μη εμπορική, προσωπική σας χρήση,
 • αποθήκευση της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε Προϊόντος σε διακομιστή άλλης συσκευής αποθήκευσης συνδεδεμένης σε δίκτυο ή δημιουργία βάσης δεδομένων,
 • παρεμβολή, διακοπή, τροποποίηση, μετάφραση ή αλλαγή της Ιστοσελίδας ή του Προϊόντος ή οποιουδήποτε μέρους αυτών ή δημιουργία μη οφειλόμενου κωλύματος στην Ιστοσελίδα ή το Προϊόν ή τα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που συνδέονται με την Ιστοσελίδα ή το Προϊόν, καθώς και προσπάθεια παράκαμψης της ασφάλειας των πιθανών διακομιστών επί των οποίων φιλοξενείται η Ιστοσελίδα η το Προϊόν,
 • αντιστροφή, ανάλυση, αποσυναρμολόγηση ή αντίστροφη συναρμολόγηση της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε Προϊόντος,
 • εισαγωγή λογισμικού ή αυτοματοποιημένων στοιχείων ή σεναρίων στην Ιστοσελίδα ή το Προϊόν ώστε να δημιουργήσετε πολλαπλούς λογαριασμούς, να δημιουργήσετε αυτοματοποιημένες αναζητήσεις, απαιτήσεις και ερωτήματα ή να αντλήσετε, αποσπάσετε ή εξαγάγετε δεδομένα από την Ιστοσελίδα ή το Προϊόν,
 • μετάδοση, διανομή, παρουσιάση ή άλλου είδους διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας ή Προϊόντος οποιουδήποτε ιού, προγράμματος καταγραφής πληκτρολογίου, λογισμικού παρακολούθησης, worm, trojan horses, timebombs ή άλλο κακόβουλο ή επιζήμιο προϊόν προγραμματισμού ή
 • χρήση οποιουδήποτε Προϊόντος ή της Ιστοσελίδας με τρόπο που ενδέχεται να ζημιώσει την επωνυμία ή αξιοπιστία μας ή την αντίστοιχη επωνυμία ή αξιοπιστία των συνεργατών μας,
 • εξαγωγή οποιουδήποτε Προϊόντος κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί εισαγωγών ή εξαγωγών, οποιασδήποτε χώρας,
 • δημόσια προβολή, εκτέλεση, αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε Προϊόντος ή οποιουδήποτε προϊόντος καθιστούμε διαθέσιμο προς λήψη από την Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς της χρήσης των μεθόδων αποστολής email, ομάδων ειδήσεων, αρχείων ή χώρων συζητήσεων, ιστοσελίδες ενδοδικτύου ή διαδικτύου ή κάθε άλλο μέσο),
 • αλλοίωση, παράκαμψη ή τροποποίηση οποιασδήποτε ασφάλειας διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων ή αλλων διαδικασιών επιβολής αδειοδότησης που σχετίζεται με το Προϊόν, την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες ή
 • την εκτέλεση κάθε άλλης πράξης που δεν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες TOU.

Το σύνολο των δικαιωμάτων που σας εκχωρούνται με τους παρόντες TOU παύουν αυτοδικαίως στην περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εξ αυτών.

Για να εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία δεν επιτρέπεται ρητώς από τους παρόντες TOU, απαιτείται η λήψη ξεχωριστής άδειας από εμάς. Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα Επικοινωνία στο τέλος των παρόντων TOU.

Πολιτική απορρήτου

Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε εμάς (μέσω της Ιστοσελίδας μας ή οποιοδήποτε Προϊόν) διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου & Cookies που εφαρμόζουμε, η οποία ορίζεται ρητώς ως αναπόσπαστο μέρος των παρόντων TOU. Εάν δεν έχετε ήδη διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου & Cookies, πρέπει να το πράξετε τώρα.

Πνευματικά δικαιώματα

Σας εκχωρούμε με άδεια κάθε Προϊόν για το οποίο πραγματοποιείτε λήψη αλλά δεν πραγματοποιούμε πώληση του σε εσάς. Εμείς ή οι ιδιοκτήτες του περιεχομένου παραμένουμε κάτοχοι του συνόλου των Προϊόντων καθ' οιονδήποτε χρόνο.

Το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων σε κάθε περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, το Αδειοδοτημένο Περιεχόμενο και σε κάθε Προϊόν και στα περιεχόμενά του (συμπεριλαμβανομένου του Vital Source®, Vital Source Bookshelf® και των λοιπών εμπορικών σημάτων, του κειμένου, των γραφικών, του λογισμικού, των φωτογραφιών και άλλου υλικού, εικόνων, βίντεο και ήχου) (συλλογικά το “Περιεχόμενο”), με την εξαίρεση του Περιεχομένου Σας , αποτελούν ιδιοκτησία της Vital Source ή των εκχωρούντων της αδείας μας. Με την εξαίρεση των όσων ορίζονται ρητώς στο παρόν, όπου απαιτείται για την προβολή του Περιεχομένου στην Ιστοσελίδα ή το πρόγραμμα περιήγησής σας ή όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία δεν δύναται να εξαιρεθεί ή περιοριστεί, τίποτα εκ των όσων περιέχονται στους παρόντες TOU δεν σας παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα ως προς οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία, δική μας ή των εκχωρούντων της αδείας μας και, αποδέχεστε ότι δεν λαμβάνετε κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας δυνάμει της λήψης της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε Προϊόντος ή περιεχομένου τους. 

Στην περίπτωση κατά την οποία εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή αποθηκεύσετε σελίδες από την Ιστοσελίδα (μόνο στο μέτρο που επιτρέπεται από την ενότητα “Άδεια και Χρήση” των παρόντων TOU), οφείλετε να διασφαλίσετε ότι οι πιθανές επισημάνσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλες ειδοποιήσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στο αρχικό περιεχόμενο, αναπαράγονται επίσης.

Το Λογισμικό ενδέχεται να περιέχει κώδικα, αναφερόμενο ως λογισμικό ανοικτού κώδικα, ο οποίος διανέμεται με οποιαδήποτε από τις πολλές γνωστές διαφοροποιήσεις των όρων αδείας ανοικτού κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των όρων που επιτρέπουν την ελεύθερη διανομή και τροποποίηση του εν λόγω πηγαίου κώδικα του λογισμικού ή/και οι οποίοι απαιτούν από όλους τους διανομείς να διαθέτουν ελεύθερα τον εν λόγω πηγαίο κώδικα κατόπιν αιτήματος, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής ή των τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους εν λόγω διανομείς (συλλογικά, "Λογισμικό ανοικτού κώδικα"). Σημειώστε ότι, στο μέτρο που οποιοδήποτε Λογισμικό περιέχει Λογισμικό ανοικτού κώδικα, αυτό το στοιχείο εκχωρείται με άδεια σε εσάς μόνο σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους άδειας χρήσης του εμπλεκόμενου τρίτου μέρους που εκχωρει την άδεια ("Όροι άδειας χρήσης ανοικτού κώδικα") και όχι σύμφωνα με τους παρόντες TOU, και αποδέχεστε να δεσμεύεστε από τους εν λόγω Όρους άδειας χρήσης ανοικτού κώδικα. Αντίγραφο του πηγαίου κώδικα για κάθε Λογισμικό ανοικτού κώδικα που περιέχεται σε οποιοδήποτε Λογισμικό, καθώς και οι σχετικοί Όροι άδειας χρήσης ανοικτού κώδικα θα σας διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

Περιεχόμενο

Έχουμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τη μορφή και το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας κατά καιρούς χωρίς ειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά ή/και τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε Προϊόντος ή Υπηρεσίας καθιστώντας το ενημερωμένο Προϊόν ή Υπηρεσία διαθέσιμο σε εσάς για λήψη ή, όπου επιτρέπεται από τις ρυθμίσεις της συσκευής σας μέσω της αυτόματης παράδοσης ενημερώσεων. Δεν φέρετε υποχρέωση να πραγματοποιήσετε λήψη οποιουδήποτε ενημερωμένου Προϊόντος ή Υπηρεσίας, αλλά ενδέχεται να σταματήσουμε να παράσχουμε ή/και να ενημερώνουμε περιεχόμενο προηγούμενων εκδόσεων οποιουδήποτε Προϊόντος ή Υπηρεσίας και, ανάλογα με τη φύση της ενημέρωσης, σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να συνεχίσετε τη χρήση ενός Προϊόντος ή Υπηρεσίας μέχρι να πραγματοποιήσετε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης.

Δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υπόκεινται σε διακοπές και βλάβες, συμφωνείτε ότι η χρήση από πλευράς σας της Ιστοσελίδας παρέχεται "ως έχει" και "ως διατίθεται" και αναλαμβάνετε την ευθύνη. Συμφωνείτε επίσης ότι η λήψη, πρόσβαση και χρήση οποιουδήποτε Προϊόντος ή Υπηρεσίας που διατίθεται για λήψη χωρίς χρέωση παρέχεται "ως έχει" και "ως διατίθεται" και αναλαμβάνετε την ευθύνη.

Έχουμε τη δυνατότητα, αλλά όχι την υποχρέωση, να διαθέτουμε ενημερώσεις για οποιοδήποτε Προϊόν ή Υπηρεσία ή το περιεχόμενό τους και μπορούμε να διακόψουμε την παροχή των εν λόγω ενημερώσεων οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Ενώ καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την ορθότητα του συνόλου του περιεχομένου και των άλλων πληροφοριών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα ή καθίστανται διαθέσιμα μέσω οποιουδήποτε Προϊόντος ή Υπηρεσίας δικής μας προέλευσης, το Περιεχόμενο παρέχεται μόνο για διευκόλυνση και δεν παρέχεται ως απόλυτη αρχή ή ως σύσταση επί της οποίας οφείλετε να βασίζεστε. Αποδέχεστε ότι τα Προϊόντα ενδέχεται να διαθέτουν περιεχόμενο που έχει αντληθεί από μια πληθώρα πηγών για τις οποίες δεν φέρουμε ευθύνη. Μέρη της Ιστοσελίδας , του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας ενδέχεται να μην είναι ορθά, ακριβή, αξιόπιστα, πλήρη ή ενημερωμένα κατά καιρούς. Οφείλετε να επιβεβαιώνετε μαζί μας ή με τη σχετική πηγή των πληροφοριών και να προβαίνετε σε κατάλληλη έρευνα προτού προβείτε σε ενέργειες με βάσει αυτές τις πληροφορίες και να μας ενημερώνετε, εάν εντοπίσετε ανακριβές, ατελές ή μη ενημερωμένο Περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα ή σε κάποιο Προϊόν ή Υπηρεσία. 

Δεν έχουμε τη δυνατότητα και δεν εγγυώμαστε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε Προϊόντος ή Υπηρεσίας και των περιεχομένων τους θα είναι ελεύθερο ιών ή άλλου κώδικα που μπορεί να φέρει στοιχεία μόλυνσης ή καταστροφικά στοιχεία ή ότι η η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα , σε Προϊόντα ή την Υπηρεσία θα αποδίδει όπως προορίζεται ή θα είναι αδιάκοπη. Αποτελεί ευθύνη σας ενα εφαρμόσετε τις κατάλληλες προφυλάξεις ασφάλειας IT (συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος προστασίας από ιούς και άλλες προστασίες ασφάλειας) ώστε να ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις σας ως προς την ασφάλεια και αξιοπιστία της Ιστοσελίδας, και κάθε Προϊόντος ή Υπηρεσίας. 

Προϊόντα για λήψη

Η Vital Source διαθέτει Προϊόντα για λήψη από εσάς μέσω της Ιστοσελίδας. Οι τιμές αναγράφονται με το αντίστοιχο Προϊόν ή Υπηρεσία. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα του συνόλου των Προϊόντων και Υπηρεσιών υπόκεινται σε μεταβολή καθ' οιονδήποτε χρόνο, χωρίς ειδοποίηση, και πριν την αποδοχή της παραγγελίας σας. Οι τιμές ενδέχεται να περιλαμβάνουν ή να μην περιλαμβάνουν τους αντίστοιχους φόρους πωλήσεων, χρήσης ή άλλα τέλη. Ωστόσο, οι εν λόγω φόροι θα προσδιορίζονται, υπολογίζονται και εισπράττονται στο σημείο πώλησης. Μετά την επιβεβαίωση και έξοδο από κάθε παραγγελία θα παρέχεται email επιβεβαίωσης. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή ή αστοχία σε οποιαδήποτε επικοινωνία ή διαδικασία, ανεξαρτήτως του τρόπου πρόκλησής της, η οποία οδηγεί στη μη λήψη ή επεξεργασία από εμάς οποιασδήποτε παραγγελίας ή πληρωμής ή στοιχείων πληρωμής. Οι πληρωμές θεωρούνται ότι έχουν εισπραχθεί όταν μας παρέχεται η δυνατότητα να πιστώσουμε ή να μεταφέρουμε το ποσό που απαιτείται στον προκαθορισμένο τραπεζικό λογαριασμό μας. Τα Προϊόντα και η λήψη τους υπόκεινται στους παρόντες TOU. 

Για να πραγματοποιήσετε λήψη οποιουδήποτε προϊόντος από την Ιστοσελίδα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας σας. Ενώ τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε προϊόν, μπορούν να το πράξουν μόνο με τη συμμετοχή, εποπτεία και έγκριση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους.

Σύνδεσμοι και εργαλεία τρίτων μερών

Η Ιστοσελίδα και συγκεκριμένα Προϊόντα μπορεί, κατά καιρούς, να περιλαμβάνουν συνδέσμους σε εξωτερικές ιστοσελίδες ή εφαρμογές που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, λειτουργούν ή παράγονται από τρίτα μέρη, ανεξάρτητα από εμάς, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους σε προσφορές και προωθήσεις τρίτων. Αυτά περιλαμβάνονται προς διευκόλυνση μόνο, με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να βρείτε χρήσιμα ή ενδιαφέροντα. Δεν έχουμε επαληθεύσει και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων ή για οποιοδήποτε στοιχείο παρέχεται από αυτές και δεν εγγυώμαστε ότι θα είναι συνεχώς διαθέσιμες. Το γεγονός ότι περιλαμβάνουμε συνδέσμους στις εν λόγω εξωτερικές ιστοσελίδες δεν υποδηλώνει καμία αποδοχή, χορηγία ή σύσταση ή συσχετισμό με τους διαχειριστές ή τα πρόσωπα προώθησής τους ή οποιοδήποτε υλικό σε αυτές.

Συγκεκριμένα εργαλεία, συσκευές, προγράμματα λογισμικού ή άλλα χαρακτηριστικά που διατίθενται στην ή μέσω της Ιστοσελίδας ή των Προϊόντων ενδέχεται να παρέχονται από τρίτα μέρη. Αυτά τα εργαλεία παρέχονται ή διατίθενται προς διευκόλυνση. Αυτά τα εργαλεία δεν αποτελούν ιδιοκτησία και δεν τελούν υπό τη διαχείρισή μας, συνεπώς, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση του περιεχομένου, της διαθεσιμότητας, ακρίβειας, καταλληλότητας, χρονικής καταλληλότητας, ισχύος, συμμόρφωσης πνευματικών δικαιωμάτων, νομιμότητας, κοσμιότητας, ποιότητας, πληρότητας ή κάθε άλλου ζητήματος σχετικού με αυτά.

Υπαιτιότητα

Τίποτα στους παρόντες TOU δεν προορίζεται να περιορίσει ή να εξαιρέσει την ευθύνη μας προς εσάς:

 • για θάνατο ή τραυματισμό που οφείλεται σε αμέλεια από πλευράς μας ή
 • για δόλια ψευδή δήλωση,
 • ή εξαιρεί, περιορίζει ή τροποποιεί δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε υπό τη νομοθεσία οποιασδήποτε χώρας, η οποία δεν δύναται να εξαιρεθεί, περιοριστεί ή τροποποιηθεί δυνάμει σύμβασης (“Δικαιώματα καταναλωτή”). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα Δικαιώματα καταναλωτή σας από τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες καταναλωτών, όπως η Τοπική υπηρεσία προτύπων συναλλαγών ή την Υπηρεσία συνηγόρου του πολίτη.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω (συμπεριλαμβανομένων των Δικαιωμάτων καταναλωτή), σε καμία περίπτωση δεν θα ευθυνόμαστε για τα κατωτέρω:

 • οποιαδήποτε απώλεια εργασιών
 • κάθε απώλεια που δεν είναι εύλογα προβλέψιμη ή
 • κάθε αδυναμία απόδοσης ή καθυστέρηση στην απόδοση οποιασδήποτε εκ των υποχρεώσεών μας που οφείλεται σε συμβάντα πέραν του εύλογου ελέγχου μας.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή το Προϊόν, πρέπει να λάβετε όλα τα εύλογα μέτρα για το μετριασμό της απώλειάς σας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ειδοποίησής μας, στην περίπτωση που υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν από πλευράς μας για την ελαχιστοποίηση των απωλειών σας. Κάθε ευθύνη που ενδέχεται να φέρουμε για τις απώλειες σας, δεν θα υπερβαίνει αθροιστικά το συνολικό ποσό που κατεβλήθη από εσάς για το σχετικό Προϊόν με χρέωση σε σχέση με το οποίο ανέκυψε η ευθύνη.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η VITALSOURCE ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΑΙΤΙΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΗ Ή ΠΟΙΝΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ή ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ VITALSOURCE. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ VITALSOURCE ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ VITALSOURCE Ή ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ VITALSOURCE. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΗ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΥΝΕΠΩΣ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥ.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ VITALSOURCE ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ VITALSOURCE ΣΕ ΕΣΑΣ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ, ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ VITALSOURCE ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ. ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VST ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ.

Γενικές διατάξεις

Δεν φέρετε το δικαίωμα να μεταβιβάσετε ή εκχωρήσετε οποιοδήποτε ή το σύνολο των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τους παρόντες TOU.

Το σύνολο των ειδοποιήσεων που απευθύνονται από εσάς προς εμάς, οφείλουν να επιδίδονται εγγράφως στη διεύθυνση που αναγράφεται στο τέλος των παρόντων TOU.

Σε περίπτωση μη άσκησης από πλευράς μας οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων μας, αυτό δεν θα συνεπάγεται παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα.

Εάν οποιαδήποτε εκ των διατάξεων των παρόντων TOU καταστεί μη εφαρμοστέα, το σύνολο των υπολοίπων διατάξεων θα διατηρήσει την ισχύ και εφαρμοσιμότητά του.

Οι παρόντες TOU δεν δύνανται να τροποποιηθούν παρά μόνο με τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

Οι παρόντες TOU και οι Λοιποί όροι αποτελούν την καθ' ολοκληρίαν συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς αναφορικά με το αντικείμενό τους.

Οι παρόντες TOU θα διέπονται από τη νομοθεσία του Τενεσί και αποδέχεστε ότι τα δικαστήρια του Τενεσί (και τα εφετεία αυτών) φέρουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση κάθε αντιδικίας που απορρέει από ή σε σχέση μέ τους παρόντες TOU. Τίποτε εκ των όσων περιέχονται δεν μας αποτρέπει από την αίτηση διαδικασιών για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου αρμόδιας δικαιοδοσίας.

Διακοπή

Φέρουμε το δικαίωμα να διακόψουμε, αποσυνδέσουμε, κλειδώσουμε, φράξουμε ή αναστείλουμε την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε Προϊόν, εάν δεν επιτύχετε να συμμορφωθείτε ή υποπτευόμαστε εύλογα ότι δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιονδήποτε εκ των παρόντων TOU. Σε περίπτωση τοιαύτης διακοπής, οφείλετε να διακόψετε άμεσα κάθε χρήση της Ιστοσελίδας ή του Προϊόντος και η Vital Source δύναται να ανακαλέσει άμεσα την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα και το Προϊόν.

Το σύνολό των διατάξεων που δυνάμει της φύσης τους υπερισχύουν της διακοπής, θα υπερισχύσουν της διακοπής των παρόντων TOU.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο ή αίτημα αναφορικά με τους παρόντες TOU, επικοινωνήστε μαζί μας:

VitalSource Technologies


One Ingram Boulevard

LaVergne, TN 37086

 

 

people found this useful.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
0 στους 0 το βρήκαν χρήσιμο