VitalSource Technologies Inc. Amodau a Thelerau Defnydd

Posted

This translation is provided for convenience only.  The US English version of these Terms of Use shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Darperir y cyfieithiad hwn er cyfleuster yn unig.  Bydd fersiwn Saesneg yr UD o'r Telerau Defnydd hyn yn llywodraethu pe bai unrhyw anghydfod rhwng neu anghysondeb ag unrhyw gyfieithiad arall.

VitalSource Technologies Inc. Amodau a Thelerau Defnydd

Mae'r Amodau a Thelerau Defnydd hyn (yr "AThDau" yn gosod allan yr amodau a thelerau ar gyfer eich defnydd o VitalSource Store (y "Safle" a'ch defnydd o feddalwedd darllenydd (gan gynnwys unrhyw ddogfennau cysylltiedig ac unrhyw ddiweddariadau i'r meddalwedd hwnnw) a'r cynnwys digidol a all gael ei ddarllen gan y meddalwedd hwnnw byddwn yn ei roi ar gael i'w lawrlwytho o'r Safle (yn eu tro "Meddalwedd "a" Chynnwys Trwyddedig"a chyda'i gilydd" Cynhyrchion"). Mae'r AThDau hyn hefyd yn berthnasol i unrhyw wasanaeth ar gael drwy unrhyw Feddalwedd new Safle (y "Gwasanaethau"), oni bai bod telerau ar wahân neu ychwanegol yn berthnasol, os felly byddant yn cael eu harddangos ar y sgrîn neu ar gael drwy ddolen.

Gweithredir y Safle a'r Cynhyrchion gan VitalSource Technologies Inc. (“VitalSource,", hefyd "ni," "ein”, "a"'n"). Rydym yn gorfforaeth, wedi ei hymgorffori o dan gyfreithiau Talaith Delaware yn yr Unol Daleithiau. Ein rhif cofrestredig yw 2411480, a'n pencadlys corfforaethol yw One Ingram Boulevard, LaVergne, TN 37086.

Rydych yn cytuno gydag ac yn derbyn y TADau hyn fel amod o'ch defnydd o'r Wefan a Chynhyrchion. Os nad ydych yn cytuno â thelerau'r TADau hyn, peidiwch â chyrchu neu ddefnyddio'r Wefan neu Gynhyrchion. Rydym yn cadw'r hawl i newid y TADAau hyn o bryd i'w gilydd.  Fe gynghorwyd defnyddwyr y Wefan i gyfeirio'n ôl at y TADau hyn yn rheolaidd i adolygu unrhyw newidiadau a wnawn o bryd i'w gilydd. Bydd defnyddwyr cynhyrchion yn cael eu hysbysu gyda'r TADau yn cael eu harddangos ar-sgrin neu gyda chyswllt i'r TADau diweddaraf pan fyddwch yn dechrau'r Meddalwedd nesaf neu yn lawrlwytho Cynnwys Trwyddedig newydd, er y bydd unrhyw newidiadau o'r fath yn berthnasol yn ôl-weithredol. Rydych yn gwarantu i ni eich bod yn cael yr awdurdod i ymrwymo i gytundeb gyda ni ar delerau'r TADau hyn.

Diweddarwyd yr AThDau hyn ddiwethaf ar 13 Mai 2015

Trwydded a Defnydd

Rydym yn rhoi trwydded gyfyngedig, an-anghynhwysol, heb fod yn drosglwyddadwy i gael mynediad i'r Wefan ac unrhyw Gynnyrch ar gyfer eich defnydd personol yn unig. Ni chaniateir unrhyw ddefnydd masnachol, defnydd yn groes y TADau hyn, neu ddefnydd ar gyfer casglu data a/neu elw.

Gallwch adalw ag arddangos cynnwys oddi wrth y Wefan neu unrhyw Gynnyrch ar gyfrifiadur neu ddyfais arall, argraffu a chopïo tudalennau unigol ac, yn amodol â'r adran nesaf, storio tudalennau o'r fath mewn ffurf electronig ar y ddyfais yna. Gall fod telerau ychwanegol yn berthnasol hefyd i nodweddion penodol, rhannau neu gynnwys y Wefan a, lle maent yn berthnasol, yn cael eu harddangos ar-sgrin neu ar yn hygyrch drwy gyswllt (Termau Eraill").

Rhaid i chi ddefnyddio'r Wefan neu Gynnyrch ac unrhyw beth sydd ar gael o'r Wefan neu Gynnyrch am bwrpasau cyfreithlon (sy'n cydymffurfio â'r holl gyfreithiau a rheoliadau perthnasol), mewn modd cyfrifol, ac nid mewn ffordd a allai niweidio ein henw neu enw da unrhyw un o'n cwmnïau cysylltiedig.

Byddwch yn gyfrifol am:

 • eich holl weithgarwch ar ac mewn cysylltiad â'r Wefan a/neu Gynnyrch;
 • holl gynnwys a manylion byddwch yn ei gyflwyno i mewn i, neu ei bostio ar, y Safle neu unrhyw Gynnyrch ("Eich Cynnwys");
 • beth yr ydych yn ymweld ag ar y Safle neu'r Cynnyrch, sut yr ydych yn dehongli neu ddefnyddio'r Wefan neu Gynnyrch ac unrhyw gamau y gallech eu cymryd o ganlyniad i ddefnyddio'r Wefan neu Gynnyrch.

Mynediad i'r Gwefan a Chynhyrchion.

Gall cynnyrch ond gael eu llawrlwytho, cael gafael arnynt a'u ddefnyddio ar gyfrifiadur neu ddyfais arall o dan berchnogaeth neu o dan eich rheolaeth chi'n unig ac sy'n rhedeg y system weithredu berthnasol a gafodd y Cynnyrch dan sylw ei chynllunio, felly rhaid i chi sicrhau bod gennych ddyfais gydnaws sy'n bodloni'r holl fanylebau technegol angenrheidiol i'ch galluogi i lawrlwytho unrhyw Gynnyrch hoffech ei lawrlwytho ac i gael gafael ar a defnyddio pob Cynnyrch wedi'i lawrlwytho.

Bydd wedi'i gymryd yn ganiataol eich bod wedi cael caniatâd gan berchennog unrhyw gyfrifiadur neu ddyfais arall wedi'i reoli, ond dim ei berchen, gennych chi i lawrlwytho unrhyw Gynnyrch ar y ddyfais yna. Rydych yn derbyn cyfrifoldeb, yn unol â'r TADau hyn, am bob mynediad i, a defnydd o, unrhyw Gynnyrch gennych chi ar unrhyw ddyfais, boed eich bod yn ei berchen neu na.

Rydych yn cydnabod gall y darparwr gwasanaeth symudol am unrhyw ddyfais symudol yr ydych yn lawrlwytho i, neu unrhyw Gynnyrch yr ydych yn cael mynediad i neu yn ei ddefnyddio, codi tâl am fynediad i'r rhyngrwyd ar y ddyfais yna.

Gallwn, o bryd i'w gilydd, gyfyngu ar fynediad i rai nodweddion, rhannau neu gynnwys y Safle neu Gynnyrch, neu'r holl Safle neu Gynnyrch, i ddefnyddwyr sydd wedi eu cofrestru gyda ni. Mae'n rhaid i chi sicrhau bod y manylion cofrestru rydych yn eu darparu'n gywir ac mae'n rhaid i chi gadw'r manylion hynny'n gywir ac wedi eu diweddaru.   Rydych yn cytuno gall VitalSource, ar unrhyw adeg gyda neu heb rybudd blaenorol, dileu'r Cynnwys Trwyddedig o'r Gwasanaeth neu'r Safle os ydym yn pennu, yn ôl ein disgresiwn yn unig, nad ydym yn perchnogi'r hawliau priodol neu angenrheidiol i roi mynediad i chi i Gynnwys Trwyddedig o'r fath. Pe ddigwydd i VitalSource ddewis dileu Cynnwys Trwyddedig o'r Gwasanaeth A BOD DILEU O'R FATH YN DIGWYDD ODDI MEWN I'R 12 MIS CYNTAF YN DILYN DYDDIAD I CHI EI BRYNU, rydych yn cytuno mai'ch unig feddyginiaeth fydd ad-daliad o bob swm a dalwyd gennych eisoes i VitalSource am y Cynnwys Trwyddedig a ddileuwyd. PE DDIGWYDD I VITALSOURCE DDEWIS I DDILEU CYNNWYS TRWYDDEDIG O'R GWASANAETH AR UNRHYW ADEG AR ÔL 12 MIS O'R DYDDIAD I CHI BRYNU'R CYNNWYS TRWYDDEDIG O'R FATH, RYDYCH YN CYTUNO NAD OES GENNYCH HAWL I UNRHYW AD-DALIAD GAN VITALSOURCE.

Os byddwch yn dewis, neu os ydych yn cael eu darparu gyda, dynodiad logio i mewn (fel enw defnyddiwr a chyfrinair neu ddynodwr arall) fel rhan o'n gweithdrefnau diogelwch, rhaid i chi drin gwybodaeth o'r fath yn gyfrinachol a rhaid ichi beidio â'i datgelu i unrhyw un arall. Yr ydych yn gyfrifol am yr holl weithgareddau sy'n digwydd o dan eich dynodiad logio i mewn a rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith am unrhyw ddefnydd anawdurdodedig neu dor diogelwch arall ag yr ydych yn dod yn ymwybodol. Rydym yn cadw'r hawl i analluogi unrhyw ddynodiad logio i mewn, ar unrhyw adeg, os yn ein barn ni eich bod wedi methu â chydymffurfio ag unrhyw un o'r darpariaethau'r TADau hyn neu os bod unrhyw fanylion a ddarparwch â'r pwrpas o gofrestru fel defnyddiwr yn profi i fod yn ffug.

Ni allwn ac nid ydym yn gwarantu y bydd y Safle, y Gwasanaethau neu unrhyw Gynnyrch yn gweithredu yn ddi-dor, yn barhaus a heb wall, neu warantu y bydd unrhyw gynnwys Safle neu Gynnyrch yn ymateb ar gyflymder penodol (gan fod hyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau y tu allan i'n rheolaeth).  Gall cytundebau lefel gwasanaeth penodol rhwng VitalSource a sefydliad neu gorff busnes arall fod yn rhan o gytundeb arall, ac ni rwymir Cytundeb Lefel Gwasanaeth o'r fath gan y paragraff hwn.

Rydym yn cadw'r hawl i dynnu neu atal gweithrediad unrhyw Gynnyrch neu'r Wefan, gyda neu heb rybudd i chi, os bydd angen gwneud hynny ar gyfer resymau diogelwch neu gyfreithiol.

Gallwch, ar unrhyw adeg, derfynu'r hawliau a roddwyd i chi o dan y TADau hyn i ymweld a defnyddio unrhyw Gynnyrch trwy ddadosod a diddymu eich copi o'r Cynnyrch am byth, a chael gwared ar y cychwyniadau peiriant penodol yr ydych wedi creu

Cynnwys Trwyddedig wedi'i Dalu

Gall lawrlwytho Gynnwys Trwyddedig sydd wedi'i dalu galw i chi dalu ffi, a'r swm yn ddibynadwy ar beth y nodir ar y Wefan o bryd i'w gilydd, oni bai eich bod wedi derbyn côd (er enghraifft, gan sefydliad â hwy yr ydych yn astudio, cyhoeddwr neu adwerthwr gyhoeddiad yr ydych eisoes wedi prynu ar ffurf copi caled) ac os felly gallwch gyfnewid y cod yna yn erbyn lawrlwytho cymwys.

Rhaid i ddaliadau'r holl archebion cael eu gwneud gyda cherdyn credyd neu ddebyd drwy'r dudalen ddesg dalu. Rydym yn defnyddio darparwr gwasanaeth talu trydydd parti i gymryd taliad. Derbyniwyd taliad gan y rhan fwyaf o gardiau credyd a debyd. Gymerir taliad, yn llawn, ac ar unwaith. Dylech fod yn ymwybodol bod trafodion talu ar-lein yn atebol i wiriadau dilysu gan eich dosbarthwr cerdyn ac nid ydym yn gyfrifol os yw eich dosbarthwr cerdyn yn gwrthod awdurdodi taliad am unrhyw reswm. Nodwch, mae'n bosibl y gallai eich dosbarthwr cerdyn codi ffi trin ar-lein neu ffi brosesu arnoch chi. Nid ydym yn gyfrifol am hyn.

Bydd y lawrlwythiad perthnasol ar gael yn syth ar ôl i'r taliad gael ei awdurdodi neu wedi i chi nodi côd dilys a chydnabod bod hyn yn wir ac, felly, ni fydd gennych unrhyw hawl i newid eich meddwl (a elwir weithiau'n hawl 'ailfeddwl') unwaith y bydd y llwythiad wedi dechrau.

Lle byddwch yn talu i lawrlwytho unrhyw Gynnwys Trwyddedig wedi'i thalu, rydym yn gwarantu y bydd yn, pan fydd wedi lawrlwytho, cydymffurfio yn sylweddol â'r disgrifiad a ddarperir gennym ni ar y pwynt o lawrlwytho ac y bydd unrhyw wasanaethau rydym yn eu darparu trwyddo yn cael ei ddarparu gyda gofal a sgil rhesymol. 

Yr hyn na chaniateir i chi ei wneud

Ac eithrio i'r graddau a nodir yn benodol yn y TADau hyn, ni chaniateir i chi:

 • rhentu, prydlesu, benthyca, gwerthu, trwyddedu, neu drosglwyddo mynediad i'r Wefan neu Gynnyrch i unrhyw drydydd parti neu ymelwa ar y Wefan neu Gynnyrch am bwrpasau masnachol neu fel arall ddefnyddio unrhyw wybodaeth ar y Wefan neu mewn Cynnyrch (naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) am elw neu enillion;
 • gopïo neu storio unrhyw Gynnyrch neu'r Wefan (neu unrhyw ran ohoni) ac eithrio am eich defnydd anfasnachol, personol eu hunain;
 • storio'r Wefan neu unrhyw Gynnyrch ar weinydd o ddyfais storio arall sy'n gysylltiedig â rhwydwaith neu greu cronfa ddata;
 • ymyrryd â, amharu ar, newid, cyfieithu, neu addasu'r Wefan neu Gynnyrch neu unrhyw ran ohono, neu greu baich diangen ar y Wefan neu Gynnyrch neu'r rhwydweithiau neu wasanaethau cysylltiedig â'r Wefan neu Gynnyrch, na cheisio gochel diogelwch unrhyw weinyddwr y mae'r safle neu'r cynnyrch yn cael ei gynnal;
 • gwrthdroi peiriannydd, dadgrynhoi, dadosod, neu dadgrynhoi'r Wefan neu unrhyw Gynnyrch;
 • cyflwyno meddalwedd neu asiantau awtomataidd neu sgriptiau i'r Wefan neu Gynnyrch er mwyn cynhyrchu cyfrifon lluosog, cynhyrchu chwiliadau awtomataidd, ceisiadau ac ymholiadau, neu dynnu, crafu, neu fwyngloddio data o'r Wefan neu'r Cynnyrch;
 • trosglwyddo, dosbarthu, cyflwyno neu fel arall eu darparu mewn unrhyw fodd drwy'r Wefan neu Gynnyrch unrhyw firws cyfrifiadurol, 'keylogger', 'spyware', mwydod, geffyl Troeaidd, bom amser neu raglennu maleisus neu niweidiol eraill; neu 
 • defnyddio unrhyw Gynnyrch o'r Wefan mewn modd a allai niweidio ein henw neu enw da unrhyw un o'n cwmnïau cysylltiedig;
 • allforio unrhyw Gynnyrch yn groes o'r cyfreithiau allforio neu fewnforio perthnasol o unrhyw wlad;
 • arddangos yn gyhoeddus, perfformio, ailgyhoeddi, neu atgynhyrchu unrhyw Gynnyrch neu unrhyw gynnyrch rydym yn darparu i'w lawrlwytho o'r Wefan (gan gynnwys heb gyfyngiad drwy e-bost, grwpiau newyddion, ardaloedd ffeil neu drafodaeth, gwefannau mewnrwyd neu ryngrwyd neu unrhyw ddull arall);
 • ymyrryd â, ffordd osgoi neu newid unrhyw ddiogelwch, rheoli hawliau digidol, neu weithdrefnau gorfodi trwyddedu arall yn ymwneud â'r cynnyrch, Safle neu'r Gwasanaethau; neu
 • fel arall peidiwch â gwneud unrhyw beth ni chaniateir yn benodol gan y TADau hyn.

Bydd yr holl hawliau a roddir i chi o dan y TADau hyn yn dod i ben ar unwaith os ydych yn torri unrhyw un ohonynt.

I wneud unrhyw beth gydag unrhyw Gynnyrch sydd heb ei chaniatáu yn benodol gan y TADau hyn, bydd angen trwydded ar wahân oddi wrthym ni. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion Cysylltu â ni ar ddiwedd y TADau hyn.

Preifatrwydd

Mae defnydd o'ch data personol a gyflwynir i ni (trwy ein Gwefan neu unrhyw Gynnyrch) wedi'i reoli gan ein Polisi Preifatrwydd & Cwcis, sy'n cael ei darparu yn benodol yn y TADau yma. Os nad ydych eisoes wedi darllen ein Polisi Preifatrwydd a Cwcis, dylech wneud hynny nawr.

Eiddo deallusol

Rydym yn trwyddedu, ond nid ydynt yn gwerthu i chi, unrhyw Gynnyrch yr ydych yn lawrlwytho. Rydym ni neu berchnogion y cynnwys yn parhau i fod y perchnogion o'r Cynhyrchion i gyd ar bob amser .

Perchnogir pob eiddo deallusol mewn unrhyw gynnwys o'r Safle, y Cynnwys Trwyddedig, ac ym mhob Cynnyrch a'i gynnwys (gan gynnwys VitalSource®, VitalSource Bookshelf® a nodau masnach eraill, testunau, graffeg, meddalwedd, lluniau a defnyddiau eraill, dyluniadau, fideos a sain) (gyda'i gilydd "Cynnwys"), heblaw am Eich Cynnwys, gan VitalSource neu ein trwyddedwyr. Ac eithrio lle osodir allan yma'n ddigamsyniol, lle fo'n angenrheidiol gweld y Cynnwys ar y Safle neu'ch porwr, neu fel y caniateir gan y gyfraith berthnasol na all mo'i heithrio na'i chyfyngu, nid oes dim yn yr Amodau a Thelerau hyn yn rhoi unrhyw hawl i chi mewn perthynas ag unrhyw eiddo deallus rydym yn berchenog arno neu ein trwyddedwyr ac rydych yn cydnabod nad ydych yn caffael unrhyw hawliau perchnogaeth trwy lawrlwytho y Safle neu unrhyw Gynnyrch neu unrhyw ran o'i gynnwys.

Os ydych yn argraffu, copïo neu storio tudalennau oddi wrth y Wefan (dim ond fel y caniateir gan yr adran "Trwydded a Defnydd" o'r TADau hyn), rhaid i chi sicrhau bod unrhyw hawlfraint, nod masnach neu hysbysiadau hawl eiddo deallusol arall a gynhwysir yn y cynnwys gwreiddiol wedi'u hatgynhyrchu.

Gall y Feddalwedd gynnwys cod, a cyfeirir ato yn gyffredin fel meddalwedd ffynhonnell agored, sy'n cael ei ddosbarthu o dan unrhyw un o'r amrywiadau adnabyddus o dermau trwydded côd agored, gan gynnwys telerau sy'n caniatáu'r dosbarthiad ac addasiad o'r côd ffynhonnell y meddalwedd perthnasol a/neu sy'n gofyn holl ddosbarthwyr i wneud côd ffynhonnell sydd ar gael yn rhwydd ar gais, gan gynnwys unrhyw gyfraniadau neu addasiadau a wneir gan dosbarthwr o'r fath (ar y cyd,meddalwedd côd agored"). Nodwch fod, i'r graddau bod unrhyw Feddalwedd yn cynnwys unrhyw Feddalwedd Côd Agored, mae'r elfen yna yn unig wedi'i drwyddedu i chi o dan delerau trwydded berthnasol i'r trwyddedwr perthnasol trydydd part ("Telerau Trwydded Côd Agored ") ac nid o dan y TADau hyn, ac rydych yn derbyn ac yn cytuno i gael eich rhwymo gan Delerau Trwydded Côd Agored. Bydd copi o'r meddalwedd côd ar gyfer unrhyw Feddalwedd Ffynhonnell Agored a gynhwysir mewn unrhyw Feddalwedd a bydd y Telerau Trwydded Meddalwedd Agored perthnasol ar gael i chi ar gais.

Cynnwys

Mae'n bosibl y byddwn yn newid y fformat a Chynnwys y Safle o bryd i'w gilydd heb rybudd. Rydym yn cadw'r hawl i newid y cynllun, nodweddion a/neu ymarferoldeb unrhyw Gynnyrch neu Wasanaeth drwy ddiweddaru'r Cynnyrch neu Wasanaeth ar gael i chi i'w lawrlwytho neu, le bod eich dyfais yn ei chaniatáu, drwy ddosbarthiad awtomatig o ddiweddariadau. Nid oes rhaid i chi lawrlwytho unrhyw ddiweddariad Cynnyrch neu Wasanaeth, ond efallai y byddwn yn rhoi'r gorau i ddarparu a/neu ddiweddaru cynnwys i fersiynau blaenorol o unrhyw Gynnyrch neu Wasanaeth ac, yn dibynnu ar natur y diweddariad, mewn rhai amgylchiadau, efallai na fyddwch yn gallu parhau i ddefnyddio Cynnyrch neu Wasanaeth nes eich bod wedi lawrlwytho y fersiwn diweddaraf.

Gan fod gwasanaethau electronig yn amodol i ymyrraeth a chwalfa, rydych yn cytuno bod eich defnydd o'r Wefan ar sail 'fel y mae' a 'fel y bod ar gael' ac ar risg chi yn unig. Rydych hefyd yn cytuno bod lawrlwytho, ymweld ag a defnyddio unrhyw Gynnyrch neu Wasanaeth sydd ar gael i lawrlwytho ar sail 'fel y mae' a 'fel y bod ar gael' ac ar risg chi yn unig.

Efallai y byddwn, ond nid oes rhaid i ni, darparu diweddariadau i unrhyw Gynnyrch neu Wasanaeth neu ei gynnwys ac efallai y byddwn yn rhoi'r gorau i ddarparu diweddariadau o'r fath ar unrhyw adeg, gyda neu heb rybudd i chi.

Er ein bod yn ceisio sicrhau bod yr holl Gynnwys a gwybodaeth arall a gynhwysir ar y Safle neu sydd ar gael trwy unrhyw Gynnyrch neu Wasanaeth lle mai ni yw'r ffynhonnell, yn gywir, darperir y Cynnwys ar gyfer cyfleuster yn unig ac nis fwriadwyd i fod cystal ag awdurdod neu gyngor y gellir dibynnu arno. Rydych yn cydnabod gall Cynhyrchion roi cynnwys ar gael sy'n deillio o nifer o ffynonellau nad ydym gyfrifol amdanynt. O bryd i'w gilydd, gall rannau o'r Safle, Cynnyrch neu Wasanaeth beidio â bod yn gywir, dibynadwy, cyflawn neu'n gyfoes. Dylech wirio gyda ni neu'r ffynhonnell wybodaeth berthnasol a gwneud unrhyw ymholiadau priodol eraill cyn gweithredu ar unrhyw wybodaeth o'r fath, a'n hysbysu os ydych yn sylwi ar unrhyw Gynnwys ar y Safe neu Gynnyrch neu Wasanaeth sydd wedi dyddio.

Ni allwn ac nid ydym yn gwarantu bydd unrhyw gynnwys y Safle neu unrhyw Gynnyrch neu Wasanaeth a'i gynnwys yn rhydd o firysau neu god arall a all fod ag elfennau heintus neu niweidiol, neu bydd mynediad i'r Safle, Cynhyrchion neu Wasanaeth yn gweithredu fel y'i bwriadwyd neu'n ddi-dor. Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi ar waith yr amddiffyniadau diogelwch TG priodol (gan gynnwys diogeliadau gwrth-firws a diogelwch eraill) i fodloni'ch anghenion arbennig chi mewn perthynas â diogelwch y Safle, unrhyw Gynnyrch neu Wasanaeth.

Cynnyrch i lawrlwytho

Mae VitalSource yn rhoi Cynhyrchion ar gael i chi eu lawrlwytho drwy'r Safle. Dangosir prisiau gyda'r Cynnyrch neu Wasanaeth priodol. Mae prisiau ac argaeledd pob Cynnyrch a Gwasanaeth yn gallu newid ar unrhyw adeg heb rybudd cyn i ni dderbyn eich archeb. Gall prisiau gynnwys neu beidio â chynnwys trethi gwerthiant, defnydd neu drethi eraill; fodd bynnag, nodir trethi o'r fath, eu hamcangyfrif a'u casglu wrth y pwynt gwerthu. Darperir e-bost cadarnhau ar ôl talu ar gyfer pob archeb. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw ymyriad i neu fethiant mewn unrhyw gyfathrebiad neu broses, sut bynnag yr achosir, sy'n arwain i unrhyw archeb, neu ddaliad neu fanylion taliad beidio â chael eu derbyn neu'u prosesu gennym. Ystyrir taliad wedi ei dderbyn pan rydym yn gallu rhoi neu drosglwyddo'r swm i mewn i'n cyfrif banc penodol. Mae cynhyrchion a'u llawrlwythiad yn ddarostyngedig i'r AThDau hyn.

Rhaid i chi fod yn 18 mlwydd oed neu'n hŷn i lawrlwytho unrhyw gynnyrch o'r Wefan. Er y gall unigolion o dan 18 oed ddefnyddio unrhyw gynnyrch, gallant wneud hynny gyda'r cyfranogiad, goruchwyliad, a chymeradwyaeth eu rhiant neu warcheidwad cyfreithiol yn unig.

Cysylltiadau trydydd parti ac offer

Efallai y bydd y Wefan ac ambell i Gynnyrch, o bryd i'w gilydd, yn cynnwys dolenni i wefannau allanol neu geisiadau sy'n eiddo, ag a weithredir neu a gynhyrchir gan sefydliadau trydydd parti annibynnol ohonom, a all gynnwys dolenni i gynigion a hyrwyddiadau trydydd parti. Rydym yn cynnwys y rhain er cyfleustra yn unig, i ddarparu i chi mynediad i wybodaeth, cynnyrch neu wasanaethau a all fod yn ddefnyddiol neu ddiddorol i chi. Nid ydym wedi gwirio ac nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn neu am unrhyw beth a ddarperir ganddynt ac nid ydym yn gwarantu y byddant ar gael yn barhaus. Nid yw'r ffaith ein bod yn cynnwys dolenni i wefannau allanol o'r fath yn awgrymu cefnogaeth, nawdd neu argymhelliad, neu gysylltiad â, eu gweithredwyr neu'r hyrwyddwyr nac unrhyw ddeunyddiau arnynt.

Gall rhai offer, dyfeisiau, rhaglenni meddalwedd neu nodweddion eraill sydd ar gael ar neu drwy'r Wefan neu Gynhyrchion cael eu darparu gan drydydd parti. Mae'r offer hyn yn cael eu darparu neu sydd ar gael fel cyfleustra i chi. Nid yw offer hyn yn eiddo i neu a weithredir gennym ni ac nid ydym yn gyfrifol am archwilio'r cynnwys, argaeledd, cywirdeb, digonolrwydd, amseroldeb, dilysrwydd, cydymffurfiad hawlfraint, cyfreithlondeb, gwedduster, ansawdd, cyfanrwydd neu unrhyw agwedd arall o'r offer hwn.

Ein Hatebolrwydd

Ni fwriadir unrhyw beth yn y TADau hyn i gyfyngu ar neu eithrio ein hatebolrwydd i chi:

 • am farwolaeth neu anaf personol a achosir gan ein hesgeulustod; neu
 • am gamddehongliad twyllodrus,
 • neu i eithrio, cyfyngu ar newid hawliau y gall bod gennych o dan unrhyw gyfraith na all mo'u heithrio, cyfyngu neu newid drwy gytundeb ("Eich Hawliau fel Defnyddiwr"). Gallwch ganfod mwy am Eich Hawliau fel Defnyddiwr o gyrff defnyddwyr fel eich Swyddfa Safonau Masnachu neu Gyngor ar Bopeth.

Yn amodol ar yr uchod (gan gynnwys eich Hawliau Defnyddwyr), ni fyddwn byth yn atebol i chi am:

 • unrhyw golledion busnes;
 • unrhyw golledion ni ellir eu rhagweld; neu
 • unrhyw fethiant i berfformio, neu oedi wrth gyflawni, unrhyw un o'n rhwymedigaethau sy'n cael ei achosi gan ddigwyddiadau y tu hwnt i'n rheolaeth resymol.

Os ydych yn dioddef unrhyw golled mewn cysylltiad â'r Wefan neu Gynnyrch, rhaid i chi gymryd pob cam rhesymol i leihau eich colled, gan gynnwys rhoi gwybod i ni ar unwaith os oes camau y gallwn eu cymryd i helpu i leihau eich colled.  Ni fydd unrhyw atebolrwydd gennym am golledion ydych yn dioddef, wedi’u cronni, yn fwy na chyfanswm y ffioedd a delir gennych chi am y Cynnyrch wedi'i dalu a wnaeth godi'r rhwymedigaeth.

GYMAINT AG SY'N BOSIBL O DAN Y GYFRAITH, NI FYDD VITALSOURCE O DAN UNRHYW AMGYLCHIADAU YN GYFRIFOL AM UNRHYW IAWNDAL ARBENNIG, DAMWEINIOL, CANLYNIADOL NEU GOSBEDIGOL O GWBL, GAN GYNNWYS UNRHYW GEISIADAU AM GOLLI ELW, AMHARU AR FUSNES, ANALLU I ASTUDIO, ADDYSGU NEU DDYSGU, COLLI GWYBODAETH NEU IAWNDAL ARALL YN CODI O DDEFNYDD NEU ANALLU I DDEFNYDDIO'R CYNNYRCH VITALSOURCE. FODD BYNNAG, UNIG RWYMEDIGAETH NEU ATEBOLRWYDD VITALSOURCE O DAN Y CYTUNDEB HWN YN GYFANREDOL YW RHOI CYFRWNG NEWYDD YN LLE HEN UN NEU NEWID Y CYFRWNG LLE DDARPARWYD Y CYNNYRCH VITALSOURCE NEU AD-DALIAD O'R PRIS A DALWYD AM Y CYNNYRCH VITALSOURCE. NID YW RHAI AWDURDODAETHAU'N CANIATÁU EITHRIO NEU GYFYNGU AR IAWNDAL DAMWEINIOL NEU GANLYNIADOL, FELLY GALL YR EITHRIAD A'R CYFYNGIAD HWN FOD YN AMHERTHNASOL. 

AC EITHRIO FEL YR OSODWYD ALLAN YMA, DARPERIR CYNHYRCHION VITALSOURCE GAN VITALSOURCE I CHI AR SAIL "FEL Y MAENT" FEL Y MAENT AR GAEL. YMWADIR Â PHOB GWARANT O UNRHYW FATH NA DDYNODIR YN DDIGAMSYNIOL YN Y CYTUNDEB HWN, YN BENODOL NEU'N OBLYGEDIG, GAN GYNNWYS WARANTAU O FARCHNADWYEDD, ADDASRWYDD I BWRPAS ARBENNIG A PHEIDIO Â THORRI GAN VITALSOURCE A'I DRWYDDEDWYR. NI FYDD UNRHYW GYNRYCHIOLAETH NAC ARDDANGOSIAD YN CYNNWYS GWARANT O'R CYNNYRCH VST ONI BAI IDDO GAEL EI YMGORFFORI'N BENODOL YN Y CYTUNDEB HWN.

Cyffredinol

Ni ellir trosglwyddo neu aseinio unrhyw un neu bob un o'ch hawliau neu rwymedigaethau o dan y TADau yma.

Rhaid i bob hysbysiad a roddwyd gennych chi i ni gael ei roi yn ysgrifenedig at y cyfeiriad a nodir ar ddiwedd y TADau yma.

Os ydym yn methu gorfodi unrhyw un o'n hawliau, nid yw hynny'n arwain at ildio'r hawl yna.

Os bydd unrhyw ddarpariaeth o'r TADau yma yn anorfodadwy, bydd holl ddarpariaethau eraill yn cael eu heffeithio.

Ni ellir amrywio'r TADau hyn ac eithrio gyda'n caniatâd ysgrifenedig penodol.

Mae'r TADau hyn a'r Telerau eraill yn cynrychioli'r cytundeb cyfan rhyngoch chi a ni mewn perthynas â'u pwnc.

Llywodraethir yr AThDau hyn gan gyfreithiau Tennessee, ac rydych yn cytuno bod gan lysoedd Tennessee (a llysoedd apêl oddi wrthynt) awdurdodaeth unigryw i ddatrys unrhyw ddadl sy'n codi o dan neu mewn perthynas â'r AThDau hyn. Ni fydd dim yn ein hatal rhag dod ag achos llys i ddiogelu ein hawliau deallusol o flaen unrhyw lys gydag awdurdodaeth gymwys.

Terfyniad

Gallwn derfynu, anablu, cloi, blocio neu atal eich mynediad i'r Safle neu unrhyw Gynnyrch os byddwch yn methu â chydymffurfio, neu os ydym yn amau ar sail resymol eich bod wedi methu â chydymffurfio, ag unrhyw un o'r AThDau. Pe ddigwydd terfyniad o'r fath, bydd rhaid i chi atal pob defnydd o'r Safle a/neu'r Cynnyrch, a gall VitalSource ddiddymu'ch mynediad i'r Safle a/neu'r Cynnyrch yn syth.

Bydd holl ddarpariaethau sydd yn ôl eu natur yn goroesi terfyniad yn goroesi'r terfyniad o'r TADau hyn.

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, sylwad, neu geisiad ynghylch â'r TADau hyn, cysylltwch â ni:

VitalSource Technologies

One Ingram Boulevard

LaVergne, TN 37086

 

 

people found this useful.
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful