Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide VitalSource Technologies Inc.

Posted

This translation is provided for convenience only.  The US English version of these Terms of Use shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Cuirtear an t-aistriúcháin seo ar fáil ar mhaithe le héascaíocht amháin.  Beidh feidhm ag leagan Bhéarla na Stát Aontaithe de na Téarmaí Úsáide seo i gcás díospóide nó neamhréireachta le haon aistriúchán eile.

Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide VitalSource Technologies Inc.

Leagtar síos sna Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide seo (na “TÚnna”) na téarmaí agus coinníollacha lena rialaítear úsáid an tSiopa VitalSource (an “Suíomh”) agat, mar aon le húsáid an bhogearra léitheora agat (lena n-áirítear na doiciméid ghaolmhara agus aon nuashonrú ar an mbogearra sin) agus an t-inneachar digiteach a léitear ag úsáid an bhogearra sin a chuirimid ar fáil lena íoslódáil ón Suíomh ("Bogearra" agus "Inneachar Ceadúnaithe" faoi seach agus "Táirgí" i dteannta a chéile). Tá feidhm ag na TÚnna seo freisin maidir leis na seirbhísí atá inrochtana trí aon Bhogearra nó Suíomh (na “Seirbhísí”), ach amháin sa chás go bhfuil feidhm ag téarmaí breise nó ag téarmaí ar leith. Taispeánfar na téarmaí ar an scáileán nó beidh siad inrochtana trí nasc sa chás sin.

Tá an Suíomh agus na Táirgí á n-oibriú ag VitalSource Technologies Inc. (“VitalSource,” nó “muid,” agus “ár” freisin). Is corparáid muid, atá ionchorparaithe faoi dhlíthe stát Delaware sna Stáit Aontaithe. Is í ár n-uimhir chláraithe ná 2411480, agus tá ár gceannoifig chorparáideach lonnaithe ag One Ingram Boulevard, LaVergne, TN 37086.

Aontaíonn tú leis na TÚnna seo agus glacann tú leo mar choinníoll úsáide an tSuímh agus na dTáirgí. Mura n-aontaíonn tú le téarmaí na TÚnna seo, ná déan an Suíomh nó na Táirgí a rochtain ná a úsáid. Coimeádaimid an ceart againn féin na TÚnna seo a athrú ó am go ham.  Comhairlítear d'úsáideoirí an tSuímh dul i gcomhairle leis na TÚnna seo anois agus arís chun na hathruithe a d'fhéadfaimis a chur i bhfeidhm ó am go ham a athbhreithniú. Cuirfear úsáideoirí na dTáirgí ar an eolas faoi athruithe trí na TÚnna a thaispeáint ar an scáileán nó trí nasc a chur ar fáil chuig na TÚnna nuashonraithe an chéad uair eile a thosóidh tú an Bogearra nó a íoslódálfaidh tú Inneachar Ceadúnaithe, cé nach mbeidh feidhm ag na hathruithe sin go cúlghabhálach. Tugann tú baránta dúinn go bhfuil údarás agat dul i mbun comhaontaithe linn de réir théarmaí na TÚnna seo.

Nuashonraíodh na TÚnna an uair roimhe seo an 13 Bealtaine, 2015.

Ceadúnú agus Úsáid

Tugaimid ceadúnas teoranta, neamheisiach, neamh-inaistrithe duit chun an Suíomh agus aon Táirge a rochtain ar mhaithe le húsáid phearsanta amháin. Ní cheadaítear aon úsáid tráchtála, úsáid a sháraíonn na TÚnna seo, ná úsáid chun críocha bailiúcháin sonraí agus/nó brabúis.

Féadfaidh tú inneachar ón Suíomh nó ó aon Táirge a aisghabháil nó a thaispeáint ar ríomhaire nó ar ghléas éigin eile, leathanaigh aonair a phriontáil agus a chóipeáil agus, faoi réir an chéad rannáin eile, na leathanaigh sin a stóráil i bhfoirm leictreonach ar an ngléas sin. Chomh maith leis sin, d'fhéadfadh feidhm a bheith ag téarmaí breise maidir le gnéithe, codanna nó inneachar áirithe an tSuímh. Sa chás go bhfuil feidhm ag na téarmaí breise sin, taispeánfar ar an scáileán iad nó beidh siad inrochtana trí nasc ("Téarmaí Eile").

Ní ceadmhach duit an Suíomh ná an Táirge ná aon rud a chuirtear ar fáil ar an Suíomh nó maidir le Táirge a úsáid ach chun críocha dlíthiúla amháin (cloítear leis na dlíthe agus na rialacháin infheidhme go léir) agus ar bhealach freagrach, agus ní ceadmhach duit iad a úsáid ar bhealach a d'fhéadfadh dochar a dhéanamh dár n-ainm nó cáil ná d'ainm nó cáil ár gcleamhnaithe.

Tá tú freagrach as:

 • do chuid gníomhaíochta go léir ar agus maidir leis an Suíomh agus/nó an Táirge;
 • an inneachar agus as na sonraí go léir a sheolann tú isteach chuig, nó a phostálann tú ar, an Suíomh nó ar aon Táirge ("Do Chuid Inneachair");
 •     an méid a dhéanann tú a rochtain ar an Suíomh nó Táirge, as an gcaoi a léirmhíníonn nó a úsáideann tú an Suíomh nó Táirge agus as na gníomhaíochtaí a d'fhéadfá a dhéanamh de thoradh ar an Suíomh nó Táirge a úsáid.

Rochtain ar an Suíomh agus ar na Táirgí

Ní ceadmhach duit táirgí a íoslódáil, a rochtain ná a úsáid ach ar ríomhaire nó ar ghléas eile ar leatsa é nó atá á rialú agat, ar a bhfuil an córas oibriúcháin ábhartha á rith, dá gceapadh an Táirge. Mar sin, ní mór gléas comhoiriúnach a bheith agat, a chomhlíonann na sonraíochtaí riachtanacha teicniúla go léir, chun a bheith in ann aon Táirge a íoslódáil ar mian leat é a íoslódáil agus gach Táirge a íoslódáladh a rochtain agus a úsáid.

Measfar go mbeidh cead faighte agat ó úinéir aon ríomhaire nó gléis eile atá á rialú agat, ach nach leatsa é, chun aon Táirge a íoslódáil chuig an ngléas sin. Glacann tú freagracht, de réir na TÚnna seo, as rochtain ar, agus as úsáid, aon Táirge agat ar aon ghléas, cibé an leatsa nó nach leatsa é.

Glacann tú leis go bhféadfaidh soláthróir seirbhísí móibíleacha aon ghléis ar a n-íoslódálann tú aon Táirge, nó ar a ndéanann tú aon Táirge a rochtain nó a úsáid, muirear a ghearradh ort as rochtain Idirlín ar an ngléas sin.

Feadfaimid, ó am go ham, srian a chur le rochtain ar ghnéithe áirithe, ar chodanna nó ar inneachar an tSuímh nó an Táirge, nó ar an Suíomh nó Táirge iomlán, le haghaidh na n-úsáideoirí atá cláraithe linn. Ní mór duit a chinntiú go bhfuil na sonraí cláraithe a chuireann tú ar fáil cruinn agus ní mór duit iad a choimeád cothrom le dáta.   Aontaíonn tú go bhféadfaidh VitalSource, am ar bith agus le fógra nó gan fógra a thabhairt roimh ré, Inneachar Ceadúnaithe a bhaint den tSeirbhís nó den Suíomh má shocraímid, mar is rogha linn, nach bhfuil na cearta riachtanacha cuí againn chun rochtain ar an Inneachar Ceadúnaithe sin a chur ar fáil duit. Má roghnaíonn VitalSource Inneachar Ceadúnaithe a bhaint den tSeirbhís AGUS MÁ BHAINTEAR É LAISTIGH DE NA CHÉAD 12 MHÍ TAR ÉIS AN DÁTA CEANNACHÁIN, aontóidh tú go bhfaighidh tú aisíocaíocht, mar an t-aon réiteach eisiach, ar na suimeanna go léir a d'íoc tú le VitalSource as an Inneachar Ceadúnaithe arna bhaint. MÁ ROGHNAÍONN VITALSOURCE INNEACHAR CEADÚNAITHE A BHAINT DEN tSEIRBHÍS, AM AR BITH, NÍOS MÓ NÁ 12 MHÍ I nDIAIDH AN tINNEACHAR CEADÚNAITHE SIN A CHEANNACH, AONTÓIDH TÚ NACH mBEIDH TÚ I dTEIDEAL AON AISÍOCAÍOCHT A FHÁIL Ó VITALSOURCE.

Má roghnaíonn tú ID logála isteach (amhail ainm úsáideora agus pasfhocal nó aitheantóir eile) nó má chuirtear ceann ar fáil duit mar chuid dár nósanna imeachta slándála, beidh ort caitheamh leis an bhfaisnéis sin mar fhaisnéis rúnda agus ní ceadmhach duit í a nochtadh do dhaoine eile. Tá tú freagrach as na gníomhaíochtaí go léir a bhaineann leis an ID logála isteach agat agus ní mór duit muid a chur ar an eolas láithreach más rud é go bhfuil fios faighte agat ar aon úsáid neamhúdaraithe nó sárú slándála eile. Coimeádaimid an ceart againn féin aon ID logála isteach a dhíchumasú, am ar bith, más rud é go gcreidimid go bhfuil ceann amháin nó níos mó de na forálacha sna TÚnna seo á sárú agat nó go bhfuil sonraí bréagacha curtha ar fáil agat chun clárú mar úsáideoir.

Ní féidir linn ráthaíocht a thabhairt agus ní thugaimid ráthaíocht maidir le feidhmiú leanúnach, gan stad agus gan earráid, an tSuímh, na Seirbhísí nó aon Táirge ná go bhfreagróidh aon inneachar Suímh nó Táirge ag luas áirithe (braitheann sé sin ar roinnt tosca nach bhfuil rialú againn orthu).  Féadfaidh comhaontuithe sonraithe seirbhíse (CS) idir VitalSource agus institiúid nó eintiteas gnó eile a bheith ina gcuid de chomhaontú eile. Ní bheadh an CS sin faoi cheangal ag an alt seo.

Coimeádaimid an ceart againn féin oibriú aon Táirge nó an tSuímh féin a aistarraingt nó a chur ar fionraí, agus fógra a thabhairt duit nó gan fógra a thabhairt duit, más gá dúinn amhlaidh a dhéanamh ar chúiseanna slándála nó dlíthiúla.

Féadfaidh tú deireadh a chur, am ar bith, leis na cearta a thugtar duit faoin na TÚnna seo chun aon Táirge a rochtain agus a úsáid, ach an chóip atá agat den Táirge sin a dhíshuiteáil agus a scriosadh go buan, agus na gníomhachtúcháin shonracha mheaisín a chruthaigh tú a bhaint.

Inneachar Ceadúnaithe Íoctha

Féadfar go mbeidh ort íoc as táille ó am go ham chun Inneachar Ceadúnaithe íoctha a íoslódáil. Sonrófar an tsuim sin ar an Suíomh. Ní bheidh ort íoc as táille má tá cód agat (mar shampla ó institiúid ina bhfuil tú ag staidéar, ó fhoilsitheoir nó ó mhiondíoltóir foilseacháin a bhfuil cóip chrua de ceannaithe agat cheana féin). Sa chás sin, féadfaidh tú an cód sin a fhuascailt i gcoinne íoslódála incháilithe.

Ní mór íoc as gach ordú le cárta creidmheasa nó le cárta dochair tríd an leathanach lánseiceála. Úsáidimid soláthróir seirbhísí íocaíochta tríú páirtí chreidiúnaigh chun glacadh le híocaíochtaí. Glacann formhór na mórchártaí creidmheasa agus dochair le híocaíochtaí. Íoctar as an tsuim iomlán láithreach. Ba cheart a fhios a bheith agat go ndéanann eisitheoir an chárta scrúduithe bailíochtaithe ar idirbhearta íocaíochta ar líne agus nach mbeimid freagrach má dhiúltaíonn eisitheoir an chárta d'íocaíocht a údarú ar chúis ar bith. Tabhair faoi deara go bhféadfaidh eisitheoir an chárta táille láimhseála ar líne nó táille phróiseála a ghearradh ort. Nílimid freagrach as an táille sin.

Cuirfear an íoslódáil ábhartha ar fáil a luaithe is a údaraítear an íocaíocht nó a chuireann tú cód bailí isteach agus a ghlacann tú leis gur cód bailí é agus, mar sin, nach mbeidh an ceart agat intinn eile a dhéanamh (ar a dtugtar an ceart ‘marana’ uaireanta) a luaithe is a chuirtear tús le híoslódáil.

Má íocann tú as Inneachar Ceadúnaithe íoctha a íoslódáil, tabharfaimid baránta go gcloífidh sé den chuid is mó, nuair a íoslódálfar é, leis an gcur síos a chuirimid ar fáil ag an bpointe íoslódála agus go ndéanfar na seirbhísí a chuirtear ar fáil tríd an inneachar a sholáthar go réasúnta cúramach sciliúil. 

Na rudaí nach ceadmhach duit a dhéanamh

Ach amháin sa mhéid is go bhfuil sé leagtha amach go sainráite sna TÚnna seo, ní ceadmhach duit:

 • an Suíomh nó Táirge a ligean ar cíos, a léasú, a dhíol, a cheadúnú, nó rochtain air a aistriú chuig tríú páirtí ná an Suíomh nó Táirge a dhúshaothrú chun críocha tráchtála ná aon fhaisnéis ar an Suíomh nó i dTáirge a úsáid (go díreach nó go hindíreach) chun críocha brabúis nó tairbhe; 
 • aon Táirge nó an Suíomh (nó cuid de) a chóipeáil ná a stóráil ach amháin ar mhaithe le d'úsáid neamh-thráchtála phearsanta féin;
 • an Suíomh nó aon Táirge a stóráil ar fhreastalaí gléas stórála eile atá nasctha le líonra ná bunachar sonraí a chruthú;
 •    cur isteach ar an Suíomh nó Táirge nó ar aon chuid de ná iad a athrú, a aistriú nó a mhionathrú, ná ualach míchuí a chruthú ar an Suíomh nó Táirge nó ar na líonraí nó seirbhísí atá nasctha leis an Suíomh nó Táirge, ná iarracht a dhéanamh slándáil na bhfreastalaithe ar a n-óstáiltear an Suíomh nó an Táirge a shárú;
 • ais-innealtóireacht a dhéanamh ar an Suíomh nó ar aon Táirge, ná an Suíomh nó aon Táirge a dhíthiomsú, a dhídhíolaim nó a aistiomsú;
 • bogearraí nó gníomhairí nó scripteanna uathoibríocha a thabhairt isteach sa Suíomh nó Táirge chun ilchuntais a chruthú, cuardaigh agus iarratais uathoibríocha a ghiniúint, nó chun sonraí a nochtadh, a scrábadh nó a bhaint den Suíomh nó Táirge;
 • aon víreas ríomhaire, eochairlogálaí, earra spiaireachta, péist, Traíoch, buama ama nó ríomhchlárú eile mailíseach nó dochrach a tharchur, a dháileadh, a thabhairt isteach nó a chur ar fáil ar aon bhealach tríd an Suíomh nó Táirge; ná
 • aon Táirge ón Suíomh a úsáid ar bhealach a d'fhéadfadh dochar a dhéanamh dár n-ainm nó cáil nó d'ainm nó cáil ár gcleamhnaithe;
 • aon Táirge a easpórtáil agus na dlíthe easpórtála nó iompórtála atá infheidhme maidir leis an tír i dtrácht á sárú;
 • aon Táirge nó aon táirge a chuirimid ar fáil lena íoslódáil ón Suíomh a thaispeáint go poiblí, a chur i láthair, a athfhoilsiú, nó a atáirgeadh (lena n-áirítear, gan teorainn a bheith curtha leo, trí ríomhphost, grúpaí nuachta, limistéir chomhad nó plélimistéir, athair Inlín nó Idirlín nó aon mheán eile);
 • cur isteach ar aon nós imeachta slándála, bhainistíocht na gceart faisnéise nó fhorfheidhmiú ceadúnaithe eile, a bhaineann leis an Táirge, an Suíomh nó na Seirbhísí, ná iad a sheachthreorú nó a athrú; ná
 • aon rud eile a dhéanamh nach gceadaítear go sainráite sna TÚnna seo.

Cuirfear deireadh láithreach leis na cearta go léir a thugtar duit faoi na TÚnna seo, má tá aon cheann díobh á shárú agat.

Má chaitheann tú le Táirge ar chaoi nach bhfuil ceadaithe go sainráite sna TÚnna seo, beidh ort ceadúnas ar leith a fháil uainn. Déan teagmháil linn, trí úsáid a bhaint as na sonraí in Teagmháil a dhéanamh linn ag deireadh na TÚnna seo.

Príobháideacht

Rialaítear na sonraí pearsanta a sheolann tú chugainn (tríd ár Suíomh nó aon Táirge) lenár bPolasaí Príobháideachta & Fianán, atá curtha san áireamh go sainráite sna TÚnna seo. Mura bhfuil ár bPolasaí Príobháideachta & Fianán léite agat go fóill, ba cheart duit é a léamh anois.

Maoin Intleachtúil

Déanaimid an Táirge a íoslódálann tú a cheadúnú. Ní dhíoltar an táirge leat. Is linne nó le húinéirí an inneachair gach Táirge i gcónaí.

Na cearta maoine intleachtúla go léir in inneachar an tSuímh, san Inneachar Ceadúnaithe, agus i ngach Táirge agus a chuid inneachair (lena n-áirítear VitalSource®, VitalSource Bookshelf® mar aon le trádmharcanna, téacs, grafaic, bogearraí, grianghraif eile agus ábhair, íomhánna, físeáin agus fuaim eile) (“Inneachar” i dteannta a chéile), seachas Do Chuid Inneachair, is le VitalSource nó lenár gceadúnóirí iad. Ach amháin mar a leagtar amach go sainráite anseo, sa chás go bhfuil gá leo chun amharc ar an Inneachar sa Suíomh nó i mbrabhsálaí, nó mar atá ceadaithe de réir an dlí is infheidhme nach féidir é a eisiamh ná a theorannú, ní thugann aon rud sna TÚnna seo cearta duit chun na maoine intleachtúla ar linne nó lenár gceadúnóirí í agus glacann tú leis nach dtugtar aon chearta úinéireachta duit nuair a íoslódálann tú an Suíomh nó aon Táirge nó aon chuid den inneachar.

Má dhéanann tú leathanaigh ón Suíomh a phriontáil, a chóipeáil nó a stóráil (de réir mar atá ceadaithe sa rannán “Ceadúnú agus Úsáid” sna TÚnna seo), beidh ort a chinntiú go ndéanfar na fógraí cóipchirt, trádmhairc nó ceart maoine intleachtúla eile atá san inneachar bunaidh a atáirgeadh.

D'fhéadfadh cód a bheith sa Bhogearra, ar a dtugtar bogearra foinse oscailte go minic, a leithdháiltear faoi cheann de na héagsúlachtaí aitheanta go léir de théarmaí ceadúnais foinse oscailte, lena n-áirítear téarmaí lena gceadaítear leithdháileadh agus mionathrú saor ar chód foinseach an bhogearra ábhartha agus/nó lena n-éilítear ar gach dáileoir an cód foinse sin a chur ar fáil gan srianadh ar iarratas, lena n-áirítear aon ionchur nó aon mhionathrú ag an dáileoir sin ("Bogearra Foinse Oscailte" i dteannta a chéile). Tabhair faoi deara, sa mhéid go bhfuil aon Bhogearra Foinse Oscailte i mBogearra, go ndéantar an eilimint sin a chur ar fáil duit faoi cheadúnas de réir théarmaí ábhartha ceadúnaithe an cheadúnóra infheidhme thríú páirtí ("Téarmaí Ceadúnais Tríú Páirtí") seachas faoi na TÚnna seo, agus glacann tú leis agus aontaíonn tú lena bheith faoi cheangal ag na Téarmaí Ceadúnais Tríú Páirtí sin. Cuirfear cóip den chód foinse don Bhogearra Foinse Oscailte a chuimsítear sa Bhogearra, mar aon leis na Téarmaí Ceadúnais Foinse Oscailte, ar fáil duit ar iarratas.

Inneachar

Féadfaimid formáid agus Inneachar an tSuímh a athrú ó am go ham gan fógra a thabhairt duit. Coimeádaimid an ceart againn féin dearadh, gnéithe agus/nó feidhmiúlacht Táirge nó Seirbhíse a athrú tríd an Táirge nó Seirbhís nuashonraithe a chur ar fáil duit lena (h)íoslódáil nó, nuair atá sé ceadaithe ag socruithe an ghléis, trí nuashonruithe a sholáthar go huathoibríoch. Níl d'oibleagáid ort aon Táirge nó Seirbhís nuashonraithe a íoslódáil, ach féadfaimid deireadh a chur le hinneachar a bhaineann le leaganacha Táirge nó Seirbhíse roimhe a chur ar fáil agus/nó a nuashonrú agus, ag brath ar chineál an nuashonraithe, go mbeidh ort an leagan nuashonraithe a íoslódáil chun leanúint ar aghaidh le Táirge nó Seirbhís a úsáid.

Os rud é go bhféadfadh briseadh nó cliseadh cur isteach ar sheirbhísí leictreonacha, aontaíonn tú go mbainfidh tú úsáid as an Suíomh 'mar atá' agus 'mar atá ar fáil', ar do phriacal féin. Chomh maith leis sin, aontaíonn tú go ndéantar aon Táirge nó Seirbhís, a chuirtear ar fáil lena (h)íoslódáil saor in aisce, a íoslódáil, a rochtain agus a úsáid 'mar atá' agus 'mar atá ar fáil', ar do phriacal féin.

Féadfaimid, ach ní chuirtear d'oibleagáid orainn, nuashonruithe a chur ar fáil le haghaidh Táirge nó Seirbhíse nó a (h)inneachair agus féadfaimid stopadh de na nuashonruithe seo a chur ar fáil am ar bith, agus fógra a thabhairt duit nó gan fógra a thabhairt duit.

Cé go ndéanaimid ár ndícheall a chinntiú go bhfuil an tInneachar go léir agus an fhaisnéis eile a chuimsítear sa Suíomh nó a chuirtear ar fáil trí Tháirge nó trí Sheirbhís a sholáthraímid, ceart, cuirtear an tInneachar ar fáil ar mhaithe le héascaíocht amháin agus níor ceapadh é lena bheith ina údarás nó comhairle ar ceart brath air/uirthi. Glacann tú leis go bhféadfaidh Táirgí inneachar a chur ar fáil a thógtar ó roinnt foinsí, foinsí nach bhfuilimid freagrach astu. D'fhéadfadh codanna den Suíomh, den Táirge nó den tSeirbhís a bheith mícheart, míchruinn, neamhiontaofa, neamhiomlán nó imithe as dáta ó am go ham. Ba cheart duit seiceáil linn nó leis an bhfoinse chuí faisnéise agus aon fhiosrúchán cuí eile a dhéanamh sula ngníomhaíonn tú i leith na faisnéise sin, agus ba cheart duit aon Inneachar míchruinn nó neamhiomlán nó Inneachar atá imithe as dáta ar an Suíomh nó i dTáirge nó Seirbhís a chur in iúl dúinn.

Ní féidir linn ráthaíocht a thabhairt agus ní thugaimid ráthaíocht go mbeidh aon inneachar ar an Suíomh ná aon Táirge nó Seirbhís agus a c(h)uid inneachair saor ó víris nó ó aon chód eile a d'fhéadfadh eilimintí éillitheacha nó dochracha a bheith iontu, ná go bhfeidhmeoidh rochtain ar an Suíomh, ar na Táirgí nó ar an tSeirbhís mar atá beartaithe ná go mbeidh sí gan bhriseadh. Tá tú féin freagrach as na cosaintí cuí slándála TF a chur i bhfeidhm (lena n-áirítear cosaintí frith-víris agus cosaintí slándála eile) chun do riachtanais féin a chomhlíonadh maidir le sábháilteacht agus iontaofacht an tSuímh, aon Táirge nó Seirbhíse.

Táirgí lena n-íoslódáil

Cuireann VitalSource Táirgí ar fáil duit ar féidir iad a íoslódáil tríd an Suíomh. Taispeántar na praghsanna leis an Táirge nó an tSeirbhís is infheidhme. Féadfaidh praghsanna agus infhaighteacht na dTáirgí agus na Seirbhísí go léir athrú am ar bith gan fógra sula nglacfaimid le d'ordú. Féadfaidh nó ní fhéadfaidh cáin díolacháin, cáin úsáide nó cánacha eile a bheith curtha san áireamh sna praghsanna; ach aithneofar na cánacha sin áfach, agus déanfar iad a ríomh agus a bhailiú ag an bpointe díolacháin. Gheobhaidh tú ríomhphost deimhniúcháin tar éis íoc as gach ordú. Nílimid freagrach as aon idirbhriseadh ná cliseadh ar chumarsáid nó próiseas, cibé rud is cúis leis, a chuireann isteach orainn ordú, nó íocaíocht nó sonraí íocaíochta a fháil nó a phróiseáil. Measfar go mbeidh íocaíocht faighte nuair is féidir linn an tsuim riachtanach a chur do shochar an chuntas bainc sainithe atá againn nó a aistriú chuige. Tá feidhm ag na TÚnna seo maidir le Táirgí agus lena n-íoslódáil.

Ní mór duit a bheith 18 mbliana d'aois nó níos sine chun táirge a íoslódáil ón Suíomh. Cé go bhfuil cead ag daoine atá níos óige ná 18 mbliana d'aois táirge a úsáid, ní mór dóibh amhlaidh a dhéanamh le lánpháirteachas, maoirseacht agus cead a dtuismitheora nó a gcaomhnóra dhlíthiúil.

Naisc agus uirlisí tríú páirtí

Féadfaidh naisc le suíomhanna seachtracha nó feidhmchláir a bheith curtha ar fáil ar an Suíomh nó ag Táirgí áirithe ó am go ham. Is le heagraíochtaí tríú páirtí na suíomhanna nó na feidhmchláir seo nó oibrítear nó táirgtear ag eagraíochtaí tríú páirtí iad, nach bhfuil spleá acu linn, a d'fhéadfadh naisc le tairiscintí agus le promóisin thríú páirtí a bheith san áireamh iontu. Cuirimid iad seo san áireamh ar mhaithe le héascaíocht amháin, chun rochtain ar fhaisnéis, ar tháirgí nó ar sheirbhísí a d'fhéadfadh a bheith áisiúil nó suimiúil duit a chur ar fáil. Nílimid freagrach as inneachar na suíomhanna seo ná as aon rud a chuirtear ar fáil acu nó níl an t-inneachar ná na rudaí sin bailíochtaithe againn agus ní thugaimid aon ráthaíocht go mbeidh fáil leanúnach orthu. Cé go gcuirimid naisc leis na suíomhanna seachtracha sin san áireamh, ní thugann sé seo le fios go ndéanaimid a n-oibreoirí nó tionscnóirí na n-ábhar atá orthu a thacú, a urramú nó a mholadh, ná go bhfuil ceangal againn leo.

Féadfaidh uirlisí, gléasanna, ríomhchláir bhogearra nó gnéithe áirithe eile, a bhfuil fáil orthu ar nó tríd an Suíomh nó na Táirgí, a bheith curtha ar fáil ag tríú páirtithe. Cuirtear na huirlisí seo ar fáil ar mhaithe le héascaíocht duitse. Ní linne na huirlisí seo ná ní dhéanaimid iad a oibriú agus nílimid freagrach as scrúdú a dhéanamh ar an inneachar, infhaighteacht, cruinneas, leordhóthanacht, tráthúlacht, bailíocht, comhlíonadh cóipchirt, dlíthiúlacht, cuibheas, caighdeán, iomláine ná as aon ghné eile de na huirlisí seo.

An dliteanas againne

Níl aon rud sna TÚnna seo a ceapadh chun an dliteanas againne a theorannú ná a eisiamh:

 • maidir le bás nó le díobháil phearsanta a leanann as ár bhfaillí; nó
 •    maidir le mífhaisnéis chalaoiseach,
 • nó chun na cearta a eisiamh, a shrianadh nó a mhionathrú, a d'fhéadfadh a bheith agat faoi aon dlí nach féidir a eisiamh, a shrianadh nó a mhionathrú (“Do Chearta Tomhaltóra”). Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi Do Chearta Tomhaltóra ó eagraíochtaí agus ó chomhlachtaí tomhaltóirí amhail d'Oifig Caighdeán Trádála nó Biúró Comhairle Saoránach áitiúil.

Faoi réir an mhéid thuasluaite (lena n-áirítear Do Chearta Tomhaltóra), ní bheimid faoi dhliteanas riamh i leith:

 • caillteanas gnó;
 • caillteanas nach raibh intuartha go réasúnach; nó
 • sa chás nach n-éiríonn linn aon cheann dár n-oibleagáidí a chomhlíonadh, nó a chur i ngníomh a chur siar, toisc imeachtaí nach bhfuil rialú réasúnach againn orthu.

Má theipeann ar an nasc leis an Suíomh nó Táirge, beidh ort gach beart réasúnach a dhéanamh chun do chaillteanas a íoslaghdú, lena n-áirítear muid a chur ar an eolas gan mhoill más féidir linn bearta a dhéanamh a chabhróidh leis an gcaillteanas a íoslaghdú. Má tá dliteanas orainn as na caillteanais a chuireann isteach ort, ní sháróidh an dliteanas sin iomlán na dtáillí a d'íoc tú as an Táirge ábhartha íoctha, an Táirge lena mbaineann an dliteanas.

A MHÉID IS MÓ A CHEADAÍTEAR DE RÉIR DLÍ, NÍ BHEIDH VITALSOURCE FAOI DHLITEANAS I gCÁS AR BITH AS AON DAMÁISTÍ SPEISIALTA, TEAGMHASACHA, IARMHARTACHA NÓ PIONÓSACHA, LENA nÁIRÍTEAR AON ÉILIMH AR CHAILLTEANAIS BHRABÚIS, BRISEADH GNÓ, NEAMHÁBALTACHT STAIDÉAR A DHÉANAMH, MÚINEADH NÓ FOGHLAIM, FAISNÉIS CHAILLTE NÓ AON DAMÁISTÍ EILE A EASCRAÍONN AS ÚSÁID NÓ NEAMHÁBALTACHT ÚSÁID A BHAINT AS AN TÁIRGE VITALSOURCE. I nGACH CÁS, NÍ BHEIDH D'OIBLEAGÁID AR VITALSOURCE NÁ NÍ BHEIDH VITALSOURCE FAOI DHLITEANAS, FAOIN gCOMHAONTÚ SEO, GO COMHIOMLÁN, ACH AS AN MEÁN AR A gCUIRTEAR AN TÁIRGE VITALSOURCE AR FÁIL A ATHSHOLÁTHAR NÓ A DHEISIÚ NÓ AS AN bPRAGHAS CEANNACHÁIN A ÍOCADH AS AN TÁIRGE VITALSOURCE A AISÍOC. NÍ CEADMHACH DAMÁISTÍ TEAGMHASACHA NÓ IARMHARTACHA A EISIAMH NÁ A THEORANNÚ I nDLÍNSÍ ÁIRITHE. MAR SIN, D'FHÉADFADH NACH mBEADH FEIDHM AG EISIAMH NÁ AG TEORANNÚ NA nDAMÁISTÍ SEO.

ACH AMHÁIN MAR ATÁ LEAGTHA AMACH ANSEO, CUIREANN VITALSOURCE NA TÁIRGÍ AR FÁIL DUIT "MAR ATÁ" AGUS MAR A BHFUIL FÁIL ORTHU. BARÁNTAÍ DE GACH SAGHAS NACH BHFUIL SONRAITHE GO SAINRÁITE SA CHOMHAONTÚ SEO, BARÁNTAÍ SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, LENA nÁIRÍTEAR BARÁNTAÍ MAIDIR LE hINDÍOLTACHT, OIRIÚNACHT D'FHEIDHM ÁIRITHE AGUS NEAMHSHÁRÚ, DÉANANN VITALSOURCE AGUS A CHEADÚNÓIRÍ NA BARÁNTAÍ SIN A SHÉANADH GO SAINRÁITE. NÍ BHEIDH AON IONADAÍOCHT NÓ LÉIRIÚCHÁN INA BHARÁNTA DON TÁIRGE VST ACH AMHÁIN MÁ TÁ SÉ LEAGTHA AMACH GO SAINRÁITE SA CHOMHAONTÚ SEO.

Ginearálta

Ní ceadmhach duit aon cheann de do chearta nó oibleagáidí nó do chearta nó oibleagáidí go léir faoi na TÚnna seo a aistriú ná a shannadh. 

Ní mór aon fhógra a thugann tú dúinn a bheith i scríbhinn agus é a chur chuig an seoladh atá sonraithe ag deireadh na TÚnna seo.

Má theipeann orainn aon cheann dár gcearta a fhorfheidhmiú, ní tharscaoilfear an ceart sin. 

Má aithnítear nach féidir foráil sna TÚnna seo a fhorfheidhmiú, ní chuirfidh sé seo isteach ar na forálacha eile.

Ní ceadmhach na TÚnna seo a athrú ach amháin le toiliú sainráite scríofa uainn.

Is ionann na TÚnna seo agus na Téarmaí Eile agus an comhaontú iomlán idir tusa agus muidne maidir lena n-ábhar.

Rialófar na TÚnna seo le dlíthe Tennessee, agus aontaíonn tú go bhfuil dlínse eisiach ag cúirteanna Tennessee (agus ag a chúirteanna achomhairc) chun aon díospóidí a réiteach a thagann chun cinn faoi na TÚnna seo nó maidir leo. Ní chuirfidh aon rud cosc orainn imeachtaí a thabhairt os comhair cúirte sa dlínse inniúil chun an mhaoin intleachtúil againn a chosaint.

Deireadh

Féadfaimid deireadh a chur le rochtain ar an Suíomh nó ar aon Táirge agat nó féadfaimid í a dhíchumasú, a ghlasáil, a bhacadh nó a chur ar fionraí má theipeann ort, nó má chreidimid go bhfuil forais réasúnacha ann gur theip ort, cloí le haon cheann de na TÚnna. Má chuirtear deireadh le rochtain, ní mór duit stopadh den Suíomh agus/nó Táirge a úsáid, agus féadfaidh VitalSource rochtain agat ar an Suíomh agus/nó ar an Táirge a chúlghairm láithreach.

Na forálacha nach gcuirtear deireadh leo toisc a gcineál, ní chuirfear deireadh leo má chuirtear deireadh leis na TÚnna seo.

Teagmháil a dhéanamh linn

Déan teagmháil linn má tá aon cheisteanna, nótaí tráchta nó iarratais agat maidir leis na TÚnna seo:

VitalSource Technologies


One Ingram Boulevard

LaVergne, TN 37086

 

 

people found this useful.
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful