Polisi Preifatrwydd & Cwcis Vital Source Technologies, Inc

Posted

This translation is provided for convenience only.  The US English version of this Privacy & Cookies Policy shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Darperir y cyfieithiad hwn er cyfleuster yn unig.  Bydd fersiwn Saesneg yr UD o'r Polisi Preifatrwydd & Cwcis hyn yn llywodraethu pe bai unrhyw anghydfod rhwng neu anghysondeb ag unrhyw gyfieithiad arall.

Polisi Preifatrwydd & Cwcis Vital Source Technologies, Inc 

Mae'r Polisi Preifatrwydd & Cwcis yma yn esbonio arferion gwybodaeth VitalSource Technologies, Inc ("VitalSource," hefyd "ni," "ein" a "ni") sy'n ymwneud ag unrhyw un o'n gwefannau (fel www.vitalsource.com) neu unrhyw siop fanwerthu ar-lein sy'n eiddo VitalSource ac ein cynnyrch a elwir yn Bookshelf, Bookshelf Ar-lein, cymwysiadau symudol Bookshelf, meddalwedd darllen, cynnwys digidol a chynhyrchion eraill a reolir gan neu sy'n eiddo VitalSource (y "Cynhyrchion"). Rydych yn cytuno i delerau'r Polisi Preifatrwydd a Cwcis pan fyddwch yn ymweld neu ddefnyddio unrhyw un o'r Cynhyrchion neu wefannau, neu yn cymryd camau eraill a ddisgrifir isod.

Mae VitalSource yn cydymffurfio â'r Fframwaith Safe Harbor UD - UE a Fframwaith Safe Harbor UD - Swistir fel y gosodwyd gan yr Adran Fasnach UD ynghylch casglu, defnyddio, a chadw data personol o wledydd sy'n aelod o'r Undeb Ewropeaidd a'r Swistir. Mae VitalSource wedi ardystio ei fod yn cadw at yr Egwyddorion Preifatrwydd Safe Harbor o rybudd, dewisiad, trosglwyddiad ymlaen, diogelwch, cyfanrwydd data, mynediad, a gorfodaeth. I ddysgu mwy amdano'r rhaglen Safe Harbor, ac i weld ardystiad VitalSource, ewch i http://www.export.gov/safeharbor/..

Mae VitalSource yn aelod o'r Rhaglen Safe Harbor VeraSafeTM yr UE, sy'n golygu bod VeraSafe wedi asesu llywodraethiad data VitalSource a chydymffurfir â'r Meini Prawf y Rhaglen Preifatrwydd ar y Wefan VeraSafe. Mae meini prawf y rhaglen yn gofyn bod cyfranogwyr yn cynnal safon uchel am breifatrwydd data ac yn gweithredu arferion gorau penodol sy'n ymwneud â rhybudd, dewisiad, mynediad, cywirdeb data, diogelwch, a rhannu gwybodaeth trydydd parti. 

Mae VeraSafe yn helpu busnesau i amddiffyn diogelwch a phreifatrwydd eich gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag, os na all cwyn preifatrwydd neu anghydfod cael ei ddatrys drwy broses fewnol VitalSource, mae VitalSource wedi cytuno i gymryd rhan yn y Weithdrefn Datrys Anghydfod Safe Harbor yr UE VeraSafe ar gyfer anghydfodau Safe Harbor yr UD - yr UE ac yr UD - y Swistir. I gofnodi cwyn â'r Weithdrefn, cyflwynwch y wybodaeth sydd ei hangen i VeraSafe yma: https://www.verasafe.com/dispute-submission

Gwybodaeth y mae VitalSource yn casglu amdanoch chi

Mae VitalSource yn casglu gwybodaeth oddi wrthych pan fyddwch yn lawrlwytho, ymweld ag neu ddefnyddio unrhyw un o'r Cynhyrchion,, cofrestru gyda VitalSource, creu cyfrif defnyddiwr ar gyfer ein e-darllenydd Bookshelf neu ymweld ag unrhyw un o'n gwefannau, fel y disgrifir ymhellach isod. Mae'r wybodaeth hon yn disgyn i ddau gategori: data personol a data amhersonol (ar y cyd “Gwybodaeth”).

Mae data personol yn cynnwys gwybodaeth sy'n adnabod chi yn benodol neu o'r fath yr ydych yn weddol adnabyddadwy. Gall y mathau o ddata personol yr ydym yn ei chasglu cynnwys eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, gwybodaeth gyswllt arall, cyflogwr, sefydliad academaidd, gwybodaeth am gyrsiau, a rhifau cerdyn credyd neu ddebyd.

Data amhersonol yw data dienw sydd ddim yn adnabod chi yn benodol, megis data cyfanredol am y nifer o bobl sydd wedi ymweld â Chynnyrch penodol.

Gallwch ddewis peidio â darparu data personol y gallwn ofyn am, ond, yn gyffredinol, mae'r rhan fwyaf o'r data personol ag yr ydym yn gofyn amdano yn ofynnol er mwyn darparu ein gwasanaeth a bydd diffyg data personol o'r fath yn ein rhwystro rhag gwneud hynny. Byddwn yn casglu, defnyddio, trosglwyddo a datgelu eich data personol mewn ffyrdd sy'n gyson â'r Preifatrwydd a Chwcis yma yn unig, ond efallai y byddwn yn casglu, defnyddio, trosglwyddo a datgelu data amhersonol am unrhyw bwrpas cyfreithlon.

Rydym yn casglu data personol yn uniongyrchol oddi wrthych yn ogystal ag oddi wrth gwmnïau drydydd parti, gan gynnwys ffynonellau cyhoeddus, ein cwmnïau cysylltiedig, eich sefydliad, eich cynrychiolwyr, darparwyr gwasanaethau gwybodaeth, cyfryngau cymdeithasol a'r partïon ag yr ydym yn cyfnewid Gwybodaeth fel y disgrifir yma.

Cofrestriad Cynnyrch a Ffurflenni Defnyddiwr

Bydd VitalSource yn casglu gwybodaeth oddi wrthych pan fyddwch yn cofrestru am gyfrif i ddefnyddio unrhyw un o'r Cynhyrchion neu lenwi ffurflenni defnyddiwr cysylltiedig. Bydd y Wybodaeth yn darparu data cyswllt sylfaenol i VitalSource a galluogi VitalSource i gyflwyno'r Cynhyrchion cywir i chi.

Defnyddio'r Cynhyrchion a Phrynu

Mae VitalSource hefyd yn casglu Gwybodaeth wrth i chi ddefnyddio'r Cynhyrchion, prynu Cynhyrchion a rhyngweithio â ni. Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys, ond dim yn gyfyngedig i:

 • ffeithiau am eich pryniannau,
 • sut y byddwch yn defnyddio'r Cynhyrchion,
 • y Cynhyrchion penodol a ddefnyddiwch,
 • rhannau penodol o'r Cynhyrchion a ddefnyddiwch,
 • unrhyw nodiadau a wnewch yn y Cynhyrchion neu wybodaeth arall eich bod yn mewnosod i mewn i'r Cynhyrchion tra eu defnyddio,
 • data dadansoddol a grëwyd pan fyddwch yn edrych ar y Cynhyrchion, yn creu nodiadau newydd, neu'n edrych ar nodiadau blaenorol ar unrhyw ddyfais,
 • gwybodaeth am nifer y bobl a edrychwyd ar dudalennau penodol, defnydd tudalen, amser a dreuliwyd ar y dudalen, a gwybodaeth arall am ddefnydd, ac
 • cofnodion o unrhyw gyswllt sydd gennym â chi dros y ffôn, e-bost neu ar-lein.

Cwcis

Gall VitalSource casglu Gwybodaeth amdanoch chi pan fyddwch yn ymweld â'r wefan VitalSource trwy ddefnyddio “cwcis.”" Cwcis yw ffeiliau testun bach a gosodwyd mewn cyfrifiaduron ymwelwyr i storio eu hoffterau. Nid yw cwcis eu hunain yn cynnwys unrhyw ddata personol, ond gellir ei defnyddio gan VitalSource mewn cydweithrediad â'ch data personol. Mae nifer o gwcis rydym yn eu defnyddio yn parhau gydol eich sesiwn ar y we yn unig ac yn dod i ben pan fyddwch yn cau eich porwr. Fe ddefnyddir cwcis eraill er mwyn eich cofio chi pan fyddwch yn dychwelyd at ein gwefan a bydd yn para am fwy o amser. Gall VitalSource defnyddio cwcis a dulliau eraill i benderfynu eich enw parth a pha borwr a system weithredu rydych yn ei ddefnyddio, eich cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd (IP), dyddiad ac amser eich cais os o gwbl, a'r ddyfais rydych yn ei ddefnyddio.

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn:

 • cofio eich bod wedi ymweld â'n gwefan o'r blaen; mae hyn yn golygu y gallwn adnabod nifer yr ymwelwyr unigryw a dderbyniwn. Mae hyn yn ein galluogi i sicrhau bod gennym ddigon o le ar gyfer nifer y defnyddwyr yr ydym yn eu cael;
 • addasu elfennau o'r cynllun a/neu gynnwys hyrwyddol o'r tudalennau ar ein gwefan;
 • casglu gwybodaeth ystadegol ddienw am sut yr ydych yn defnyddio ein gwefan (gan gynnwys pa mor hir rydych yn ei wario ar y wefan) ac o le rydych wedi dod at ein gwefan, fel y gallwn wella'r wefan a dysgu pa rannau ohono sy’n fwyaf poblogaidd gydag ymwelwyr; a
 • casglu gwybodaeth am y tudalennau ar ein gwefan yr ydych yn ymweld, a hefyd gwybodaeth arall am wefannau eraill yr ydych yn ymweld, er mwyn eich rhoi mewn "segment farchnad". Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys gwybodaeth am y sir a'r dinas yr ydych mewn, ynghyd ag enw eich darparwr gwasanaeth Rhyngrwyd. Yna, defnyddir y wybodaeth hon i osod hysbysebion sail-diddordeb ar ein gwefan y credir y bydd yn berthnasol i'ch segment marchnad. I gael rhagor o wybodaeth am y math o hysbysebu sail-diddordeb yma, ac ynghylch sut i droi'r nodwedd hon i ffwrdd, ewch i  youronlinechoices.com ac ac www.youronlinechoices.com.au..

Mae rhai o'r cwcis a ddefnyddir gan ein gwefan yn cael eu gosod gennym ni, ac mae eraill yn cael eu gosod gan gwmnïau drydydd parti sy'n darparu gwasanaethau ar ein rhan.

Ein cwcis ni

 

 

Enw'r gwci

Pwrpas

Math a chyfnod

[hy sesiwn yn unig neu yn barhaus]

Cwci Barhaus

Mae'n cadw gwybodaeth am ddefnyddwyr y gellir cael mynediad iddo bob tro y mae'r defnyddiwr yn ymweld â'n wefan.

Yn barhaus – yn parhau ar ôl sesiwn.

Cwci Sesiwn

Mae'n cadw gwybodaeth am ddefnyddwyr y gellir cael mynediad iddo yn ystod y sesiwn porwr yn unig.

Sesiwn – yn para am gyfnod y sesiwn yn unig. 

Trydydd Parti

Mae'r cwcis hyn yn cadw gwybodaeth ar gyfrifiadur y defnyddiwr ac yn cael eu gweld o feysydd gwahanol i'r un a ddangosir yn y bar cyfeiriad.

Yn barhaus – yn parhau ar ôl sesiwn.

Yn ogystal â cwcis, gall 'GIFs' tracio cael ei osod gennym ni neu gwmnïau drydydd parti mewn perthynas â'ch defnydd o'n gwefan. 'GIFs' tracio yw ffeiliau delwedd fach o fewn gynnwys ein gwefan neu gorff ein cylchlythyron fel y gallwn ni, neu gwmnïau drydydd parti, deall pa rannau o'r wefan sy’n cael eu hymweld ag os oes unrhyw cynnwys penodol o ddiddordeb.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond mae gan bob cyfrifiadur y gallu i wrthod cwcis. Gellir gwneud hyn trwy weithredu'r gosodiad ar eich porwr sy'n eich galluogi gwrthod y cwcis. Nodwch os ydych yn dewis i wrthod cwcis, efallai na fyddwch yn gallu cael mynediad i rannau o'n gwefan. Gallwch hefyd ddysgu mwy am gwcis drwy ymweld â www.allaboutcookies.org sy'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ychwanegol am gwcis a sut i rwystro cwcis gan ddefnyddio gwahanol fathau o borwyr.

Defnydd eich gwybodaeth gan VitalSource

Mae VitalSource yn defnyddio eich Gwybodaeth, ar ei ben ei hun neu ar y cyd â data a gesglir yn gyfreithlon drwy ffynonellau eraill, am y pwrpasau canlynol:

 • i gyflawni ein hymrwymiadau cytundebol i chi,
 • i weinyddu eich cyfrif ac ymateb i'ch ceisiadau,
 • i ddarparu'r Cynhyrchion a ofynnwyd gennych chi, gan gynnwys darparu'r Cynhyrchion cywir a gofynnir ar gyfer eich cyfrifiadur neu ddyfais a ddewiswyd,
 • i gynnal a gwella'r Cynhyrchion ac i ddatblygu Cynhyrchion newydd,
 • i dracio eich hanes prynu a darparu i chi gwybodaeth sy’n ymwneud â'r Cynhyrchion yn barhaol, gan gynnwys newidiadau i'r Cynhyrchion neu wybodaeth arall y credwn all fod yn ddefnyddiol i chi am ein Cynhyrchion a'n gwasanaethau neu rhai o gwmnïau drydydd parti a ddewiswyd yn ofalus, ar yr amod eich bod wedi nodi nad ydych yn gwrthwynebu i gael eich cysylltu am y pwrpasau hyn,
 • i addasu cynnwys a gyflenwir i chi,
 • i gynnal ymchwil ac i ddiweddaru ein gwefan a dadansoddi sut y caiff ei ddefnyddio,
 • i atal, ymchwilio a delio â thwyll, troseddiad yn erbyn hawliau eiddo deallusol a chyfreithiau eraill a defnydd anawdurdodedig o Gynhyrchion neu eich cyfrif, a
 • fel arall yn rhesymol ac yn briodol ar gyfer anghenion busnes cyfreithlon o VitalSource sy'n gysylltiedig â'r Cynhyrchion.

Gallwch ddweud wrthym beidio â chysylltu â chi gyda gwybodaeth am ein cynnyrch a gwasanaethau a rheini o gwmnïau trydydd parti, naill ai ar yr adeg y gofynnir am eich data personol ar ein gwefan (trwy wirio neu di-wirio (yn ôl a chyfarwyddyd) y bocs perthnasol) neu, lle nad ydych yn dymuno ein bod ni yn parhau i ddefnyddio eich data personol yn y modd hwn, trwy ddilyn y cyfarwyddiadau dad-danysgrifio ar unrhyw gyfathrebiadau a anfonwyd atoch. Gallwch hefyd arfer yr hawl ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion Cysylltu â ni ar ddiwedd y Polisi Preifatrwydd a Cwcis yma.

Rhannu eich Gwybodaeth gyda thrydydd parti

Mae VitalSource yn gwerthfawrogi nad ydych am i'ch data personol gael ei dosbarthu'n ddiwahân ac rydym yn cytuno i beidio â gwerthu neu rannu'r wybodaeth hon ac eithrio fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd a cwcis yma. Efallai y byddwn yn gyfnewid eich gwybodaeth gyda'r partïon a ddisgrifir isod.

Sefydliadau Academaidd. Rydych yn cydnabod bod, lle mae cost unrhyw Gynnyrch/ Cynhyrchion y byddai angen eu talu amdano'n cael ei gwmpasu gan y sefydliad academaidd neu eraill yr ydych yn ei astudio trwyddo ac rydych yn cael cod i adbrynu am y Cynnyrch/cynhyrchion perthnasol (yn hytrach na gorfod talu eich hun), gall y sefydliad hwnnw, fel amod o'ch darpariaeth gyda'r cynnyrch/cynhyrchion yn rhad ac am ddim i chi, wedi cytuno â ni fod yn rhaid i VitalSource rhannu Gwybodaeth gysylltiedig â'ch defnydd o'r Cynnyrch/ Cynhyrchion perthnasol gyda'r sefydliad. Gall eich sefydliad dymuno gweld, er enghraifft, eich bod wedi ymweld a defnyddio Cynnyrch penodol neu rannau o'i gynnwys, neu wedi treulio rhywfaint o amser yn ei ddefnyddio. Gall y wybodaeth cael ei defnyddio i helpu eich sefydliad werthuso eich cynnydd a gwella eich dysgu. Drwy ddefnyddio un o'r codau hyn, rydych yn cytuno y gall VitalSource rhannu Gwybodaeth defnydd gyda'ch sefydliad yn y ffordd hon.

Perchnogion y Cynnwys. Gall VitalSource rannu data amhersonol amdanoch chi a'ch defnydd o'r Cynhyrchion gyda pherchnogion y cynnwys neu drwyddedigion sydd â hawliau cysylltiedig i'r Cynhyrchion eich bod yn ymweld ("Perchnogion y Cynnwys"). Bydd y perchnogion y cynnwys yn defnyddio'r data amhersonol hwn am bwrpasau ymchwil eu hunain, i werthuso defnydd a mynediad i Gynnyrch, er mwyn gwella Cynhyrchion a dadansoddiad cysylltiedig. Ni fydd VitalSource yn datgelu eich data personol i Berchnogion y Cynnwys, dim ond data defnydd Cynnyrch dienw nad yw'n adnabod chi yn benodol.

Cwmnïau Trydydd Parti a Chwmnïau Cysylltiedig yn Perfformio Swyddogaethau Cymorth. Gall VitalSource cyfnewid eich Gwybodaeth gyda darparwyr gwasanaeth trydydd parti a chyda cwmnïau cysylltiedig â VitalSource (megis rhiant-gwmnïau, is-gwmnïau, neu gwmnïau eraill yn ein teulu corfforaethol) sy'n cyflawni swyddogaethau cymorth yn ymwneud â'r Cynhyrchion. Gall pwrpas y rhannu hwn cynnwys ymchwil, dadansoddi data defnydd, darparu cymorth marchnata i VitalSource, prosesu eich taliadau cerdyn credyd neu ddebyd, darparu gwasanaeth gwsmeriaid i chi, prosesu a chyflawni eich archebion, darparu chi gyda mynediad Cynnyrch, ar gyfer storio, gynorthwyo VitalSource â darparu'r Cynhyrchion i chi, gynorthwyo VitalSource wrth ddefnyddio'r Wybodaeth fel y disgrifir yn Bolisi Preifatrwydd & Cwcis, a materion cysylltiedig.

Datgeliadau Gofynnol Gan Y Gyfraith Neu I Atal Niwed. Mae VitalSource yn cadw'r hawl i gyfnewid gwybodaeth gyda phartïon perthnasol megis llysoedd, asiantaethau'r llywodraeth a chyfreithwyr os ei bod yn credu yn rhesymol bod casgliad, mynediad, defnydd, cadwedigaeth neu ddatgeliad Gwybodaeth o'r fath yn rhesymol angenrheidiol i (a) bodloni unrhyw ddeddf berthnasol, rheoliad, proses cyfreithiol, neu gais llywodraeth cymelladwy, (b) gorfodi telerau perthnasol o ddefnydd, gan gynnwys ymchwiliad o droseddau posibl o hynny, (c) canfod, atal, neu fel arall gyfeirio gweithgareddau anghyfreithlon neu a amheuir yn anghyfreithlon, materion diogelwch neu dechnegol, neu (d) diogelu yn erbyn niwed yr hawliau, eiddo neu ddiogelwch VitalSource, ei gwmnïau cysylltiedig neu ddefnyddwyr, Perchnogion y Cynnwys neu'r cyhoedd, fel sy'n ofynnol neu a ganiateir gan y gyfraith.

Aseiniad o'ch Gwybodaeth. Gall VitalSource gyfnewid Gwybodaeth gyda chwmnïau thrydydd parti (megis prynwyr, prynwyr posibl a'u cynghorwyr) os bod VitalSource neu gyfran o'i asedau yn cael ei werthu neu gynnig ar werth. Rydych yn rhoi VitalSource yr hawl i drosglwyddo perchnogaeth holl Wybodaeth (gan gynnwys data personol) bod gan VitalSource amdanoch chi i drydydd parti mewn cysylltiad â gwerthiad VitalSource neu ei hasedau, heb daliad i chi. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno y gall y trydydd parti defnyddio eich Gwybodaeth am y pwrpasau a ddisgrifiwyd yma yn y Polisi Preifatrwydd & Cwcis a defnyddiau cysylltiedig heb daliad i chi.

Fforymau cyhoeddus

Gall rhai o'r Cynhyrchion , o bryd i'w gilydd, rhoi mynediad i ddefnyddwyr i ystafelloedd sgwrsio, byrddau negeseuon, grwpiau newyddion a/neu fforymau cyhoeddus arall. Daw unrhyw wybodaeth sy'n cael ei datgelu yn y meysydd hyn yn wybodaeth gyhoeddus a dylech fod yn ofalus wrth ddefnyddio'r rhain a pheidiwch byth â datgelu eich data personol.

Preifatrwydd plant

Mae'n rhaid i chi fod yn 18 mlwydd oed neu'n hŷn i greu cyfrif Bookshelf. Er y gall unigolion o dan 18 oed defnyddio'r Cynhyrchion, gallant wneud hynny gyda chyfranogiad, goruchwylied, a chymeradwyaeth eu rhiant neu warcheidwad cyfreithiol yn unig. Nid yw VitalSource yn gofyn gorchmynion neu gasglu Gwybodaeth gan blant o dan 13 mlwydd oed yn fwriadol. Os oes gennym reswm i gredu bod unrhyw Wybodaeth wedi cael ei gyflwyno i ni gan blentyn dan 13, byddwn yn cael gwared y wybodaeth honno ar ôl cymryd camau priodol i atal rhagor o gyflwyniad o Wybodaeth ac fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith.

Diogelwch

Mae VitalSource yn cymryd gwybodaeth diogelwch yn ddifrifol iawn ac wedi cymryd camau rhesymol i gadw eich Gwybodaeth yn ddiogel rhag mynediad neu ddatgeliad anawdurdodedig, boed hynny yn Wybodaeth sydd wedi'i storio yn gorfforol neu'n electronig. Mae VitalSource wedi sefydlu'r gweithdrefnau gweinyddol, technegol, corfforol, electronig a rheolaethol priodol i atal mynediad anawdurdodedig, i gynnal diogelwch data a defnyddio'r Wybodaeth a gesglir oddi wrthych yn unol â'r Polisi Preifatrwydd a Cwcis yma. Mae gan VitalSource fesurau diogelwch ar waith i ddiogelu rhag collid, camddefnyddied neu newidiad i'ch gwybodaeth. Mae ein meddalwedd gweinydd diogel ymhlith y systemau meddalwedd gorau ar gael am weithrediadau talu Rhyngrwyd diogel. Mae'n amgryptio eich gwybodaeth taliad i geisio sicrhau nad yw'n cael ei rhyng-gipio wrth iddo deithio dros y Rhyngrwyd. Nid yw gyflwyniad Gwybodaeth dros y Rhyngrwyd, fodd bynnag, byth yn gwbl sicr. Er gwaethaf ei ymdrechion rhesymol, ni all VitalSource warantu na fydd mynediad anawdurdodedig neu ddatgeliad Gwybodaeth byth yn digwydd. Os oes gennych bryderon, peidiwch â defnyddio'r Cynhyrchion.

Mae'n syniad da i gau eich porwr pan fyddwch wedi gorffen eich sesiwn defnyddiwr i helpu sicrhau nad yw eraill yn gweld eich data personol os ydych yn defnyddio cyfrifiadur a rennir neu gyfrifiadur mewn man cyhoeddus.

Trosglwyddiad rhyngwladol o Wybodaeth

O ystyried bod y Rhyngrwyd yn amgylchedd byd-eang, mae defnyddio'r Rhyngrwyd i gasglu a phrosesu Gwybodaeth o reidrwydd yn golygu trosglwyddiad data ar sail ryngwladol. Felly, trwy ddefnyddio unrhyw un o'r Cynhyrchion, rydych yn cydnabod a rhoi caniatâd i drosglwyddiad o'ch Gwybodaeth y tu allan i'ch gwlad breswyl i unrhyw wlad (gan gynnwys yr Unol Daleithiau, Canada, y Deyrnas Unedig ac Awstralia) lle mae gennym gyfleusterau neu gyweddu cwmnïau drydydd parti (gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i broseswyr talu, gwasanaeth cwmwl neu ddarparwyr TG eraill, a chwmnïau eraill sy'n darparu gwasanaethau i ni). Rydych yn deall na fydd rhai o'r gwledydd y mae'n bosibl i ni drosglwyddo gwybodaeth iddyn nhw gyda lefel diogelu data mor gynhwysfawr ag yn eich gwlad chi. Mewn perthynas â Deddf Preifatrwydd Awstralia, rydych yn cytuno, yn achos o doriad gan y trydydd parti o ran trin eich data personol, ni fyddwn yn atebol am y trydydd parti o dan y Ddeddf Preifatrwydd ac efallai na fyddwch yn gallu ceisio dial o dan y Ddeddf Preifatrwydd.

Cysylltiadau trydydd parti

Efallai y byddwch yn dod o hyd i ddolenni i wefannau trydydd parti o unrhyw un o'r Cynhyrchion. Gall y gwefannau hyn gael polisïau preifatrwydd a/neu cwcis eu hunain, a dylech wirio hyn. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nag atebolrwydd am eu polisïau oherwydd nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt.

Eich hawliau

Gallwch gysylltu â ni i ofyn am gael ymweld, cywiro, neu gael gwared ar y data personol amdanoch chi a ddelir gennym ni, neu i godi unrhyw bryderon am ein triniad o'r data hwnnw.

Mae gennych hawl i ofyn am gopi o'r holl ddata personol amdanoch chi a ddelir gennym ni. Ar gais, byddwn yn darparu copi i chi o'r data personol hwn. Mae hefyd gennych hawl i gywiro unrhyw wallau yn y data personol yna.

Yn achos ceisiadau mynediad a chywiriad, rhowch gymaint o fanylion ag y gallwch am y data penodol yr ydych yn ceisio amdani, er mwyn ein helpu i ddod o hyd iddi. Byddwn yn darparu ein rhesymau os ydym yn gwadu unrhyw gais am fynediad i neu gywiriad o ddata personol. Lle nad ydym yn penderfynu gwneud cywiriad a gofynnir amdani i'ch data personol a ydych yn anghytuno, gallwch ofyn i ni i wneud nodyn o'ch cywiriad â'r data a gofynnir amdani.

Rydym yn cymryd eich pryderon preifatrwydd o ddifrif. Lle byddwch yn mynegi unrhyw bryderon yr ydym wedi ymyrryd â'ch preifatrwydd, byddwn yn ymateb i roi gwybod i chi pwy fydd yn delio â'ch mater a phryd y gallwch ddisgwyl ymateb pellach. Efallai y byddwn yn gofyn am fanylion ychwanegol oddi wrthych ynglŷn â'ch pryderon, ac efallai y bydd angen ymgysylltu neu ymgynghori â phartïon eraill er mwyn ymchwilio a delio â'ch mater. Byddwn yn cadw cofnodion o'ch cais ac unrhyw benderfyniad.

Fel y nodir uchod, mae gennych hawl i atal y defnydd o 'ch data personol am bwrpasau marchnata uniongyrchol.

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd & Cwcis

Mae'r arferion wybodaeth a ddisgrifir yn y Polisi Preifatrwydd & Cwcis yma yn gyfredol ar y dyddiad effeithiol ar ddiwedd y ddogfen hon. Mae VitalSource yn cadw'r hawl i ddiweddaru Polisi Preifatrwydd & Cwcis hwn yn ôl ei ddisgresiwn o dro i dro. Bydd hysbysiad o unrhyw arolygiadau yn cael eu postio ar y dudalen hon ac maent yn effeithiol unwaith ar ôl postio. Os ydych yn pryderu am sut mae eich Gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio, nodwch y dudalen hon a dewch yn ôl i wirio o bryd i'w gilydd.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, sylwad, neu geisiad ynghylch y Polisi Preifatrwydd a Cwcis yma, gan gynnwys triniaeth eich data personol a/neu ein defnydd o cwcis a thechnolegau eraill, cysylltwch â ni drwy'r post neu e-bostiwch gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod:

Vital Source Technologies, Inc.


234 Stryd Fayetteville


Suite 300 
Raleigh NC, 27,601

privacy@vitalsource.com

Yn effeithiol ac wedi'i ddiweddaru diwethaf ar 16 Ebrill, 2015.

people found this useful.
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful