Polisi Preifatrwydd & Cwcis VitalSource Technologies, LLC

Posted

This translation is provided for convenience only. The US English version of this Privacy & Cookies Policy shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Darperir y cyfieithiad hwn er cyfleuster yn unig. Bydd fersiwn Saesneg yr UD o'r Polisi Preifatrwydd & Cwcis hyn yn llywodraethu pe bai unrhyw anghydfod rhwng neu anghysondeb ag unrhyw gyfieithiad arall.

Polisi Preifatrwydd & Cwcis VitalSource Technologies, LLC

Mae'r Polisi Preifatrwydd a Briwsion hwn (“Polisi”) yn egluro ymarferion gwybodaeth VitalSource Technologies, LLC. (“VitalSource,” hefyd “ni,” a “ein”) mewn perthynas ag unrhyw un o'n safleoedd gwe (fel Mae'r Polisi Preifatrwydd a Briwsion hwn (“Polisi”) yn egluro ymarferion gwybodaeth VitalSource Technologies, LLC. (“VitalSource,” hefyd “ni,” a “ein”) mewn perthynas ag unrhyw un o'n safleoedd gwe (fel www.vitalsource.com), unrhyw siop fanwerthu ar y we mae VitalSource yn berchen arni, ein cynhyrchion a adweinir fel Bookshelf, Bookshelf Online, aps symudol Bookshelf, darllenydd meddalwedd, cynnwys digidol, cynhyrchion eraill a reolir neu a berchenogir gan VitalSource, ac unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau eraill a leolir ar safleoedd gwe sy'n cynnwys dolen i'r Polisi hwn (at ei gilydd, y "Cynhyrchion"). Rydych yn cytuno i delerau'r Polisi hwn pan fyddwch yn cael mynediad i neu'n defnyddio unrhyw un o'r Cynhyrchion neu safleoedd gwe, neu'n gweithredu fel y disgrifir isod. www.vitalsource.com), unrhyw siop fanwerthu ar y we mae VitalSource yn berchen arni, ein cynhyrchion a adweinir fel Bookshelf, Bookshelf Online, aps symudol Bookshelf, darllenydd meddalwedd, cynnwys digidol, cynhyrchion eraill a reolir neu a berchenogir gan VitalSource, ac unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau eraill a leolir ar safleoedd gwe sy'n cynnwys dolen i'r Polisi hwn (at ei gilydd, y "Cynhyrchion"). Rydych yn cytuno i delerau'r Polisi hwn pan fyddwch yn cael mynediad i neu'n defnyddio unrhyw un o'r Cynhyrchion neu safleoedd gwe, neu'n gweithredu fel y disgrifir isod.

Gwybodaeth y mae VitalSource yn casglu amdanoch chi

Mae VitalSource yn casglu gwybodaeth gennych chi pan fyddwch yn lawrlwytho, yn cael mynediad i neu ddefnyddio unrhyw un o'r Cynhyrchion, cofrestru â VitalSource, creu cyfrif ar gyfer ein e-ddarllenydd Bookshelf neu unrhyw un arall o'n gwasanaethau, neu ymweld ag unrhyw o'n safleoedd gwe, fel y disgrifir isod. Mae'r wybodaeth hon yn disgyn i ddau gategori: gwybodaeth rydych yn ei ddarparu'n uniongyrchol i ni a gwybodaeth rydym yn ei chasglu'n oddefol neu'n awtomatig, fel oddi wrth eich porwr neu ddyfais (gyda'i gilydd "Gwybodaeth").

Gwybodaeth Rydych yn ei Darparu Atom yn Uniongyrchol

Gallwn gasglu gwybodaeth gennych pan fyddwch yn cael mynediad i neu'n defnyddio'r Cynhyrchion, megis pan fyddwch yn creu cyfrif, yn prynu, lawrlwytho cynnwys, mewnbynnu cynnwys a gynhyrchir gan y defnyddiwr, gan gynnwys nodiadau a thanlinellu mewn llyfrau, cymryd rhan mewn asesiadau, a rhannu gwybodaeth â chyfeillion. Gall y mathau o wybodaeth rydym yn eu casglu cynnwys eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, gwybodaeth cyswllt arall, cyflogwr, sefydliad academaidd, gwybodaeth cwrs, rhifau cardiau credyd neu ddebyd, a chynnwys a gynhyrchir gan y defnyddiwr fel nodiadau, tanlinellu, ac atebion i asesiadau.

Gallwch ddewis i beidio â darparu gwybodaeth o'r fath, ond, yn gyffredinol, mae angen y rhan fwyaf o'r wybodaeth a ofynwn gennych er mwyn i ni ddarparu'r Cynhyrchion a bydd diffyg gwybodaeth o'r fath yn ein hatal rhag gwneud hyn. Byddwn yn casglu, defnyddio, trosglwyddo a datgelu'r wybodaeth hon fel y disgrifir yn y Polisi hwn. Gallwn gasglu, defnyddio, trosglwyddo a datgelu gwybodaeth gyfun neu sydd wedi ei dad-adnabod heb unrhyw waharddiad.

Gwybodaeth Rydym yn ei Derbyn gan Drydydd Partïon

Gallwn dderbyn gwybodaeth debyg gan drydydd partïon gan gynnwys ffynonellau cyhoeddus, ein cwmnïau cysylltiedig, eich cyfundrefn, eich cynrychiolwyr, darparwyr gwasanaeth gwybodaeth, cyfryngau cymdeithasol a'r partïon yr ydym yn cyfnewid gwybodaeth fel y disgrifir yma.

Gwybodaeth a Gesglir yn Awtomatig

Mae VitalSource hefyd yn casglu gwybodaeth fel yr ydych yn defnyddio'r Cynhyrchion, yn prynu Cynhyrchion ac yn rhyngweithio â ni. Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys, ond dim yn gyfyngedig i:

ffeithiau am yr hyn yr ydych yn eu prynu,

sut y byddwch yn defnyddio'r Cynhyrchion,

y Cynhyrchion penodol a ddefnyddiwch,

rhannau penodol o'r Cynhyrchion a ddefnyddiwch,

data dadansoddol a grëwyd pan fyddwch yn edrych ar y Cynhyrchion, yn creu nodiadau newydd, neu'n edrych ar nodiadau blaenorol ar unrhyw ddyfais,

gweithgareddau rydych yn ymgymryd â nhw, fel eich chwiliadau a thrafodion eraill

gwybodaeth am nifer o weithiau gwelwyd ac a ddefnyddiwyd y dudalen, amser ar y dudalen a gwybodaeth arall ar ddefnydd,

gwybodaeth gan Gynhyrchion rhyngweithiol, gan gynnwys sgorau o asesiadau, ymgysylltiad yn ystod astudiaethau a pherfformiad cyffredinol, a

cofnodion o unrhyw gyswllt sydd gennym â chi dros y ffôn, e-bost neu ar-lein.

Briwsion

Gall VitalSource gasglu Gwybodaeth amdanoch pan fyddwch yn ymweld â safle gwe VitalSource trwy ddefnyddio “briwsion.” Ffeiliau bach testun wedi eu gosod mewn cyfrifiaduron ymwelwyr er mwyn storio eu dewisiadau yw briwsion. Mae nifer o friwsion yr ydym yn eu defnyddio yn parhau ond am eich sesiwn ar y we yn unig ac yn dod i ben pan fyddwch yn cau'ch porwr. Defnyddir briwsion eraill er mwyn eich cofio pan fyddwch yn dychwelyd at ein safle gwe a byddant yn para am fwy o amser. Gall VitalSource ddefnyddio briwsion a dulliau eraill i benderfynu enw'ch parth a pha borwr a system weithredu rydych yn ei defnyddio, eich cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd (IP), dyddiad ac amser eich cais os yn berthnasol, a'r ddyfais rydych yn ei defnyddio.

Rydym yn defnyddio briwsion er mwyn:

cofio eich bod wedi ymweld â'n gwefan o'r blaen; mae hyn yn golygu y gallwn adnabod nifer yr ymwelwyr unigryw a dderbyniwn. Mae hyn yn ein galluogi i sicrhau bod gennym ddigon o le ar gyfer nifer y defnyddwyr yr ydym yn eu cael;

addasu elfennau o'r cynllun a/neu gynnwys hyrwyddol o'r tudalennau ar ein gwefan;

casglu gwybodaeth ystadegol ddienw am sut yr ydych yn defnyddio ein gwefan (gan gynnwys pa mor hir rydych yn ei wario ar y wefan) ac o le rydych wedi dod at ein gwefan, fel y gallwn wella'r wefan a dysgu pa rannau ohono sy’n fwyaf poblogaidd gydag ymwelwyr; a

casglu gwybodaeth am y tudalennau ar ein gwefan yr ydych yn ymweld, a hefyd gwybodaeth arall am wefannau eraill yr ydych yn ymweld, er mwyn eich rhoi mewn "segment farchnad". Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys gwybodaeth am y sir a'r dinas yr ydych mewn, ynghyd ag enw eich darparwr gwasanaeth Rhyngrwyd. Yna, defnyddir y wybodaeth hon i osod hysbysebion sail-diddordeb ar ein gwefan y credir y bydd yn berthnasol i'ch segment marchnad. I gael rhagor o wybodaeth am y math o hysbysebu sail-diddordeb yma, ac ynghylch sut i droi'r nodwedd hon i ffwrdd, ewch i www.youronlinechoices.com ac ac www.youronlinechoices.com.au..

Mae rhai o'r briwsion a ddefnyddir gan ein safle gwe yn cael eu gosod gennym ni, ac mae eraill yn cael eu gosod gan gwmnïau drydydd parti sy'n darparu gwasanaethau ar ein rhan.

Ein briwsion ni

 

 

Categori

Pwrpas

Math a chyfnod

[h.y. sesiwn yn unig neu yn barhaus]

Briwsionyn Parhaus

Mae'n cadw gwybodaeth am ddefnyddwyr y gellir cael mynediad iddo bob tro y mae'r defnyddiwr yn ymweld â'n safle gwe.

Yn barhaus – yn parhau ar ôl sesiwn.

Brisonyn Sesiwn

Mae'n cadw gwybodaeth am ddefnyddwyr y gellir cael mynediad iddo yn ystod y sesiwn porwr yn unig.

Sesiwn – yn para am gyfnod y sesiwn yn unig.

Trydydd Parti

Mae'r briwsion hyn yn cadw gwybodaeth ar gyfrifiadur y defnyddiwr ac yn cael eu gweld o feysydd gwahanol i'r un a ddangosir yn y bar cyfeiriad.

Yn barhaus – yn parhau ar ôl sesiwn.

 

Yn ychwanegol i friwsion, gallwn ni neu drydydd partïon osod GIFs tracio ar ein safle gwe ac mewn cylchlythyrau ac e-byst. Ffeiliau llun bychan oddi mewn i gynnwys ein safle gwe neu gorff ein cylchlythyrau yw GIFs tracio, fel gallwn ni, neu drydydd partïon, ddeall pa rannau o'r safle gwe yr ymwelwyd â nhw ac a yw cynnwys arbennig o ddiddordeb.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn briwsion yn awtomatig ond mae gan bob cyfrifiadur y gallu i wrthod briwsion. Gellir gwneud hyn drwy roi ar waith y gosodiad ar eich porwr sy'n eich galluogi i wrthod briwsion. Nodwch os ydych yn dewis gwrthod briwsion, mae'n bosibl na fyddwch yn gallu cael mynediad i rannau o'n safle gwe neu ddefnyddio'r holl swyddogaethau ar ein safleoedd gwe. Gallwch hefyd ddysgu mwy am friwsion drwy ymweld â www.allaboutcookies.org sy'n cynnwys gwybodaeth ychwanegol ddefnyddiol am friwsion a sut i flocio briwsion trwy ddefnyddio gwahanol fathau o borwr.

Defnydd o'ch gwybodaeth gan VitalSource

Mae VitalSource yn defnyddio'ch gwybodaeth, ar ei phen ei hun neu ar y cyd â data a gesglir yn gyfreithlon drwy ffynonellau eraill, at y dibenion canlynol:

i gyflawni ein hymrwymiadau cytundebol i chi,

i weinyddu eich cyfrif ac ymateb i'ch ceisiadau,

i ddarparu'r Cynhyrchion a ofynnwyd gennych, gan gynnwys darparu'r Cynhyrchion cywir a ofynnir ar gyfer eich cyfrifiadur neu ddyfais a ddetholwyd,

i gynnal a gwella'r Cynhyrchion ac i ddatblygu Cynhyrchion newydd,

i dracio eich hanes prynu a darparu i chi gwybodaeth sy’n ymwneud â'r Cynhyrchion yn barhaol, gan gynnwys newidiadau i'r Cynhyrchion neu wybodaeth arall y credwn all fod yn ddefnyddiol i chi am ein Cynhyrchion a'n gwasanaethau neu rhai o gwmnïau drydydd parti a ddewiswyd yn ofalus, ar yr amod eich bod wedi nodi nad ydych yn gwrthwynebu i gael eich cysylltu am y pwrpasau hyn,

i addasu cynnwys a ddarperir i chi yn seiliedig ar eich defnydd o'r Cynhyrchion (e.e., argymhellion astudiaethol, cynnwys atodol),

i gynnal ymchwil ac i ddiweddaru ein safle gwe a dadansoddi sut y caiff ei ddefnyddio,

darparu argymhellion neu hysbysebu am gynhyrchion a gwasanaethau a all fod o ddiddordeb i chi,

i gynnal gwasanaethau dadansoddi ar ein Gwasanaethau, trwy ddefnyddio gwasanaethau trydydd partïon fel Google Analytics. Mae'r darparwyr gwasanaethau hyn yn defnyddio'r math o dechnoleg a ddisgrifir yn yr adran "Gwybodaeth a Gesglir yn Awtomatig" uchod i helpu ni ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio Cynhyrchion, gan gynnwys drwy nodi'r safle gwe tryddydd parti o ble rydych yn cyrraedd. Bydd y wybodaeth a gesglir gan y dechnoleg yn cael ei datgelu i neu ei gasglu'n uniongyrchol o'r darparwyr gwasanaethau hyn, sy'n defnyddio'r wybodaeth i werthuso'ch defnydd o'r Cynhyrchion.

i atal, ymchwilio a delio â thwyll, troseddiad yn erbyn hawliau eiddo deallusol a chyfreithiau eraill a defnydd anawdurdodedig o Gynhyrchion neu eich cyfrif, a

fel arall yn rhesymol ac yn briodol ar gyfer anghenion busnes cyfreithlon o VitalSource sy'n gysylltiedig â'r Cynhyrchion.

Gallwn gyfuno a/neu ddad-adnabod gwybodaeth a gesglir drwy'r Cynhyrchion. Gallwn ddefnyddio data sydd wedi ei ddad-adnabod neu ei gyfuno at unrhyw ddiben a'i rannu ag unrhyw drydydd parti.

Eich Dewisiadau

Gallwch ddweud wrthym am beidio â chysylltu â chi gyda gwybodaeth hysbysebol mewn perthynas â'n cynhyrchion a'n gwasanaethau a rhai trydydd partïon, un ai yn y pwynt lle ar ein safle gwe y gofynnir am wybodaeth (drwy roi tic neu dad-dicio (fel y cyfarwyddir) y blwch perthnasol) neu, drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar sut i ddad-danysgrifio yn yr ohebiaeth a anfonwyd atoch. Gallwch hefyd arfer yr hawl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion Cysylltu â Ni ar waelod y Polisi hwn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mwy o wybodaeth am hysbysebu trwy borwr wedi ei deilwra a sut gallwch reoli rhai briwsion rhag cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur i gyflenwi marchnata wedi ei deilwra, gallwch ymweld â dolen Eithrio i Gwsmeriaid y Network Advertising Initiative a/neu ddolen Eithrio i Gwsmeriaid y Digital Advertising Alliance i eithrio o dderbyn hysbysebu wedi ei deilwra gan gwmnïau sy'n cymryd rhan yn y rhaglenni hynny. I eithrio o Google Analytics for Display Advertising neu i addasu hysbysebion Google Display Network, gallwch ymweld â thudalen Google Ads Settings. Nodwch, gallwch o hyd dderbyn hysbysebion hyd yn oed os ydych yn eithrio o hysbysebu wedi ei deilwra. Mewn achos o'r fath, ni fydd yr hysbysebu wedi ei deilwra i'ch diddordebau. Hefyd, nid ydym yn rheoli unrhyw un o'r dolennau eithrio uchod ac nid ydym yn gyfrifol am unrhyw ddewisiadau rydych yn eu gwneud trwy ddefnyddio'r peirianwaith hwn. Os yw'ch porwyr wedi eu ffurfweddu i wrthod briwsion pan fyddwch yn ymweld â'r dudalen eithrio hon, neu rydych yn dileu'ch briwsion yn ddiweddarach, yn defnyddio cyfrifiadur gwahanol neu newid eich porwr, gall eich eithrio NAI neu DAA fod yn aneffeithiol. Ceir rhagor o wybodaeth ar safleoedd gwe'r NAI a DAA, sydd ar gael trwy'r dolennau uchod.

Pan fyddwch yn defnyddio ap symudol gallwch hefyd dderbyn cynnwys hysbysebu mewn-ap wedi ei deilwra. Mae pob system weithredu-iOS ar gyfer dyfeisiadau Apple, Android ar gyfer dyfeisiadau Android, a Windows ar gyfer dyfeisiadau Microsoft- yn darparu ei gyfarwyddiadau ei hun ar sut i atal cyflenwad o gynnwys marchnata mewn-ap wedi ei deilwra. Gallwch adolygu'r deunyddiau cefnogi a/neu'r gosodiadau preifatrwydd ar gyfer y systemau gweithredu priodol er mwyn eithrio o hysbysebu mewn-ap wedi ei deilwra. Ar gyfer unrhyw ddyfais a/neu system weithredu arall, ewch i osodiadau preifatrwydd y ddyfais berthnasol neu cysylltwch â gweithredydd y llwyfan perthnasol. Nid ydym yn rheoli gosodiadau'r dyfeisiadau hyn, ac nid ydym yn gyfrifol am unrhyw ddewisiadau rydych yn eu gwneud wrth ddefnyddio'r dulliau hyn neu argaeledd parhaol neu gywirdeb y dulliau hyn.

Deddf Diogelu Preifatrwydd Ar-lein California Hysbysiad Ynghylch Arwyddion Peidio  Thracio

Mae Peidio  Thracio ("DNT") yn ddewisiad preifatrwydd gall defnyddwyr ei osod mewn rhai porwyr ac mae'n ffordd i ddefnyddwyr ddweud wrth safleoedd gwe a gwasanaethau nad ydynt eisiau gwybodaeth am eu hymweliadau â thudalennau gwe gael eu casglu dros amser ac ar draws safleoedd gwe neu wasanaethau ar-lein. Nid ydym yn cydnabod nac ymateb i arwyddion DNT a gychwynnir gan borwyr, gan fod y diwydiant Rhyngrwyd o hyd yn gweithio tuag at ddiffiniad o beth yn union yw ystyr DNT, beth mae'n ei olygu i gydymffurfio â DNT, a dull cyffredin o ymateb i DNT. I ddysgu mwy am Peidio  Thracio, gallwch ei weld yma.

Rhannu eich Gwybodaeth â thrydydd partïon

Gall VitalSource rannu eich gwybodaeth â thrydydd partïon fel y disgrifir isod.

Gallwn rannu'ch Gwybodaeth â "phartneriaid cyflawni", fel sefydliadau academaidd, ail-werthwyr a pherchnogion cynnwys ac eraill, sy'n darparu mynediad i'n Cynnyrch/Cynhyrchion a'n gwasanaethau i chi. Pan fyddwch yn cael mynediad i unrhyw Gynnyrch/Gynhyrchion drwy integreiddiad neu god a ddarparwyd gan Bartner Cyflawni, gall VitalSource rannu gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'ch defnydd, canlyniadau o'ch rhyngweithio â, canlyniadau a gymerwyd o asesiadau, ac ymgysylltiad cyffredinol â'r Cynnyrch/Cynhyrchion perthnasol, gan gynnwys elfennau rhyngweithiol oddi mewn i'r Cynnyrch/Cynhyrchion, a Chynnyrch/Chynhyrchion trydydd partïon integredig â'r Cynnyrch/Cynhyrchion (fel Bookshelf GPS), â'r Partner Cyflawni. Er enghraifft, gall y Partner Cyflawni weld, eich bod wedi cael mynediad i a defnyddio Cynnyrch arbennig neu rywfaint o'i gynnwys, neu wedi treulio rhywfaint o amser yn ei ddefnyddio. Gall y wybodaeth hon ei defnyddio i helpu'r Partner Cyflawni werthuso'ch dilyniant a gwella eich dysgu. Trwy gael mynediad i'r Cynnyrch/Cynhyrchion perthnasol, neu drwy adbrynu unrhyw god a ddarperir, rydych yn cytuno i VitalSource rannu'r wybodaeth hon â'r Partner Cyflawni yn y dull hwn.

Perchnogion Cynnwys. Gall VitalSource rannu rywfaint o wybodaeth â pherchnogion cynnwys neu drwyddedigion sydd â hawliau sy'n gysylltiedig â'r Cynhyrchion rydych yn cael mynediad iddynt ("Perchnogion Cynnwys"). Gall VitalSource rannu gwybodaeth cyswllt â'r Perchnogion Cynnwys sy'n gofyn am samplau i Berchnogion Cynnwys samplau o'r fath. Gall VitalSource hefyd rannu data a dad-adnabyddir neu gyfun amdanoch chi a'ch defnydd o'r Cynnyrch â'r Perchnogion Cynnwys. Bydd y Perchnogion Cynnwys yn defnyddio'r data hwn ar gyfer eu hymchwil eu hunain ac at ddibenion tracio, i werthuso defnydd o'r Cynnyrch a chael mynediad, a gwella Cynhyrchion a dadansoddiadau cysylltiedig.

Trydydd partïon a chsylltiedigion sy'n perfformio gweithgareddau cefnogol. Gall VitalSource rannu'ch gwybodaeth â darparwyr gwasanaeth trydydd parti, a chyda cysylltiedigion VitalSource (fel cwmnïau rhiant, is-gwmnïau, neu gwmnïau eraill oddi mewn i'n teulu corfforedig) sy'n perfformio gweithgareddau cefnogi mewn perthynas â'r Cynhyrchion. Gall diben y rhannu hwn gynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i, ymchwil, dadansoddi data defnydd, darparu gwasanaeth masnachol i VitalSource, prosesu'ch taliadau cerdyn credyd neu ddebyd, darparu gwasanaeth cwsmeriaid i chi, prosesu a chyflawni'ch archebion, darparu mynediad i'r Cynnyrch i chi, ar gyfer storio, helpu VitalSource ddarparu'r Cynnyrch i chi, helpu VitalSource i ddefnyddio'r Wybodaeth fel y disgrifir yn y Polisi hwn, a materion cysylltiedig.

Datgeliadau fel sy'n ofynnol o dan y gyfraith neu i atal niwed. Ceidw VitalSource yr hawl i gyfnewid Gwybodaeth â phartïon perthnasol fel llysoedd, asiantaethau'r llywodraeth a chyfreithwyr os yw'n rhesymol gredu bod casglu, mynediad, defnydd, cadw neu ddatgelu'r wybodaeth o'r fath yn rhesymol angenrheidiol i (a) foddhau unrhyw gyfraith, rheoliad, broses cyfreithiol, neu gais llywodraethol gorfadwy, gan gynnwys cwrdd ag anghenion diogelwch cenedlaethol neu orfodaeth gyfreithiol, (b) gorfodi telerau defnydd perthnasol, gan gynnwys ymchwilio unrhyw ymyrraeth o hyn, (c) canfod, atal neu ateb gweithgareddau tor-cyfreithiol neu a dybir eu bod yn dor-gyfreithiol, materion diogelwch neu dechnegol, neu (ch) diogelu yn erbyn niwed i hawliau, eiddo neu ddiogelwch VitalSource, ei gysylltiedigion neu ddefnyddwyr, y Perchnogion Cynnwys neu'r cyhoedd, fel bo'r angen neu fel y caniateir gan y gyfraith.

Aseiniad eich Gwybodaeth. Ceidw VitalSource yr hawl i ddatgelu a throsglwyddo perchnogaeth eich Gwybodaeth, heb daliad i chi, i drydydd partïon (fel prynwyr, prynwyr posibl a'u hymgynghorwyr) mewn cysylltiad â chyfuniad, caffaeliad neu werthiant o'r cyfan, neu rannau, o'n busnes neu'n arfaethedig o hyn (e.e., diwydrwydd dyladwy). Rydych yn cydnabod ac yn cytuno gall y trydydd parti ddefnyddio'ch Gwybodaeth at y dibenion y disgrifir yn y Polisi hwn ac at ddefnydd cysylltiedig heb daliad i chi.

Fforymau cyhoeddus

Gall rhai o'r Cynhyrchion, o bryd i'w gilydd, roi mynediad i ddefnyddwyr i ystafelloedd sgwrsio, byrddau negeseuon, grwpiau newyddion a/neu fforymau cyhoeddus eraill. Mae unrhyw wybodaeth a ddatgelir mewn fforymau o'r fath ar gael i bob defnyddiwr arall o nodweddion o'r fath a gall fod ar gael yn gyhoeddus.

Preifatrwydd plant

Mae rhaid i chi fod yn 13 neu fwy i greu cyfrif Bookshelf. Nid yw VitalSource yn gofyn am archebion nac yn casglu Gwybodaeth gan blant dan 13 yn fwriadol. Os oes gennym reswm i gredu bod unrhyw Wybodaeth wedi cael ei gyflwyno i ni gan blentyn dan 13, byddwn yn cael gwared â'r wybodaeth honno ar ôl cymryd camau priodol i atal rhagor o gyflwyno o Wybodaeth ac fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith.

Diogelwch

Mae VitalSource yn cymryd diogelwch gwybodaeth o ddifrif ac mae wedi cymryd gwahanol gamau i gadw'ch Gwybodaeth yn ddiogel rhag mynediad neu ddatgeliad anawdurdodedig, p'run ai y storir y wybodaeth honno'n gorfforol neu'n electroneg. Mae VitalSource wedi sefydlu gweithdrefnau gweinyddol, technegol, corfforol, electronig a rheolaethol i helpu atal mynediad anawdurdodedig, cynnal diogelwch data a defnyddio'r Wybodaeth a gesglir gennnych yn unol â'r Polisi hwn. Mae gan VitalSource fesurau diogelwch yn weithredol i ddiogelu rhag colli, camddefnyddio neu newid eich Gwybodaeth. Er gwaethaf yr ymdrechion hyn, ni all VitalSource warantu na fydd mynediad neu ddatgeliad anawdurdodedig Gwybodaeth byth yn digwydd. Os oes gennych bryderon, peidiwch â defnyddio'r Cynhyrchion.

Mae'n syniad da i gau eich porwr pan fyddwch wedi gorffen eich sesiwn defnyddiwr i helpu sicrhau nad yw eraill yn gweld eich data personol os ydych yn defnyddio cyfrifiadur a rennir neu gyfrifiadur mewn man cyhoeddus.

Trosglwyddiad rhyngwladol o Wybodaeth

O ystyried bod y Rhyngrwyd yn amgylchedd byd-eang, mae defnyddio'r Rhyngrwyd i gasglu a phrosesu Gwybodaeth o reidrwydd yn golygu trosglwyddiad data ar sail ryngwladol. Gan hynny, trwy ddefnyddio unrhyw un o'r Cynhyrchion, rydych yn cydnabod ac yn cytuno i drosglwyddiad eich Gwybodaeth tu allan i'ch gwlad breswyl i unrhyw wlad (gan gynnwys yr Unol Daleithiau, Canada, y Deyrnas Unedig ac Awstralia) lle mae gennym adnoddau neu'n ymgymryd â thrydydd partïon (gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i brosesyddion talu, gwasanaeth cwmwl neu ddarparwyr TG eraill a chwmnïau eraill sy'n darparu gwasanaethau i ni). Rydych yn deall na fydd rhai o'r gwledydd y mae'n bosibl i ni drosglwyddo gwybodaeth iddyn nhw â lefel diogelu data mor gynhwysfawr ag yn eich gwlad chi. Mewn perthynas â Deddf Preifatrwydd Awstralia, rydych yn cytuno, yn achos o doriad gan y trydydd parti o ran trin eich data personol, ni fyddwn yn atebol am y trydydd parti o dan y Ddeddf Preifatrwydd ac efallai na fyddwch yn gallu ceisio iawn o dan y Ddeddf Preifatrwydd.

Dolenni trydydd parti

Efallai y byddwch yn dod o hyd i ddolenni i safleoedd gwe trydydd parti oddi wrth unrhyw un o'r Cynhyrchion. Efallai bydd gan y safleoedd gwe hyn eu polisïau preifatrwydd, briwsion a/neu bolisïau eraill, y dylech eu gwirio. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nag atebolrwydd am eu polisïau oherwydd nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt.

Eich hawliau

Gallwch gysylltu â ni i ofyn am fynediad, cywiriad, neu'r hawl i gael eich anghofio mewn perthynas â'r data personol (fel y'i diffinnir o dan y gyfraith briodol) amdanoch a gedwir gennym, neu godi unrhyw bryderon am ein triniaeth o'r data hwnnw. Bydd yr hawl i gael eich anghofio'n arwain at eich anallu i ddefnyddio'r Cynnyrch/Cynhyrchion, a bydd yn torri unrhyw gysylltiad rhwng eich cyfrif blaenorol a'ch data hanesyddol o ymgysylltu.

Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o neu gywiro gwallau yn y data personol amdanoch a gedwir gennym. Ar gais, byddwn yn darparu copi i chi o'r data personol hwn.

Mewn achosion o geisiadau am fynediad a chywiro, darparwch gymaint o wybodaeth a allwch am y data personol arbennig rydych yn ei geisio, er mwyn i'n helpu ei ganfod. Byddwn yn darparu ein rhesymau os ydym yn gwrthod unrhyw gais am fynediad neu gywiriad o ddata personol. Lle nad ydym yn penderfynu gwneud cywiriad a ofynnir amdani i'ch data personol ac yr ydych yn anghytuno, gallwch ofyn i ni wneud nodyn o'ch cywiriad â'r data a ofynnir amdani.

Rydym yn cymryd eich pryderon preifatrwydd o ddifrif. Lle byddwch yn mynegi unrhyw bryderon yr ydym wedi ymyrryd â'ch preifatrwydd, byddwn yn ymateb i roi gwybod i chi pwy fydd yn delio â'ch mater a phryd y gallwch ddisgwyl ymateb pellach. Efallai y byddwn yn gofyn am fanylion ychwanegol oddi wrthych ynglŷn â'ch pryderon, ac efallai y bydd angen ymgysylltu neu ymgynghori â phartïon eraill er mwyn ymchwilio a delio â'ch mater. Byddwn yn cadw cofnodion o'ch cais ac unrhyw benderfyniad.

Fel y nodir uchod, mae gennych hawl i atal y defnydd o 'ch data personol am bwrpasau marchnata uniongyrchol.

EICH HAWLIAU PREIFATRWYDD CALIFORNIA

Mae Cyfraith California yn caniatáu ymwelwyr sy'n preswylio yng Nghalifornia i ofyn unwaith y flwyddyn rhywfaint o wybodaeth mewn perthynas â'n datgeliad o wybodaeth bersonol i drydydd partïon at ddibenion marchnata uniongyrchol y trydydd partïon hyn. I wneud cais o'r fath, anfonwch e-bost i privacy@vitalsource.com neu ysgrifennwch atom yn VitalSource Technologies, LLC.
, Attn: Privacy, 227 Fayetteville Street, 
Suite 400 
Raleigh NC, 27601.

Newidiadau i'r Polisi hwn

Mae'r ymarferion a ddisgrifir yn y Polisi hwn yn gyfredol o'r dyddiad dod i rym ar ddiwedd y ddogfen hon. Ceidw VitalSource yr hawl i ddiweddaru'r Polisi hwn o dro i dro yn unol âï ddisgresiwn. Postir hysbysiad o unrhyw adolygiadau i'r dudalen hon ac maent yn weithredol unwaith y'u postir. Os ydych yn pryderu am sut mae eich Gwybodaeth yn cael ei defnyddio, nodwch y dudalen hon a dewch yn ôl i wirio o bryd i'w gilydd.

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau, neu geisiadau mewn perthynas â'r Polisi hwn, cysylltwch â ni drwy'r post neu e-bost gan ddefnyddio'r wybodaeth gyswllt ganlynol, os gwelwch chi'n dda.

VitalSource Technologies, LLC.


227 Fayetteville Street

Suite 400 
Raleigh NC, 27601

e-bostiwch:privacy@vitalsource.com

Yn weithredol a diweddarwyd ddiwethaf 15 Rhagfyr, 2016.

people found this useful.
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful