Teicneolaíochtaí VitalSource, LLC Téarmaí Úsáide.

Posted

This translation is provided for convenience only.  The US English version of this Privacy & Cookies Policy shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Cuirtear an t-aistriúchán seo ar fáil ar mhaithe le héascaíocht amháin.  Beidh feidhm ag leagan Bhéarla na Stát Aontaithe den Pholasaí Príobháideachta & Fianán seo i gcás díospóide nó neamhréireachta le haon aistriúchán eile.

Polasaí Príobháideachta & Fianán VitalSource Technologies, LLC.

Mínítear sa Pholasaí Príobháideachta & Fianán seo cleachtais faisnéise VitalSource Technologies, LLC. (“VitalSource,” nó “muid” agus “ár” freisin) a bhaineann lenár suíomhanna Gréasáin (amhail www.vitalsource.com) nó le siopa miondíola Gréasáin ar le VitalSource é nó lenár dtáirgí ar a dtugtar Bookshelf, Bookshelf Online, feidhmchláir mhóibíleacha Bookshelf, bogearra léitheora, inneachar digiteach agus táirgí eile atá á rialú ag VitalSource nó ar le VitalSource iad (na “Táirgí”). Aontaíonn tú le téarmaí an Pholasaí Príobháideachta & Fianán seo nuair a dhéanann tú aon cheann de na Táirgí nó na suíomhanna Gréasáin a rochtain nó a úsáid, nó nuair a théann tú i mbun na ngníomhartha eile a ndéantar cur síos orthu thíos.

Cloíonn VitalSource leis an gCreat Tearmainn idir na Stáit Aontaithe agus an tAontas Eorpach (U.S. - E.U. Safe Harbor Framework) agus leis an gCreat Tearmainn idir na Stáit Aontaithe agus an Eilvéis (U.S. - Swiss Safe Harbor Framework) mar atá leagtha amach ag Roinn Tráchtála na Stát Aontaithe maidir le sonraí pearsanta ó Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus ón Eilvéis a bhailiú, a úsáid agus a choinneáil. Dheimhnigh VitalSource go bhfuil na Prionsabail Príobháideachta seo maidir le Tearmann á sásamh aige: prionsabail maidir le fógra, le rogha, le haistriú ar aghaidh, le slándáil, le sláine sonraí, le rochtain agus le forfheidhmiú. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gclár Tearmainn, agus is féidir amharc ar dheimhniú VitalSource ach gabháil chuig http://www.export.gov/safeharbor/.

Is ball de Chlár Tearmainn an Aontais Eorpaigh VeraSafeTM é VitalSource. Is éard is brí leis sin ná go bhfuil measúnú déanta ag VeraSafe ar rialachas sonraí VitalSource chun a fháil amach an gcloíonn sé le Critéir Chlár Príobháideachta Suíomhanna Gréasáin VeraSafe. Faoi chritéir an chláir, éilítear ar rannpháirtithe príobháideacht sonraí d'ardchaighdeán a chaomhnú agus dea-chleachtais shonracha a chur i bhfeidhm a bhaineann le fógra, le rogha, le rochtain, le sláine sonraí, le slándáil agus le faisnéis a roinnt le tríú páirtithe. 

Cabhraíonn VeraSafe le gnóthais slándáil agus príobháideacht do chuid faisnéise pearsanta a chosaint. Más rud é, áfach, nach féidir gearán nó díospóid príobháideachta a réiteach trí phróiseas inmheánach VitalSource, d'aontaigh VitalSource go nglacfadh sé páirt i Nós Imeachta Tearmainn VeraSafe um Réiteach Díospóidí de chuid an Aontais Eorpaigh i gcás díospóidí Tearmainn Stáit Aontaithe - Aontas Eorpach nó Stáit Aontaithe - Eilvéis. Chun gearán a chomhdú leis an Nós Imeachta, seol an fhaisnéis riachtanach chuig VeraSafe anseo: https://www.verasafe.com/dispute-submission

An fhaisnéis a bhailíonn VitalSource fút

Bailíonn VitalSource faisnéis fút nuair a dhéanann tú aon cheann de na Táirgí a íoslódáil, a rochtain nó a úsáid, nuair a chláraíonn tú le VitalSource, nuair a chruthaíonn tú cuntas úsáideora le haghaidh an ríomhléitheora Bookshelf againn nó nuair a thugann tú cuairt ar cheann de na suíomhanna Gréasáin againn, mar a dhéantar cur síos breise air thíos. Roinntear an fhaisnéis seo in dhá chatagóir: sonraí pearsanta agus sonraí neamhphearsanta (“Faisnéis” i dteannta a chéile).

Áirítear le sonraí pearsanta aon fhaisnéis lenar féidir thú a aithint go sonrach nó ar féidir í a úsáid go réasúnach chun thú a aithint. D'fhéadfadh an fhaisnéis seo a bheith i measc na gcineálacha sonraí pearsanta a bhailímid fút: ainm, seoladh, seoladh ríomhphoist, uimhir ghutháin, faisnéis teagmhála eile, fostóir, institiúid oideachais, faisnéis faoi do chúrsa, agus uimhreacha cárta chreidmheasa nó cárta dhochair.

Is sonraí neamhphearsanta iad na sonraí gan ainm nach féidir iad a úsáid chun thú a aithint go sonrach, amhail sonraí comhiomlána faoi líon na ndaoine a rinne Táirge áirithe a rochtain.

Is féidir leat roghnú gan na sonraí pearsanta a iarraimid ort a chur ar fáil ach, i gcoitinne, bíonn formhór na sonraí a iarraimid ort de dhíth orainn chun an tseirbhís a chur ar fáil. Mura gcuireann tú na sonraí pearsanta sin ar fáil, ní bheimid in ann amhlaidh a dhéanamh. Ní dhéanfaimid do chuid sonraí pearsanta a bhailiú, a úsáid, a aistriú agus a nochtadh ach amháin i gcomhréir leis an bPolasaí Príobháideachta & Fianán seo, ach féadfaimid sonraí neamhphearsanta a bhailiú, a úsáid, a aistriú agus a nochtadh chun críche dlíthiúla ar bith.

Bailímid sonraí pearsanta go díreach uait agus bailímid sonraí ó thríú páirtithe freisin, lena n-áirítear foinsí poiblí, ár gcuideachtaí gaolmhara, d'eagraíocht, do chuid ionadaithe, soláthróirí seirbhísí faisnéise, na meáin shóisialta agus na páirtithe lena gcomhroinnimid faisnéis mar a dhéantar cur síos air anseo.

Clárú Táirgí agus Foirmeacha Úsáideora

Baileoidh VitalSource faisnéis uait nuair a chláróidh tú le haghaidh cuntais, chun aon cheann de na Táirgí a úsáid, nó nuair a chomhlánfaidh tú foirmeacha gaolmhara úsáideora. Cuirfidh an fhaisnéis seo sonraí bunúsacha teagmhála ar fáil do VitalSource, rud a chuirfidh ar chumas VitalSource na Táirgí cearta a chur ar fáil duit.

Na Táirgí a úsáid agus ceannacháin a dhéanamh

Bailíonn VitalSource faisnéis freisin nuair a bhíonn na Táirgí á n-úsáid agat, nuair a cheannaíonn tú Táirgí agus nuair a dhéanann tú teagmháil linn. Áirítear leis an bhfaisnéis seo, gan srian a bheith curtha léi:

 • fíricí faoi do chuid ceannacháin,
 • an chaoi a úsáideann tú na Táirgí,
 • na Táirgí a úsáideann tú,
 • na codanna Táirgí a úsáideann tú,
 • aon nótaí a dhéanann tú sna Táirgí nó aon fhaisnéis eile a ionchuireann tú isteach sna Táirgí le linn dóibh a bheith á n-úsáid agat,
 • na sonraí anailíseacha a chruthaítear nuair a amharcann tú ar na Táirgí, nuair a chruthaíonn tú nótaí nua, nó nuair a amharcann tú ar na sean-nótaí ar aon ghléas,
 • faisnéis faoi amhairc leathanaigh, úsáid leathanaigh, an t-am a chaitear ar leathanach áirithe, agus aon fhaisnéis úsáide eile, agus
 • taifid den teagmháil a dhéanaimid leat trí ghuthán, trí ríomhphost nó ar líne.

Fianáin

Féadfaidh VitalSource faisnéis a bhailiú fút nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh Gréasáin VitalSource trí úsáid a bhaint as “fianáin.” Is téacschomhaid bheaga iad fianáin a chuirtear ar ríomhairí cuairteoirí chun a sainroghanna a stóráil. Níl aon fhaisnéis phearsanta sna fianáin féin ach is féidir le VitalSource iad a úsáid i gcomhar le d'fhaisnéis phearsanta. Ní mhaireann roinnt fianán ach ar feadh aga an tseisiúin Ghréasáin agus téann siad as feidhm nuair a dhúnann tú an brabhsálaí. Úsáidtear fianáin eile chun cuimhneamh ort nuair a fhilleann tú ar ár suíomh Gréasáin agus maireann na fianáin sin ar feadh tréimhse níos faide.  Féadfaidh VitalSource fianáin agus modhanna eile a úsáid chun d'ainm fearainn a fháil amach, mar aon leis an mbrabhsálaí agus an córas oibriúcháin atá á n-úsáid agat, do sheoladh Prótacal Idirlín (IP), dáta agus am an iarratais agat, más ann dó, agus an gléas atá á úsáid agat.

Bainimid úsáid as fianáin chun:

 • cuimhneamh ort más rud é gur thug tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin roimhe seo; ciallaíonn sé seo gur féidir linn líon na gcuairteoirí uathúla ar ár suíomh Gréasáin a aithint. Mar sin, bímid in ann a chinntiú go gcuirtear cumas leordhóthanach ar fáil do na húsáideoirí a thugann cuairt orainn;
 • eilimintí an leagan amach cur chun cinn agus/nó an t-inneachar ar leathanaigh an tsuímh Ghréasáin a shaincheapadh;
 • faisnéis staitistiúil gan ainm a bhailiú faoin gcaoi a úsáideann tú an suíomh Gréasáin (lena n-áirítear an méid ama a chaitheann tú ar an suíomh Gréasáin) agus faoin áit óna dtáinig tú chuig an suíomh Gréasáin, ionas go mbeimid in ann an suíomh Gréasáin a fheabhsú agus na codanna a aithint a bhfuil an tóir is mó orthu; agus
 • faisnéis a bhailiú faoi na leathanaigh ar an suíomh Gréasáin a dtugann tú cuairt orthu, mar aon le faisnéis eile faoi na suíomhanna Gréasáin eile a dtugann tú cuairt orthu, ionas gur féidir linn tú a chur i “ndeighleog an mhargaidh”. Áirítear leis an bhfaisnéis seo faisnéis faoin gcontae (Stáit Aontaithe) agus faoin gcathair ina bhfuil tú, mar aon le hainm do sholáthróir seirbhíse Gréasáin. Úsáidtear an fhaisnéis seo chun fógraí bunaithe ar spéis a thaispeáint ar ár suíomh Gréasáin, a chreidtear gur fógraí ábhartha iad do do dheighleog mhargaidh. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin bhfógraíocht seo atá bunaithe ar spéis, agus faoin gcaoi ar féidir an ghné seo a mhúchadh, gabh chuig youronlinechoices.com agus www.youronlinechoices.com.au.

Socraímid féin cuid de na fianáin a úsáidtear ar ár suíomh Gréasáin, agus socraíonn na tríú páirtithe a bhfuil seirbhísí á gcur ar fáil acu ar ár son, cuid eile díobh.

Na fianáin againne

 

 

Ainm an fhianáin

Cuspóir

Cineál agus saolré

[.i. seisiúin nó seasmhach]

Fianán seasmhach

Sábhálann seo faisnéis úsáideora ar féidir a rochtain gach aon uair a thugann an t-úsáideoir cuairt ar ár suíomh.

Seasmhach - sáraíonn seo fad an tseisiúin 

Fianán seisiúin

Sábhálann seo faisnéis úsáideora ar féidir a rochtain fad agus a bhíonn ann don seisiún brabhsálaí.

Seisiúin - ní sháraíonn an fianán seo fad an tseisiúin.

Tríú páirtí

Sábhálann na fianáin seo faisnéis ar ríomhaire an úsáideora agus déantar iad a rochtain ó fhearainn nach ionann iad agus an fearann a thaispeántar sa bharra seoltaí.

Seasmhach - sáraíonn seo fad an tseisiúin 

De bhreis ar fhianáin, féadfaimid nó féadfaidh tríú páirtithe GIFanna rianaithe a shocrú i leith úsáid an tsuímh Ghréasáin. Is comhaid bheaga íomhá iad GIFanna rianaithe a chuirtear in inneachar an tsuímh Ghréasáin nó i gcorp ár nuachtlitreacha ionas gur féidir linne, nó le tríú páirtithe, a fháil amach cad iad na codanna den suíomh Gréasáin a thugtar cuairt orthu agus cibé an bhfuil inneachar ar leith spéisiúil.

Glacann formhór na mbrabhsálaithe Gréasáin le fianáin go huathoibríoch ach is féidir le ríomhairí diúltú d'fhianáin freisin. Is féidir amhlaidh a dhéanamh tríd an socrú brabhsálaí a ghníomhachtú a chuireann ar do chumas diúltú d'fhianáin. Tabhair faoi deara go mb'fhéidir nach mbeidh tú in ann codanna den suíomh Gréasáin a rochtain má roghnaíonn tú diúltú d'fhianáin. Tá tuilleadh faisnéise maidir le fianáin le fáil ar www.allaboutcookies.org a chuimsíonn faisnéis áisiúil faoi fhianáin agus faoin gcaoi ar féidir bac a chur orthu ag úsáid cineálacha éagsúla brabhsálaithe.

Úsáid do chuid faisnéise ag VitalSource

Baineann VitalSource úsáid as do chuid faisnéise, ina haonar nó i gcomhar le sonraí a bhailítear go dlíthiúil trí fhoinsí eile, chun na gcríoch seo a leanas:

 • chun ár ngealltanais chonarthacha maidir leatsa a chomhlíonadh,
 • chun do chuntas a riaradh agus chun freagairt do d'iarratais,
 • chun na Táirgí atá á lorg agat a chur ar fáil, lena n-áirítear na Táirgí cearta atá á lorg agat le haghaidh ríomhaire nó gléis áirithe a chur ar fáil,
 • chun na Táirgí a chaomhnú agus a fheabhsú agus chun Táirgí nua a fhorbairt,
 • chun do stair cheannacháin a rianú agus chun faisnéis maidir leis na Táirgí a chur ar fáil duit go leanúnach, lena n-áirítear athruithe ar na Táirgí nó aon fhaisnéis eile a mheasaimid a bheadh áisiúil duit faoi na táirgí agus seirbhísí a chuirimid ar fáil nó faoi tháirgí agus seirbhísí tríú páirtithe, tríú páirtithe a roghnaítear go cúramach, ar an gcoinníoll gur léirigh tú gur féidir teagmháil a dhéanamh leat chun na gcríoch sin,
 • chun an t-inneachar a chuirtear ar fáil duit a shaincheapadh,
 • chun taighde a dhéanamh, chun an suíomh Gréasáin againn a nuashonrú agus chun anailís a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáidtear é,
 • chun calaois, sárú ar chearta maoine intleachtúla agus ar dhlíthe eile agus úsáid neamhúdaraithe Táirgí nó do chuntais a chosc, a imscrúdú agus déileáil leo, agus
 • más réasúnach agus cuí é ar shlí eile maidir le riachtanais dhlisteanacha gnó VitalSource a bhaineann leis na Táirgí.

Is féidir leat a insint dúinn gan teagmháil a dhéanamh leat chun faisnéis a thabhairt duit maidir leis na táirgí agus seirbhísí againn agus maidir le táirgí agus seirbhísí tríú páirtithe, nuair a iarrtar ort ar an suíomh Gréasáin d'fhaisnéis phearsanta a chur ar fáil (trí thic a chur leis an mbosca ábhartha nó tríd an tic a bhaint de (mar a threoraítear)) nó, más rud é gur mhian leat go stopfaimid de d'fhaisnéis phearsanta a úsáid mar seo, trí na treoracha díliostála a leanúint atá sna teachtaireachtaí a sheoltar chugat. Is féidir leat leas a bhaint as an ceart freisin am ar bith ach teagmháil a dhéanamh linn trí úsáid a bhaint as ár sonraí Teagmhála ag deireadh an Pholasaí Príomháideachta agus Fionán seo.

Do chuid faisnéise a chomhroinnt le tríú páirtithe

Tuigeann VitalSource nach mian leat go ndéanfaí d'fhaisnéis phearsanta a leithdháileadh as éadan agus aontaímid nach ndéanfaimid an fhaisnéis sin a dhíol ná a chomhroinnt ach amháin mar a dhéantar cur síos air sa Pholasaí Príobháideachta & Fianán seo. Féadfaimid d'fhaisnéis a roinnt leis na páirtithe thíos.

Institiúidí Oideachais. Glacann tú leis, i gcás ina gcumhdaítear costas Táirge/Táirgí, a bheadh ort íoc as/astu ina mhalairt de chás, ag an institiúid oideachais nó institiúid eile ina bhfuil tú ag staidéar, agus ina dtugtar cód duit chun é a fhuascailt i leith an Táirge/na dTáirgí ábhartha (seachas a bheith ort íoc as/astu tú féin), go bhféadfaidh an institiúid sin, mar choinníoll as an Táirgí/na Táirgí a chur ar fáil saor in aisce duit, a bheith tar éis teacht ar chomhaontú linn gur gá do VitalSource an fhaisnéis a bhaineann le húsáid an Táirge/na dTáirgí agat a chomhroinnt leis an institiúid. Féadfaidh an institiúid, mar shampla, a iarraidh féachaint an ndearna tú Táirge áirithe nó inneachar áirithe Táirge a rochtain nó a úsáid, nó ar chaith tú méid áirithe ama ag úsáid an Táirge. Féadfaidh an fhaisnéis sin cabhrú le d'institiúid an dul chun cinn atá á dhéanamh agat a mheas agus do chuid foghlama a fheabhsú. Trí úsáid a bhaint as na cóid seo, aontaíonn tú leis go bhféadfaidh VitalSource faisnéis úsáide a chomhroinnt leis an institiúid ar an gcaoi seo.

Úinéirí Inneachair. Féadfaidh VitalSource sonraí neamhphearsanta fút agus faoi úsáid na dTáirgí agat a chomhroinnt le húinéirí inneachair nó le ceadúnaithe a bhfuil cearta acu maidir leis na Táirgí a n-déanann tú a rochtain (“Úinéirí Inneachair”). Bainfidh Úinéirí Inneachair úsáid as na sonraí neamhphearsanta sin chun a gcríocha taighde agus rianaithe féin, chun úsáid Táirgí agus rochtain ar Tháirgí a mheas, chun Táirgí agus an anailís ghaolmhar a fheabhsú. Ní dhéanfaidh VitalSource do chuid sonraí pearsanta a nochtadh d'Úinéirí Inneachair. Ní chuirfidh sé ach sonraí úsáide Táirge gan ainm ar fáil dóibh, nach ndéanann thú a aithint go sonrach.

Tríú Páirtithe agus Cleamhnaithe a Théann i mBun Feidhmeanna Tacaíochta. Féadfaidh VitalSource d'fhaisnéis a chomhroinnt le soláthróirí seirbhíse tríú páirtí agus le cleamhnaithe VitalSource (amhail máthairchuideachtaí, fochuideachtaí, nó cuideachtaí eile inár dteaghlach corparáideach) a théann i mbun feidhmeanna tacaíochta a bhaineann leis na Táirgí. Féadfar an fhaisnéis a chomhroinnt chun na gcríoch seo: taighde, anailísiú sonraí úsáide, cúnamh margaíochta le haghaidh VitalSource, próiseáil d'íocaíochtaí cárta chreidmheasa nó dhochair, seirbhís do chustaiméirí a chur ar fáil duit, d'orduithe a phróiseáil agus a chomhlíonadh, rochtain ar an Táirge a chur ar fáil duit, le haghaidh stórais, cúnamh a thabhairt do VitalSource chun Táirgí a chur ar fáil duit, cuidiú le VitalSource an fhaisnéis a úsáid de réir mar a dhéantar cur síos air sa Pholasaí Príobháideachta & Fianán seo, agus cúrsaí gaolmhara.

Nochtadh Mar a Éilítear de Réir Dlí nó Chun Dochar a Chosc. Coimeádfaidh VitalSource an ceart aige féin faisnéis a roinnt le páirtithe ábhartha, amhail na cúirteanna, gníomhaireachtaí rialtais agus dlíodóirí má chreideann sé gur gá an Fhaisnéis sin a bhailiú, a rochtain, a úsáid, a chaomhnú nó a nochtadh, go réasúnach, chun (a) aon dlí is infheidhme, rialachán, próiseas dlíthiúil nó iarratas in-fheidhmithe rialtais a shásamh, chun (b) na téarmaí úsáide is infheidhme a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear fiosrúchán a dhéanamh ar sháruithe féideartha ar na téarmaí úsáide, chun (c) gníomhaíochtaí neamhdhlíthiúla nó gníomhaíochtaí a mheastar go mb'fhéidir gur gníomhaíochtaí neamhdhlíthiúla iad a aimsiú nó a chosc nó chun dul i ngleic leo ar bhealach eile, nó (d) chun cosaint ar dhochar a dhéanamh do chearta, do mhaoin nó do shábháilteacht VitalSource, a chleamhnaithe nó a úsáideoirí, na nÚinéirí Inneachair nó an phobail, de réir mar a éilítear nó mar a cheadaítear de réir dlí.

Do Chuid Faisnéise a Shannadh. Féadfaidh VitalSource faisnéis a chomhroinnt le tríú páirtithe (amhail ceannaitheoirí, ceannaitheoirí ionchasacha agus a gcomhairleoirí) má dhíoltar VitalSource nó cuid dá shócmhainní nó má chuirtear ar díol iad. Tugann tú an ceart do VitalSource úinéireacht ar an bhfaisnéis (lena n-áirítear sonraí pearsanta) atá ag VitalSource fút a aistriú chuig tríú páirtithe maidir le díol VitalSource nó a shócmhainní, gan íocaíocht a dhéanamh leatsa. Glacann tú leis agus aontaíonn tú go bhféadfaidh an tríú páirtí do chuid Faisnéise a úsáid chun na gcríoch a leagtar amach sa Pholasaí Príobháideachta & Fianán seo agus chun críocha úsáidí gaolmhara, gan íocaíocht a dhéanamh leatsa.

Fóraim phoiblí

Féadfar seomraí comhrá, cláir teachtaireachtaí, grúpaí nuachta agus/nó fóraim phoiblí eile a chur ar fáil d'úsáideoirí ó am go ham mar chuid de Tháirgí áirithe. Aon fhaisnéis a nochtar sna háiteanna seo cuirtear ar fáil go poiblí í. Mar sin, ba cheart duit a bheith cúramach nuair a bhíonn siad á n-úsáid agat agus ná déan do chuid sonraí pearsanta a nochtadh riamh.

Príobháideacht leanaí

Ba cheart duit a bheith 18 mbliana d'aois nó níos sine chun cuntas Bookshelf a chruthú. Cé gur féidir le daoine aonair atá faoi bhun 18 mbliana d'aois na Táirgí a úsáid, ní féidir leo amhlaidh a dhéanamh ach amháin le rannpháirteachas, le maoirseacht agus le cead a dtuismitheora nó caomhnóra dhlíthiúil. Ní dhéanann VitalSource orduithe a lorg ná ní bhailíonn sé faisnéis go feasach ó leanaí faoi bhun 13 bliana d'aois. Má tá údar maith againn a cheapadh go bhfuil faisnéis faighte againn ó leanbh faoi bhun 13 bliana d'aois, scriosfaimid an fhaisnéis sin tar éis na bearta cuí a dhéanamh chun a chinntiú nach gcuirfidh an leanbh sin faisnéis isteach arís agus de réir mar a éilítear faoin dlí.

Slándáil

Tugann VitalSource aird ar leith ar an tslándáil faisnéise agus tá bearta réasúnacha déanta aige chun do chuid faisnéise a choimeád slán ó rochtain neamhúdaraithe nó ó nochtadh, cibé an bhfuil an fhaisnéis sin á stóráil go fisiciúil nó go leictreonach. Tá na nósanna imeachtaí cuí riaracháin, teicniúla, fisiciúla, leictreonacha agus bainistíochta leagtha amach ag VitalSource chun rochtain neamhúdaraithe a chosc, chun slándáil sonraí a chaomhnú agus chun an fhaisnéis a bhailítear uait a úsáid de réir an Pholasaí Príobháideachta & Fianán seo. Tá bearta slándála curtha i bhfeidhm ag VitalSource chun cosaint ar chaillteanas, ar mhí-úsáid nó ar athrú do chuid faisnéise. Tá an bogearra freastalaí slándála againn ar cheann de na córais bhogearra is fearr atá ar fáil le haghaidh idirbhearta íocaíochta Idirlín slándála. Déanann an bogearra d'fhaisnéis íocaíochta a chriptiú chun iarracht a dhéanamh a chinntiú nach ndéanfar í a idircheapadh ar an Idirlíon. Nuair a chuirtear faisnéis isteach tríd an Idirlíon, ní bhíonn sé go hiomlán slán riamh. In ainneoin iarrachtaí réasúnacha, ní féidir le VitalSource ráthaíocht a thabhairt nach dtarlóidh rochtain neamhúdaraithe nó nochtadh faisnéise riamh. Má tá aon imní ort, ná bain úsáid as na Táirgí.

Moltar duit do bhrabhsálaí a dhúnadh nuair atá do sheisiún úsáideora críochnaithe chun cabhrú linn a chinntiú nach ndéanfaidh daoine eile do chuid sonraí pearsanta a rochtain má tá ríomhaire á chomhroinnt agat nó má úsáideann tú ríomhaire in áit phoiblí.

Aistriú idirnáisiúnta faisnéise

Is timpeallacht dhomhanda é an tIdirlíon agus, mar sin, tarchuirtear faisnéis go hidirnáisiúnta nuair a úsáidtear é chun faisnéis a bhailiú agus a phróiseáil. Mar sin, má úsáideann tú aon cheann de na Táirgí, glacfaidh tú leis agus aontóidh tú le d'fhaisnéis a aistriú ó do thír chónaithe chuig tír éigin eile (lena n-áirítear na Stáit Aontaithe, Ceanada, an Ríocht Aontaithe agus an Astráil) ina bhfuil saoráidí againn nó ina n-oibrímid le tríú páirtithe (lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do phróiseálaithe íocaíochtaí, do sholáthróirí seirbhísí néil nó IT eile, agus do chuideachtaí eile a chuireann seirbhísí ar fáil dúinn). Tuigeann tú go mb'fhéidir nach bhfuil leibhéal cosanta sonraí ag na tíortha a d'fhéadfaimis d'Fhaisnéis a sheoladh chucu atá chomh uileghabhálach is atá an leibhéal cosanta sonraí i do thír féin. Maidir le hAcht Príobháideachta na hAstráile, aontaíonn tú i gcás go ndéanann an tríú páirtí na rialacha maidir le láimhseáil sonraí pearsanta a shárú, nach mbeimid freagrach as an tríú páirtí faoin Acht Príobháideachta agus go mb'fhéidir nach mbeidh tú in ann cúiteamh a lorg faoin acht sin.

Naisc thríú páirtí

Féadfaidh naisc le suíomhanna Gréasáin tríú páirtí a bheith curtha ar fáil ag aon cheann de na Táirgí. Féadfaidh a bpolasaithe príobháideachta agus/nó fianán féin a bheith ag na suíomhanna Gréasáin seo, agus ba cheart duit scrúdú a dhéanamh ar na polasaithe sin. Níl na polasaithe sin á rialú againn agus, mar sin, ní ghlacaimid freagracht ná dliteanas orainn féin as na polasaithe sin.

Do chearta

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn chun iarraidh orainn na sonraí pearsanta atá againn fút a rochtain, a cheartú nó a scriosadh, nó chun a chur in iúl dúinn go bhfuil imní ort faoin gcaoi a bhfuil na sonraí sin á láimhseáil againn.

Tá an ceart agat cóip de na sonraí pearsanta atá againn fút a iarraidh orainn. Cuirfimid cóip de na sonraí pearsanta sin ar fáil duit ar iarratas. Tá an ceart agat freisin aon earráidí sna sonraí pearsanta sin a cheartú.

I gcás iarratas ar rochtain nó ar cheartú, tabhair an méid mionsonraí is mó agus is féidir leat dúinn faoi na sonraí áirithe atá uait, chun cabhrú linn iad a aimsiú. Má dhiúltaímid d'aon iarratas ar shonraí pearsanta a rochtain nó a cheartú, míneoimid cén fáth. Má chinnimid gan do shonraí pearsanta a cheartú tar éis iarratas a fháil uait, agus nach n-aontaíonn tú linn, beidh tú in ann iarraidh orainn nóta maidir leis an gceartúchán iarrtha a chur leis na sonraí.

Tugaimid aird ar na hábhair a bhfuil imní ort fúthu. Má léiríonn tú go bhfuil imní ort faoin gcaoi a chuireamar isteach ar do phríobháideacht, freagróimid duit chun a chur in iúl duit cé hé/hí a bheidh ag déileáil leis an gceist agus cathain a bhfaighidh tú an chéad fhreagra eile uainn. Féadfaimid mionsonraí breise a iarraidh ort, agus b'fhéidir go mbeidh orainn dul i dteagmháil nó i gcomhairle le páirtithe eile chun imscrúdú a dhéanamh ar an tsaincheist agus chun déileáil léi. Coimeádfaimid taifid de d'iarratas agus den réiteach, más ann dó.

Mar atá thuasluaite, tá an ceart agat cosc a chur ar úsáid do chuid sonraí pearsanta chun críocha margaíochta dírí.

Athruithe ar an bPolasaí Príobháideachta & Fianán seo

Na cleachtais faisnéise a dhéantar cur síos orthu sa Pholasaí Príobháideachta & Fianán seo, is cleachtais reatha iad ón dáta éifeachtach ag deireadh an doiciméid seo amach. Coimeádann VitalSource an ceart aige féin an Polasaí Príobháideachta & Fianán seo a nuashonrú ó am go ham mar is rogha leis féin. Foilseofar aon leasuithe ar an leathanach seo agus beidh éifeacht leo a luaithe is a fhoilsítear iad. Má tá imní ort faoin gcaoi a úsáidtear do chuid faisnéise, cuir leabharmharc leis an leathanach seo agus tabhair cuairt ar an leathanach ó am go ham.

Teagmháil a dhéanamh linn

Má tá aon cheisteanna, nótaí tráchta nó iarratais agat maidir leis an bPolasaí Príobháideachta & Fianán seo, lena n-áirítear an chaoi a chaitear le d'fhaisnéis phearsanta agus/nó úsáid fianán nó teicneolaíochtaí eile againn, déan teagmháil linn tríd an bpost nó trí ríomhphost ag úsáid na faisnéise teagmhála seo a leanas:

VitalSource Technologies, LLC.


234 Fayetteville Street


Suite 300 
Raleigh NC, 27601

privacy@vitalsource.com

I bhfeidhm ón agus arna nuashonrú an uair dheireanach an 16 Aibreán, 2015.

people found this useful.
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful