Patakaran sa Pagkapribado at Mga Cookies ng VitalSource Technologies, LLC.

Posted

This translation is provided for convenience only. The US English version of this Privacy & Cookies Policy shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Ang pagsasaling-wika ay inilaan para ito ay madaling maunawaan lamang. Ang US English na bersyon ng Patakaran sa Pagkapribado at Mga Cookies ang siyang mangingibabaw sa pangyayari ng anumang gulo sa pagitan o pagkakaiba ng anumang iba pang pagsasalin.

Patakaran sa Pagkapribado at Mga Cookies ng VitalSource Technologies, LLC.

Ipinapaliwanag ng Patakaran sa Pagkapribado at Mga Cookies ("Patakaran") ng VitalSource Technologies, LLC. na ito ("VitalSource, " gayon rin ang "kami," "amin," at "namin") ang mga kasanayan sa impormasyon na may kaugnayan sa aming mga website (tulad ng www.vitalsource.com), anumang retail store sa web na pag-aari ng VitalSource at mga produkto namin na kilala bilang Bookshelf, Bookshelf Online, Bookshelf na mobile applications, reader software, digital na nilalaman at iba pang mga produkto na kinokontrol o pag-aari ng VitalSource, at anumang iba pang produkto o mga serbisyo na nasa mga website na may link sa Patakarang ito (sama-samang tinatawag na "Mga Produkto"). Sumasang-ayon ka rin sa mga tadhana ng Patakarang ito kapag in-access o ginamit mo ang anumang mga Produkto o website, o gumawa ng anumang iba pang mga pagkilos na inilarawan sa ibaba.

Impormasyon na kinokolekta ng VitalSource tungkol sa iyo

Kukolekta ng impormasyon ang VitalSource sa iyo kapag nag-download, in-access o ginamit mo ang anumang mga Produkto, nagrehistro sa VitalSource, gumawa ng account para sa aming Bookshelf e-reader o sa anumang iba pang serbisyo namin, o bumisita sa anumang website namin, tulad ng inilarawan nang higit pa sa ibaba. Ang impormasyong ito ay nasa sa dalawang kategorya: impormasyon na direkta mong ibinigay sa amin at impormasyon na passive o awtomatiko naming kinokolekta, katulad ng galing sa iyong browser o device (sama-samang tinatawag na "Impormasyon").

Impormasyon na Direkta Mong Ibinibigay sa Amin

Maaari kaming kumolekta ng impormasyon mula sa iyo kapag in-access o ginamit mo ang mga Produkto, tulad ng kapag ikaw ay: gumawa ng isang account, bumili, nag-download ng nilalaman, naglagay ng user-generated na nilalaman, kabilang ang mga tala at highlights sa mga libro, lumahok sa mga pag-aseso at nagbahagi ng impormasyon sa mga kaibigan. Maaaring kabilang sa mga uri ng impormasyon na aming kinokolekta ang iyong pangalan, address, email address, numero ng telepono o iba pang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, tagapag-empleyo, akademikong institusyon, impormasyon ng kurso at mga numero ng credit o debit card at user-generated na nilalaman tulad ng mga tala, highlights at mga tugon sa mga pag-aseso.

Maaari mong piliin na hindi ibigay ang ganoong impormasyon, ngunit, sa pangkalahatan, karamihan ng impormasyon na aming hinihiling mula sa iyo ay kinakailangan upang ibigay ang aming mga Produkto at ang kakulangan ng ganoong impormasyon ay hahadlang sa amin na magbigay ng mga Produkto. Kokolektahin, gagamitin, ililipat at isisiwalat namin ang impormasyong ito tulad ng nakalarawan sa Patakarang ito. Maaari naming kolektahin, gamitin, ilipat at isiwalat ang pinagsama-sama o walang pagkakakilanlan na impormasyon nang walang anumang restriksyon.

Impormasyon na Tinatanggap Namin Mula sa mga Pangatlong Partido

Maaari rin kaming makatanggap ng kahalintulad na impormasyon mula sa mga pangatlong partido kabilang ang mga nagmumula sa pampublikong datos, sa aming mga kaugnay na kompanya, organisasyong kinabibilangan mo, mga kinatawan mo, mga information service providers, social media at mga pangatlong partido kung saan maaari kaming makipagpalitan ng impormasyon tulad ng inilarawan sa ibaba.

Impormasyon Na Awtomatikong Kinokolekta

Awtomatiko ring kinokolekta ng VitalSource ang ilang Impormasyon habang ginagamit mo ang mga Produkto, bumibili ng Produkto at nakikipag-ugnayan sa amin. Kabilang sa Impormasyong ito, ngunit hindi limitado sa:

mga impormasyon tungkol sa iyong mga pagbili,

paano mo ginagamit ang mga Produkto,

mga ispesipikong Produkto na iyong ginagamit,

mga ispesipikong bahagi ng mga Produkto na iyong ginagamit,

analytical data na nabuo noong tiningnan mo ang mga Produkto, gumawa ng mga bagong tala o tiningnan ang dating mga tala na nasa anumang device,

mga aktibidad na ginawa mo, gaya ng mga paghahanap mo at iba pang mga transaksyon,

impormasyon tungkol sa mga view ng page, paggamit ng page, oras na ginugol sa page at iba pang impormasyon tungkol sa paggamit,

impormasyon mula sa mga interaktibong Produkto, kabilang ang mga iskor mula sa mga pag-aseso, pagsali sa mga sesyon ng pag-aaral at pangkalahatang pagganap, at

mga rekord ng anumang contact na mayroon kami sa iyo sa pamamagitan ng telepono, email o online.

Mga Cookies

Maaaring mangolekta ang VitalSource ng Impormasyon tungkol sa iyo kapag bumisita ka sa website ng VitalSource sa pamamagitan ng paggamit ng "mga cookies." Ang mga cookies ay maliliit na text files na inilalagay sa mga computers ng bisita upang i-store ang kanilang mga kagustuhan. Ang ilang mga cookies na aming ginagamit ay nagtatagal lang sa habang may sesyon sa web at nagtatapos kapag isinara mo ang iyong browser. Ang ibang mga cookies ay ginagamit upang maalala ka kapag bumalik ka sa aming website at nagtatagal nang mas matagal. Maaaring gamitin ng VitalSource ang mga cookies at iba pang mga paraan upang tukuyin ang pangalan ng iyong domain at kung anong browser at operating system ang iyong ginagamit, ang iyong Internet Protocol (IP) address, ang petsa at oras ng iyong paghiling kung mayroon man, at device na iyong ginagamit.

Ginagamit namin ang mga cookies upang:

maalala na dati ka nang bumisita sa aming website; ibig sabihin, maaari naming matukoy ang bilang ng natatanging mga bisita na aming natanggap. Nagbibigay daan ito sa amin na siguruhin na mayroon kaming sapat na kapasidad para sa bilang ng mga users na aming nakukuha;

ipasadya ang mga elemento ng layout ng promo at/o nilalaman ng aming mga page ng aming website;

mangolekta ng anonymous na istatistikal na impormasyon tungkol sa kung paano mo ginagamit ang aming website (kabilang ang kung gaano katagal ang ginugugol mo sa website) at saan ka pumupunta sa aming website, nang sa gayon mapahusay namin ang website at malaman kung aling mga bahagi nito ang pinaka-popular sa mga aming bisita; at

kumuha ng impormasyon tungkol sa mga page sa aming website na iyong binisita, at gayon rin ang iba pang impormasyon tungkol sa iba pang mga websites na iyong binisita, upang ilagay ka sa isang "market segment". Kabilang sa impormasyong ito ang impormasyon tungkol sa bansa at lungsod kung saan naroroon ka, kasama ng pangalan ng iyong Internet service provider. Ang nasabing impormasyon ay ginagamit upang maglagay sa aming website ng mga batay sa interest na mga advertisement na pinaniniwalaan na mahalaga sa iyong market segment. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa uri ng pag-a-advertise na batay sa interes at kung paano i-off ang feature na ito, pakibisita ang www.youronlinechoices.com at www.youronlinechoices.com.au.

Ang ilang mga cookies na ginagamit ng aming website ay tinatakda namin at ang ilan ay tinatakda ng mga pangatlong partido na naghahatid ng mga serbisyo sa ngalan namin.

Ang aming mga cookies

 

 

Kategorya

Layunin

Uri at tagal

[iyon ay, sesyon lang o persistent]

Persistent Cookie

Isini-save ang impormasyon ng user na maaaring i-access sa tuwing bibisita ang user sa aming site.

Persistent – mas tumatagal kaysa sa tagal ng sesyon.

Session Cookie

Isini-save ang impormasyon ng user na maaaring i-access lang hangga't umiiral ang session sa browser.

Sesyon – kasing tagal lang ng tagal ng sesyon.

Pangatlong Partido

Isini-save ng mga cookies na ito ang impormasyon sa computer ng user at ina-access mula sa mga domain na iba mula sa ipinakita sa address bar.

Persistent – mas tumatagal kaysa sa tagal ng sesyon.

 

Bukod pa sa mga cookies, maaaring kami o ang mga pangatlong partido na magtakda ng tracking GIFs sa aming website at mga newsletter. Ang tracking GIFs ay maliliit na image files na nasa nilalaman ng aming website o sa katawan ng aming mga newsletter nang sa gayon, maunawaan namin o ng mga pangatlong partido, kung aling mga bahagi ng website ang binibisita at kung ang partikular na nilalaman ay interesante sa iba.

Karamihan ng mga web browsers ay awtomatikong tumatanggap ng mga cookies ngunit lahat ng computer ay may kakayahang tanggihan ang mga cookies. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pag-activate sa setting ng iyong browser na nagbibigay-daan sa iyo na tanggihan ang mga cookies. Mangyaring tandaan na kung pinili mo na tanggihan ang mga cookies, maaaring hindi mo ma-access ang mga bahagi ng aming website o gamitin ang lahat ng kakayahan ng aming mga website. Malalaman mo rin ang higit pa tungkol sa mga cookies sa pamamagitan ng pagbisita sa www.allaboutcookies.org na kinabibilangan ng karagdagang kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga cookie at kung paano i-block ang mga cookie gamit ang iba't ibang uri ng browser.

Paggamit ng VitalSource sa iyong Impormasyon

Ginagamit ng VitalSource ang iyong impormasyon, nang mag-isa ito o kasama ng datos na legal na kinolekta sa pamamagitan ng ibang mga pinagkuhanan para sa mga sumusunod na layunin:

upang tugunan ang aming nakakontratang pangako sa iyo,

upang pamahalaan ang iyong account at tumugon sa iyong mga kahilingan,

upang ibigay ang mga Produktong hiniling mo, kabilang ang magbigay ng tamang mga Produkto na hiniling para sa iyong piniling computer o device,

upang mintinahin at pahusayin ang mga Produkto at upang bumuo ng bagong mga Produkto,

upang i-track ang kasaysayan ng iyong pagbili at patuloy na magbigay sa iyo ng mga impormasyon na may kaugnayan sa mga Produkto, kabilang ang mga pagbabago sa mga Produkto o iba pang impormasyon na sa palagay namin ay maaaring kapaki-pakinabang sa iyo tungkol sa aming mga produkto at serbisyo o sa mga maingat na pinili ng mga pangatlong partido, sa kondisyon na isinaad mo na hindi ka tumututol na tawagan para sa mga ganitong layunin,

upang ipasadya ang nilalaman na ibibigay sa iyo batay sa paggamit mo ng mga Produkto (hal.mga rekomendasyon na pag-aaral, supplemental na nilalaman),

upang magsagawa ng pananaliksik at i-update ang aming website at analisahin kung paano ito ginagamit,

magbigay ng mga rekomendasyon o pag-aanunsyo sa mga produkto at serbisyo na maaaring interesado ka;

para magsagawa ng mga analytic na serbisyo sa aming mga Serbisyo, gamit ang mga serbisyo ng pangatlong partido tulad ng Google Analytics. Gumagamit ang mga service provider na ito ng uri ng teknolohiya na inilarawan sa nasa itaas na seksyon na "Impormasyon na Awtomatikong Kinokolekta" upang tulungan kaming analisahin kung paano ginagamit ng mga user ang mga Produkto, kabilang ang pagtala sa website ng pangatlong partido kung saan ka pumunta. Ang kinolektang impormasyon ng teknolohiya ay ihahayag sa o kokolektahin nang direkta ng mga service provider na ito, na ginagamit ang impormasyon upang tasahan ang paggamit mo ng mga Produkto.

upang iwasan, imbestigahan at harapin ang pandaraya, paglabag sa mga karapatan sa intelektwal na pag-aari at iba pang mga batas at hindi awtorisadong paggamit sa mga Produkto o sa iyong account, at

kung hindi man ay makatwiran at naaangkop sa mga lehitimong pangangailangan sa negosyo ng VitalSource na may kinalaman sa mga Produkto.

Maaari naming pagsama-samahin at/o walang pagkakakilanlan ang Impormasyon na kinolekta sa pamamagitan ng mga Produkto. Maaari naming gamitin ang walang pagkakakilanlan o pinagsama-samang data para sa anumang layunin at maaari itong ibahagi sa anumang pangatlong partido.

Mga Pagpipilian Mo

Maaari mong sabihin sa amin na huwag kang kontakin sa promosyonal na impormasyon na may kinalaman sa aming mga produkto at serbisyo at ng mga pangatlong partido, sa panahon man na hiniling sa aming website ang impormasyon (sa pamamagitan ng pagtse-tsek o pag-aalis ng tsek (tulad ng iniutos) sa kaugnay na kahon) o kung nais mong huwag ng gamitin ang iyong personal na datos sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng pag-unsubscribe sa mga tagubilin na nasa promosyonal na komunikasyon na ipinadala sa iyo. Maaari mo ring gamitin ang iyong karapatan anumang oras sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin, gamit ang mga detalye ng Pakikipag-ugnayan sa Amin na nasa hulihan ng Patakarang ito.

Kung nais mo pa ng higit pang impormasyon tungkol sa inangkop na advertising sa browser at kung paano mo maaaring makontrol ang ilang cookies na mailagay sa iyong computer upang maghatid ng iniangkop na marketing, maaari mong bisitahin ang Network Advertising Initiative's Consumer Opt-Out Link at/o Digital Advertising Alliance's Consumer Opt-Out Link para mag-opt out sa pagtanggap ng iniakmang advertising mula sa mga kompanya na lumahok sa mga programang iyon. Para mag-opt out sa Google Analytics for Display Advertising o ipasadya ang Google Display Network ads, maaari mong bisitahin ang page ng Google Ads Settings. Mangyaring tandaan na maaaring makatanggap ka pa rin ng advertising na nilalaman kahit na nag-opt out ka sa iniakmang advertising. Sa kasong iyon, hindi lang naka-akma sa iyong mga interest ang advertising na nilalaman. Gayon rin, wala kaming kontrol sa anumang link sa pag-opt out at wala kaming pananagutan para sa anumang mga pagpili na ginawa mo gamit ang mga mekanismo na ito o ang pinalawig o pagiging tumpak ng mga mekanismong ito. Kung ang iyong mga browser ay naka-configure na hindi tanggapin ang mga cookies kapag binisita mo ang opt-out page na ito, o binura mo ang mga cookies mo pagkatapos, gumamit ng ibang computer o nagbago ng mga web browser, ang iyong NAI o DAA opt-out ay maaaring wala nang bisa. May makukuhang karagdagang impormasyon sa mga website ng NAI at DAA, na maa-access sa pamamagitan ng mga link na nasa itaas.

Kapag gumagamit ng mobile application maaari ka ring makatanggap ng iniangkop na in-application advertising na nilalaman. Ang bawat operating system-iOS para sa mga Apple device, Android para sa mga Android device at Windows para sa mga Microsoft device ay nagbibigay ng sarili nilang mga tagubilin kung paano mahahadlangan ang paghahatid ng iniangkop na in-application marketing na nilalaman. Maaari mong marebyu ang mga support material at/o mga privacy setting ng kani-kanilang operating system para mag-opt out sa iniangkop na in-application advertising. Para sa iba pang mga device at/o operating system, pakibisita ang mga privacy setting para sa naaangkop na device o makipag-ugnayan sa naaangkop na operator ng platform. Wala kaming kontrol sa mga setting ng device na ito at wala kaming pananagutan para sa anumang pagpili na ginawa mo gamit ang mga mekanismong ito o sa pinalawig o pagiging tumpak ng mga mekanismong ito.

Batas na Paunawa na Online Privacy Protection ng California Hinggil sa Do Not Track Signals

Ang Do Not Track (“DNT”) ay isang kagustuhan sa pagkapribado na maaaring itakda ng mga user sa ilang mga web browser at isang paraan para sa mga user na ipaalam sa mga website at serbisyo na hindi nila nais na makolekta ang ilang impormasyon tungkol sa kanilang mga pagbisita sa webpage sa katagalan ng panahon at sa buong mga website o sa mga online na serbisyo. Hindi namin kinikilala o hindi kami tumutugon sa browser-na nagpadala ng mga DNT signal, habang kasalukuyang tinitiyak ng Internet Industry ang eksaktong kahulugan ng DNT, kung ano ang ibig sabihin ng pagtupad sa DNT at ang karaniwang paraan ng pagtugon sa DNT. Upang malaman ang higit pa tungkol sa Do Not Track, maaari mo itong gawin dito.

Pagbabahagi ng iyong impormasyon sa mga pangatlong partido

Maaaring ibahagi ng VitalSource ang iyong Impormasyon sa mga pangatlong partido gaya ng nakalarawan sa ibaba.

Maaari naming ibahagi ang iyong impormasyon sa "mga fulfillment partner" gaya ng mga akademikong institusyon, reseller at may-ari ng nilalaman o iba pa, na nagbibigay sa iyo ng access sa aming (mga) Produkto at serbisyo. Kapag in-access mo ang anumang (mga) produkto sa pamamagitan ng pagsasama o ng isang code na ibinigay ng Fulfillment Partner, maaaring ibahagi ng VitalSource ang Impormasyon na may kaugnayan sa iyong paggamit, mga resulta mula sa iyong pakikipag-interaksyon, mga resulta mula sa mga kinuhang mga pag-aseso at pangkalahatang paggamit sa (mga) kaugnay na Produkto, kabilang ang mga interaktibong elemento na nasa loob ng (mga) Produkto, at (mga) Produkto ng pangatlong partido na isinama sa (mga) Produkto (gaya ng Bookshelf GPS) ng Fulfillment Partner. Maaaring makita ng Fulfillment Partner, halimbawa, na in-access mo at ginamit ang ilang Produkto o ilan sa mga nilalaman nito, o gumugol ng ilang panahon na gamitin ito. Maaaring gamitin ang Impormasyong ito upang tulungan ang Fulfillment Partner na iaseso ang iyong pag-unlad at pahusayin ang iyong pag-aaral. Sa pamamagitan ng pag-access sa (mga) kaugnay na Produkto o sa pag-redeem sa anumang (mga) ibinigay na code, sumasang-ayon ka sa pagbabahagi ng VitalSource sa Impormasyong ito sa Fulfillment Partner sa ganitong paraan.

Mga May-ari ng Nilalaman Maaaring ibahagi ng VitalSource ang ilang Impormasyon sa mga may-ari ng nilalaman o mga licensee na mayroong karapatan sa mga kaugnay na produkto na in-access mo ("Mga May-ari ng Nilalaman"). Maaaring ibahagi ng VitalSource ang matatawagang impormasyon ng mga beripikadong instructor na humiling ng mga sampol sa Mga May-ari ng Nilalaman ng gayong mga sampol. Maaari ring ibahagi ng VitalSource sa mga May-ari ng Nilalaman ang walang pagkakakilanlan o pinagsama-samang data na tungkol sa iyo at ang paggamit mo ng Produkto. Gagamitin ng Mga May-ari ng Nilalaman ang data na ito para sa kanilang sariling pananaliksik at pagsubaybay na mga layunin, upang tasahan ang paggamit at pag-access sa Produkto, para pahusayin ang mga Produkto at mga kaugnay na pag-analisa.

Mga Pangatlong Partido at mga kaanib na nagsasagawa ng mga tungkulin na suporta. Maaaring ibahagi ng VitalSource ang iyong Impormasyon sa mga pangatlong partido na mga tagapaglaan ng serbisyo at sa mga kaanib ng VitalSource (tulad ng mga punong kompanya, mga subsidiaries o iba pang mga kompanya na kapamilya ng aming kompanya) na nagsasagawa ng mga tungkulin na suporta na may kaugnayan sa mga Produkto. Maaaring kabilang sa layunin ng pagbabahagi na ito ang pananaliksik, pag-analisa sa nagamit na datos, pagbibigay ng tulong na marketing sa VitalSource, pagpoproseso ng iyong credit o debit card na mga pagbabayad, pagbibigay sa iyo ng customer service, pagpoproseso at pagkumpleto sa iyong mga orders, pagbibigay sa iyo ng access sa Produkto, para sa storage, pagtulong sa VitalSource sa pagbibigay ng mga Produkto sa iyo, pagtulong sa VitalSource sa paggamit sa Impormasyon tulad ng inilarawan sa Patakarang ito at mga kaugnay na usapin.

Mga pagsisiwalat na tulad ng iniutos ng batas upang iwasan ang Pinsala. Inirereserba ng VitalSource ang karapatan na ipagpalitan ang Impormasyon sa mga kaugnay na partido tulad ng mga korte, mga ahensya ng gobyerno at abogado kung makatwiran na pinaniniwalaan na ang pagkolekta, pag-access, paggamit, pag-iimbak o paghahayag ng ganoong impormasyon ay makatwirang kinakailangan upang (a) tumupad sa anumang naaangkop na batas, regulasyon, legal na proseso o pairalin ang inutos ng gobyerno, kabilang ang upang mapatupad ang pambasang seguridad at mga kinakailangang pagpapatupad ng batas, (b) pairalin ang mga naaangkop na tadhana ng paggamit, kabilang ang imbestigasyon sa mga maaaring paglabag na nakapaloob dito, (c) tukuyin, iwasan o tugunan ang ilegal o pinagsususpetsyahang ilegal na mga aktibidad, mga isyu sa seguridad o teknikal, o (d) protektahan laban sa makapipinsala sa mga karapatan, ari-arian o kaligtasan ng VitalSource mga kaanib o mga users nito, sa Mga May-ari ng Nilalaman o publiko, tulad ng iniatas o pinahintulutan ng batas.

Pagtatakda ng iyong Impormasyon. Inirereserba ng VitalSource ang karapatan na isiwalat at ilipat ang pagmamay-ari ng iyong Impormasyon, nang walang bayad sa iyo, sa mga pangatlong partido (gaya ng mamimili, mga potensiyal na mamimili at kanilang mga tagapayo) na may kinalaman sa pag-merge, pagtamo o pagbenta ng lahat o ilang bahagi ng aming negosyo, na nakapaloob dito (hal., nang dahil sa pagsisikap).. Kinikilala at sumasang-ayon ka na maaaring gamitin ng pangatlong partido ang iyong Impormasyon para sa mga layunin na inilarawan sa Patakarang ito at mga kaugnay na paggamit nang walang bayad sa iyo.

Mga Pampublikong forum

Maaaring gawing available sa mga user ng ilang mga Produkto, paminsan-minsan, ang mga chat rooms, mga message boards, mga news groups at iba pang mga pampublikong forum. Ang anumang impormasyong na inihayag sa ganoong mga forum ay magagamit ng lahat ng iba pang mga user ng features na iyon at maaaring maging pampubliko.

Pagkapribado ng mga bata

Dapat 13 taong gulang ka o mas matanda upang gumawa ng isang Bookshelf account.. Hindi nagso-solicit ng mga order ang VitalSource o nalalaman na nangongolekta ng Impormasyon mula sa mga bata na wala pang 13 ang edad. Kung may dahilan kami para mapaniwalaan na ang anumang Impormasyon ay isinumite sa amin ng isang bata na walang 13 ang edad, i-de-delete namin ang impormasyong iyon pagkatapos gawin ang mga naaangkop na aksyon upang iwasan ang pagsusumite ng higit pang Impormasyon at tulad ng iniutos ng batas.

Seguridad

Lubos na siniseryoso ng VitalSource ang seguridad ng impormasyon at isinasagawa ng VitalSource ang ibat'ibang mga hakbang upang panatilihing ligtas ang iyong Impormasyon mula sa hindi awtorisadong pag-access o pagsisiwalat, naka-store man nang pisikal o elektroniko ang Impormasyong iyon. Nagtatag ang VitalSource ng pang-administratibo, teknikal, pisikal, elektroniko at managerial na mga pamamaraan upang tumulong na maiwasan ang hindi awtorisadong pag-access, mentinahin ang seguridad ng data at gamitin ang Impormasyon na nakolekta mula sa iyo alinsunod sa Patakarang ito. Mayroong mga inilagay na pangseguridad na hakbang ang VitalSource laban sa pagkawala, maling paggamit o pagbabago ng iyong Impormasyon. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, hindi magagarantiyahan ng VitalSource na hindi kailanman mangyayari ang hindi awtorisadong pag-access o pagsisiwalat ng Impormasyon. Kung mayroon kang anumang mga alalahanin, huwag gamitin ang mga Produkto.

Ipinapayo na isara ang iyong browser kapag tapos ka na sa iyong user session upang tulungan na masiguro na hindi maa-access ng ibang tao ang iyong personal na datos kung gumagamit ka ng shared computer o isang computer sa pampublikong lugar.

Internasyonal na paglipat ng Impormasyon

Dahil ang Internet ay isang global enviroment, ang paggamit ng Internet upang kolektahin at iproseso ang kinakailangang Impormasyon ay kinasasangkutan ng paglipat ng datos sa isang internasyonal na batayan. Samakatwid, sa pamamagitan ng paggamit sa anuman sa mga Produkto, kinikilala at pinahihintulutan mo ang paglipat ng iyong Impormasyon sa labas ng iyong tinitirhang bansa papunta sa anumang bansa (kabilang ang Estados Unidos, Canada, ang United Kingdom at Australia) kung saan mayroon kaming mga pasalidad o kasamang mga pangatlong partido (kabilang ngunit hindi limitado sa mga nagpoproseso ng bayad, cloud service o iba pang mga IT providers at iba pang mga kompanya na naglalaan ng mga serbisyo sa amin). Nauunawaan mo na ang mga bansa kung saan maaari naming ilipat ang Impormasyon ay maaaring walang kasing komprehensibong antas ng proteksyon sa data tulad ng nasa bansa mo. Nang may kinalaman sa Privacy Act (Batas sa Pagkapribado) ng Australia, sumasang-ayon ka kung sakaling lumabag ang pangatlong partido na may kaugnayan sa paghawak sa iyong personal na datos, wala kaming pananagutan para sa pangatlong partido sa ilalim ng Privacy Act at hindi ka maaaring humiling ng kompensasyon sa ilalim ng Privacy Act.

Mga links ng pangatlong partido

Maaaring may makita kang mga links papunta sa mga websites ng pangatlong partido mula sa anuman sa mga Produkto. Ang mga website na ito ay maaaring may sariling mga patakaran sa pagkapribado, mga cookies at/o iba pang mga patakaran, na dapat mong suriin. Hindi namin tinatanggap ang anumang pananagutan o liyabilidad para sa kanilang mga patakaran dahil wala kaming kontrol sa mga ito.

Ang iyong mga karapatan

Maaari kang makipag-ugnayan sa amin para humiling ng access sa, pagwawasto, o para gamitin ang karapatan na kalimutan ang personal na data (tulad ng ipinakahulugan ng naaangkop na batas) na tungkol sa iyo na hawak namin, o upang magsabi ng anumang mga alalahanin tungkol sa paghawak namin sa data na iyon. Ang paggamit ng karapatan na kalimutan ay magreresulta ng walang kakayahan mo na gamitin ang (mga) Produkto, at magpuputol sa anumang linkage sa pagitan ng iyong naunang account at nakalipas na engagement data.

Mayroon kang karapatan na humingi ng kopya ng o iwasto ang mga pagkakamali sa personal na datos na tungkol sa iyo na hawak namin. Kapag hiniling, bibigyan ka namin ng kopya ng personal na datos na ito.

Sa mga kaso ng kahilingan sa pag-access at pagwawasto, mangyaring magbigay sa amin ng mas maraming detalye na iyong maibibigay tungkol sa partikular na personal na datos na iyong hinihiling, upang tulungan kaming mahanap ito. Magbibigay kami ng mga dahilan kung tanggihan namin ang anumang hiling para sa pag-access sa o pagwawasto sa personal na datos. Kung saan kami nagpasya na hindi gawin ang hinihiling na pagwawasto sa iyong personal na datos at hindi ka sumasang-ayon, maaari mong hilingin sa amin na gumawa ng tala ng iyong hiniling na pagwawasto sa datos.

Siniseryoso namin ang iyong mga alalahanin sa pagkapribado. Kung saan mo inihayag ang anumang mga alalahanin na nakasagabal kami sa iyong pagkapribado, tutugon kami upang ipaalam sa iyo kung sino ang hahawak sa iyong usapin at kung kailan mo maaasahan ang higit pang tugon. Maaari kaming humingi ng karagdagang mga detalye mula sa iyo tungkol sa iyong mga alalahanin, at maaaring kailanganin naming magsama ng o kumonsulta sa iba pang mga partido upang maimbestigahan at harapin ang iyong isyu. Magtatago kami ng mga rekord ng iyong hiling at anumang resolusyon.

Tulad nang nabanggit sa itaas, mayroon kang karapatan na pigilan ang paggamit sa iyong personal na datos para sa mga layunin ng direct marketing.

ANG IYONG MGA KARAPATAN SA PAGKAPRIBADO SA CALIFORNIA

Pinahihintulutan ng Batas ng California ang mga bisita na mga residente ng California na humiling isang beses kada taon ng ilang impormasyon tungkol sa aming pagsisiwalat ng personal na impormasyon sa mga pangatlong partido para sa mga ganoong layunin na direct marketing ng pangatlong partido. Upang gumawa ng ganoong hiling, mangyaring magpadala ng email sa privacy@vitalsource.com o sumulat sa amin sa VitalSource Technologies, LLC.
, Attn: Privacy, 227 Fayetteville Street, 
Suite 400 
Raleigh NC, 27601.

Mga pagbabago sa Patakarang ito

Ang mga kasanayan sa impormasyon na inilarawan sa Patakarang ito ay kasalukuyan mula sa petsa ng pagkabisa na nasa katapusan ng dokumentong ito. Inirereserba ng VitalSource ang karapatan na paminsan-minsan na i-update ang Patakarang ito sa sariling nitong pagpapasya. Ang paunawa ng anumang mga rebisyon ay ipo-post sa page na ito at may-bisa sa sandaling na-post. Kung may alalahanin ka sa kung paano ginamit ang iyong impormasyon, i-bookmark ang page na ito at tingnan ulit paminsan-minsan.

Pakikipag-ugnayan sa Amin

Kung mayroon kang anumang katanungan, mga komento o mga kahilingan na may kinalaman sa Patakarang ito, mangyaring makipag-uganayan sa amin sa pamamagitan ng post o email gamit ang mga sumusunod na impormasyon:

VitalSource Technologies, LLC.


227 Fayetteville Street

Suite 400 
Raleigh NC, 27601

mailto:privacy@vitalsource.com

May bisa at huling na-update noong Disyembre 15, 2016.

people found this useful.
Nakakatulong ba ang artikulong ito?
0 sa 0 ang nagsabing nakakatulong ito