Mga Tadhana at Kondisyon ng Paggamit ng VitalSource Technologies LLC.

Posted

This translation is provided for convenience only.  The US English version of these Terms of Use shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Inilaan ang pagsasaling-wika na ito upang madaling maunawaan lamang.  Ang US English na bersyon ng Mga Tadhana ng Paggamit ang siyang mangingibabaw sa pangyayari ng anumang pagtutunggali o mga pagkakaiba sa anumang iba pang pagsasalin.

Mga Tadhana at Kondisyon ng Paggamit ng VitalSource Technologies LLC.

Itinatakda ng Mga Tadhana at Kondisyon ng Paggamit (ang "TOUs")na ito ang mga tadhana at kondisyon ng iyong paggamit sa Vital Source Store (ang"Site") at sa iyong paggamit sa reader software (kabilang ang anumang may kaugnayan na dokumentasyon at anumang mga updates sa software na iyon) at ang digital na nilalaman na maaaring basahin ng software na iyon na ginawa naming available para ma-download mula sa Site (sa naayonsa "Software"at "Lisensyadong Nilalaman"at nang magkasama"Mga Produkto"). Umiiral din ang TOUs na ito sa anumang mga serbisyo na makukuha sa pamamagitan ng anumang Software o Site (ang"Mga Serbisyo"), maliban kung nakahiwalay o may umiiral na mga karagdagang tuntunin, kung saan ang mga ito'y ipakikita sa screen o makukuha sa pamamagitan ng isang link.

Ang Site at ang Mga Produkto ay pinatatakbo ng Vital Source Technologies, LLC (" Vital Source," gayon rin “ kami ," “amin,” at “kami ”). Kami ay isang korporasyon, nakatala bilang isang korporasyon sa ilalim ng mga batas ng Estado ng Delaware sa Estados Unidos. Ang aming rehistradong numero ay 2411480 at ang head office ng aming kompanya ay sa One Ingram Boulevard, LaVergne, TN 37086 .

Sumasang-ayon at tinatanggap mo ang mga TOUs na ito bilang kondisyon sa paggamit mo sa Site at Mga Produkto. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga tadhana ng TOUs na ito, huwag i-access o gamitin ang Site o Mga Produkto. Inirereserba namin ang karapatan na baguhin ang mga TOUs na ito anumang oras.  Pinapayuhan ang mga users ng Site na mangyaring basahin ang TOUs pamisan-minsan upang suriin ang anumang mga pagbabago na maaaring gawin namin anumang oras. Aabisuhan ang Mga Users ng mga Produkto sa TOUs na ipinapakita sa screen o may link sa na-update na TOUs kapag muli mong i-start ang Software o i-download ang bagong Lisensyadong Nilalaman, bagama't walang iaaplay na mga pagbabago sa nakaraan. Pinatutunayan mo sa amin na mayroon kang awtoridad na pumasok sa isang kasunduan sa amin sa mga tadhana ng TOUs na ito.

Huling na-update ang mga TOUs na ito noong Mayo 13, 2015.

Lisensya at Paggamit

Ibinibigay namin sa iyo ang isang limitado, hindi eksklusibo, hindi maaaring ilipat na lisensya para i-access ang Site at anumang Produkto para sa iyong personal na paggamit lamang. Ang anumang komersiyal na paggamit, paggamit na labag sa mga TOUs na ito o paggamit sa koleksyon ng data at/o profit ay hindi pinahihintulutan. 

Maaari mong kunin muli at ipakita ang nilalaman na mula sa Site o anumang Produkto na nasa computer o iba pang device, i-print at kopyahin ang mga indibidwal na pahina at, sumasailalim sa susunod na seksyon, i-store ang mga pahina sa isang elektronikong anyo sa device na iyon. Ang karagdagang termino ay maaaring mai-apply din sa ilang mga tampok, bahagi o nilalaman ng Site at, kung saan sila uma-apply, ay ipakikita sa screen o maaaring i-access sa pamamagitan ng isang link ("Iba pang mga Tadhana").

Dapat mo lang gamitin ang Site o Produkto at anumang available na mula sa Site o isang Produkto para sa mga legal na layunin (bilang pagtupad sa lahat ng naaangkop na batas at regulasyon), sa isang responsableng paraan at hindi sa paraan na maaaring makapinsala sa aming pangalan o reputasyon o sa alinman sa aming mga kaanib.

Mananatili kang may pananagutan para sa:

 • lahat ng iyong aktibidad sa at na may koneksyon sa Site at/o Produkto;
 • lahat ng nilalaman at detalye na iyong isinumite sa, o na-post sa Site o anumang Produkto ("Iyong Nilalaman");
 • kung ano ang na-access mo sa Site o Produkto, kung paano mo pinakahulugan o ginamit ang Site o Produkto at anumang mga pagkilos na maaari mong isagawa bilang resulta ng paggamit sa Site o Produkto.

Access sa Site at Mga Produkto

Maaari lang i-download, i-access at gamitin ang mga produkto sa isang computer o iba pang device na pag-aari mo o kinokontrol mo at tumatakbo sa kaugnay na operating system na kung saan nakadisenyo ang Produkto, kaya't dapat mong siguraduhin na mayroon kang compatible na device na nakatutugon sa lahat ng kinakailangang teknikal na ispesipikasyon upang ma-download mo ang anumang Produkto na nais mong i-download at ma-access at magamit ang bawat na-download na Produkto .

Ipinapalagay na nakakuha ka ng permiso mula sa may-ari ng anumang computer o iba pang device na kinokontrol mo, pero hindi mo pag-aari para i-download ang anumang Produkto sa device na iyon. Tinatanggap mo ang pananagutan, alinsunod sa mga TOUs na ito para sa lahat ng pag-access sa at paggamit mo ng anumang Produkto sa anumang device, pag-aari mo man ito o hindi.

Kinikilala mo na ang mobile service provider para sa anumang mobile device kung saan ka nag-download o kung saan mo na-access o ginamit ang anumang produkto ay maaaring maningil ng access sa internet para sa device na iyon.

Pana-panahon, maaari naming i-limit sa mga users na nakarehistro sa amin ang access sa ilang mga features, mga bahagi o nilalaman ng Site o Produkto, o sa buong Site o Produkto. Dapat mong siguraduhin na ang anumang mga detalye sa pagrerehistro na iyong ibinigay ay tumpak at dapat mong panatilihing tumpak ang mga detalyeng iyon at nasa sa panahon.   Sumasang-ayon ka na maaaring tanggalin ng VitalSource, kahit kailan nang may o walang paunang pahintulot, ang Lisensyadong Nilalaman mula sa Serbisyo o Site kung natukoy namin, sa aming sariling pagpapasya, na wala kaming angkop o kinakailangang mga karapatan para magbigay sa iyo ng access sa naturang Lisensyadong Nilalaman. Sa pangyayari na napagpasyahan ng VitalSource na tanggalin ang Lisensyadong Nilalaman mula sa Serbisyo AT ANG NATURANG PATANGGAL AY NANGYARI SA LOOB NG UNANG 12 BUWAN KASUNOD NG PETSA NG IYONG PAGBILI, sumasang-ayon ka na ang iyong nag-iisa at eksklusibong solusyon ay ang pagsasauli ng lahat ng bayad na dati mong ibinayad sa VitalSource para sa tinanggal na Lisensyadong Nilalaman. SA PANGYAYARI NA PAGPASYAHAN NG VITALSOURCE NA TANGGALIN ANG LISENSYADONG NILALAMAN MULA SA SERBISYO KAHIT KAILAN PAGKATAPOS NG 12 BUWAN MULA SA PETSA NG IYONG PAGBILI SA NATURANG LISENSYADONG NILALAMAN, SUMASANG-AYON KA NA HINDI KA KWALIPIKADO SA ANUMANG PAGSASAULI NG BAYAD MULA SA VITALSOURCE.

Kung pinilI mo o kung binigyan ka ng log-on ID (tulad ng username at password o iba pang pagkakakilanlan) bilang bahagi ng aming mga pamamaraan sa seguridad, dapat mong tratuhin ang ganoong impormasyon bilang kumpidensyal at hindi dapat na isiwalat sa iba. Pananagutan mo ang lahat ng aktibidad na mangyayari sa ilalim ng iyong log-on ID at dapat ipaalam sa amin kaagad ang anumang hindi awtorisadong paggamit o iba pang paglabag sa seguridad sa oras na malaman mo ito. Inirereserba namin ang karapatan na hindi paganahin ang anumang log-on ID, anumang oras, kung sa aming opinyon ay hindi ka nakatupad sa anumang mga probisyon ng mga TOUs na ito o kung ang anumang mga detalye na iyong ibinigay para sa mga layunin ng pagrerehehistro bilang isang user ay napatunayang hindi totoo.

Hindi namin magagarantiyahan ang patuloy, sunod-sunod o walang error na pagpapatakbo ng Site, Mga Serbisyo o anumang Produkto o ang anumang nilalaman ng Site o Produkto ay tutugon sa isang tiyak na bilis (dahil nakadepende ito sa ilang mga bagay na labas sa aming kontrol).  Ang ispesipikong mga kasunduan sa antas ng serbisyo sa pagitan ng VitalSource at isang institusyon o iba pang entidad ng negosyo ay maaaring bahagi ng iba pang kasunduan, at ang ganoong SLA ay hindi sakop ng talata na ito.

Inirereserba namin ang karapatan na tanggalin o suspendihin ang operasyon ng anumang Produkto o ang Site, ng mayroon o walang abiso sa iyo, kung kailangan namin gagawin para sa seguridad o legal na mga kadahilanan.

Maaaring anumang oras ay wakasan mo ang anumang mga karapatan na ibinigay sa iyo sa ilalim ng mga TOUs na ito para i-access at gamitin ang anumang Produkto sa pamamagitan ng pag-uninstall at pagde-delete sa kopya mo ng produktong iyon at pag-aalis sa ispesipikong mga machine activations na ginawa mo

Bayad-na Lisensyadong Nilalaman

Ang pagda-download sa bayad-na Lisensyadong Nilalaman ay maaaring singilin ka ng kabayaran, ang halaga na itatakda sa Site anumang oras, maliban na lang kung binigyan ka ng isang code (halimbawa, ng isang institusyon kung saan ka nag-aaral, isang publisher o retailer ng isang publikasyon na binilhan mo ng isang hard copy) kung saan maaari mong i-redeem ang code na iyon sa isang kwalipikadong pag-download.

Ang kabayaran sa lahat ng orders ay maaaring gawin sa pamamagitan ng credit o debit card na nasa checkout page. Gumagamit kami ng mapagkakatiwalaang pangatlong partido na naglalaan ng mga serbisyo sa pagbabayad para tumanggap ng bayad. Tinatanggap ang bayad ng karamihan sa mga pangunahing credit at debit cards. Kinukuha ang bayad, nang buo, kaagad. Dapat mong malaman na ang mga transaksyon sa online na pagbabayad ay napapasailalim sa pagsusuri ng iyong tagapag-isyu ng card at wala kaming pananagutan kung tinanggihan na pahintulutan ng iyong tagapag-isyu ng card ang bayad para sa anumang dahilan. Paki-tandaan, na maaaring patawan ka ng iyong tagapag-isyu ng card ng online handling fee o bayad sa pagpoproseso. Wala kaming pananagutan para dito.

Makukuha kaaagad ang kaugnay na pag-download kapag ang bayad ay pinahintulutan o ipinasok mo ang balidong code at kinilala mo na ito ang kaso at iyon ay, samakatuwid, hindi ka magkakaroon ng karapatan na magbago ng isip (na kilala minsan bilang 'cooling off' na karapatan) sa oras na nagsimula ang pag-download.

Kung saan ka nag-download ng anumang bayad-na Lisensyadong Nilalaman, ginagarantiyahan namin na ito ay, kapag na-download, tutupad sa paglalarawan na ibinigay namin sa panahon ng pag-download at ang anumang mga serbisyo na aming ilalaan sa pamamagitan nito ay ibibigay ng may makatwirang pangangalaga at kasanayan. 

Anu-ano ang hindi mo maaaring gawin

Maliban sa hangganan na hayagang itinakda sa mga TOUs na ito, hindi ka pinahihintulutan na:

 • ipaupa, ipa-lease, ibenta, maglisensya o ilipat ang access sa Site o Produkto sa anumang pangatlong partido o i-exploit ang Site o Produkto para sa mga komersiyal na layunin o gamitin man ang anumang impormasyon na nasa Site o Produkto (tuwiran man o hindi tuwiran) para sa tubo o gain;
 • kopyahin o i-store ang anumang Produkto o ang Site (o anumang bahagi nito) maliban na lang kung hindi pangkomersiyal, at ito ay para sa sarili lang o personal na paggamit.
 • i-store ang Site o anumang Produkto sa isang server ng ibang storage device na nakakonekta sa isang network o gumawa ng database;
 • makialam sa, sirain, baguhin, isalin o i-modify ang Site o Produkto o anumang bahagi nito, o gumawa ng hindi nararapat na pahirap sa Site o Produkto o sa mga network o serbisyo na nakakonekta sa Site o Produkto, o kaya'y subukang lituhin ang seguridad ng anumang mga server kung saan naka-host ang Site o Produkto;
 • i-reverse engineer, i-decompile, paghiwa-hiwalayin o baliktarin ang pag-compile sa Site o anumang Produkto;
 • maglagay ng software o mga automated na agent o script sa Site o Produkto para gumawa ng maraming accounts, gumawa ng mga automated na paghahanap, mga hiling at queries, o upang tanggalin, himay-himayin o kumuha ng data mula sa Site o Produkto;
 • magpadala, mamahagi, maglagay o kaya'y gawin available sa anumang paraan sa pamamagitan ng Site o Produkto, ang anumang mga virus sa computer, mga keyloggers, spyware, mga worms, mga trojan horse, mga timebombs o iba pang nakapapahamak o nakapipinsalang programming; o
 • gamitin ang anumang Produkto ng Site sa paraan na maaaring makapinsala sa aming pangalan o reputasyon o sa alinman sa aming mga kaanib;
 • mag-export ng anumang Produkto bilang paglabag sa naaangkop na mga batas sa pag-export o pag-import ng anumang bansa;
 • pagpapakita sa publiko, pagsasagawa, paglalathala o pagpaparami ng mga Produkto o anumang produkto na ginawa naming available para ma-download mula sa Site (kabilang ang walang limitasyon sa pamamagitan ng email, mga news group, file o mga lugar para sa talakayan, intranet o internet site o anumang iba pang paraan);
 • palitan, laktawan o baguhin ang anumang seguridad, mga digital na karapatan sa pamamahala o iba pang mga nagpapatupad na pamamaraan sa paglilisensya na may kaugnayan sa Produkto, Site o Mga Serbisyo; o
 • o kaya'y gumawa ng anumang hindi hayagang pinahihintulutan ng mga TOUs na ito.

Ang lahat ng karapatan na ibinigay sa iyo sa ilalim ng mga TOUs na ito ay agarang wawakasan sa pangyayari na nilabag mo ang anuman sa mga ito.

Para gawin ang anumang bagay sa anumang Produkto na hindi hayagang pinahihintulutan ng mga TOUs na ito, kakailanganin mo ang isang hiwalay na lisensya mula sa amin. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin, gamit ang mga detalye sa Pakikipag-ugnayan na nasa katapusan ng mga TOUs na ito.

Pagkapribado

Ang paggamit ng iyong personal na datos na isinumite sa amin (sa pamamagitan ng aming Site o anumang Produkto) ay pinamamahalaan ng aming Patakaran sa Pagkapribado at Mga Cookies, na hayagang binubuo ng mga TOUs na ito. Kung hindi mo pa nababasa ang aming Patakaran sa Pagkapribado at Mga Cookies, dapat gawin mo na ito ngayon.

Intelektuwal na Pag-aari

Naglilisensya kami, pero hindi nagbebenta sa iyo ng anumang Produkto na iyong ida-download. Kami o ang mga may-ari ng nilalaman ang mananatiling may ari ng lahat ng Produkto sa lahat ng oras.

Ang lahat ng karapatan sa intelektwal na pag-aari sa anumang nilalaman ng Site, ang Lisensyadong Nilalaman at ang nasa bawat Produkto at nilalaman nito (kabilang ang VitalSource®, VitalSource Bookshelf® at iba pang mga tatak-pangkalakal, teksto, mga grapiko, software, mga litrato at iba pang mga materyales, mga larawan, mga videos at audio) (nang sama-samang tatawaging "Nilalaman"), maliban sa Iyong Nilalaman, ay pag-aari ng VitalSource o ng aming mga tagapag-lisensya. Maliban kung hayagang nakatakda rito, kung saan kinakailangan para tingnan ang Nilalaman na nasa Site o sa iyong browser, o tulad ng pinahihintutulutan ng naaangkop na batas na hindi maaaring tanggalin o limitahan, wala sa mga TOUs na ito ang nagbibigay sa iyo ng anumang mga karapatan sa anumang intelektwal na pag-aari na pag-aari namin o ng aming mga tagapag-lisensya at tinatanggap mo na hindi ka magkakaroon ng anumang mga karapatan sa pagmamay-ari sa pamamagitan ng pagda-download sa Site o sa anumang Produkto o anumang sa nilalaman nito.

Kung sakaling na print off mo, nakopya o na-store ang mga pages mula sa Site (tulad ng pinahihintulutan lang sa seksyon na "Lisensya at Paggamit" ng mga TOU's na ito), dapat mong siguruhin na na-reproduce ang anumang copyright, tatak-pangkalakal o iba mga mga paunawa sa karapatan sa intelektuwal na pag-aari na nasa sa orihinal na nilalaman.

Maaaring maglaman ang Software ng code, na karaniwang tinutukoy bilang open source software, na ipinamamahagi sa ilalim ng anuman sa maraming kilalang uri ng mga termino ng open source license, kabilang ang mga termino na nagpapahintulot sa libreng pamamahagi at pagbabago ng kaugnay na source code ng software at/o na nag-aatas sa lahat ng distributor na gawin ang mga ganoong source code na malayang makuha kapag hiniling, kabilang ang anumang mga kontribusyon o binago ng gayong distributor (na sama-samang tinutukoy bilang "Open Source Software "). Mangyaring tandaan, na sa hangganan ng anumang Software na naglalaman ng anumang Open Source Software, ang elementong iyon lang ang naka-lisensya sa iyo sa ilalim ng kaugnay na mga tadhana sa linsensya ng naaangkop na pangatlong partido na tagapaglisensya ("Mga Tadhana ng Open Source License") at hindi sa ilalim ng mga TOU's na ito, at tinatanggap mo at sumasang-ayon ka na mapasailalim sa ganoong Mga Tadhana ng Open Souce License. Ang kopya ng source code para sa anumang Open Source Software na nasa Software at ang kaugnay na Mga Tadhana ng Open Source License ay gagawin available sa iyo kapag hiniling.

Nilalaman

Maaari naming baguhin ang format at Nilalaman ng Site anumang oras at ng walang paunawa. Inirereserba namin ang karapatan na baguhin ang disenyo, mga tampok at/o paggana ng anumang Produkto o Serbisyo sa pamamagitan ng pagiging available ng na-update na Produkto o Serbisyo para ma-download mo o kung pinahihintulutan ito ng mga settings iyong device, sa pamamagitan ng awtomatikong pagpapadala ng mga updates. Hindi ka obligadong i-download ang anumang na-update na Produkto o Serbisyo, ngunit maaari naming ihinto ang pagbibigay at/o pag-update sa nilalaman ng naunang mga bersyon ng anumang Produkto o Serbisyo at, depende sa kalikasan ng update, sa ilang mga pangyayari maaaring hindi mo patuloy na magamit ang Produkto o Serbisyo hangga't hindi mo pa naida-download ang updated na bersyon.

Dahil napasasailalim ang mga elektronikong serbisyo sa pagkaantala at breakdown, sumasang-ayon ka na ang paggamit mo sa site ay 'as is' at 'as available' na batayan at sa sarili mong pananagutan. Sumasang-ayon ka rin na ang pagda-download, pag-access at paggamit sa anumang Produkto o Serbisyo na ginawang available para ma-download nang libre ay nasa 'as is' at 'as available' na batayan at sa sarili mong pananagutan.

Maaari, ngunit hindi obligado, na gumawa kami ng mga updates na available sa anumang Produkto o Serbisyo o sa mga nilalaman nito at maaari naming ihinto ang paggawa sa mga ganoong makukuhang updates anumang oras, mayroon o walang paunawa sa iyo.

Habang sinusubukan namin na siguraduhin na wasto ang lahat ng Nilalaman at iba pang impormasyon na nasa Site o gawin available sa pamamagitan ng anumang Produkto o Serbisyo kung saan kami ang source, inilalaan ang Nilalaman para sa kaginhawahan lang at hindi layon na lampasan ang awtoridad o payo kung saan dapat ilagay ang tiwala. Kinikilala mo na maaaring gawin available ng mga Produkto ang nilalaman na galing sa ilang mga sources, na wala kaming pananagutan. Ang mga bahagi ng Site , Produkto o Serbisyo ay maaaring hindi wasto, tumpak, maaasahan, kumpleto o up to date paminsan-minsan. Dapat mong suriin sa amin o ang kaugnay na impormasyon ng source at gumawa ng anumang angkop na pagtatanong bago kilusan ang anumang ganoong impormasyon, at ipagbigay-alam sa amin kung may napansin kang anumang hindi tumpak, hindi kumpleto o out of date na Nilalaman na nasa Site o sa Produkto o Serbisyo. 

Hindi namin pinahihintulutan o ginagarantiyahan na ang anumang nilalaman ng Site o ng anumang Produkto o Serbisyo at nilalaman nito ay walang mga virus o iba pang code na maaaring mayroong nakagugulo o nakasisirang mga elemento, o ang access sa Site , mga Produkto o Serbisyo ay gagana tulad ng nararapat o hindi maaantala. Tungkulin mo na ipatupad ang angkop na IT security safeguards (kabilang ang anti-virus at iba pang mga pang-seguridad na proteksyon) upang maabot ang iyong mga partikular na pangangailangan sa kaligtasan at pagiging maaasahan ng Site, anumang Produkto o Serbisyo.

Mga Produktong mada-download

Ginagawang available ng Vital Source ang mga Produkto para ma-download mo sa pamamagitan ng Site. Makikita ang mga presyo sa naaangkop na Produkto o Serbisyo. Ang mga presyo at pagiging available ng lahat ng Produkto at Serbisyo ay napasasailalim sa pagbabago anumang oras nang walang paunawa bago namin tanggapin ang iyong order. Maaaring may o walang kasamang mga naaangkop na sales, paggamit o ibang mga buwis ang mga presyo; gayunpaman, ang mga ganoong buwis ay tutukuyin, kakalkulahin at kokolektahin sa point of sale. Ibibigay ang isang kumpirmasyon na email pagtapos ng checkout ng bawat order. Wala kaming pananagutan para sa anumang pagkaantala sa o pagkabigo sa anumang komunikasyon o proseso anupaman ang dahilan, na nagresulta sa hindi naming pagkatanggap o naproseso ang order o anumang bayad o mga detalye ng pagbabayad na hindi namin natanggap o naproseso.  Ituturing na ang isang kabayaran ay natanggap na, kapag nagawa naming i-credit o ilipat ang halaga na kinakailangan sa aming itinakdang bank account. Ang mga Produkto at pag-dowload sa kanila ay napasasailalim sa mga TOUs na ito.  

Ikaw ay dapat 18 taong gulang ang edad o mas matanda para mag-dowload ng anumang produkto mula sa Site. Habang maaaring gamitin ng mga indibidwal na wala pang 18 taong gulang ang anumang produkto, maaari nila itong gawin lamang kung may paglahok, pagbabantay at pagpayag ng kanilang mga magulang o ng legal na tagabantay.

Links mula sa ikatlong partido at mga tools

Maaaring ang Site at ilang mga Produkto, anumang oras, ay may kasamang mga links sa mga external na sites o applications na pag-aari, pinatatakbo o ginawa ng ibang mga pangatlong partido na organisayon na independent sa amin, na maaaring may kasamang mga links sa mga alok at promo ng pangatlong partido. Isinasama namin ito para sa kaginhawan lang, upang magbigay sa iyo ng access sa impormasyon, mga produkto o serbisyo na maaaring kapaki-pakinabang o interesante sa iyo. Hindi namin naberipika at wala kaming pananagutan para sa nilalaman ng mga sites na ito o sa anumang ibinigay ng mga ito at hindi namin ginagarantiyahan na patuloy itong magiging available. Ang katotohanan na isinama namin ang mga links sa ganoong mga external na sites ay hindi nagpapahiwatig ng anumang pag-endorso, pag-isponsor o rekomendasyon ng o may kaugnayan sa kanilang mga operators o mga promoters o anumang materyales na nasa sa kanila.

Ang ilang mga tools, mga devices, mga software programs o iba pang mga tampok na available sa o sa pamamagitan ng Site o mga Produkto ay maaaring ibigay ng mga pangatlong partido. Ang mga tools na ito ay ibinibigay o ginagawang available bilang kaginhawahan sa iyo. Hindi namin pag-aari o pinatatakbo ang mga tools na ito at hindi namin tungkulin ang pagsusuri sa nilalaman, pagiging available, pagiging tumpak, kasapatan, pagiging nasa oras, pagiging totoo, pagtupad sa copyright, pagiging legal, kaangkupan ng pagkilos, kalidad, pagiging kumpleto o ang anumang iba pang aspeto ng mga tools na ito.

Aming Liyabilidad

Wala sa mga TOUs na ito na layong limitahan o hindi isama ang aming liyabilidad sa iyo:

 • para sa pagkamatay o personal na pinsala na dulot ng aming kapabayaan; o
 • para sa mapanlinlang na pagpapanggap,
 • o upang alisin, limitahan o baguhin ang mga karapatan na maaaring mayroon ka sa ilalim ng anumang batas na hindi maaaring alisin, limitahan o baguhin ng kasunduan ("Ang Iyong Mga Karapatan bilang Konsyumer ”). Makakukuha ka ng karagdagang impormasyon tungkol sa Iyong Mga Karapatan bilang Konsyumer mula sa mga organisasyon o pangkat ng konsyumer tulad ng iyong lokal na Trading Standards Office o Citizens Advice Bureau.

Napasasailalim sa itaas (kabilang ang Iyong Mga Karapatan bilang Konsyumer), sa anumang pangyayari wala kaming pananagutan sa iyo para sa:

 • anumang mga pagkalugi ng negosyo;
 • anumang pagkalugi na hindi makatwirang nakikinita
 • anumang pagkabigo na isagawa, o pagkaantala sa pagganap ng anuman sa aming obligasyon na dulot ng mga pangyayari na labas sa aming makatwirang pagkontrol.

Kung nakaranas ka anumang pagkalugi na may kaugnayan sa Site o Produkto, dapat mong gawin ang lahat ng makatwirang mga hakbang para paliitin ang iyong pagkalugi, kabilang ang pag-aabiso sa amin nang walang pag-antala kung mayroong mga hakbang na aming magagawa upang tulungan paliitin ang iyong pagkalugi. Ang anumang liyabilidad na mayroon kami para sa mga pagkalugi na iyong naranasan ay hindi dapat, nang sama-sama, lumampas sa kabuuang kabayaran na ibinayad mo para sa kaugnay na bayad-na Produkto na may kinalaman kung saan nagmula ang liyabilidad.

SA HANGGANAN NA PINAHIHINTULUTAN NG BATAS, WALANG ANUMANG PANGYAYARI NA MANANAGOT ANG VITALSOURCE PARA SA ANUMANG NATATANGING PAGKAKATAON, RESULTA O MGA DANYOS NA PINSALA O ANUMAN, KABILANG ANG ANUMANG MGA CLAIMS PARA SA PAGKALUGI, PAGGAMBALA SA NEGOSYO, KAWALAN NG KAKAYAHAN NA MAG-ARAL, MAGTURO O MATUTO, PAGKAWALA NG IMPORMASYON O IBA PANG MGA PINSALA NA DULOT NG PAGGAMIT O KAWALAN NG KAKAYAHAN NA GAMITIN ANG PRODUKTO NG VITALSOURCE. SA LAHAT NG PANGYAYARI, ANG NATATANGING PANANAGUTAN NG VITALSOURCE O LIYABILIDAD SA ILALIM NG KASUNDUANG ITO SA KABUUAN AY ANG PALITAN O KUMPUNIHIN ANG MEDIA KUNG SAAN NAGLAAN NG PRODUKTO ANG VITALSOURCE O MAGSAULI NG BAYAD SA PRESYONG IBINAYAD SA PAGBILI SA PRODUKTO NG VITALSOUCE. HINDI PINAHIHINTULUTUN NG ILANG MGA HURISDIKSYON ANG PAGBUBUKOD O PAGLILIMITA NG NATATANGING PAGKAKATAON O RESULTA NG MGA PINSALA, KAYA'T ANG PAGBUBUKOD AT PAGLILIMITA NA ITO AY MAAARING HINDI NAAANGKOP.

MALIBAN SA NAKATAKDA RITO, ANG MGA PRODUKTO NG VITALSOURCE AY INILALAAN SAYO NG VITALSOURCE SA "AS IS" SA AVAILABLE NA BATAYAN. ANG LAHAT NG WARANTIYA NG ANUMANG URI AY HINDI IPINAPAHAYAG SA KASUNDUANG ITO, IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, KABILANG ANG MGA WARANTIYA NG MERCHANTABILITY, KAANGKUPAN PARA SA PARTIKULAR NA LAYUNIN AT NONINFRINGEMENT AY HAYAGANG ITINATATWA NG VITALSOURCE AT MGA TAGAPAG-LISENSYA NITO. WALANG PAGKATAWAN O PAGPAPAPAKITA ANG BUBUO SA WARANTIYA NG PRODUKTO NG VST MALIBAN KUNG HAYAGANG ISINAMA SA KASUNDUANG ITO.

Pangkalahatan

Hindi mo maaaring ilipat o italaga ang anuman o lahat ng iyong karapatan o mga obligasyon sa ilalim ng mga TOUs na ito.

Ang lahat ng paunawa na ibinigay mo sa amin ay dapat ibigay nang nakasulat sa address na nakatakda sa katapusan ng mga TOUs na ito.

Kung nabigo kaming ipatupad ang anuman sa aming mga karapatan, ito ay hindi nagreresulta sa pagtalikod sa karapatang iyon.

Kung ang anuman sa mga probisyon ng TOUs na ito ay mapag-alaman na hindi maaaring ipatupad, ang lahat ng iba pang probisyon ay mananatiling hindi apektado.

Hindi maaaring magbago ang mga TOUs na ito maliban kung may hayagan kaming nakasulat na pahintulot.

Kumakatawan ang mga TOUs na ito at Iba pang mga termino sa buong kasunduan sa pagitan mo at namin na may kaugnayan sa paksang pinag-uusapan.

Ang mga TOUs na ito ay dapat pamahalaan ng mga batas ng Tennessee, at sumasang-ayon ka na ang mga korte ng Tennessee (at mga korte ng pag-apela mula sa kanila) ay may eksklusibong hurisdiksyon upang resolbahin ang anumang mga pagtutunggali na magmumula sa ilalim o may kaugnayan sa mga TOUs na ito.  Walang anumang makapipigil sa amin na dalhin ang paglilitis sa anumang korte ng hurisdiksyon upang protektahan ang aming mga karapatan sa intelektuwal na pag-aari.

Pagwawakas

Maaari naming wakasan, hindi paganahin, i-lock, i-block o suspendihin ang iyong access sa Site o sa anumang Produkto kung nabigo kang tumupad o kung napag-alaman namin sa mga makatwirang dahilan na nabigo kang tumupad sa anumang sa mga TOUs. At sa pangyayaring magkaroon nga ng terminasyon, dapat mong ihinto ang lahat ng paggamit sa Site at/o Produkto, at maaaring kaagad na bawiin ng VitalSource ang iyong access sa Site at/o Produkto.

Ang lahat ng probisyon na kung saan ang kalikasan nila ay nananatiling may-bisa sa pagwawakas ay mananatiling may-bisa sa pagwawakas ng mga TOUs na ito.

Pakikipag-ugnayan sa Amin

Kung mayroon kang anumang katanungan, mga komento o mga kahilingan na may kinalaman sa mga TOUs na ito, mangyaring makipag-uganayan sa amin:

VitalSource Technologies


One Ingram Boulevard

LaVergne, TN 37086

 

 

people found this useful.
Nakakatulong ba ang artikulong ito?
0 sa 0 ang nagsabing nakakatulong ito