תנאים והגבלות שימוש של VitalSource Technologies LLC.‎

Posted

All non US English translations should have the following paragraph inserted at the top of this document in both English (as written) and translated into the language being used:

תרגום זה מסופק לצרכי נוחות בלבד.  הגרסה באנגלית ארה"ב תהיה תקפה בכל מקרה של מחלוקת או אי התאמה עם כל תרגום אחר.

תנאים והגבלות שימוש של VitalSource Technologies LLC.‎

תנאים והגבלות שימוש אלה (להלן "התנאים וההגבלות") מגדירים את תנאי השימוש וההגבלות בחנות המקוונת Vital Source (להלן "האתר") ואת והשימוש שלך בתוכנת הקריאה (לרבות כל תיעוד נלווה וכל העדכונים לתוכנה) כמו גם את התוכן הדיגיטלי שניתן לקרוא על ידי התוכנה שאנחנו מספקים להורדה דרך האתר (בהתאמה "תוכנה" וכן "תוכן ברישיון" וביחד "מוצרים"). תנאים והגבלות אלה חלים גם על כל אחד מהשירותים הנגישים באמצעות כל תוכנה או אתר (להלן "השירותים"), אלא אם כן יחולו עליהם תנאים נפרדים או נוספים, ובמקרה כזה הם יוצגו על המסך או יהיו נגישים באמצעות קישור.

האתר והמוצרים מופעלים על ידי Vitalsource Technologies, LLC.‎( להלן "VitalSource",כמו גם" אנו ",” “" שלנו "כמו גם" אותנו"). אנו תאגיד, שהתאגד תחת חוקי מדינת דלאוור בארצות הברית. המספר הרשום שלנו הוא 2411480, והמשרד הראשי הארגוני שלנו ממוקם בכתובת: One Ingram Boulevard, LaVergne, TN 37086.

הנך מסכים ומקבל בזאת את התנאים וההגבלות כתנאים לשימוש שלך באתר ובמוצרים. אם אינך מסכים לתנאים ולהגבלות אלה, אין לגשת או להשתמש באתר או המוצרים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התנאים וההגבלות מעת לעת.  מומלץ למשתמשי האתר לשוב ולעיין בתנאים ובהגבלות, על מנת כדי לסקור את השינויים שאנו מבצעים בהם מעת לעת. בכל פעם שמבוצע עדכון יקבלו המשתמשים במוצרים הודעה, והתנאים וההגבלות יופיעו על המסך או בקישור לתנאים וההגבלות, בעת הפעלה מחודשת של התוכנה או הורדת תוכן חדש ברישיון, למרות ששינויים אלה לא יחולו למפרע. הנך מתחייב בפנינו שיש לך את הסמכות להיכנס להסכם איתנו תחת התנאים וההגבלות כאמור.

התנאים וההגבלות עודכנו לאחרונה ב-13 במאי 2015.

רישיון ושימוש

אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה, לצורך הגישה לאתר ולכל המוצרים לשימושך האישי בלבד. כל שימוש מסחרי, או שימוש העומד בניגוד לתנאים וההגבלות, או שימוש עבור איסוף נתונים ו/או עשיית רווח אינו מורשה.

באפשרותך למצוא ולהציג תוכן מהאתר או כל מוצר, במחשב או בהתקן אחר, ניתן להדפיס את המידע ולהעתיק עמודים בודדים ממנו, בכפוף לסעיף שלהלן, ולאחסן דפים אלה בצורה אלקטרונית בהתקן כאמור. תנאים נוספים עשויים לחול גם על מאפיינים מסוימים, חלקים או תכנים של האתר, ובהתקיים תנאים מסוג זה, הם יוצגו על המסך או יהיו נגישים באמצעות קישור (להלן "התנאים האחרים").

השימוש באתר או במוצרים, וכל דבר הזמין מהאתר או המוצר יהיה למטרות חוקיות בלבד (ציות לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים), בצורה אחראית, ובדרך שאינה עלולה לגרום נזק לשמנו או למוניטין שלנו או של מי מהשותפים שלנו.

אתה אחראי:

 • לכל הפעילות שלך והקשר לאתר ו/או המוצר;
 • לכל התוכן והפרטים שאתה מזין, שולח, או מפרסם באתר או במוצר כלשהו (להלן "התוכן שלך")
 • לכל תוכן אליו אתה ניגש באתר או במוצר, באופן הפירוש שלך או השימוש באתר או במוצר, וכל פעולה שאתה מבצע כתוצאה מן השימוש באתר או במוצר.

גישה לאתר והמוצרים

ניתן להוריד, לגשת ולהשתמש במוצרים במחשב או בהתקן אחר הנמצא בבעלותך או בשליטתך, אשר מפעיל את מערכת ההפעלה הרלוונטית שהמוצר המסוים תוכנן עבורה, כך שמחובתך לוודא שיש ברשותך התקן מתאים אשר עומד בכל המפרטים הטכניים הדרושים על מנת לאפשר את ההורדה של המוצרים לפי בחירתך, ולגשת ולהשתמש בכל מוצרים שהורדו.

אנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שקיבלת את האישור המתאים מהבעלים של כל מחשב או התקן אחר אשר נשלט על ידך, אך אינו נמצא בבעלותך, לצורך ההורדה של המוצרים להתקן. הנך מקבל על עצמך את האחריות, בהתאם לתנאים והגבלות אלה, עבור כל גישה ושימוש במוצרים על ידך בכל התקן שהוא, בין אם הוא נמצא בבעלותך ובין אם לאו.

הנך מכיר בעובדה שספק השירות הסלולרי בכל מכשיר סלולרי אליו אתה מוריד מוצר כלשהו, או שיש לך גישה אליו או משתמש בו, עשוי לגבות תשלום עבור גישה לאינטרנט במכשיר זה.

אנו עשויים, מעת לעת, להגביל למשתמשים הרשומים אצלנו את הגישה לתכונות מסוימות, לחלקים או לתוכן של האתר או המוצר, או לכל האתר או המוצר. עליך לוודא כי כל פרטי הרישום שאתה מספק הם מדויקים ועליך לשמור על פרטים אלה מדויקים ומעודכנים בכל עת.   הנך מסכים בזאת שחברת VitalSource עשויה, בכל זמן וללא מתן כל הודעה מוקדמת, להסיר תוכן ברישיון מהשירות או האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כאשר אין בידיה הזכויות המתאימות או הנדרשות על מנת לספק לך גישה לתוכן ברישיון מסוג זה. במקרה שבו חברת VitalSource בוחרת להסיר תוכן ברישיון מהשירות, והסרה מסוג זה מתרחשת תוך 12 החודשים הראשונים שלאחר תאריך הרכישה, הנך מסכים בזאת שהסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך במקרה זה יהיה החזר של כל הסכומים ששולמו בעבר על ידך לחברת VitalSource כפיצוי על הסרת התוכן ברישיון. במקרה שבו חברת VitalSource בוחרת להסיר תוכן ברישיון מן השירות בכל עת לאחר 12 חודשים מתאריך הרכישה של התוכן ברישיון, הנך מסכים הזאת שלא תהיה זכאי לכל החזר מחברת VitalSource.

אם תבחר, או תקבל, פרטי זיהוי להתחברות (כגון שם משתמש וסיסמא או זיהוי אחר) כחלק מנהלי האבטחה שלנו, הנך מחויב לטפל במידע זה כמידע סודי לכל דבר ואסור לך לחשוף אותו לגורם שלישי כלשהו. הנך אחראי לכל הפעילות המתבצעת תוך שימוש בפרטי הזיהוי שלך ועליך להודיע לנו מיד על כל שימוש בלתי מורשה או פרצת אבטחה אחרת שאליה אתה נחשף. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשבית כל פרטי זיהוי להתחברות, בכל עת, אם על פי שיקול דעתנו לא עמדת בכל התנאים וההגבלות, או אם פרטים כלשהם שאתה מספק לצורך הרישום שלך כמשתמש התבררו כלא נכונים.

איננו יכולים להבטיח או להתחייב פעילות רציפה, ללא תקלות או נטולת שגיאות של האתר, השירותים או כל מוצר או שכל התוכן באתר או במוצרים יגיב במהירות מסוימת (שכן, הדבר תלוי במספר גורמים הנמצאים מחוץ לשליטתנו).  הסכמים להבטחת רמת שירות מסוימת בין חברת VitalSource לבין מוסד או גוף עסקי אחר עשויים להיות חלק מהסכם נוסף, והסכם מסוג זה לאספקת שירותים מסוג זה אינו מחייב את הנאמר בפסקה זו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל או להשעות את הפעולות של כל מוצר או האתר כולו, עם או בלי מתן הודעה מראש, אם עלינו לבצע זאת מסיבות אבטחה או סיבות משפטיות.

עומדת לך הזכות, בכל עת, להפסיק את הזכויות המוקנות לך תחת התנאים וההגבלות לגישה ולשימוש בכל אחד מן המוצרים, וזאת על ידי הסרה ומחיקה של עותק המוצר הנמצא ברשותך, והסרת הפעולות הספציפיות שיצרת לצורך זה.

תשלום בעבור תוכן ברישיון

ההורדה של תוכן ברישיון שהוא בתשלום עשויה לדרוש ממך לשלם אגרה, שסכומה ייקבע מעת לעת כמופיע באתר, אלא אם כן הונפק עבורך קוד גישה (למשל, על ידי המוסד בו אתה לומד, מו"ל או משווק של פרסום שכבר רכש עותק קשיח) ובמקרה כזה הנך רשאי להזין את קוד הגישה לצורך ההורדה של התוכן.

התשלום בעבור כל ההזמנות חייב להתבצע באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס חיוב בעמוד התשלום. אנו משתמשים בגורם שלישי המוכר כספק שירותי תשלום לצורך הגבייה של  התשלום. התשלום יכול להתבצע באמצעות מרבית כרטיסי האשראי והחיוב המוכרים. התשלום ייגבה במלואו, ובאופן מיידי. עליך להיות מודע לכך שעסקאות תשלום מקוונות כפופות לבדיקות אימות על ידי מנפיק כרטיס האשראי, ואנו לא אחראים אם מנפיק כרטיס האשראי מסרב לאשר תשלום כלשהו מכל סיבה שהיא. לתשומת לבך, ייתכן שמנפיק כרטיס האשראי עשוי לחייב אותך בתשלום דמי טיפול או עיבוד מקוון. איננו אחראים לכך.

ההורדה הרלוונטית של התוכן תהיה זמינה באופן מיידי כאשר התשלום יאושר או לאחר הזנה של קוד גישה חוקי, והנך מאשר בזאת כי אתה מודע לעובדה זו, ולכן, לא תהיה לך זכות לשנות את דעתך (מוכר גם כ"זמן צינון") לאחר שתהליך ההורדה של התוכן החל.

בכל מקרה של הורדת תוכן ברישיון שהוא בתשלום, אנו מתחייבים כי, בעת הורדה, התוכן יעמוד בקנה אחד עם התיאור שסופק על ידנו באתר ההורדה, וכי כל השירותים שאנו מספקים יינתנו תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות והמיומנות הנדרשת. 

מה אינך רשאי לעשות

אלא אם נקבע באופן מפורש אחרת בתנאים וההגבלות, איך רשאי:

 • להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור, לספק רישיון, או להעביר את זכות הגישה לאתר או למוצר לצד שלישי כלשהו, או לנצל את האתר או המוצר למטרות מסחריות או להשתמש בכל המידע באתר או במוצרים (בין אם במישרין ובין אם בעקיפין) לצרכי עשיית רווח מכל סוג שהוא;
 • להעתיק או לשחזר כל מוצר או האתר (או חלק מהם) לכל צורך החורג משימושך הפרטי והאישי שאינו מסחרי;
 • לאחסן את האתר או כל מוצר בשרת של התקן אחסון אחר המחובר לרשת או ליצור מסד נתונים;
 • להתערב, לשבש, לשנות, לתרגם, או לעדכן את האתר או המוצר או כל חלק מהם, או ליצור נטל מיותר על האתר או המוצר או הרשתות או השירותים הקשורים לאתר או למוצר, כמו גם לנסות ולעקוף את האבטחה של כל השרתים בהם האתר או המוצר מתארחים בהם;
 • לבצע הנדסה הפוכה, קומפילציה לאחור, לפרק, או לבצע קומפילציה הפוכה של האתר או המוצר;
 • להציג קובצי תוכנה או מחוללים אוטומטיים או קובצי Script לאתר או למוצר, לצורך יצירה של חשבונות מרובים, חיפוש אוטומטי, בקשות ושאילתות, או לצורך חשיפה, קיבוץ, או כרייה של נתונים מהאתר או המוצר;
 •       בכל דרך שהיא לשדר, להפיץ, להציג או להפוך את האתר או המוצר לזמין באמצעות וירוס מחשב, תוכנה לניטור הקשות מקלדת, תוכנות ריגול, תולעים, סוסים טרויאניים, פצצות זמן או תוכנות זדוניות או מזיקות אחרות; או
 • להשתמש בכל המוצרים באתר באופן העלול לפגוע במוניטין שלנו או בשמו של כל אחד מן השותפים שלנו;
 • לייצא מוצר כלשהו תוך בהפרת חוקי היצוא או היבוא החלים בכל מדינה שהיא;
 • להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, או לשכפל מוצר כלשהו או כל מוצר שאנו הופכים לזמין להורדה מהאתר (לרבות, אך לא מוגבל רק לדואר אלקטרוני, קבוצות, אתרי קבצים או קבוצות דיון, רשתות מקומיות, באינטרנט או בכל אמצעי אחר);
 • לחבל, לעקוף או לשנות כל סוג של אבטחה, ניהול זכויות דיגיטליות, או הליכי אכיפת רישוי אחרים הנוגעים למוצר, האתר או השירותים; או
 • לבצע כל פעולה או מעשה מעבר לנאמר באופן מופרש בתנאים וההגבלות.

כל הזכויות שהוענקו לך תחת התנאים וההגבלות יסתיימו באופן מידי במקרה של ההפרה של כל אחד מן התנאים המופיעים בהם.

לצורך ביצוע פעולה כלשהי במוצר שאינה מופיעה באופן מפורש בתנאים וההגבלות, עליך לבקש רישיון נפרד מאתנו. אנא צור קשר, באמצעות הפרטים ליצירת קשר המופיעים בתחתית העמוד האחרון של התנאים וההגבלות.

פרטיות

השימוש בנתונים האישיים שמסרת לנו (באמצעות האתר שלנו או מוצר כלשהו) כפוף למדיניות הפרטיות והעוגיות, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מן התנאים וההגבלות. אם עדיין לא קראת את מדיניות הפרטיות והעוגיות שלנו, עליך לעשות זאת כעת.

קניין רוחני

אנו מספקים לך רישיון בלבד, ואיננו מוכרים לך מוצר כלשהו שבחרת להוריד. אנו או בעלי התוכן יישארו הבעלים החוקיים של כל המוצרים בכל עת.

כל זכויות הקניין הרוחני בעבור כל תוכן המפורסם באתר, כולל התכנים ברישיון, וכל המוצרים והתכנים שלהם (כולל VitalSource®‎,‏ ‎ VitalSource Bookshelf®‎וכל הסימנים המסחריים, הטקסט, הגרפיקה, התוכנות, הצילומים והחומרים האחרים, התמונות, קטעי הווידאו והשמע) (להלן, "התוכן"), מלבד התוכן שבבעלותך, נמצאים בבעלותה הבלעדית של חברת VitalSource או המורשים מטעמנו. למעט אם נקבע באופן מפורש במסמך זה, ואין בנאמר בתנאים וההגבלות אשר מעניק לך כל זכות ביחס לכל קניין רוחני אשר נמצא בבעלותנו או המורשים מטעמנו, בכל הנוגע בצפייה בתכנים באתר או בדפדפן שלך, ואתה מודע לעובדה כי לא תהיינה לך כל זכויות בעלות כתוצאה מהורדת תכנים או מוצרים או התכנים שלהם מן האתר, הכל כפי שמתיר החוק הישים שאינו ניתן למניעה או הגבלה.

במקרה של הדפסה, העתקה או אחסנה של דפים מהאתר (הכל על פי המותר בסעיף "רישיון ושימוש" בתנאים וההגבלות), עליך לוודא כי כל הודעה בגין זכות יוצרים, סימן מסחרי או זכות קניין רוחני, הכלולה בתוכן המקור, תופיע גם בהעתק.

התוכנה עלולה להכיל קוד, המכונה גם תוכנת קוד פתוח, אשר מופץ בכל אחד מן הגרסאות המוכרות של תנאי רישיון לתוכנת קוד פתוח, לרבות תנאים המאפשרים הפצה ושינויים חופשיים של קוד המקור של התוכנה הרלוונטית ו/או אשר יחייב את כל המפיצים להפוך את קוד המקור זמין באופן חופשי על פי דרישה, לרבות כל התוספות או השינויים שבוצעו על ידי המפיץ (להלן באופן קולקטיבי "תוכנת קוד פתוח"). חשוב לשים לב כי, במידה שתוכנה כלשהי מכילה תוכנות קוד פתוח, רק הרכיב המדובר נמצא תחת הרישיון במסגרת תנאי הרישיון הישימים של הגורם השלישי הרלוונטי (להלן "תנאי תכונות קוד פתוח") וכי הוא אינו נמצא תחת התנאים וההגבלות, ובזאת הנך מקבל ומסכים להיות מחויב על פי הנאמר בתנאי הרישיון של תוכנות קוד פתוח מסוג זה. עותק של קוד המקור לכל תוכנת קוד פתוח ניתן למצוא בכל תוכנה ותנאי הרישיון של תוכנות הקוד הפתוח הרלוונטיות יהיו זמינים על פי דרישה.

תכנים

אנו עשויים לשנות את הפורמט והתוכן של האתר, מעת לעת ללא מתן כל הודעה מוקדמת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את העיצוב, התכונות ו/או אופן הפעולה של כל מוצר או שירות, על ידי ביצוע עדכונים למוצר או לשירות אשר יהיו זמינים להורדה, על ידי העברה אוטומטית של עדכונים, ככל שהגדרות המכשיר שלך תומכים בהם. אינך מחויב להוריד מוצר או שירות מעודכנים, אך אנו עשויים להפסיק לספק ו/או לעדכן את התוכן לגרסאות קודמות של כל מוצר או שירות, ובנסיבות מסוימות, בהתאם לאופי של העדכון, ייתכן שלא תוכל להמשיך ולהשתמש במוצר או בשירות עד שהורדת עד להורדה של הגרסה המעודכנת.

מכיוון ששירותים אלקטרוניים כפופים להפרעות ולתקלות, הנך מסכים בזאת שהשימוש שלך באתר הוא על בסיס "כמות שהוא" ו"בהתאם לזמינות" והוא על אחריותך בלבד. יתר על כן הנך מסכים בזאת שההורדה, הגישה והשימוש מוצר או שירות כלשהו שזמין להורדה ללא תשלום, הם על בסיס "כמות שהוא" ו"בהתאם לזמינות" והם על אחריותך בלבד.

אנו עשויים, אך איננו מחויבים, לזמינותם של עדכונים לכל מוצר או שירות או תוכן, ואנו עשויים להפסיק את זמינותם של עדכונים מסוג זה בכל עת, עם או בלי מתן הודעה מראש.

למרות שאנו עושים ככל שניתן על מנת לוודא שכל המידע והתוכן האחר המופיע או הזמין באתר באמצעות מוצר או שירות כלשהו שאנחנו מספקים הוא נכון, התוכן מסופק לצרכי נוחות בלבד ואינו נועד להוות סמכות או ייעוץ עליהם יש להסתמך. הנך מודע לכך שהמוצרים מעמידים לרשותך תוכן זמין אשר נגזר ממספר מקורות, שאיננו אחראים עליהם. חלקים מסוימים של האתר, כמו גם מוצר או שירות עלול להיות שגוי, לא מדויק, לא אמין, לא מלא או לא מעודכן מעת לעת. מחובתך לבדוק זאת מולנו או מול מקור המידע הרלוונטי, ולבצע את השאילתות המתאימות לפני שאתה מחליט לפעול על פי המידע כאמור, ולהודיע לנו בכל מקרה שבו אתה מבחין בחוסר דיוק במידע, במידע חסר או לא עדכני באתר או במוצר או בשירות.

איננו יכולים להתחייב או להבטיח שכל התוכן של האתר או המוצר או השירות יהיה נקי מווירוסים או קודים אחרים אשר עלולים להכיל רכיבים מזהמים או הרסניים, או שגישה לאתר, למוצרים או לשירות יפעלו כמתוכנן או באופן רציף. האחריות שלך היא להפעיל וליישם את כל אמצעי ההגנה המתאימים לאבטחת מערכת המיחשוב שלך (כולל תוכנות אנטי-וירוס ואמצעי אבטחה אחרים) על מנת לספק את הדרישות הספציפיות שלך להפעלה בטוחה ואמינה של האתר, המוצר או השירות.

מוצרים להורדה

חברת VitalSource מעמידה לרשותך מוצרים זמינים להורדה באמצעות האתר. המחירים מוצגים לצד המוצר או השירות הרלוונטי. המחירים והזמינות של המוצרים והשירותים כפופים לשינויים בכל עת ללא מתן כל הודעה מוקדמת לפני קבלת ההזמנה שלך בפועל. המחירים עשויים או לא עשויים לכלול היטלים בגין מסי מכירה, שימוש, או מסים אחרים; עם זאת, המסים כאמור יהיו מזוהים, מחושבים ורשומים בטופס הרכישה. דוא"ל אישור יישלח לאחר השלמת כל הזמנה. איננו אחראים לכל תקלה או כישלון בתקשורת או בתהליך, ככל שייגרם, שתוצאתם מאי עיבוד או אי קבלה של הזמנה, תשלום או פרטי תשלום על ידינו. תשלום ייחשב שהתקבל כאשר ניתן יהיה לזקוף או להעביר את הסכום הנדרש לחשבון הבנק הייעודי שלנו. המוצרים וההורדה שלהם כפופים לתנאים והגבלות אלה.

עליך להיות בן 18 שנים ומעלה על מנת להוריד מוצר כלשהו מהאתר. למרות שבני פחות מגיל 18 יכולים להשתמש במוצר, הם יכולים רשאים זאת רק עם תחת המעורבות, הפיקוח, והאישור של הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם.

קישורים וכלים של גורמים שלישיים

האתר ומוצרים מסוימים עשויים לכלול מעת לעת קישורים לאתרים או יישומים הנמצאים בבעלות, המופעלים או המונפקים על ידי צד שלישי בלתי אשר אינו תלוי בנו, והם עשויים לכלול קישורים להצעות ומבצעים של צד שלישי. אנו כוללים את אלה לצורכי נוחות בלבד, על מנת לספק לך גישה למידע, למוצרים או לשירותים שאתה עשוי למצוא בהם עניין. לא ביצענו כל אימות ואיננו אחראים לתוכנם של אתרים אלה או לכל דבר המסופק על ידם, ואיננו מבטיחים שהם יהיו זמינים באופן רציף. העובדה שאנו כוללים קישורים לאתרים חיצוניים מסוג זה, אין בה בכדי להעיד על כל תמיכה, חסות או המלצה, או שיתוף פעולה עם מפעיליהם או יזמיהם או כל החומרים הכלולים בהם.

כלים, מכשירים, תוכנות או תכונות מסוימות הזמינים באמצעות האתר או המוצרים, עשויים להיות מסופקים על ידי צדדים שלישיים. כלים אלה מסופקים או זמינים לנוחיותך בלבד. כלים אלה אינם נמצאים בבעלותנו או מופעלים על ידי ידינו, ואיננו אחראים לבחינת התכנים, הזמינות, הדיוק, העדכניות, התוקף, שמירת זכויות היוצרים, החוקיות, ההגינות, האיכות, השלמות או כל היבט אחר של כלים אלה.

החבות שלנו

אין מן הנאמר בתנאים וההגבלות אשר נועד להגביל או שלא לכלול את ההתחייבות שלנו כלפיך במקרה של:

 • מוות או ניזקי גוף שנגרמו כתוצאה מרשלנות מצידנו; או
 • תרמית כתוצאה ממצג שווא,
 • אי הכללה, הגבלה או שינוי של הזכויות שייתכן שתהיה זכאי להן לפי כל דין שאינו ניתן למניעה, הגבלה או שינוי בהסכם ("זכויות הצרכן שלך"). ניתן לקבל מידע על זכויות הצרכן שלך מארגוני הצרכנים והגופים כגון משרד המסחר המקומי או שירות הייעוץ לאזרח.

בכפוף לאמור לעיל (כולל זכויות הצרכן שלך), בכל מקרה לא נהיה אחראים במקרה של:

 • כל הפסדים עסקיים;
 • כל הפסדים שלא ניתן היה לצפות באופן סביר; או
 • כל כישלון בביצוע, או עיכוב בביצוע של, מי מן התחייבויות שלנו, שנגרמו כתוצאה מאירועים הנמצאים מחוץ לשליטתנו הסבירה.

במקרה של הפסד אשר נגרם בהקשר לאתר או למוצר, עליך לנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת להקטין את ההפסד, כולל מתן הודעה לחברה ללא דיחוי, אם ישנם צעדים כלשהן שאנו יכולים לנקוט על מנת למזער את הנזק הנגרם לך. כל אחריות מצידנו בגין הפסדים שנגרמו לך, במצטבר, לא תעלה על סך התשלומים המשולמים על ידך עבור המוצר הרלוונטי שבגינו נדרשת החבות מצידנו.

חברת VitalSource לא תהיה אחראית בשום מקרה, עד למקסימום הנקוב בחוק, לנזקים מיוחדים, משניים, תוצאתיים או של ענישה כולל תביעות כלשהן על אובדן רווחים, פרשנות עסקית, אי יכולת לחקור, ללמד או ללמוד, אובדן מידע או נזקים אחרים הנובעים מהפעלה או אי יכולת להפעיל את המוצר של VitalSource. בכל המקרים המחויבות והחבות של VitalSource במסגרת הסכם זה בסך הכול היא להחליף או לתקן את האמצעי שמספק את המוצר של VitalSource או להחזיר את סכום המחיר ששולם עבור הרכישה של מוצר VitalSource. חלק מסמכויות/תחומי השיפוט לא מכיר/ות בהחרגה או הגבלה של נזקים משניים או תוצאתיים, וייתכן שהחרגה או הגבלה כאלו אינן ישימות.

להוציא את שפורט כאן, חברת VitalSource מסקפת את מוצריה ללקוחות כמות שהם על בסיס זמינות ("as is" ו-"as available"). כל אחריות מסוג כלשהו שלא צוינה במפורש בהסכם זה - מפורש או משתמע - כולל אחריות לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת ושאינן מהוות הפרה, יידחו במפורש על-ידי VitalSource ומעניקי הרשיונות שלה. הצגה או הדגמה לא מהווה אחריות למוצר של VitalSource אלא אם שולבה כזו במפורש בהסכם זה.

כללי

אינך רשאי להעביר או להקצות את הזכויות או החובות שלך תחת תנאים והגבלות אלה.

כל הודעה אשר נשלחת ממך אלינו חייבת להינתן בכתב, לכתובת הרשומה בסוף תנאים והגבלות אלה.

אם לא ניתן לאכוף את הזכויות שלנו, אין הדבר מעיד על כל ויתור על זכויות אלה.

אם הוראה כלשהי בתנאים והגבלות אלה נמצאה להיות בלתי ניתנת לאכיפה, כל ההוראות האחרות תישארנה  בעינן.

תנאים והגבלות אלה אינם ניתנים לשינוי ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב.

תנאים והגבלות אלה, והתנאים האחרים מייצגים את ההסכם המלא בינך לבינינו ביחס לנושא המדובר.

תנאים והגבלות אלה יהיה כפופים לחוקים של מדינת טנסי, ואתה מסכים בזאת כי לבתי המשפט של מדינת טנסי (ובתי המשפט לערעורים) יש את סמכות השיפוט הבלעדית לפתרון כל מחלוקת המתעוררת מתוך או בהקשר לתנאים והגבלות אלה. אין דבר אשר ימנע מאתנו להביא הליכים לצורך הגנה על זכויות הקניין הרוחני שלנו לפני כל בית משפט המוסמך לכך.

סיום

אנו רשאים לסיים, להשבית, לנעול, לחסום או להשעות את הגישה שלך לאתר, או מוצר כלשהו, אם אינך עומד, או אם אנו חושדים ביסוד סביר שאינך עומד, בתנאים של הסכם זה. במקרה של ביטול כאמור, עליך להפסיק כל השימוש באתר ו/או במוצרים, וחברת VitalSource עלולה לבטל את הגישה שלך לאתר ו/או למוצר באופן מיידי.

כל ההוראות אשר מטבען לשרוד, תישארנה בתוקף גם לאחר סיום התוקף של תנאים והגבלות אלה.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות, הערות, או בקשות לגבי תנאים והגבלות אלה, אנא פנה אלינו:

VitalSource Technologies


One Ingram Boulevard

LaVergne, TN 37086

 

 

people found this useful.
האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0