VitalSource Technologies LLC. Általános szerződési feltételek

Posted

This translation is provided for convenience only.  The US English version of these Terms of Use shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Jelen fordítás csupán kényelmi célokat szolgál.  Amennyiben az Általános szerződési feltételek fordítása és az egyesült államokbeli angol verzió között eltérés vagy ellentmondás állna fenn, ez utóbbi az irányadó.

VitalSource Technologies LLC. Általános szerződési feltételek

Jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) határozzák meg annak feltételeit, hogy Ön hogyan használhatja a VitalSource Store-t (a továbbiakban „Weboldal”), az olvasószoftvert (beleértve minden kapcsolódó dokumentációt és a szoftver valamennyi frissítését), valamint a Weboldalról letölthető szoftverrel megnyitható digitális tartalmakat (a továbbiakban „Szoftver”, valamint „Licencelt tartalom”, illetve együttesen „Termékek”). Jelen ÁSZF szintén vonatkozik bármely Szoftverrel vagy a Weboldalon keresztül elérhető valamennyi szolgáltatásra (a továbbiakban „Szolgáltatások”), kivéve, ha azokra külön vagy további felhasználási feltételek érvényesek, ebben az esetben azonban ezek megjelennek a képernyőn, vagy elérhetőek egy hivatkozáson.

A Weboldal és a Termékek üzemeltetője a VitalSource Technologies, LLC. (a továbbiakban „VitalSource”, illetve „mi”, „miénk”, valamint „minket”). Társaságunkat az Egyesült Államok Delaware államának törvényei szerint jegyezték be. Cégjegyzékszámunk 2411480, székhelyünk címe pedig One Ingram Boulevard, LaVergne, TN 37086.

A Weboldal, illetve a Termékek használatának feltételeként Ön egyetért jelen ÁSZF-fel, és elfogadja azt. Amennyiben nem ért egyet a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal, ne férjen hozzá a Weboldalhoz, illetve a Termékekhez, és ne használja azokat. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et időről időre megváltoztassuk.  A Weboldal felhasználóinak azt tanácsoljuk, hogy rendszeresen olvassák át jelen ÁSZF-et, és tekintsék át az esetleges, időről időre végrehajtott változtatásokat. A Termékek felhasználóit a változásokról egy képernyőn megjelenő üzenetben vagy a módosított ÁSZF-re mutató hivatkozás útján tájékoztatjuk, amikor a módosítást követően először elindítják a Szoftvert vagy új Licencelt tartalmat töltenek le. Az ilyen módosítások azonban visszamenőlegesen nem érvényesek. Ön szavatol azért, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint jogosult velünk szerződést kötni.

Az ÁSZF legutóbbi módosításának időpontja: 2015. május 13.

Licenc és használat

Korlátozott, nem kizárólagos és nem átruházható licencet adunk Önnek a Weboldalhoz és bármely Termékhez való hozzáféréshez, kizárólag személyes használatra. Bármely kereskedelmi, a jelen ÁSZF-fel ellenkező, illetve adatgyűjtési vagy nyereségszerzési célból történő használat tilos.

Ön a Weboldal vagy bármely Termék tartalmát beolvashatja és megjelenítheti számítógépen vagy más eszközön, kinyomtathat egyes oldalakat, és másolatot is készíthet róluk, ezenkívül – a következő pontban foglaltaknak megfelelően – ezeket az oldalakat elektronikus formában tárolhatja az adott eszközön. A Weboldal egyes funkcióira, részeire vagy tartalmára további feltételek vonatkozhatnak, amelyek egy képernyőn megjelenő üzenetben vagy hivatkozás útján érhetőek el („További feltételek”).

A Weboldalt vagy a Terméket, valamint mindent, ami a Weboldalról vagy Termékből elérhető, – valamennyi vonatkozó jogszabály betartásával – kizárólag törvényes célokra, felelős módon és úgy használhatja, hogy abból eredően sem a Vital Source, sem leányvállalatainak becsülete vagy hírneve ne sérüljön.

Ön felel:

 • valamennyi a Weboldalon, illetve Terméken végzett és azokkal kapcsolatos tevékenységéért;
 • valamennyi tartalomért és adatért, amelyet a Weboldalon vagy bármely Termékben megad vagy közzétesz („Saját tartalom”);
 • azért, amihez a Weboldalon vagy Termékben hozzáfér, azért ahogy értelmezi vagy használja a Weboldalt vagy Terméket, valamint minden, a Weboldal vagy Termék használatából eredő tevékenységéért.

Hozzáférés a Weboldalhoz vagy Termékhez

A Termékeket letölteni, használni, illetve azokhoz hozzáférni kizárólag olyan számítógépen vagy eszközön szabad, amely az Ön tulajdonában áll, vagy amelyet használ, és amelyen az a megfelelő operációs rendszer fut, amelyre az adott Terméket tervezték. Vagyis Önnek gondoskodnia kell olyan kompatibilis eszközről, amelyen minden szükséges technikai feltétel rendelkezésre áll ahhoz, hogy Ön letölthesse bármely kívánt Terméket, hozzáférhessen valamennyi letöltött Termékhez, és azokat használni is tudja.

Feltételezzük, hogy amennyiben Ön csupán használ egy adott számítógépet vagy más eszközt, de annak nem tulajdonosa, az eszköz tulajdonosától előzetesen engedélyt szerzett arra, hogy az eszközre Termékeket töltsön le. Jelen ÁSZF értelmében Ön felelősséget vállal a Termékekhez való hozzáférésért és azok használatáért, történjen az bármely eszközön, függetlenül attól, hogy az adott eszköz az Ön tulajdonában áll­­­‑e.

Ön elismeri, hogy amennyiben mobileszközön tölt le vagy használ Termékeket, illetve mobileszközön fér hozzá Termékekhez, a mobilszolgáltatója díjat számíthat fel a mobileszközön történő internethasználatért.

Időről időre korlátozhatjuk regisztrált felhasználóink hozzáférését a Weboldal vagy Termék egyes funkcióihoz, részeihez vagy tartalmához, illetve a teljes Weboldalhoz vagy Termékhez. Győződjön meg róla, hogy a regisztrációkor megadott adatai pontosak. Ön folyamatosan köteles biztosítani ezen adatok pontosságát és naprakészségét.   Ön tudomásul veszi, hogy a Vital Source bármikor – akár előzetes értesítés nélkül is – eltávolíthat Licencelt tartalmakat a Weboldalról vagy a Termékből, amennyiben – saját belátásunk szerint – úgy ítéljük meg, hogy nem rendelkezünk a megfelelő vagy szükséges jogokkal ahhoz, hogy Önnek hozzáférést biztosítsunk az adott Licencelt tartalomhoz. Amennyiben a VitalSource úgy határoz, hogy eltávolít bizonyos Licencelt tartalmakat a Szolgáltatásból, ÉS AMENNYIBEN EZ A VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMÍTOTT 12 HÓNAPON BELÜL TÖRTÉNIK, Ön tudomásul veszi, hogy az Ön egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége az Ön által a VitalSource-nak az eltávolított Licencelt tartalomért korábban fizetett összeg visszatérítése lehet. AMENNYIBEN A VITALSOURCE ÚGY HATÁROZ, HOGY ELTÁVOLÍT BIZONYOS LICENCELT TARTALMAKAT A SZOLGÁLTATÁSBÓL, ÉS EZ AZ ADOTT LICENCELT TARTALOM VÁSÁRLÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT 12 HÓNAPON TÚL TÖRTÉNIK, ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEMMILYEN VISSZATÉRÍTÉST NEM KÖVETELHET A VITALSOURCE-TÓL.

Amennyiben Ön biztonsági eljárásaink részeként bejelentkezési azonosítót – például felhasználónevet, jelszót vagy más azonosítót – választ vagy kap, ezeket az adatokat bizalmasan kell kezelnie és tilos másnak átadnia. Ön felelős a bejelentkezési azonosítójával végzett valamennyi tevékenységért, és köteles haladéktalanul értesíteni minket, amennyiben jogosulatlan felhasználást észlel, vagy az adatok védelmének egyéb megsértését tapasztalja. Fenntartjuk a jogot a bejelentkezési azonosító letiltására, amennyiben megítélésünk szerint Ön nem tartja be jelen ÁSZF bármely előírását, vagy amennyiben a felhasználói regisztrációkor megadott bármely adata hamisnak bizonyul.

Nem garantálhatjuk és nem is garantáljuk a Weboldal, a Szolgáltatások és a Termékek folyamatos, zavartalan és hibáktól mentes működését, valamint azt sem, hogy bármely Weboldal vagy Termék tartalma egy meghatározott válaszidővel működjön, hiszen ez több olyan tényezőn múlik, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek.  Egyéni szolgáltatási szintre vonatkozó, a VitalSource és egyes intézmények vagy vállalatok között kötött megállapodás azonban szerepelhet más szerződésben, és ilyen esetekben ez a bekezdés az adott megállapodásra nem vonatkozik.

Fenntartjuk a jogot, hogy – akár előzetes értesítés nélkül is – bármely Terméket visszavonjuk, illetve hogy annak vagy a Weboldalnak a működését felfüggesszük, amennyiben erre biztonsági vagy jogi okból szükség van.

Ön bármikor megszüntetheti a jelen ÁSZF értelmében Önre ruházott, a Termékekhez való hozzáférésre és azok használatára vonatkozó jogokat, úgy, hogy az adott Termék példányát véglegesen eltávolítja és törli, és vonatkozó eszközaktivációit visszavonja.

Fizetős Licencelt tartalmak

A Fizetős Licencelt tartalmak letöltése – amennyiben Ön nem rendelkezik kóddal – díjköteles. A díj aktuális mértékéről a Weboldalon tájékozódhat. Kódot kaphat többek között attól az intézménytől, ahol tanul, vagy egy megvásárolt, nyomtatott kiadvány kiadójától vagy viszonteladójától. Ez esetben a kódot beválthatja az ahhoz tartozó letöltésre.

Minden megrendelés ellenértékét hitel- vagy betéti kártyával kell kiegyenlíteni a fizetőoldalon. A fizetések feldolgozását elismert külső fizetési szolgáltató végzi. Fizetéskor a legtöbb jelentős hitel- és betéti kártya használható, és a vételárat egy összegben, azonnal kell kiegyenlíteni. Önnek tisztában kell lennie azzal, hogy az internetes fizetési tranzakciókat a kártyát kibocsátó bank hitelesíti, és mi nem felelünk azért, ha az Ön kártyakibocsátója bármely okból kifolyólag megtagadja a tranzakció jóváhagyását. Vegye figyelembe, hogy kártyakibocsátója az internetes tranzakcióért kezelési költséget vagy feldolgozási díjat számíthat fel, ami a mi hatáskörünkön kívül áll.

A megfelelő letöltés azonnal az Ön rendelkezésére áll, amint a fizetést hitelesítették, vagy Ön beír egy érvényes kódot, majd ezt meg is erősíti és egyben elismeri, hogy a letöltés elindulása után nincs joga meggondolni magát (vagyis lemond úgynevezett elállási jogáról).

Amennyiben Ön fizet egy Licencelt tartalom letöltéséért, szavatolunk azért, hogy a letöltés után a tartalom az általunk a letöltéskor biztosított leírásban foglaltaknak messzemenően megfelel, valamint azért, hogy a Licencelt tartalmon keresztül biztosított szolgáltatásokat a tőlünk elvárható körültekintéssel és szakértelemmel végezzük. 

Korlátozások

Az ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott mértéken kívül Önnek tilos:

 • a Weboldalhoz vagy Termékhez való hozzáférést bármilyen harmadik félnek bérbe adni, lízingelni, értékesíteni, licencelni vagy átruházni, a Weboldalt vagy Terméket kereskedelmi célra felhasználni, illetve a Weboldalon vagy egy Termékben található információkat (közvetett vagy közvetlen módon) nyereség- vagy előnyszerzés céljából hasznosítani;
 • bármely Terméket vagy a Weboldalt (vagy azok bármely részét) tárolni, illetve ezekről másolatot készíteni az Ön nem kereskedelmi, személyes felhasználásán túlmenően;
 • a Weboldalt vagy bármely Terméket más, hálózatra kötött tárolóeszköz szerverén tárolni, illetve adatbázist létrehozni;
 • a Weboldal vagy Termék – beleértve bármely részüket – működésébe beleavatkozni vagy azt megzavarni, illetve a Weboldalt vagy a Terméket átalakítani, lefordítani vagy módosítani, a Weboldalt, a Terméket vagy a Weboldalhoz vagy Termékhez kapcsolódó hálózatokat és szolgáltatásokat indokolatlanul terhelni, valamint a Weboldalt vagy Terméket tároló szerver védelmének kijátszását megkísérelni;
 • a Weboldalt vagy bármely Terméket visszafejteni, dekompilálni, Assembly nyelvre visszafejteni vagy visszafordítani;
 • a Weboldalon vagy Termékben olyan szoftvert, automatizált ágenseket vagy szkripteket elindítani, amelyek több felhasználói fiókot hoznának létre, automatizált kereséseket, kéréseket vagy lekérdezéseket indítanának, továbbá tilos a Weboldalról vagy a Termékből adatokat kifejteni, kigyűjteni vagy bányászni;
 • a Weboldalon vagy Terméken keresztül továbbítani, terjeszteni, elindítani vagy bármely más módon elérhetővé tenni bármely számítógépes vírust, billentyűzetfigyelőket, kémprogramokat, férgeket, trójai falovakat, időzített bombákat, illetve egyéb rosszindulatú vagy kártevő programokat;
 • bármely Terméket vagy a Weboldalt olyan módon használni, amelyből eredően a Vital Source vagy leányvállalatainak becsülete vagy hírneve sérülhet;
 • bármely Terméket exportálni a vonatkozó, bármely országban érvényes kiviteli és behozatali jogszabályok megsértésével;
 • bármely Terméket vagy a Weboldalon letöltésre közzétett bármely egyéb terméket nyilvánosan elérhetővé tenni, előadni, újra kiadni vagy újra előállítani (beleértve többek között, de nem kizárólagosan e­­‑mailben, hírcsoportokban, fájlcserélő oldalakon vagy fórumokon, intranetes vagy internetes oldalakon, vagy bármely egyéb módon);
 • a Termékkel, Weboldallal vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely biztonsági, digitális jogkezelési vagy egyéb licencelésbetartási eljáráshoz illetéktelenül hozzáférni, azokat kijátszani vagy megváltoztatni; illetve
 • bármi, a jelen ÁSZF-ben kifejezetten engedélyezettektől eltérőt tenni.

Az ÁSZF-ben Önre ruházott valamennyi jog azonnal érvényét veszti, amennyiben Ön vét az ÁSZF-ben foglaltak ellen.

Ahhoz, hogy bármely Termékkel a jelen ÁSZF-ben kifejezetten engedélyezettektől eltérőt tehessen, Ön köteles tőlünk külön engedélyt beszerezni. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Kapcsolat pontban található elérhetőségeken, amelyeket jelen ÁSZF végén olvashat.

Adatvédelem

Az Ön által – akár Weboldalunkon, akár egyéb Termékünkön keresztül – megadott személyes adatok felhasználására nézve Adatvédelmi és cookie-kezelési szabályzatunk az irányadó, amely jelen ÁSZF-nek elválaszthatatlan részét képezi. Amennyiben még nem olvasta el Adatvédelmi és cookie-kezelési szabályzatunkat, tegye meg most.

Szellemi tulajdonjog

Bármely letöltött Termékünket mi nem eladjuk, hanem licencbe adjuk Önnek. Minden Terméknek mi maradunk vagy a tartalomtulajdonosok maradnak az örökös tulajdonosai.

Valamennyi szellemi tulajdonjog, amely a Weboldal bármely tartalmára, a Licencelt tartalomra és valamennyi Termékre, valamint azok tartalmára vonatkozik (beleértve a VitalSource®, a VitalSource Bookshelf® és egyéb védjegyeket, szövegeket, grafikákat, szoftvereket, fényképeket, valamint egyéb, kép-, video- és audioanyagokat) (a továbbiakban együttesen „Tartalom”), kivéve a Saját tartalmakat , a VitalSource vagy licencadóink tulajdona. Önnek jelen ÁSZF-ből eredően semmilyen joga nem származik a VitalSource vagy licencadóink tulajdonát képező szellemi tulajdonra vonatkozóan, eltekintve a jelen szerződésben kifejezetten meghatározott esetektől, amelyekben ez szükséges ahhoz, hogy Ön a Weboldalon vagy böngészőjében meg tudja jeleníteni a Tartalmat, vagy amennyiben a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, és ez nincs kizárva vagy korlátozva, ezenkívül Ön elismeri, hogy a Weboldal vagy bármely Termék, illetve annak tartalmának letöltése révén nem szerez semmilyen tulajdonjogot.

Amennyiben Ön – kizárólag a „Licenc és használat” pontban megengedettek szerint – a Weboldal lapjait kinyomtatja, tárolja vagy azokról másolatot készít, köteles gondoskodni arról, hogy valamennyi, az eredeti tartalomban szereplő szerzői jogi, védjegyre vonatkozó és egyéb szellemi tulajdonjogi jelölés az Ön példányain is szerepeljen.

A Szoftver tartalmazhat olyan kódot, úgynevezett nyílt forráskódú szoftvert, amelyet valamely, a nyílt forráskódú licencekre vonatkozó feltételek számos ismert variációinak egyike szerint forgalmaznak, beleértve azokat a feltételeket is, amelyek engedélyezik a szabad terjesztést és az adott szoftver forráskódjának módosítását, illetve amelyek kötelezik valamennyi forgalmazót, hogy kérésre az ilyen forráskódot tegyék ingyenesen hozzáférhetővé, beleértve az adott forgalmazó minden hozzájárulását és módosítását is (a továbbiakban együttesen „Nyílt forráskódú szoftver”). Vegye figyelembe, hogy amennyiben valamely Szoftver tartalmaz Nyílt forráskódú szoftvert, az azt tartalmazó részt Ön a megfelelő külső licencadó vonatkozó licencfeltételei szerint kapja licencbe („Nyílt forráskódú licenc feltételei”), nem pedig jelen ÁSZF rendelkezései szerint, és Ön elfogadja a Nyílt forráskódú licenc feltételeit, valamint azt, hogy azok Önre kötelező érvényűek. Kérésre hozzáférést biztosítunk bármely Szoftverben található Nyílt forráskódú szoftver forráskódjának, valamint a vonatkozó Nyílt forráskódú licenc feltételeinek másolatához.

Tartalom

A Weboldal formátumát és Tartalmát időről időre előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely Termék vagy Szolgáltatás arculatát, funkcióit, illetve működését módosítsuk. Ilyen esetben a frissített Terméket vagy Szolgáltatást letöltés formájában hozzáférhetővé tesszük Önnek, vagy – amennyiben készüléke beállításai lehetővé teszik – automatikusan továbbítjuk készülékére. Ön nem köteles letölteni a frissített Termékeket vagy Szolgáltatást, előfordulhat azonban, hogy a Termék vagy Szolgáltatás korábbi verzióihoz nem biztosítunk tartalmakat, illetve nem frissítjük azokat, és – a frissítés jellegétől függően – bizonyos esetekben előfordulhat, hogy Ön nem tudja tovább használni a Terméket vagy Szolgáltatást, amíg le nem tölti a frissített verziót.

Mivel az elektronikus szolgáltatások megszakadhatnak vagy leállhatnak, Ön elfogadja, hogy a Weboldalt az adott állapotban és az adott hozzáférhetőség tudomásulvételével használja, kizárólag saját felelősségére. Továbbá azt is elfogadja, hogy bármely ingyenesen letölthető Termék vagy Szolgáltatás esetében a letöltés, hozzáférés és használat az adott állapotban és az adott hozzáférhetőség tudomásulvételével, kizárólag saját felelősségre történik.

Nem kötelességünk, de bármikor dönthetünk úgy, hogy bármely Termékhez vagy Szolgáltatáshoz, illetve ezek tartalmához kapcsolódóan frissítéseket teszünk közzé, illetve ezen frissítések elérhetőségét bármikor megszüntethetjük, akár előzetes értesítés nélkül is.

Noha mindent elkövetünk, hogy valamennyi Tartalom és egyéb információ, amely a Weboldalon megjelenik, vagy amelyet bármely tőlünk származó Termékben vagy Szolgáltatásban közzéteszünk, pontos legyen, a Tartalom csupán kényelmi célokat szolgál, azt nem szánjuk megbízható hivatkozási alapnak vagy tanácsnak.  Ön tudomásul veszi, hogy a Termékeken keresztül esetlegesen olyan tartalmak is elérhetővé válhatnak, amelyek több forrásból származnak, és amelyekért nem vagyunk felelősek. Időről időre előfordulhat, hogy a Weboldal , egyes Termékek vagy Szolgáltatások bizonyos részei nem helytállóak, pontosak, megbízhatóak, teljes körűek vagy naprakészek. Mielőtt ilyen információra alapozva bármit tenne, érdeklődjön nálunk vagy a megfelelő információs forrásnál, és szükség esetén tájékozódjon egyéb helyeken is. Ezenkívül kérjük, tájékoztasson minket, ha bármilyen pontatlan, nem teljes körű vagy nem naprakész Tartalmat talál a Weboldalon, illetve egy Termékben vagy Szolgáltatásban.

Nem garantálhatjuk és nem is garantáljuk, hogy a Weboldal, illetve bármely Termék vagy Szolgáltatás és azok tartalma mentes a vírusoktól és egyéb olyan kódoktól, amelyek ártalmas vagy romboló elemeket tartalmazhatnak, valamint azt sem, hogy a Weboldalhoz, Termékekhez vagy Szolgáltatáshoz való hozzáférés rendeltetésszerűen és zavartalanul működik. Az Ön felelőssége gondoskodni a megfelelő informatikai védelemről – beleértve a víruskeresőket és egyéb biztonsági eszközöket –, amely megfelel az Ön személyes szükségleteinek a Weboldal , illetve bármely Termék vagy Szolgáltatás biztonságát és megbízhatóságát illetően.

Letölthető Termékek

A VitalSource a Weboldalon elérhetővé tesz Termékeket, amelyeket Ön letölthet. Az árak a megfelelő Termék vagy Szolgáltatás mellett szerepelnek. Valamennyi Termék és Szolgáltatás ára és elérhetősége bármikor, előzetes értesítés nélkül változhat addig, amíg el nem fogadjuk az Ön megrendelését. Az árak adott esetben tartalmazhatják a vonatkozó forgalmi, fogyasztási vagy egyéb adókat, amelyeket azonban minden esetben az értékesítés helyén állapítanak meg, számolnak ki és szednek be. A fizetés után minden megrendelésről megerősítő e­­‑mailt küldünk. Nem felelünk semmilyen kommunikáció vagy folyamat megszakadásáért vagy azok meghiúsulásáért – okozza azt bármi –, amelynek révén egy megrendelés vagy bármely kifizetett összeg, illetve fizetési adat nem jut el hozzánk, vagy azokat nem dolgozzuk fel. A kifizetett összeget akkor tekintjük beérkezettnek, ha a megfelelő összeget az arra kijelölt bankszámlánkon jóvá tudjuk írni vagy arra át tudjuk utalni. A Termékekre és letöltéseikre jelen ÁSZF vonatkozik.

A Weboldalon található termékek letöltéséhez Önnek be kell tölteni 18. életévét. Habár 18 év alatti személyek is használhatják a termékeket, ezt kizárólag szüleik vagy törvényes képviselőjük együttműködésével, felügyeletével és jóváhagyásával tehetik meg.

Harmadik felek hivatkozásai és eszközei

A Weboldal és egyes Termékek időről időre tartalmazhatnak külső weboldalakra mutató hivatkozásokat, és olyan alkalmazásokat, amelyeket tőlünk független harmadik szervezet tulajdonol, üzemeltet vagy hoz létre, és amelyekben harmadik felek ajánlataira és promócióira mutató hivatkozások találhatók. Ezeket csupán kényelmi célból tesszük elérhetővé, azért, hogy Ön hozzáférhessen hasznos vagy érdekes információkhoz, termékekhez vagy szolgáltatásokhoz. Ezeknek a weboldalaknak nem ellenőriztük a tartalmát és szolgáltatásait, és ezekért nem is vagyunk felelősek, ezenkívül nem garantáljuk, hogy ezek a weboldalak folyamatosan elérhetőek. Az, hogy megjelenítünk ilyen külső weboldalakra mutató hivatkozásokat, nem jelenti azt, hogy támogatnánk, szponzorálnánk, ajánlanánk üzemeltetőiket, hirdetőiket vagy bármely, a weboldalakon elérhető anyagot, illetve hogy ezekhez bármilyen közünk lenne.

A Weboldalon vagy Termékeken keresztül elérhető bizonyos eszközöket, készülékeket, szoftvereket és egyéb funkciókat egyes esetekben harmadik felek biztosíthatják. Ezeket az eszközöket kényelmi célból biztosítjuk vagy tesszük elérhetővé. Nem állnak a tulajdonunkban, nem mi üzemeltetjük őket, és nem a mi felelősségünk ellenőrizni tartalmukat, elérhetőségüket, pontosságukat, megfelelőségüket, időszerűségüket, érvényességüket, szerzői jogoknak való megfelelésüket, törvényességüket, tisztességes voltukat, minőségüket, hiánytalanságukat vagy bármely más tulajdonságukat.

Felelősségünk

Jelen ÁSZF-ben semmi sem hivatott korlátozni vagy kizárni felelősségünket Önnel szemben:

 • a gondatlanságunkból származó haláleset vagy sérülés; valamint
 • csalárd hamis állítás esetén;
 • illetve semmi sem hivatott kizárni, korlátozni vagy módosítani az Ön olyan, jogszabályokból következő jogait, amelyeket nem zár ki, korlátoz vagy módosít szerződés („Az Ön fogyasztói jogai”). Az Ön fogyasztói jogairól további felvilágosítást kaphat fogyasztóvédelmi szervezetektől és testületektől, például a helyi fogyasztóvédelmi felügyelőségtől vagy az állampolgári információs pontokon.

Figyelemmel a fentiekre is (beleértve Az Ön fogyasztói jogait), mi semmilyen esetben nem tartozunk Önnek felelősséggel:

 • semmilyen üzleti veszteségért;
 • semmilyen ésszerűen előre nem látható veszteségért; illetve
 • semmilyen kötelezettségünk teljesítésének elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben azt rajtunk kívül álló események okozták.

Amennyiben Önt a Weboldal vagy Termék használata kapcsán veszteség éri, tegyen meg minden ésszerűen elvárható lépést a veszteség minimalizálás érdekében, beleértve azt is, hogy haladéktalanul értesít minket, amennyiben tehetünk valamit veszteségei minimalizálásáért. Az Önt ért veszteségért felelősségünk mértéke összességében legfeljebb a felelősségünkkel érintett fizetős Termék megvásárlásakor Ön által kifizetett teljes összegig terjedhet.

A VITALSOURCE A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG ELHÁRÍT MINDEN FELELŐSSÉGET VALAMENNYI KÜLÖNLEGES, JÁRULÉKOS ÉS KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, VALAMINT A BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÁRÉRT, BELEÉRTVE AZ ELMARADT HASZONBÓL, AZ ÜZLETMENET MEGZAVARÁSÁBÓL, A TANULÁS VAGY TANÍTÁS AKADÁLYOZTATÁSÁBÓL, AZ INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉBŐL VAGY A VITALSOURCE TERMÉKÉNEK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK AKADÁLYOZTATÁSÁBÓL EREDŐ EGYÉB OKBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKAT IS. JELEN ÁSZF ÉRTELMÉBEN A VITALSOURCE-NAK MINDEN ESETBEN ÖSSZESSÉGÉBEN AZ EGYETLEN KÖTELESSÉGE VAGY FELELŐSSÉGE ANNAK A MÉDIÁNAK A KICSERÉLÉSE VAGY MEGJAVÍTÁSA, AMELYEN A VITALSOURCE TERMÉKÉT A FELHASZNÁLÓ RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTOTTÁK, VAGY A VITALSOURCE TERMÉKÉÉRT KIFIZETETT VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE. EGYES JOGHATÓSÁGOKBAN NEM ENGEDÉLYEZIK A JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT VISELT FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY EZ A FELELŐSSÉGKIZÁRÁS VAGY -KORLÁTOZÁS EGYES HELYEKEN NEM ALKALMAZHATÓ. 

JELEN ÁSZF ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEINEK HIÁNYÁBAN A VITALSOURCE VALAMENNYI TERMÉKÉT AZOK ADOTT ÁLLAPOTÁBAN ÉS ADOTT HOZZÁFÉRHETŐSÉGÜK FÜGGVÉNYÉBEN BOCSÁTJA AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE. A VITALSOURCE ÉS LICENCADÓI KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK MINDEN FELELŐSSÉGET A JELEN ÁSZF-BEN NEM KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZOTT VALAMENNYI, KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATBAN – LEGYENEK AZOK BÁRMILYEN JELLEGŰEK –, BELEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, A MEGHATÁROZOTT FELHASZNÁLÁSI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, VALAMINT A VÉDJEGYOLTALOM BETARTÁSÁRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁSOKAT IS. JELEN ÁSZF KIFEJEZETT ELTÉRŐ RENDELKEZÉSE HIÁNYÁBAN SEMMILYEN NYILATKOZAT VAGY BEMUTATÁS NEM MINŐSÜL A VST-TERMÉK JÓTÁLLÁSÁNAK.

Általános rendelkezések

Jelen ÁSZF-ből eredő jogait és kötelezettségeit nem ruházhatja át senkire és nem engedményezheti senkinek.

A számunkra küldött valamennyi értesítést a jelen ÁSZF végén található címünkre postázza írásban.

Amennyiben nem érvényesítjük egyes jogainkat, az nem jelenti azt, hogy lemondtunk volna róluk.

Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezéséről kiderül, hogy nem érvényesíthető, az a többi rendelkezést nem érinti.

Jelen ÁSZF-et kizárólag kifejezett hozzájárulásunkkal lehet módosítani.

Jelen ÁSZF és a További feltételek képezik az Ön és köztünk megkötött, ezen dokumentumok tárgyára vonatkozó teljes szerződést.

Jelen ÁSZF-re nézve Tennessee törvényei az irányadók, és Ön elismeri a tennessee-i bíróságok (valamint a területileg illetékes fellebbviteli bíróságok) kizárólagos joghatóságát a jelen ÁSZF-ből vagy annak kapcsán eredő jogviták esetén. Semmi sem gátolhat meg minket abban, hogy szellemi tulajdonjogaink védelmében keresetet nyújtsunk be bármely illetékes bíróságon.

Megszűnés

Amennyiben Ön nem tartja be, vagy alapos okkal feltételezhető, hogy nem tartotta be az ÁSZF bármely rendelkezését, megszüntethetjük, letilthatjuk, lezárhatjuk, blokkolhatjuk vagy felfüggeszthetjük hozzáférését a Weboldalhoz vagy bármely Termékhez. Ilyen esetben a Weboldal, illetve Termék használatát Önnek meg kell szakítania, és a VitalSource azonnal visszavonhatja hozzáférését a Weboldalhoz, illetve Termékhez.

Valamennyi rendelkezés, amely jellegénél fogva érvényben marad a megszűnés után, érvényben marad jelen ÁSZF megszűnése után is.

Kapcsolat

Amennyiben jelen ÁSZF-fel kapcsolatban kérdése, észrevétele vagy kérése van, vegye fel velünk a kapcsolatot:

VitalSource Technologies


One Ingram Boulevard

LaVergne, TN 37086

 

 

 

people found this useful.
Hasznos volt ez a cikk?
0 számú 0 számúból hasznosnak találta ezt