Warunki użytkowania VitalSource Technologies LLC.

Posted

This translation is provided for convenience only.  The US English version of these Terms of Use shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny.  W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub niezgodności z innym tłumaczeniem wersją nadrzędną jest wersja angielska.

Warunki użytkowania VitalSource Technologies LLC.

Warunki użytkowania („WU”) określają zasady korzystania ze sklepu VitalSource Store („Serwisu”), oprogramowania (z uwzględnieniem wszelkich dokumentów powiązanych z tym oprogramowaniem oraz jego aktualizacji) i treści w formie cyfrowej, którą można przeczytać za pomocą tego oprogramowania udostępnianego przez nas do pobrania za pośrednictwem Serwisu (odpowiednio „Oprogramowanie” i „Treść objęta licencją”, łącznie zwane „Produktami”). Niniejsze WU mają także zastosowanie do wszelkich usług dostępnych za pośrednictwem dowolnego Oprogramowania lub Serwisu („Usługi”), chyba że obowiązują odrębne lub dodatkowe warunki, które w takim przypadku zostaną wyświetlone na ekranie lub będą dostępne za pośrednictwem odpowiedniego łącza.

Serwis i Produkty są obsługiwane przez VitalSource Technologies LLC. („VitalSource”, określaną także jako „my”, „naszei „nas”). Jesteśmy spółką założoną na podstawie prawa stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych. Numer rejestracyjny naszej spółki to 2411480, a adres jej siedziby to One Ingram Boulevard, LaVergne, TN 37086.

Użytkownik akceptuje niniejsze WU, co stanowi warunek korzystania z Serwisu i Produktów. W przypadku braku akceptacji niniejszych WU zabrania się  dostępu i korzystania z Serwisu i Produktów. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych WU.  Użytkownikom Serwisu zaleca się dokonywanie okresowego przeglądu niniejszych WU w celu zapoznania się z ewentualnymi wprowadzonymi przez nas zmianami. Użytkownicy Produktów będą powiadamiani o zmianach WU poprzez wyświetlenie treści WU na ekranie lub podanie łącza do zaktualizowanych WU po kolejnym uruchomieniu przez nich Oprogramowania lub pobraniu nowej Treści objętej licencją; żadne takie zmiany nie będą obowiązywać z mocą wsteczną. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia z nami umowy na warunkach określonych w niniejszych WU.

Ostatnia aktualizacja niniejszych WU miała miejsce 13 maja 2015 r.

Licencja i użytkowanie

Udzielamy użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na dostęp do Serwisu i wszelkich Produktów wyłącznie do użytku osobistego. Wszelki użytek komercyjny, użytek z naruszeniem niniejszych WU oraz użytek w celu gromadzenia danych lub osiągnięcia zysku jest niedozwolony.

Użytkownik może pobierać i wyświetlać treść pochodzącą z Serwisu lub dowolne Produkty na komputer lub inne urządzenie, drukować i kopiować poszczególne strony oraz – z zastrzeżeniem następnej sekcji – przechowywać takie strony na tym urządzeniu w formie elektronicznej. Do określonych funkcji, części lub treści Serwisu mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki, które w stosownym przypadku zostaną wyświetlone na ekranie lub udostępnione za pośrednictwem odpowiedniego łącza („Inne warunki”).

Użytkownik może korzystać z Serwisu i Produktów oraz wszelkich funkcji i treści Serwisu i Produktów wyłącznie do celów zgodnych z prawem (w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi), w sposób odpowiedzialny i niezagrażający dobremu imieniu ani reputacji naszej spółki lub któregokolwiek z naszych podmiotów zależnych.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

 • wszystkie swoje działania w zakresie korzystania z Serwisu lub Produktów i z nimi związane;
 • wszelką treść i dane przesyłane do Serwisu lub dowolnego Produktu lub na nim zamieszane („Treść użytkownika”);
 • treść, do której dostęp użytkownik uzyskuje za pośrednictwem Serwisu lub Produktu, interpretację Serwisu lub Produktu lub sposób korzystania z Serwisu lub Produktu oraz wszelkie działania podejmowane w wyniku korzystania z Serwisu lub Produktu.

Dostęp do Serwisu i Produktów

Produkty można pobierać, uzyskiwać do nich dostęp i korzystać z nich na komputerze lub innym urządzeniu będącym własnością użytkownika lub pod jego kontrolą, na którym zainstalowano system operacyjny odpowiedni dla danego Produktu. Użytkownik powinien zatem posiadać zgodne urządzenie spełniające wszystkie wymagane specyfikacje techniczne – umożliwi to pobieranie wszelkich Produktów oraz uzyskiwanie dostępu do każdego pobranego Produktu i korzystanie z niego.

Zakłada się, że użytkownik uzyskał od właściciela komputera lub innego urządzenia, które obsługuje, nie będąc jego właścicielem, zgodę na pobieranie jakichkolwiek Produktów na to urządzenie. Na podstawie niniejszych WU użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za każdorazowe uzyskiwanie dostępu do wszelkich Produktów i korzystanie z nich na dowolnym urządzeniu należącym bądź nienależącym do niego.

Użytkownik oświadcza, że dostawca usług mobilnych na dowolne urządzenie mobilne, na które pobiera, na którym uzyskuje dostęp lub na którym korzysta z jakiegokolwiek Produktu, może pobierać opłaty za dostęp do Internetu za pośrednictwem tego urządzenia.

Mamy prawo okresowo ograniczyć dostęp zarejestrowanych użytkowników do niektórych funkcji, części lub treści, lub do całego Serwisu lub Produktu. Użytkownik ma obowiązek dopilnować, by dane podane przez niego podczas rejestracji były stale dokładne i aktualne. Użytkownik wyraża zgodę na usunięcie przez VitalSource w dowolnym momencie, za wcześniejszym powiadomieniem lub bez niego, Treści objętej licencją z zakresu Usługi lub z Serwisu, jeżeli stwierdzimy według naszego wyłącznego uznania, że nie posiadamy odpowiednich lub niezbędnych praw do zapewniania użytkownikowi dostępu do takiej Treści objętej licencją. W przypadku gdy VitalSource postanowi usunąć Treść objętą licencją z zakresu Usługi, A TAKIE USUNIĘCIE NASTĄPI W CIĄGU PIERWSZYCH 12 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU, użytkownik wyraża zgodę na to, by jedynym i wyłącznym zadośćuczynieniem był zwrot wszystkich kwot zapłaconych przez niego na rzecz VitalSource za usunięte Treści objęte licencją. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE W PRZYPADKU GDY VITALSOURCE POSTANOWI USUNĄĆ Z ZAKRESU USŁUGI TREŚĆ OBJĘTĄ LICENCJĄ W DOWOLNYM MOMENCIE PO UPŁYWIE 12 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU TAKIEJ TREŚCI OD VITALSOURCE NIE BĘDZIE PRZYSŁUGIWAĆ MU ŻADEN ZWROT PIENIĘDZY.

Jeżeli w ramach naszych procedur bezpieczeństwa użytkownik wybierze lub otrzyma dane identyfikacyjne do logowania (takie jak nazwa użytkownika i hasło lub inne dane identyfikacyjne), użytkownik ma obowiązek traktować takie dane jako poufne i nie ujawniać ich żadnej innej osobie. Użytkownik odpowiada za wszystkie działania zarejestrowane przy użyciu jego danych identyfikacyjnych do logowania i ma obowiązek niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich przypadkach nieupoważnionego użycia tych danych lub innego naruszenia bezpieczeństwa, o których wie. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania w dowolnym momencie wszelkich danych identyfikacyjnych do logowania, jeżeli stwierdzimy, że użytkownik naruszył jakiekolwiek postanowienia niniejszych WU lub jeżeli jakiekolwiek dane podane przez użytkownika do celów rejestracji okażą się błędne.

Nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy ciągłego, nieprzerwanego i bezawaryjnego działania Serwisu, Usług i jakichkolwiek Produktów ani tego, że każda treść Serwisu lub Produktu będzie udostępniana z określoną prędkością (zależy to od szeregu czynników, na które nie mamy wpływu). Określone umowy o gwarantowanym poziomie usług pomiędzy VitalSource a daną instytucją lub innym podmiotem biznesowym mogą być częścią innej umowy, a taka umowa o gwarantowanym poziomie usług nie podlega warunkom określonym w niniejszym paragrafie.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zawieszenia działania Serwisu lub dowolnego Produktu, za powiadomieniem lub bez niego, jeżeli uznamy to za konieczne ze względów bezpieczeństwa lub prawnych.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z przyznanych mu na podstawie niniejszych WU praw do uzyskiwania dostępu do dowolnego Produktu i korzystania z niego poprzez trwałe odinstalowanie i usunięcie kopii tego Produktu oraz usunięcie określonych utworzonych przez użytkownika aktywacji maszyny.

Płatna Treść objęta licencją

Możliwość pobierania płatnej Treści objętej licencją może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty, której kwota będzie okresowo podawana w Serwisie, chyba że użytkownik otrzymał kod (np. od instytucji, w której studiuje, lub od wydawcy lub sprzedawcy publikacji, którą użytkownik już kupił w wersji papierowej) – w takim przypadku użytkownik może wykorzystać ten kod do pobrania przysługującej mu treści.

Płatności za wszystkie zamówienia należy dokonać kartą kredytową lub debetową na stronie realizacji zamówień. W celu otrzymywania płatności korzystamy z usług renomowanego zewnętrznego dostawcy usług płatniczych. Akceptowane są płatności za pomocą większości głównych kart kredytowych i debetowych. Płatności są otrzymywane natychmiast i w całości. Użytkownik powinien mieć świadomość, że transakcje płatnicze online podlegają weryfikacji przez wystawcę karty, przy czym my nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli wystawca karty z jakiegokolwiek powodu odmówi autoryzacji płatności. Należy pamiętać, że wystawca karty może pobrać od użytkownika opłatę manipulacyjną za transakcję online lub opłatę za przetworzenie transakcji. Nie ponosimy za to odpowiedzialności.

Stosowne treści do pobrania zostaną udostępnione natychmiast po autoryzacji płatności lub podaniu przez użytkownika ważnego kodu, a użytkownik przyjmuje do wiadomości powyższe oraz fakt, że w związku z tym po rozpoczęciu pobierania użytkownik nie będzie mieć prawa do zmiany zdania (prawa odstąpienia od zakupu bez ponoszenia konsekwencji).

W każdym przypadku, w którym użytkownik płaci za pobranie jakiejkolwiek płatnej Treści objętej licencją, gwarantujemy, że pobrana treść będzie zasadniczo zgodna z opisem podanym przez nas w chwili pobrania oraz że wszelkie świadczone przez nas na tej podstawie usługi będą dostarczone z należytą starannością i z zastosowaniem odpowiednich umiejętności. 

Czego nie wolno robić użytkownikowi

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych WU, użytkownik nie może:

 • wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, udzielać licencji ani przenosić dostępu do Serwisu lub Produktu na żadną osobę trzecią, ani wykorzystywać Serwisu lub Produktu do celów komercyjnych, ani w żaden inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek informacji pochodzących z Serwisu lub Produktu (bezpośrednio lub pośrednio) w celu osiągnięcia zysku lub korzyści,
 • kopiować ani przechowywać jakiegokolwiek Produktu lub Serwisu (ani dowolnej jego części) w celu innym niż osobisty, niekomercyjny użytek,
 • przechowywać Serwisu lub jakiegokolwiek Produktu na serwerze lub innym nośniku podłączonym do sieci, ani tworzyć baz danych,
 • ingerować w Serwis lub Produkt, zakłócać go, zmieniać, dokonywać jego transpozycji ani modyfikować go lub jakąkolwiek jego część; nie może też generować nadmiernych obciążeń Serwisu lub Produktu, lub sieci lub usług podłączonych do Serwisu lub Produktu, ani próbować obchodzić zabezpieczeń jakichkolwiek serwerów, na których umieszczony jest Serwis lub Produkt,
 • odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować lub odtwarzać postaci nieskompilowanej Serwisu lub jakiegokolwiek Produktu,
 • wprowadzać oprogramowania lub automatycznych agentów lub skryptów do Serwisu lub Produktu w celu tworzenia wielu kont, generować automatycznych wyszukiwań, żądań i zapytań, przetwarzać danych z Serwisu lub Produktu metodą stripingu, scrapingu, ani dokonywać ekstrakcji tych danych,
 • przekazywać, rozpowszechniać, wprowadzać ani w żaden inny sposób udostępniać za pośrednictwem Serwisu lub Produktu jakichkolwiek wirusów komputerowych, keyloggerów, programów szpiegujących, robaków, koni trojańskich, bomb zegarowych ani innego złośliwego lub szkodliwego oprogramowania,
 • wykorzystywać żadnego Produktu ani Serwisu w sposób, który może zaszkodzić dobremu imieniu lub reputacji naszej spółki lub któremukolwiek z naszych podmiotów zależnych,
 • eksportować jakiegokolwiek Produktu z naruszeniem obowiązujących w danym kraju przepisów eksportowych i importowych,
 • publicznie udostępniać, publikować, wznawiać publikacji ani odtwarzać jakiegokolwiek Produktu lub produktu udostępnionego przez nas do pobrania z Serwisu (w tym m.in. za pośrednictwem poczty e-mail, grup dyskusyjnych, miejsc przechowywania plików i miejsc do dyskusji, stron intranetowych i internetowych lub w jakiejkolwiek innej formie),
 • obchodzić, zmieniać lub ingerować w jakiekolwiek zabezpieczenia, zarządzanie prawami cyfrowymi lub inne procedury egzekucji licencjonowania związane z Produktem, Serwisem lub usługami,
 • postępować w sposób, na który wyraźnie nie zezwolono w niniejszych WU.

Wszystkie prawa przyznane użytkownikowi na podstawie niniejszych WU wygasają natychmiast w przypadku naruszenia któregokolwiek z nich.

W celu podjęcia w związku z dowolnym Produktem  jakichkolwiek działań, na które w niniejszych WU nie wyrażono wyraźnie zgody, należy uzyskać od nas osobną licencję. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z Danych do kontaktu podanych na końcu niniejszych WU.

Prywatność

Korzystanie z danych osobowych użytkownika przesłanych nam za pośrednictwem naszego Serwisu lub dowolnego Produktu podlega naszej polityce prywatności i plików cookie, która wyraźnie stanowi część niniejszych WU. Jeżeli użytkownik nie zapoznał się jeszcze z naszą polityką prywatności i plików cookie, powinien uczynić to niezwłocznie.

Własność intelektualna

Każdy Produkt pobierany przez użytkownika nie jest przedmiotem sprzedaży, lecz udzielonej przez nas licencji. Zarówno my, jak i właściciele treści, przez cały czas pozostajemy właścicielami wszystkich Produktów.

Wszystkie prawa własności intelektualnej do jakiejkolwiek treści w Serwisie, Treści objętej licencją, oraz do każdego Produktu i jego treści (w tym VitalSource®, VitalSource Bookshelf® i inne znaki towarowe, teksty, grafiki, oprogramowanie, zdjęcia i inne materiały, obrazy, filmy wideo i materiały audio) (łącznie „Treść”) inne niż Treść użytkownika należą do VitalSource lub jej licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, w których jest to niezbędne do przeglądania Treści w Serwisie lub przeglądarce użytkownika lub dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów, których nie można wyłączyć ani ograniczyć, żadne postanowienie niniejszych WU nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw w odniesieniu do jakiejkolwiek własności intelektualnej będącej własnością naszą lub naszych licencjodawców, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprzez pobranie Serwisu, dowolnego Produktu lub jego dowolnej treści nie nabywa on żadnych praw własności.

W przypadku drukowania, kopiowania lub przechowywania przez użytkownika stron Serwisu (wyłącznie w sposób dozwolony na podstawie części „Licencja i użytkowanie” niniejszych WU) użytkownik ma obowiązek dopilnować, by zostały odtworzone wszelkie informacje dotyczące prawa autorskiego, znaku towarowego lub inne informacje dotyczące praw własności intelektualnej.

Oprogramowanie może zawierać kod powszechnie określany jako otwarte oprogramowanie, które jest rozpowszechniane na podstawie różnych znanych rodzajów warunków licencji otwartej, w tym warunków zezwalających na swobodne rozpowszechnianie i modyfikowanie kodu źródłowego danego oprogramowania lub warunków, które zobowiązują wszystkich dystrybutorów do swobodnego udostępnienia takiego kodu źródłowego na żądanie, z uwzględnieniem wszystkich ingerencji i modyfikacji dokonanych przez takiego dystrybutora (łącznie „Otwarte oprogramowanie”). Należy zwrócić uwagę, że w zakresie, w jakim dowolne oprogramowanie zawiera jakiekolwiek Otwarte oprogramowanie, na ten element użytkownikowi udziela się licencji na podstawie odpowiednich warunków licencji stosownego licencjodawcy zewnętrznego („Warunki licencji otwartej”), a nie na podstawie niniejszych WU, a użytkownik wyraża zgodę na podleganie takim Warunkom licencji otwartej. Kopia kodu źródłowego dowolnego Otwartego oprogramowania zawartego w oprogramowaniu oraz stosowne Warunki licencji otwartej zostaną udostępnione użytkownikowi na żądanie.

Treść

Przysługuje nam prawo do zmiany formatu i Treści Serwisu co pewien czas bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany projektu, funkcji lub funkcjonalności dowolnego Produktu lub dowolnej Usługi poprzez udostępnienie użytkownikowi do pobrania zaktualizowanego Produktu lub Usługi lub – jeżeli zezwalają na to ustawienia urządzenia – poprzez automatyczne dostarczenie aktualizacji. Użytkownik nie ma obowiązku pobrania jakiegokolwiek zaktualizowanego Produktu ani jakiejkolwiek Usługi, jednak mamy prawo zaprzestać dostarczania lub aktualizacji treści dotyczących poprzednich wersji dowolnego Produktu lub dowolnej usługi oraz, w zależności od charakteru aktualizacji, w niektórych okolicznościach może nie być możliwe dalsze korzystanie przez użytkownika z Produktu lub usługi do czasu pobrania przez niego aktualnej wersji.

Z uwagi na możliwość wystąpienia przerw w działaniu lub awarii urządzeń elektronicznych użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis jest udostępniany w stanie, w jakim jest i w miarę dostępności oraz na wyłączne ryzyko użytkownika. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości, że pobieranie, uzyskiwanie dostępu do dowolnych Produktów lub Usług i korzystanie z dowolnych Produktów lub Usług, które zostały udostępnione nieodpłatnie do pobrania, odbywa się w stanie, w jakim są i w miarę dostępności oraz na wyłączne ryzyko użytkownika.

Mamy prawo, lecz nie jesteśmy zobowiązani, do udostępniania aktualizacji dowolnych Produktów lub Usług lub ich treści, oraz możemy zaprzestać udostępniania takich aktualizacji w dowolnym momencie, bez powiadomienia użytkownika.

Choć naszym celem jest zapewnienie poprawności całej Treści i innych informacji zawartych w Serwisie lub udostępnionych za pośrednictwem dowolnego Produktu lub dowolnej Usługi dostarczonych przez nas, Treść udostępniana jest wyłącznie do celów poglądowych i nie stanowi zalecenia ani porady, dlatego nie należy na niej polegać. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach Produktów może być udostępniana treść pochodząca z wielu źródeł, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Niektóre części Serwisu, Produktu lub Usługi mogą okresowo nie być prawidłowe, dokładne, rzetelne, kompletne i aktualne. Użytkownik powinien skontaktować się z nami lub ze stosownym dostawcą danej informacji w celu jej sprawdzenia, a przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie takiej informacji powinien przeprowadzić stosowne dodatkowe dochodzenie. Użytkownik powinien także powiadomić nas o jakiejkolwiek zauważonej przez niego nieprawidłowej, niekompletnej lub nieaktualnej Treści w Serwisie, Produkcie lub Usłudze.

Nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy, że jakakolwiek treść Serwisu, jakikolwiek Produkt czy jakakolwiek Usługa i ich treść będą wolne od wirusów i innego kodu, który może zawierać elementy zanieczyszczające lub niszczące, ani że dostęp do Serwisu, Produktów lub Usługi będzie funkcjonował zgodnie z przeznaczeniem lub w nieprzerwany sposób. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa IT (w tym ochronę antywirusową i inne rodzaje ochrony) spełniających jego określone wymogi w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu, dowolnego Produktu lub Usługi. 

Produkty do pobrania

VitalSource udostępnia Produkty do pobrania przez użytkownika za pośrednictwem Serwisu. Ceny wyświetlane są przy poszczególnych Produktach i Usługach. Ceny i dostępność wszystkich Produktów i Usług mogą w każdej chwili zostać zmienione bez powiadomienia przed przyjęciem przez nas zamówienia użytkownika. Ceny mogą zawierać stosowne podatki z tytułu sprzedaży, użytkowania i inne, jednak takie podatki zostaną określone, obliczone i pobrane w chwili sprzedaży. Po dokonaniu zapłaty za każde zamówienie zostanie przesłany e-mail z potwierdzeniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne przerwy i awarie w jakiejkolwiek komunikacji czy jakimkolwiek procesie prowadzące – niezależnie od ich przyczyny – do nieotrzymania lub nieprzetworzenia przez nas zamówienia, jakiejkolwiek płatności lub jakichkolwiek danych dotyczących płatności. Warunkiem uznania płatności za otrzymaną jest możliwość uznania wskazanego przez nas rachunku bankowego lub przelania na niego wymaganej kwoty. Produkty i ich pobieranie podlegają niniejszym WU.

Aby pobierać z Serwisu jakiekolwiek produkty, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą korzystać z dowolnych produktów wyłącznie z udziałem, pod nadzorem i za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Łącza i narzędzia zewnętrzne

Serwis i niektóre Produkty mogą czasami zawierać łącza do zewnętrznych stron lub aplikacji należących do niezależnych od nas organizacji zewnętrznych lub przez nie prowadzonych bądź produkowanych – na tych stronach lub aplikacjach mogą znajdować się łącza do ofert i promocji osób trzecich. Łącza te udostępniamy wyłącznie dla wygody użytkownika w celu zapewnienia mu dostępu do informacji, produktów i usług, które może on uznać za użyteczne lub interesujące. Nie weryfikujemy treści tych stron ani żadnych treści przekazywanych za ich pośrednictwem i nie ponosimy za nie odpowiedzialności; nie gwarantujemy także ciągłej dostępności tych stron. Fakt umieszczenia przez nas łączy do takich zewnętrznych stron nie oznacza żadnego poparcia, sponsorowania ani rekomendacji operatorów i promotorów tych stron ani jakichkolwiek materiałów zawartych na tych stronach, ani żadnego z nimi powiązania.

Niektóre narzędzia, urządzenia, oprogramowanie lub inne funkcje dostępne w Serwisie lub Produktach lub za ich pośrednictwem mogą być dostarczane przez osoby trzecie. Narzędzia te są dostarczane lub udostępniane użytkownikowi dla jego wygody. Narzędzia te nie są naszą własnością ani nie są przez nas obsługiwane, zatem nie ponosimy odpowiedzialności za sprawdzenie zawartości, dostępności, dokładności, adekwatności, aktualności, ważności, zgodności z prawem autorskim, legalności, przyzwoitości, jakości, kompletności tych narzędzi ani za żaden inny związany z nimi aspekt.

Nasza odpowiedzialność

Żaden z niniejszych WU nie ma na celu ograniczenia ani wyłączenia naszej odpowiedzialności wobec użytkownika za:

 • śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z naszego zaniedbania,
 • celowe wprowadzenie w błąd,
 • ani wyłączenia, ograniczenia lub zmiany praw przysługujących użytkownikowi na podstawie jakichkolwiek przepisów, których nie można wyłączyć, ograniczyć ani zmienić na podstawie umowy („Prawa konsumenckie użytkownika”). Więcej informacji na temat Praw konsumenckich użytkownika można uzyskać od organizacji i organów konsumenckich, takich jak lokalne Biuro Standardów Handlowych czy Biuro Porad Obywatelskich.

Z zastrzeżeniem powyższego (w tym Praw konsumenckich użytkownika) w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za:

 • jakiekolwiek straty na działalności,
 • jakiekolwiek straty, których nie można było racjonalnie przewidzieć,
 • jakiekolwiek niewywiązanie się lub opóźnienie w wywiązaniu się przez nas z dowolnych obowiązków spowodowane wydarzeniami będącymi poza naszą racjonalną kontrolą.

Jeżeli użytkownik poniesie jakąkolwiek stratę w związku z Serwisem lub Produktem, ma on obowiązek podjąć wszelkie uzasadnione działania, aby zminimalizować swoje straty, oraz niezwłocznie powiadomić nas o ewentualnych działaniach, które możemy podjąć w celu udzielenia mu w tym zakresie pomocy. Wszelka odpowiedzialność naszej spółki za straty poniesione przez użytkownika nie może łącznie przekraczać sumy opłat uiszczonych przez użytkownika za stosowny płatny Produkt, w związku z którym powstała odpowiedzialność.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU VITALSOURCE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB MORALNE, WŁĄCZAJĄC W TO ROSZCZENIA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, NIEZDOLNOŚĆ DO UCZENIA SIĘ, UTRATĘ INFORMACJI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU VITALSOURCE. WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH JEDYNYM ZOBOWIĄZANIEM LUB JEDYNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VITALSOURCE W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY JEST WYMIANA LUB NAPRAWA NOŚNIKA, NA KTÓRYM DOSTARCZONO PRODUKT VITALSOURCE, LUB ZWROT CENY ZAKUPU PRODUKTU VITALSOURCE. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, PRZEZ CO NINIEJSZE WYKLUCZENIE I OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

ZA WYJĄTKIEM PRZEDSTAWIONYCH TU WARUNKÓW, PRODUKTY VITALSOURCE SĄ DOSTARCZANE PRZEZ VITALSOURCE NA ZASADZIE „JAK SĄ”. WSZELKIE GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK TYPU, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE, WŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI WYRAŹNYMI I DOROZUMIANYMI, W TYM GWARANCJE MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW, ZOSTAJĄ JEDNOZNACZNIE ODRZUCONE PRZEZ FIRMĘ VITALSOURCE I JEJ LICENCJODAWCÓW. ŻADNE OŚWIADCZENIE ANI PRZEDSTAWIENIE NIE STANOWI GWARANCJI NA PRODUKT VST, CHYBA ŻE ZOSTAŁO JEDNOZNACZNIE UMIESZCZONE W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Postanowienia ogólne

Na podstawie niniejszych WU użytkownik nie może zbyć ani scedować w całości lub w części żadnych swoich praw ani obowiązków.

Wszystkie powiadomienia należy przesyłać do nas w formie pisemnej na adres podany na końcu niniejszych WU.

Nieskorzystanie przez nas z jakiegokolwiek naszego prawa nie powoduje zrzeczenia się przez nas tego prawa.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych WU okaże się niewykonalne, wszystkie pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Niniejszych WU nie można zmieniać bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Niniejsze WU i Inne warunki stanowią całość umowy między użytkownikiem a nami w odniesieniu do ich przedmiotu.

Niniejsze WU podlegają prawu stanu Tennessee, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sądy stanu Tennessee (i ich sądy apelacyjne) mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych WU. Żadne postanowienia niniejszej Umowy nie ograniczają naszej możliwości wniesienia skargi w celu ochrony naszych praw własności intelektualnej przed dowolnym sądem właściwym.

Wypowiedzenie umowy

Mamy prawo zamknąć, wyłączyć, zablokować lub zawiesić dostęp użytkownika do Serwisu lub dowolnego Produktu w przypadku nieprzestrzegania przez niego lub uzasadnionego podejrzenia przez nas nieprzestrzegania przez niego jakichkolwiek WU. W przypadku takiego wypowiedzenia umowy użytkownik ma obowiązek zaprzestać korzystania z Serwisu lub Produktu, a VitalSource może niezwłocznie anulować dostęp użytkownika do Serwisu lub Produktu.

Wszystkie postanowienia, które z uwagi na swój charakter będą obowiązywać po wypowiedzeniu umowy, pozostaną w mocy po zakończeniu obowiązywania niniejszych WU.

Dane do kontaktu

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy lub żądań dotyczących niniejszych WU można skontaktować się z nami w następujący sposób:

VitalSource Technologies


One Ingram Boulevard

LaVergne, TN 37086

 

 

people found this useful.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0