VitalSource Technologies LLC. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

Posted

This translation is provided for convenience only.  The US English version of these Terms of Use shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

การแปลนี้เพื่อความสะดวกเท่านั้น  ข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษบังคับใช้ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือไม่สอดคล้องกันกับการแปลฉบับอื่น 

VitalSource Technologies LLC. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ (“Terms and Conditions of Use หรือTOU”) กำหนดขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับคุณในการใช้  VitalSource Store (“ไซต์”) และการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการอ่านของคุณ (รวมถึงเอกสารและการอัพเดตที่รวมอยู่กับซอฟต์แวร์นั้นด้วย) รวมไปถึงเนื้อหาดิจิตอลที่สามารถอ่านได้โดยซอฟต์แวร์นั้นซึ่งมีให้ดาวน์โหลดจากไซต์ ("ซอฟต์แวร์" และ "เนื้อหาที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่" และรวมถึง "ผลิตภัณฑ์") TOU นี้ยังใช้กับบริการใดๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านซอฟต์แวร์หรือไซต์ (“บริการ”) หากไม่แยกหรือใช้ข้อตกลงเพิ่มเติม ในกรณีที่จะปรากฏบนหน้าจอหรือเข้าถึงได้ผ่านลิงก์

ไซต์และผลิตภัณฑ์ดำเนินการโดย VitalSource Technologies LLC. (“VitalSource,” หรือแทนด้วย “เรา,” “ของเรา,” และ “โดยเรา”) เราเป็นบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ในสหรัฐอเมริกา เลขจดทะเบียน 2411480 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ One Ingram Boulevard, LaVergne, TN 37086

คุณยินยอมและยอมรับ TOU เหล่านี้ว่าเป็นเงื่อนไขในการใช้ไซต์และผลิตภัณฑ์ หากคุณไม่ยินยอมตามข้อตกลงของ TOU เหล่านี้ อย่าเข้าใช้ไซต์หรือผลิตภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน TOU ในบางครั้งคราว  ผู้ใช้ไซต์ได้รับคำแนะนำให้ย้อนกลับไปดู TOU เหล่านี้เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เราแก้ไขในบางครั้ง ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จะได้รับการแจ้งเตือนโดยปรากฏ TOU บนหน้าจอหรือได้รับลิงก์ TOU ที่อัพเดทเมื่อเปิดซอฟท์แวร์ครั้งถัดไปหรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่ได้รับลิขสิทธิ์ให้เผยแพร่ แม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังก็ตาม คุณรับประกันกับเราว่าคุณมีอำนาจในการเข้าถึงข้อตกลงที่ทำกับเราในข้อตกลงของ TOU เหล่านี้

TOU ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2015

ใบอนุญาตและการใช้งาน

เราอนุญาตให้คุณเข้าถึงไซต์และผลิตภัณฑ์ใดๆ เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้นโดยมีการจำกัดการอนุญาตแบบไม่พิเศษและไม่สามารถโอนได้ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า การใช้ที่ละเมิด TOU หรือใช้เพื่อเก็บข้อมูล และ / หรือ รับผลประโยชน์

คุณสามารถกู้คืนข้อมูลและแสดงเนื้อหาจากไซต์หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่น พิมพ์ และทำสำเนาแต่ละหน้า และสร้างส่วนถัดไป จัดเก็บหน้าดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องนั้นได้ นอกจากนี้อาจเพิ่มข้อตกลงในคุณสมบัติ ส่วน หรือเนื้อหาของไซต์บางประการ ซึ่งจะปรากฏบนหน้าจอหรือเข้าถึงได้ผ่านลิงก์ ("ข้อตกลงอื่น")

คุณต้องใช้ไซต์หรือผลิตภัณฑ์และรายการใดๆ ที่ได้จากไซต์หรือผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับ) ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และไม่ดำเนินการด้วยวิธีที่อาจทำลายชื่อหรือชื่อเสียงหรือบริษัทในเครือ

คุณมีหน้าที่ต่อ:

 • กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับไซต์และ/หรือผลิตภัณฑ์
 • เนื้อหาและรายละเอียดทั้งหมดที่คุณส่งถึงหรือโพสต์บนไซต์หรือผลิตภัณฑ์ ("เนื้อหาของคุณ");
 • สิ่งที่คุณเข้าถึงบนไซต์หรือผลิตภัณฑ์ วิธีการแปลความหรือใช้ไซต์หรือผลิตภัณฑ์ และการดำเนินการใดๆ ของคุณที่เป็นผลมาจากการใช้ไซต์หรือผลิตภัณฑ์

เข้าถึงไซต์และผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่อาจดาวน์โหลด เข้าถึง และใช้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นที่คุณเป็นเจ้าของ หรือผู้ควบคุม และใช้ระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณต้องตรวจดูให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์ที่สามารถเข้ากันได้ ซึ่งมีรายละเอียดทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับใช้ในการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดและเข้าถึง และใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดาวน์โหลดแต่ละรายการได้

คุณต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่นที่คุณไม่ใช่เจ้าของแต่คุณเป็นคนควบคุมในการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์เครื่องนั้น คุณยอมรับหน้าที่รับผิดชอบ ตาม TOU เหล่านี้ ในการเข้าถึง และใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ บนอุปกรณ์ แม้ว่าจะไม่ใช่ของคุณก็ตาม

คุณยอมรับว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดๆ ที่คุณดาวน์โหลด เข้าถึง หรือใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่อาจคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนเครื่องนั้น

ในบางกรณีเราอาจจะจำกัดการเข้าถึงคุณสมบัติบางประการ บางส่วน หรือเนื้อหาของไซต์ หรือผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ หรือไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ทั้งหมด สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับเราได้เหมือนกัน คุณต้องให้แน่ใจว่ารายละเอียดในการลงทะเบียนที่ให้ไว้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ   คุณยินยอมให้ VitalSource ลบเนื้อหาที่ได้รับลิขสิทธิ์ให้เผยแพร่ออกจากบริการหรือไซต์ หากเรามีดุลยพินิจเห็นว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิ์ที่เหมาะสม หรือจำเป็นในการอนุญาตให้คุณเข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับสิทธิ์ให้เผยแพร่ดังกล่าวโดยแจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้ทราบก็ได้ ในกรณีที่ VitalSource เลือกที่จะลบเนื้อหาที่ได้รับลิขสิทธิ์ให้เผยแพร่ออกจากบริการ และการลบเนื้อหาดังกล่าวกระทำใน 12 เดือนแรกนับจากวันที่คุณซื้อ คุณยอมรับว่าการแก้ไขของคุณแต่เพียงผู้เดียว และเพียงคุณเท่านั้นที่จะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนทั้งหมด เท่าที่่คุณได้จ่ายให้แก่ VitalSource สำหรับเนื้อหาที่ได้รับลิขสิทธิ์ให้เผยแพร่ที่ลบออกนั้น ในกรณีที่ VITALSOURCE เลือกที่จะลบเนื้อหาที่ได้รับลิขสิทธิ์ให้เผยแพร่ออกจากบริการเวลาใดๆ หลัง 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อเนื้อหาที่ได้รับลิขสิทธิ์ให้เผยแพร่ดังกล่าว คุณยอมรับว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์เรียกเงินคืนจาก VITALSOURCE แต่อย่างใด

หากคุณเลือกหรือได้รับรหัสในการลงชื่อเข้าใช้ (เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือสิ่งระบุตัวตนอื่นๆ) เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนรักษาความปลอดภัย คุณต้องถือว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับและต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น คุณมีหน้าที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใตรหัสในการลงชื่อเข้าใช้ และต้องแจ้งให้เราทราบทันทีที่มีการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยที่คุณทราบ เราสงวนลิขสิทธิ์ในการปิดใช้งานรหัสในการลงชื่อเข้าใช้ หากเราเห็นว่าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของ TOU หรือหากพิสูจน์แล้วว่ารายละเอียดใดๆ ที่คุณให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้ไม่เป็นจริง

เราไม่สามารถและไม่รับประกันความสามารถในการใช้งานไซต์ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก หรือไม่มีความผิดพลาด รวมไปถึงการที่เนื้อหาของไซต์หรือผลิตภัณฑ์จะทำงานด้วยความเร็วคงที่ด้วย (เนื่องจากเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยนอกเหนือการควบคุมของเรา)  ข้อตกลงเกี่ยวกับระดับบริการเฉพาะระหว่าง VitalSource และสถาบัน หรือหน่วยธุรกิจอื่น อาจเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงอื่น เช่น SLA นั้น อาจจะไม่กำหนดเอาไว้ในข้อความส่วนนี้

เราสงวนสิทธิ์ในการถอนหรือระงับการดำเนินการของผลิตภัณฑ์หรือไซต์โดยอาจไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ หากจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือเหตุผลทางกฎหมาย

คุณอาจยุติสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ TOU เหล่านี้เพื่อเข้าถึงและใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ โดยถอนการติดตั้งและลบสำเนาของผลิตภัณฑ์นั้น และถอดการใช้งานของเครื่องเฉฑาะที่คุณสร้างขึ้นได้ทุกเมื่อ

การชำระค่าลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่เนื้อหา

การดาวน์โหลดการชำระค่าลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่เนื้อหาอาจกำหนดให้คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียม จำนวนที่จะกำหนดบนไซต์ในบางครั้ง หากคุณได้รับรหัส (ตัวอย่างเช่น จากสถาบันที่คุณกำลังศึกษา สำนักพิมพ์ หรือผู้จำหน่ายงานตีพิมพ์ที่คุณได้ซื้อฉบับตีพิมพ์) ในกรณีที่คุณอาจแลกรหัสนั้นกับสิทธิ์ในการดาวน์โหลด

ต้องชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตผ่านหน้าชำระเงิน เราใช้บริการชำระเงินของผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงในการชำระเงิน การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและเดบิตเป็นที่ยอมรับโดยส่วนใหญ่ จะดำเนินการชำระเงินทั้งหมดในทันที คุณควรทราบว่าการทำธุรกรรมเพื่อชำระเงินออนไลน์ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ออกบัตร และเราจะไม่รับผิดชอบหากผู้ออกบัตรปฏิเสธที่จะให้อนุญาตการชำระเงินด้วยเหตุผลใดๆ โปรดทราบว่า มีความเป็นไปได้ที่ผู้ออกบัตรอาจคิดค่าธรรมเนียมออนไลน์หรือค่าดำเนินการ เราจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว

การดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการในทันทีเมื่อการชำระเงินผ่านหรือคุณป้อนรหัสถูกต้อง และคุณยอมรับว่านี่คือกรณีซึ่งคุณจะไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนใจ (บางครั้งเรียกว่า สิทธิ์ใน "การทำใจ") เมื่อการดาวน์โหลดเริ่มต้น

เมื่อคุณจ่ายเงินเพื่อดาวน์โหลดลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่เนื้อหาซึ่งต้องชำระเงิน เรารับประกันว่าเมื่อดาวน์โหลด จะเป็นไปตามคำอธิบายที่เราให้ไว้เมื่อตอนดาวน์โหลดและบริการใดๆ ที่ให้ไว้จะได้รับการปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและมีทักษะ 

สิ่งที่ไม่อนุญาตให้คุณทำ

นอกเหนือที่ได้ระบุไว้ใน TOU เหล่นี้แล้ว คุณไม่ได้รับอนุญาตให้:

 • เช่า ให้เช่า กู้ ขาย ให้อนุญาต หรือโอนการเข้าถึงไซต์หรือผลิตภัณฑ์แก่บุคคลอื่นหรือใช้ไซต์หรือผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือใช้ข้อมูลใดๆ บนไซต์หรือในผลิตภัณฑ์ (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) เพื่อหาหรือรับผลประโยชน์
 • คัดลอกหรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์หรือไซต์ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) นอกเหนือจากการใช้ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการค้า
 • จัดเก็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ บนเซิฟเวอร์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือสร้างฐานข้อมูล
 • เกี่ยวข้อง รบกวน เปลี่ยน แปล หรือแก้ไขไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือสร้างภาระที่ไม่เหมาะสมบนไซต์หรือผลิตภัณฑ์ เครือข่ายหรือบริการที่เชื่อมต่อกับไซต์หรือผลิตภัณฑ์ โดยไม่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงความปลอดภัยของเซิฟเวอร์ของไซต์หรือผลิตภัณฑ์
 • ถอดโครงสร้าง ถอดเนื้อหา ถอดส่วนประกอบ หรือถอดเนื้อหา หรือถอดไซต์หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ
 • นำซอฟท์แวร์ ตัวแทนหรือสคริปต์อัตโนมัติไปไว้บนไซต์หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างบัญชีหลายบัญชี สร้างการค้นหา คำขอ และข้อสงสัยโดยอัตโนมัติ หรือเพื่อสร้างเรื่องราว สถานการณ์ยุ่งยาก หรือหาข้อมูลจากไซต์หรือผลิตภัณฑ์
 •  ส่ง เผยแพร่ นำมาใช้ หรือทำให้มีด้วยวิธีการใดๆ ผ่านทางไซต์หรือผลิตภัณฑ์ ไวรัสบนคอมพิวเตอร์ คีย์ล็อกเกอร์ สปายแวร์ เวิร์ม โทรจัน ไทม์บอมบ์ หรือโปรแกรมมุ่งร้ายหรือที่เป็นอันตราย หรือ
 • ใช้ผลิตภัณฑ์หรือไซต์ใดๆ ด้วยวิธีการที่อาจทำลายชื่อหรือชื่อเสียงของเรา หรือบริษัทสาขาของเรา
 • ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดกฎหมายการส่งออกหรือนำเข้าที่ใช้บังคับของประเทศใดๆ
 • แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการ เผยแพร่ซ้ำ หรือทำสำเนาผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีสำหรับการดาวน์โหลดจากไซต์ (รวมถึงการไม่มีข้อจำกัดทางอีเมล กลุ่มข่าว ไฟล์ หรือพื้นที่สนทนา อินทราเน็ต หรืออินเทอร์เน็ต หรือด้วยวิธีการอื่นใด
 • เปลี่ยนเพื่อทำลาย เลี่ยง หรือเปลี่ยนการรักษาความปลอดภัย การจัดการสิทธิ์ทางดิจิตอล หรือขั้นตอนการบังคับใช้ใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ไซต์ หรือบริการ หรือ
 • มิฉะนั้น ดำเนินการใดๆ ที่ไม่ได้อนุญาตไว้อย่างชัดเจนใน TOU เหล่านี้

สิทธิ์ทั้หมดที่อนุญาตให้คุณภายใต้ TOU เหล่านี้จะยุติในทันทีในกรณีที่คุณละเมิด

หากคุณดำเนินการใดๆ กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตไว้ใน TOU อย่างชัดเจน คุณจะต้องได้รับการอนุญาตต่างหากจากเรา กรุณติดต่อเราด้วย รายละเอียดการติดต่อเรา ซึ่งปรากฏด้านล่างของ TOU

ความเป็นส่วนตัว

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งให้แก่เรา (ผ่านไซต์หรือบริการใดๆ) อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้ ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนหนึ่งของ TOU กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้หากยังไม่ได้อ่าน

ทรัพย์สินทางปัญญา

เราให้อนุญาตแก่คุณในการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์โดยไม่จำหน่าย เราหรือเจ้าของเนื้อหายังคงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตลอดเวลา

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญหาทั้งหมดในเนื้อหาของไซต์ เนื้อหาที่ได้รับลิขสิทธิ์ให้เผยแพร่ และผลิตภัณฑ์และเนื้อหาแต่ละรายการ (รวมถึง VitalSource®, VitalSource Bookshelf® และเครื่องหมายการค้า ข้อความ กราฟิก ซอฟต์แวร์ รูปภาพและสื่ออื่นๆ ภาพ วิดีโอ และเสียง) (รวมเรียกว่า "เนื้อหา”) นอกเหนือจากเนื้อหาของคุณ ที่เป็นของ VitalSource หรือผู้อนุญาตของเรา ยกเว้นที่ได้กำหนดไว้ในที่นี้ เมื่อจำเป็นต้องเรียกดูเนื้อหาบนไซต์หรือเบราว์เซอร์ของคุณ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งอาจนอกเหนือจากนี้ ไม่มีส่วนใดใน TOU ที่ระบุว่าคุณมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ที่เราหรือผู้อนุญาตของเราเป็นเจ้าของ และคุณก็รับทราบดีว่าคุณไม่มีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของจากการดาวน์โหลดไซต์หรือผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาใดๆ ด้วย

ในกรณีที่คุณพิมพ์ คัดลอก หรือจัดเก็บหน้าจากไซต์ (เฉพาะที่อนุญาตไว้ในหัวข้อ "ใบอนุญาตและการใช้" ของ TOU คุณต้องให้แน่ใจว่าได้ทำสำเนาลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือการแจ้งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ปราฏฏอยู่ในเนื้อหาเดิม

ซอฟท์แวร์อาจประกอบด้วยรหัส หรือที่ทั่วไปเรียกว่า โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ ซึ่งเผยแพร่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตในการเปิดเผยแหล่งที่มาที่หลากหลายซึ่งเป็นที่รู้จัก รวมถึงข้อตกลงที่อนุญาตให้มีการเผยแพร่และแก้ไขรหัสที่มาของซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และ/หรือ ที่กำหนดให้ผู้เผยแพร่ทั้งหมดกำหนดให้สามารถใช้รหัสที่มาดังกล่าวได้อย่างอิสระตามการร้องขอ รวมถึงการมีส่วนร่วมหรือแก้ไขโดยผู้เผยแพร่ดังกล่าว (โดยรวมเรียกว่า "โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์") โปรดทราบว่า ตามข้อกำหนดที่ว่าซอฟท์แวร์ใดๆ ประกอบด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ ซึ่งคุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงองค์ประกอบนั้นภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตที่เกี่ยวข้องของผู้อนุญตซึ่งเป็นบุคคลอื่น ("ข้อตกลงของการอนุญาตซึ่งเปิดเผยแหล่งที่มา") และไม่อยู่ภายใต้ TOU เหล่านี้ และคุณยอมรับและยินยอมว่ามีข้อผูกพันกับข้อตกลงของการอนุญาตซึ่งเปิดเผยแหล่งที่มาดังกล่าวที่ประกอบอยู่ในซอฟท์แวร์ใดๆ และสามารถดูข้อตกลงของการอนุญาตซึ่งเปิดเผยแหล่งที่มาได้ตามต้องการ

เนื้อหา

เราอาจเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาของไซต์ในบางครั้งโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนการออกแบบ คุณสมบัติ และ/หรือการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ โดยมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อัพเดทให้คุณดาวน์โหลด หรือเมื่ออนุญาตให้ตั้งค่าอุปกรณ์ โดยส่งการอัพเดทให้โดยอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อัพเดทใดๆ แต่เราอาจยุติการให้เนื้อหาและ/หรืออัพเดทเนื้อหาของผลิตภัณฑ์หรือบริการเวอร์ชั่นก่อนหน้า และในบางกรณีคุณอาจไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ต่อจนกว่าจะดาวน์โหลดเวอร์ชั่นที่อัพเดท ซึ่งขึ้นกับลักษณะการอัพเดท

เนื่องจากบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อาจมีการชะงักและหยุดลง คุณรับทราบว่าการใช้ไซต์จะเป็นไปตาม "ที่เป็นอยู่" และ "ที่สามารถใช้ได้" และเป็นความเสี่ยงของคุณเพียงผู้เดียว นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่าการดาวน์โหลด การเข้าถึง และการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีให้ดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม "ที่เป็นอยู่" และ "ที่สามารถใช้ได้" และเป็นความเสี่ยงของคุณเพียงผู้เดียว

เราอาจมีการอัพเดทผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือเนื้อหา หรืออาจะไม่มีก็ได้ โดยที่อาจยุติการอัพเดทดังกล่าวได้ทุกเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบ

ขณะที่เราพยายามที่จะทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาและข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่บนไซต์ หรือหาได้ผ่านผลิตภัณฑ์ หรือบริการซึ่งเราเป็นแหล่งข้อมูลนั้นมีความถูกต้อง เนื้อหานั้นจัดเตรียมขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้อำนาจ หรือให้คำปรึกษาด้วยความไว้วางใจแต่อย่างใด คุณรับทราบว่าผลิตภัณฑ์อาจมีเนื้อหาซึ่งได้มาจากแหล่งข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งเราจะไม่ขอรับผิดชอบในเรื่องนี้แต่อย่างใด ในบางครั้งส่วนของไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ อาจไม่ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได ้สมบูรณ์ หรือทันสมัยมากพอ ดังนั้นคุณควรตรวจสอบกับเรา หรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสอบถามก่อนดำเนินการใดๆ กับข้อมูลดังกล่าว และแจ้งให้เราทราบหากพบว่าเนื้อหาบนไซต์ ในผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ทันสมัย

เราไม่สามารถและไม่รับประกันว่าเนื้อหาของไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ จะปราศจากไวรัสหรือรหัสอื่นใดที่อาจมีสิ่งอื่นแปลกปลอมเข้ามา หรือมีองค์ประกอบที่ทำลาย หรือที่เข้าถึงไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ โดยจะทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือเป็นสิ่งที่ขัดขวางมิให้เกิดได้ คณมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องป้องกันความปลอดภัยทางไอทีอย่างถูกต้องและเหมาะสม (รวมถึงการป้องกันไวรัสและการป้องกันความปลอดภัยอื่นๆ ด้วย) เพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และความเชื่อถือได้ของไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ

ผลิตภัณฑ์สำหรับการดาวน์โหลด

VitalSource มีผลิตภัณฑ์ให้คุณดาวน์โหลดผ่านไซต์ โดยแสดงราคาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มี ราคาตามเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ และบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบก่อนรับการสั่งซื้อจากคุณแต่อย่างใด ราคาอาจรวมหรือไม่รวมการขาย การใช้ หรือภาษีที่มี อย่างไรก็ตาม อาจระบุ คำนวณ และเก็บภาษี ณ จุดขาย โดยจะส่งอีเมลยืนยันหลังชำระเงินสำหรับรายการสั่งซื้อแต่ละครั้ง เราไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงักหรือความผิดพลาดในการสื่อสารหรือการดำเนินการ อย่างไรก็ตามอาจเป็นสาเหตุที่ที่ทำให้ไเราไม่ได้รับหรือการที่เราไม่ดำเนินการในการสั่งซื้อหรือการชำระเงินหรือรายละเอียดการชำระเงินได้ จะถือว่าได้รับการชำระเงินเมื่อเราสามารถให้เครดิตหรือโอนเงินตามจำนวนที่กำหนดไปยังบัญชีธนาคารที่กำหนดไว้ ผลิตภัณฑ์และการดาวน์โหลดอยู่ภายใต้ TOU นี้

ในการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์จากไซต์ คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในขณะที่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ โดยที่สามารถทำได้เฉพาะเมื่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีส่วนร่วม ควบคุมดูแล และอนุมัติ

ลิงก์และเครื่องมือของบุคคลอื่น

ในบางครั้ง เว็บไซต์และสินผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกหรือแอปพลิเคชั่นที่องค์กรอื่นเป็นเจ้าของ ดำเนินการ หรือผลิต โดยไม่ขึ้นต่อเรา ซึ่งอาจรวมถึงลิงก์ไปยังข้อเสนอและโปรโมชั่นของบุคคลอื่น เรารวมรายการเหล่านี้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์หรือน่าสนใจ เราไม่ได้ตรวจสอบและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์เหล่านี้หรือสิ่งใดๆ ที่พวกเขาจัดให้ และไม่รับประกันว่าจะสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ในความจริง การที่เรารวมลิงก์ไปยังไซต์ภายนอกดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าเป็นการสนับสนุนหรือแนะนำ หรือร่วมกับผู้ดำเนินงานหรือผู้สนับสนุน หรือรายการใดๆ ของพวกเขา

เครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรมซอฟท์แวร์ หรือคุณสมบัติบางอย่างที่มีอยู่บนหรือผ่านทางไซต์หรือผลิตภัณฑ์อาจได้จากบุคคลอื่น เครื่องมือเหล่านี้ได้หรือจัดทำเพื่อความสะดวกของคุณ เครื่องมือเหล่านี้จะไม่ได้เป็นของหรือดำเนินการโดยเรา และเราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบเนื้อหา การใช้งาน ความแม่นยำ ความเพียงพอ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ความชอบด้วยกำหมาย ความสุภาพ คุณภาพ ความครบถ้วน หรือด้านอื่นๆ ของเครื่องมือเหล่านี้

ความรับผิดชอบของเรา

เครื่องมือเหล่านี้ไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจำกัดหรือละเว้นความรับผิดของเราต่อคุณ:

 • การเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของเรา หรือ
 • การบิดเบือนความจริงเพื่อต้องการหลอกลวง
 •   หรือยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขสิทธิ์ ซึ่งอาจมีภายใต้กฎหมายใดๆ โดยได้รับการยกเว้น จำกัด หรือก้ไขตามข้อตกลง ("สิทธิ์ของผู้บริโภค”) โดยที่คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้บริโภคได้ จากองค์กรเกี่ยวกับผู้บริโภคและหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานมาตรฐานการค้าในท้องถิ่น หรือสำนักงานให้คำปรึกษาแก่ประชาชน เป็นต้น

จากข้อควมข้างต้น (รวมถึงสิทธิของผู้บริโภค) เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณในกรณีที่:

 • เกิดความเสียหายทางธุรกิจ
 • เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 • เกิดความล้มเหลวในการดำเนินการหรือความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ของเราอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรา

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับไซต์หรือผลิตภัณฑ์ คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียของคุณ รวมถึงต้องแจ้งให้เราทราบในทันทีหากมีขั้นตอนที่เราสามารถดำเนินการได้เพื่อช่วยลดการสูญเสียของคุณ ความรับผิดใดๆ ที่เราจะสามารถทำได้เพื่อจัดการกับความเสียหายที่คุณจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน โดยรวม เกินค่าใช้จ่ายรวมที่คุณจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ในกรณีที่มีความรับผิดเกิดขึ้น

จากขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตไว้ตามกฎหมาย ไม่มีกรณีใดที่ VITALSOURCE จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ โดยไม่ตั้งใจ เป็นผลที่ตามมา หรือเป็นบทลงโทษ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม รวมถึงการเรียกร้องผลประโยชน์ที่สูญเสีย การดำเนินธุรกิจที่ชะงัก การไม่สามารถศึกษา สอน หรือเรียนรู้ ข้อมูลที่สูญหาย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้หรือไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของ VITALSOURCE ได้ ในทุกกรณี ข้อผูกพันหรือความรับผิดชอบเดียวของ VITALSOURCE ภายใต้ข้อตกลงนี้ คือการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขสื่อซึ่งอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ VITALSOURCE หรือคืนเงินตามราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ VITALSOURCE ไปเท่านั้น ในเขตอำนาจศาลบางศาล อาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้น หรือจำกัดความเสียหายโดยไม่ตั้งใจ หรือเป็นผลที่ตามมา ดังนั้นการยกเว้นและการจำกัดความรับผิดชอบนี้ อาจไม่สามารถบังคับใช้ก็ได้

ยกเว้นที่ได้กำหนดไว้ในที่นี้แล้ว ผลิตภัณฑ์ของ VITALSOURCE จะจัดทำโดย VITALSOURCE เพื่อคุณตามที่เป็น และตามที่สามารถจัดหาได้ VITALSOURCE และผู้ให้อนุญาตขอปฏิเสธการรับประกันทุกประเภท ที่ไม่ได้แสดงไว้ในข้อตกลงนี้ โดยแสดงชัดแจ้ง หรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันการค้า ความเหมาะสมสำหรับบางวัตถุประสงค์ และการไม่ละเมิดด้วย ไม่มีการดำเนินการแทนหรือแสดงให้เห็น ซึ่งเป็นการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ VST หากไม่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

ทั่วไป

คุณไม่สามารถโอนหรือให้สิทธิหรือหรือหน้าที่ใดๆ ทั้งหมดของคุณภายใต้ TOU เหล่านี้

คุณต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดและส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในตอนท้ายของ TOU เหล่านี้

ห่กเราไม่สามารถบังคับใช้สิทธิใดๆ ของเรา ซึ่งไม่มีผลในการสละสิทธินั้น

หากพบว่าไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดของ TOU เหล่านี้ได้ จะไม่มีผลต่อข้อกำหนดอื่นๆ

TOU เหล่านี้อาจไม่แตกต่าง ยกเว้นจะได้รับหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

TOU เหล่านี้ และข้อตกลงอื่นๆ แสดงข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ

TOU นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของเทนเนสซี และคุณยอมรับว่าศาลของรัฐเทนเนสซี (และศาลอุทธรณ์) มีอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวกับ TOU นี้ ไม่มีกรณีใดที่สามารถป้องกันจากการดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เหนืออำนาจการตัดสินของศาลได้

การยุติ

เราอาจยุติ ปิดการใช้งาน ล็อก บล็อก หรือระงับการเข้าถึงไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของคุณได้ หากคุณไม่ปฏิบัติตาม หรือเรามีข้อสงสัยโดยอยู่บนพื้นฐานที่สมเหตุสมผล ว่าคุณอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตาม TOU ในกรณีที่มีการยุติดังกล่าว คุณต้องยุติการใช้ไซต์ และ/หรือผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และ VitalSource อาจเพิกถอนการเข้าถึงไซต์ และ/หรือผลิตภัณฑ์ในทันทีก็ได้

ข้อกำหนดทั้งหมดซึ่งเป็นการยุติจะยังคงใช้การยุติ TOU เหล่านี้ต่อไป

การติดต่อเรา

หากมีคำถาม ความคิดเห็น หรือคำร้องใดๆ เกี่ยวกับ TOU เหล่านี้ กรุณาติดต่อเรา:

VitalSource Technologies


One Ingram Boulevard

LaVergne, TN 37086

 

 

 

people found this useful.
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์