Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của VitalSource Technologies LLC.

Posted

This translation is provided for convenience only.  The US English version of these Terms of Use shall govern in the event of any dispute between or inconsistency with any other translation.

Bản dịch này được cung cấp chỉ để thuận tiện cho bạn.  Phiên bản tiếng Anh Mỹ của Điều khoản Sử dụng này sẽ chi phối trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hoặc mâu thuẫn nào với bản dịch khác.

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của VitalSource Technologies LLC.

Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này (“Điều khoản Sử dụng”) đặt ra các điều khoản và điều kiện cho việc sử dụng Cửa hàng VitalSource (“Trang web”) và việc sử dụng phần mềm đọc của bạn (bao gồm mọi tài liệu và cập nhật liên quan đến phần mềm đó) cũng như nội dung kỹ thuật số có thể đọc bằng phần mềm đó mà chúng tôi hiện cung cấp cho tải xuống từ Trang web (lần lượt được gọi là "Phần mềm" và "Nội dung được cấp phép" và "Sản phẩm"). Các Điều khoản Sử dụng này còn được áp dụng cho mọi dịch vụ có thể truy cập qua bất kỳ Phần mềm hoặc Trang web nào (“Dịch vụ”), trừ khi có điều khoản riêng hoặc bổ sung được áp dụng, trong trường hợp đó, chúng sẽ được hiển thị trên màn hình hoặc có thể truy cập thông qua liên kết.

Trang web và Sản phẩm được điều hành bởi VitalSource Technologies LLC. (“VitalSource”, hay còn gọi là “chúng tôi” và “của chúng tôi”). Chúng tôi là một tập đoàn, được thành lập theo luật pháp Tiểu bang Delaware, Hoa Kỳ. Số đăng ký của chúng tôi là 2411480 và trụ sở chính của tập đoàn đặt tại One Ingram Boulevard, LaVergne, TN 37086.

Bạn đồng ý và chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này như là một điều kiện để sử dụng Trang web và Sản phẩm. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Điều khoản Sử dụng, xin đừng truy cập và sử dụng Trang web hay Sản phẩm. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các Điều khoản Sử dụng này theo thời gian.  Người dùng Trang web được khuyên nên thường xuyên tham khảo các Điều khoản Sử dụng này để xem xét mọi thay đổi mà chúng tôi có thể thực hiện theo thời gian. Người dùng Sản phẩm sẽ được thông báo với Điều khoản Sử dụng hiển thị trên màn hình hoặc với một liên kết đến Điều khoản Sử dụng cập nhật khi bạn khởi động Phần mềm hoặc tải xuống Nội dung được cấp phép mới trong lần kế tiếp, mặc dù không thay đổi nào như vậy được áp dụng trở về trước. Bạn đảm bảo với chúng tôi rằng bạn có quyền tham gia vào thỏa thuận với chúng tôi về các điều khoản của Điều khoản Sử dụng này.

Điều khoản Sử dụng này được cập nhật lần cuối vào ngày 13 tháng 5 năm 2015.

Giấy phép và sử dụng

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép hữu hạn, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để truy cập vào Trang web và mọi Sản phẩm của chúng tôi chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Việc sử dụng cho mục đích thương mại bất kỳ, sử dụng vi phạm Điều khoản Sử dụng này hoặc sử dụng cho thu thập dữ liệu và/hoặc thu lợi đều không được cho phép.

Bạn có thể truy xuất và hiển thị nội dung từ Trang web hoặc bất kỳ Sản phẩm nào trên máy tính hoặc thiết bị khác, in và sao chép từng trang và tuân theo phần tiếp theo, lưu các trang này dưới dạng điện tử trên thiết bị đó. Các điều khoản bổ sung cũng có thể áp dụng cho các tính năng, phần và nội dung nhất định của Trang web và nếu áp dụng, sẽ được hiển thị trên màn hình hoặc có thể được truy cập thông qua một liên kết ("Các điều khoản khác").

Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web hoặc Sản phẩm và bất kỳ nội dung gì được cung cấp từ Trang web hoặc Sản phẩm cho các mục đích hợp pháp (tuân thủ tất cả luật và quy định hiện hành), theo cách có trách nhiệm và không phải theo cách có thể gây tổn hại đến tên tuổi hoặc danh tiếng của chúng tôi hoặc của bất kỳ công ty con nào.

Bạn phải có trách nhiệm đối với:

 • tất cả các hoạt động của bạn trên và liên quan đến Trang web và/hoặc Sản phẩm;
 • tất cả nội dung và chi tiết mà bạn gửi vào hoặc đăng lên Trang web hoặc bất kỳ Sản phẩm nào ("Nội dung của bạn");
 • những gì bạn truy cập trên Trang web hoặc Sản phẩm, cách bạn hiểu hoặc sử dụng Trang web hoặc Sản phẩm cũng như bất kỳ hành động nào bạn có thể thực hiện như là kết quả của việc sử dụng Trang web hoặc Sản phẩm.

Truy cập vào Trang web và Sản phẩm

Sản phẩm chỉ có thể được tải xuống, truy cập và sử dụng trên máy tính hoặc thiết bị khác thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của bạn và chạy hệ điều hành thích hợp mà Sản phẩm liên quan được thiết kế, vì vậy bạn phải đảm bảo rằng bạn có thiết bị tương thích đáp ứng tất cả các thông số kỹ thuật cần thiết để cho phép tải xuống bất kỳ Sản phẩm nào mà bạn muốn và để truy cập, sử dụng mỗi Sản phẩm đã tải xuống.

Bạn được giả định là được sự cho phép từ chủ sở hữu bất kỳ máy tính nào hoặc thiết bị khác mà bạn đang kiểm soát, nhưng không sở hữu, để tải xuống bất kỳ Sản phẩm nào về thiết bị đó. Bạn chấp nhận trách nhiệm, theo Điều khoản Sử dụng này, về tất cả việc bạn truy cập vào và sử dụng Sản phẩm trên bất kỳ thiết bị nào, dù thiết bị có thuộc sở hữu của bạn hay không.

Bạn thừa nhận rằng nhà cung cấp dịch vụ di động cho thiết bị di động mà bạn sử dụng để tải xuống, truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm, có thể tính phí truy cập internet trên thiết bị đó.

Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số tính năng, phần nội dung nhất định của Trang web hoặc Sản phẩm, hoặc toàn bộ Trang web hoặc Sản phẩm, đối với người dùng đã đăng ký với chúng tôi. Bạn phải đảm bảo rằng mọi chi tiết đăng ký bạn cung cấp đều chính xác và bạn phải giữ cho các chi tiết này luôn chính xác và cập nhật.   Bạn đồng ý rằng tại mọi thời điểm và kèm theo thông báo trước hoặc không, VitalSource có thể xóa Nội dung được cấp phép khỏi Dịch vụ hoặc Trang web nếu chúng tôi xác định, tùy theo quyết định của mình, rằng chúng tôi không sở hữu quyền thích hợp hoặc cần thiết để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Nội dung được cấp phép đó. Trong trường hợp VitalSource chọn xóa Nội dung được cấp phép khỏi Dịch vụ VÀ VIỆC XÓA NÀY DIỄN RA TRONG VÒNG 12 THÁNG ĐẦU SAU NGÀY BẠN MUA, bạn đồng ý rằng biện pháp khắc phục duy nhất cho bạn là nhận khoản hoàn tiền cho tổng số tiền bạn đã thanh toán trước đó cho VitalSource cho Nội dung được cấp phép bị xóa. TRONG TRƯỜNG HỢP VITALSOURCE CHỌN XÓA NỘI DUNG ĐƯỢC CẤP PHÉP KHỎI DỊCH VỤ TẠI BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO SAU 12 THÁNG KỂ TỪ NGÀY MUA NỘI DUNG ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐÓ, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN SẼ KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN NHẬN BẤT KỲ KHOẢN HOÀN TIỀN NÀO TỪ VITALSOURCE.

Nếu bạn chọn hoặc bạn được cung cấp một ID đăng nhập (như tên người dùng và mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng khác) như là một phần của quy trình bảo mật, bạn phải xử lý các thông tin này dưới dạng thông tin bí mật và không thể tiết lộ cho bất kỳ ai. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra bằng ID đăng nhập của bạn và phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào hoặc vi phạm bảo mật khác mà bạn biết. Chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu hóa bất kỳ ID đăng nhập nào, bất kỳ lúc nào, nếu theo quan điểm của chúng tôi, bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này hoặc nếu bất kỳ chi tiết nào mà bạn cung cấp cho mục đích đăng ký với tư cách người dùng là sai sự thật.

Chúng tôi không thể và không đảm bảo khả năng hoạt động liên tục, không gián đoạn hoặc không có lỗi của bất kỳ Trang web, Dịch vụ hoặc Sản phẩm nào hoặc rằng nội dung của Trang web hoặc Sản phẩm đó sẽ phản hồi theo một tốc độ nhất định (vì điều này phụ thuộc vào một số yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi).  Thỏa thuận mức độ dịch vụ (SLA) cụ thể gữa VitalSource và một tổ chức hoặc đơn vị kinh doanh khác có thể là một phần của một thỏa thuận khác và thỏa thuận SLA này có thể không bị ràng buộc bởi điều khoản này.

Chúng tôi bảo lưu quyền rút hoặc ngừng hoạt động của bất kỳ Sản phẩm nào hoặc Trang web, kèm thông báo tới bạn hoặc không, nếu chúng tôi cần làm như vậy vì lý do bảo mật hoặc pháp lý.

Bạn có thể, tại bất kỳ thời điểm nào, chấm dứt các quyền được cấp cho bạn theo Điều khoản Sử dụng này để truy cập và sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào bằng cách gỡ cài đặt hoặc xóa vĩnh viễn bản sao Sản phẩm đó cũng như xóa các kích hoạt máy cụ thể mà bạn đã tạo

Nội dung được cấp phép tính phí

Việc tải xuống Nội dung được cấp phép tính phí có thể yêu cầu bạn trả một khoản phí, số tiền sẽ được quy định trên Trang web theo thời gian, trừ khi bạn đã được cấp một mã (ví dụ, bởi tổ chức bạn đang theo học, nhà xuất bản hoặc nhà bán lẻ của ấn phẩm mà bạn đã mua bản cứng), trong trường hợp này, bạn có thể nhập mã đó để đổi lấy bản tải xuống hợp lệ.

Khoản thanh toán cho tất cả các đơn hàng phải được thực hiện bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ thông qua trang thanh toán. Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của một bên thứ ba uy tín để nhận khoản thanh toán. Chúng tôi chấp nhận khoản thanh toán bằng hầu hết các thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ chính. Khoản thanh toán được nhận toàn bộ, ngay lập tức. Bạn nên hiểu rằng các giao dịch thanh toán trực tuyến có thể được kiểm tra xác thực bởi tổ chức phát hành thẻ của bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu tổ chức phát hành thẻ của bạn từ chối thanh toán dù vì bất kỳ lý do gì. Xin lưu ý rằng, tổ chức phát hành thẻ có thể tính phí xử lý hoặc phí giải quyết trực tuyến của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về điều này.

Ngay khi khoản thanh toán được phê chuẩn hoặc bạn nhập mã hợp lệ, bạn có thể tiến hành tải xuống thích hợp và bạn thừa nhận rằng đây là quyết định của bạn và, do đó, bạn sẽ không có quyền thay đổi (đôi khi được gọi là quyền ‘suy nghĩ lại’) khi tải xuống đã bắt đầu.

Nếu bạn thanh toán để tải xuống bất kỳ Nội dung được cấp phép tính phí nào, chúng tôi đảm bảo rằng nội dung đó, khi được tải xuống, về cơ bản, sẽ tuân thủ mô tả mà chúng tôi đưa ra tại thời điểm tải xuống và rằng bất kỳ dịch vụ nào chúng tôi cung cấp thông qua nội dung đó sẽ được cung cấp với sự chu đáo và kỹ năng hợp lý. 

Những điều bạn không được phép làm

Ngoài quy định đã nêu rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng này, bạn không được phép:

 • thuê, cho thuê, vay, bán, cấp phép hoặc chuyển nhượng quyền truy cập vào Trang web hoặc Sản phẩm cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc khai thác Trang web hoặc Sản phẩm cho mục đích thương mại hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Trang web hoặc trong Sản phẩm (dù trực tiếp hay gián tiếp) để thu lợi hoặc vì lợi nhuận;
 • sao chép hoặc lưu bất kỳ Sản phẩm nào hoặc Trang web (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) ngoài mục đích sử dụng cho cá nhân, phi thương mại;
 • lưu Trang web hoặc bất kỳ Sản phẩm nào trên máy chủ của thiết bị lưu trữ khác được kết nối mạng hoặc tạo một cơ sở dữ liệu;
 • can thiệp, làm gián đoạn, thay thế, dịch hoặc sửa đổi Trang web hoặc Sản phẩm hoặc bất kỳ phần nào trong đó, hoặc tạo gánh nặng quá mức cho Trang web hoặc Sản phẩm hay mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Trang web hay Sản phẩm đó, cũng như nỗ lực để phá hoại bảo mật của bất kỳ máy chủ nào mà Trang web hay Sản phẩm được lưu trữ trên đó;
 • nghiên cứu đảo ngược, biên dịch ngược, tháo rời hoặc biên soạn đảo ngược Trang web hoặc bất kỳ Sản phẩm nào;
 • đưa phần mềm, tác nhân tự động hay đoạn mã vào Trang web hoặc Sản phẩm để tạo ra nhiều tài khoản, tạo tìm kiếm tự động, yêu cầu và truy vấn hoặc để loại bỏ, xóa hoặc phá hoại dữ liệu từ Trang web hoặc Sản phẩm;
 • truyền, phát tán, đưa hoặc cung cấp virus máy tính, chương trình ghi lại thao tác bàn phím, phần mềm gián điệp, chương trình virus có khả năng tự nhân bản, chương trình lấy cắp dữ liệu, bom hẹn giờ hoặc mã độc hại, chương trình nguy hại khác dưới mọi hình thức đến Trang web hoặc Sản phẩm; hoặc
 • sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào của Trang web theo cách có thể gây tổn hại đến tên tuổi hoặc danh tiếng của chúng tôi hoặc của bất kỳ công ty con nào;
 • xuất bất kỳ Sản phẩm nào vi phạm luật xuất nhập khẩu hiện hành của bất kỳ quốc gia nào;
 • hiển thị công khai, thực hiện, tái bản hoặc sao chép bất kỳ Sản phẩm nào hoặc sản phẩm mà chúng tôi cung cấp để tải xuống từ Trang web (bao gồm nhưng không giới hạn ở email, nhóm tin tức, tệp hoặc khu vực thảo luận, mạng nội bộ hoặc mạng internet hoặc bất kỳ phương tiện nào khác);
 • làm xáo trộn, né tránh hoặc thay thế việc quản lý quyền bảo mật, kỹ thuật số hoặc các thủ tục thi hành cấp giấy phép khác có liên quan đến Sản phẩm, Trang web hoặc Dịch vụ; hoặc
 • làm điều gì đó rõ ràng không được cho phép theo Điều khoản Sử dụng này.

Tất cả các quyền được cấp cho bạn theo Điều khoản Sử dụng này sẽ chấm dứt ngay lập tức trong trường hợp bạn vi phạm bất kỳ điều nào trong đó.

Để làm những điều mà rõ ràng không được cho phép theo Điều khoản Sử dụng này với Sản phẩm, bạn sẽ cần một giấy phép riêng biệt từ chúng tôi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi, bằng cách sử dụng chi tiết Liên hệ với chúng tôi ở cuối Điều khoản Sử dụng này.

Quyền riêng tư

Việc sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn đã gửi cho chúng tôi (thông qua Trang web hoặc bất kỳ Sản phẩm nào của chúng tôi) được chi phối bởi Chính sách Quyền riêng tư & Cookie của chúng tôi, đây chính là một phần của Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn chưa đọc Chính sách Quyền riêng tư & Cookie của chúng tôi, bạn nên làm ngay.

Sở hữu trí tuệ

Chúng tôi cấp phép, nhưng không bán, cho bạn bất kỳ Sản phẩm nào bạn tải xuống. Chúng tôi hoặc chủ sở hữu nội dung giữ quyền sở hữu tất cả các Sản phẩm tại mọi thời điểm.

Toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ trong mọi nội dung của Trang web, Nội dung được cấp phép và trong từng Sản phẩm và nội dung của nó (bao gồm VitalSource®, VitalSource Bookshelf® và các nhãn hiệu khác, văn bản, đồ họa, phần mềm, ảnh và tài liệu khác, hình ảnh, video và âm thanh) (gọi chung là “Nội dung”), ngoài Nội dung của bạn, thuộc sở hữu của VitalSource hoặc người cấp phép của chúng tôi. Trừ khi được quy định ở đây, khi cần để xem Nội dung trên Trang web hoặc trình duyệt của bạn, hoặc được cho phép theo pháp luật hiện hành mà không bị loại trừ hoặc hạn chế, không phần nào trong các Điều khoản Sử dụng này cung cấp cho bạn quyền liên quan đến tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi và bạn thừa nhận rằng bạn không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu nào khi tải xuống Trang web hoặc bất kỳ Sản phẩm nào của chúng tôi hoặc nội dung của chúng.

Trong trường hợp bạn in, sao chép, lưu trữ các trang từ Trang web (chỉ khi được cho phép theo phần “Giấy phép và sử dụng” trong Điều khoản Sử dụng này), bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo quyền sở hữu trí tuệ nào khác có trong nội dung gốc sẽ được sao chép.

Phần mềm có thể chứa mã, thường được gọi là phần mềm mã nguồn mở, được phân phối theo bất kỳ biến thể nào trong số các biến thể đã biết của điều khoản cấp phép nguồn mở, bao gồm các điều khoản cho phép phân phối và sửa đổi miễn phí mã nguồn phần mềm liên quan và/hoặc trong đó yêu cầu tất cả các nhà phân phối thực hiện cung cấp miễn phí mã nguồn này theo yêu cầu, kể cả bất kỳ đóng góp hoặc sửa đổi nào được nhà cung cấp này thực hiện (gọi chung là "Phần mềm Mã nguồn mở"). Xin lưu ý rằng, trong phạm vi Phần mềm bất kỳ có chứa Phần mềm Mã nguồn mở, chỉ yếu tố được cấp cho bạn theo điều khoản cấp phép thích hợp của người cấp phép bên thứ ba hiện hành ("Điều khoản Cấp phép Mã nguồn mở") và không theo Điều khoản Sử dụng này và bạn chấp nhận cũng như đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Cấp phép Mã nguồn mở này. Bản sao mã nguồn cho bất kỳ Phần mềm Mã nguồn mở nào có trong Phần mềm và Điều khoản Cấp phép Mã nguồn mở liên quan sẽ được cung cấp cho bạn theo yêu cầu.

Nội dung

Chúng tôi có thể thay đổi định dạng và Nội dung của Trang web theo thời gian mà không cần thông báo. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi thiết kế, các tính năng và/hoặc chức năng của bất kỳ Sản phẩm hay Dịch vụ nào bằng cách thực hiện cập nhật cho Sản phẩm hoặc Dịch vụ được cung cấp cho bạn tải xuống hoặc nơi cài đặt thiết bị của bạn cho phép, bằng cách tự động cung cấp các bản cập nhật. Bạn không bắt buộc phải tải xuống bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ cập nhật nào, nhưng chúng tôi có thể ngừng cung cấp và/hoặc cập nhật nội dung cho các phiên bản trước của mọi Sản phẩm hoặc Dịch vụ và tùy thuộc vào bản chất của cập nhật, trong một số tình huống, bạn có thể không thể tiếp tục sử dụng Sản phẩm hoặc Dịch vụ cho đến khi bạn tải xuống phiên bản cập nhật.

Do các dịch vụ điện tử có thể bị gián đoạn và gặp sự cố nên bạn đồng ý rằng việc sử dụng Trang web của bạn là trên cơ sở 'nguyên trạng' và 'hiện có' và tự chịu trách nhiệm về rủi ro. Bạn cũng đồng ý rằng việc tải xuống, truy cập và sử dụng bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào được cung cấp cho tải xuống miễn phí là trên cơ sở 'theo hiện trạng' và 'theo tính khả dụng' và tự chịu trách nhiệm về rủi ro.

Chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc phải thực hiện các cập nhật có sẵn cho Sản phẩm hay Dịch vụ bất kỳ hoặc nội dung của chúng và chúng tôi có thể ngừng thực hiện các cập nhật có sẵn này bất kỳ lúc nào, kèm theo thông báo cho bạn hoặc không.

Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng tất cả Nội dung và thông tin khác có trong Trang web hoặc được cung cấp qua bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào mà chúng tôi là nguồn cung cấp là chính xác thì Nội dung này chỉ được cung cấp để thuận tiện và không có ý nghĩa để dựa vào đó ủy quyền hay đưa lời khuyên. Bạn thừa nhận rằng Sản phẩm có thể cung cấp một số nội dung có nguồn gốc từ một số nguồn mà chúng tôi không chịu trách nhiệm. Các phần của Trang web, Sản phẩm hoặc Dịch vụ có thể không đúng, không chính xác, không đáng tin cậy hoặc không hoàn chỉnh hoặc không cập nhật theo thời gian. Bạn cần kiểm tra với chúng tôi hoặc nguồn thông tin phù hợp và đặt bất kỳ câu hỏi thích hợp nào trước khi hành động dựa trên thông tin này và thông báo cho chúng tôi nếu nhận thấy bất kỳ Nội dung không chính xác, không hoàn chỉnh hoặc không cập nhật nào trên Trang web, trong Sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng mọi nội dung trên Trang web hoặc bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào cũng như nội dung của chúng sẽ không có virus hoặc mã khác có thể chứa yếu tố lây nhiễm hoặc độc hại, hoặc rằng việc truy cập vào Trang web, Sản phẩm hoặc Dịch vụ sẽ hoạt động như dự kiến và không bị gián đoạn. Trách nhiệm của bạn là thực hiện các biện pháp bảo mật CNTT phù hợp (bao gồm diệt virus và các biện pháp bảo mật khác) để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn về sự an toàn và tin cậy của Trang web, bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào.

Sản phẩm để tải xuống

VitalSource cung cấp các Sản phẩm cho bạn tải xuống thông qua Trang web. Giá được hiển thị với Sản phẩm hoặc Dịch vụ hiện hành. Giá và tình trạng sẵn có của tất cả Sản phẩm và Dịch vụ có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng của bạn. Giá có thể bao gồm hoặc không bao gồm thuế bán hàng, thuế sử dụng hoặc thuế khác; tuy nhiên, các loại thuế này cần được xác định, tính toán và thu tại thời điểm bán. Một email xác nhận sẽ được gửi đến bạn sau khi thanh toán cho từng đơn hàng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự gián đoạn hoặc thất bại trong thông tin liên lạc hoặc trong quy trình nào có thể xảy ra mà dẫn đến việc chúng tôi không nhận được hoặc không thể xử lý đơn hàng hoặc thanh toán hoặc chi tiết thanh toán. Một thanh toán sẽ được xem là đã nhận khi chúng tôi có thể ghi có hoặc chuyển khoản số tiền được yêu cầu vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của chúng tôi. Sản phẩm và bản tải xuống của chúng cũng cần tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này.

Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên để được tải xuống bất kỳ sản phẩm nào từ Trang web. Các cá nhân dưới 18 tuổi chỉ có thể sử dụng sản phẩm bất kỳ nếu có sự tham gia, giám sát và chấp thuận từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Các liên kết và công cụ của bên thứ ba

Trang web và Sản phẩm nhất định có thể, theo thời gian, bao gồm các liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng bên ngoài thuộc sở hữu, được điều hành hoặc tạo bởi các tổ chức thuộc bên thứ ba độc lập với chúng tôi, trong đó có thể bao gồm các liên kết đến các ưu đãi và khuyến mãi của bên thứ ba. Chúng tôi đưa ra những điều này chỉ để thuận tiện cho bạn, để cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể thấy hữu ích hoặc hứng thú. Chúng tôi không xác minh và không chịu trách nhiệm cho nội dung của các trang web này hoặc cho những gì chúng cung cấp và chúng tôi cũng không đảm bảo về tình trạng sẵn có liên tục của nội dung này. Việc chúng tôi đưa vào các liên kết đến các trang web bên ngoài này không ám chỉ bất kỳ sự bảo lãnh, tài trợ hay khuyến nghị nào về, hoặc kết hợp với, nhà điều hành hoặc nhà tài trợ của chúng hoặc bất kỳ tài liệu nào về chúng.

Các công cụ, thiết bị, chương trình phần mềm nhất định hoặc các tính năng khác có sẵn trên hoặc thông qua Trang web hay Sản phẩm có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba. Các công cụ này được cung cấp hoặc có sẵn để thuận tiện cho bạn. Các công cụ này không thuộc sở hữu hoặc không do chúng tôi điều hành và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc kiểm tra nội dụng, tình trạng cung cấp, độ chính xác, tính đầy đủ, kịp thời, hiệu lực, việc tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp, sự thích hợp, chất lượng, tính hoàn thiện hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của các công cụ này.

Trách nhiệm của chúng tôi

Không phần nào trong Điều khoản Sử dụng này có ý định hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn:

 • đối với thương tích cá nhân hoặc tử vong gây ra do sự bất cẩn của chúng tôi; hoặc
 • đối với việc trình bày sai để gian lận
 • hoặc để loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi các quyền bạn được hưởng theo luật bất kỳ mà không thể bị loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi theo thỏa thuận (“Quyền lợi người tiêu dùng”). Bạn có thể tìm hiểu thêm về Quyền lợi người tiêu dùng từ các tổ chức của người tiêu dùng và các cơ quan như Văn phòng Tiêu chuẩn Thương mại hoặc Văn phòng Tư vấn Công dân tại địa phương.

Theo những điều ở trên (kể cả Quyền lợi của Người tiêu dùng), không có trường hợp nào mà chúng tôi phải chịu trách nhiệm đối với bạn về:

 • bất kỳ tổn thất kinh doanh nào;
 • bất kỳ tổn thất nào mà không thể dự báo hợp lý; hoặc
 • bất kỳ việc không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện nào, bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh do các sự kiện ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

Nếu bạn bị tổn thất có liên quan đến Trang web hoặc Sản phẩm, bạn phải thực hiện toàn bộ các bước một cách hợp lý để giảm thiểu tổn thất, bao gồm thông báo cho chúng tôi ngay mà không chậm trễ nếu có một số bước chúng tôi có thể thực hiện để giúp giảm thiểu tổn thất của bạn. Tránh nhiệm mà chúng tôi phải chịu cho các tổn thất của bạn sẽ không, gộp chung, vượt quá tổng chi phí bạn đã thanh toán cho Sản phẩm tính phí tương ứng mà làm phát sinh trách nhiệm.

TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, VITALSOURCE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DO HỆ QUẢ HOẶC TỔN HẠI NÀO TRONG MỌI TÌNH HUỐNG, BAO GỒM MỌI KHIẾU NẠI VỀ LỢI NHUẬN BỊ TỔN THẤT, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, KHÔNG THỂ NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY HOẶC HỌC TẬP, MẤT THÔNG TIN HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA VITALSOURCE. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ DUY NHẤT CỦA VITALSOURCE THEO THỎA THUẬN NÀY VỀ TỔNG THỂ LÀ THAY THẾ HOẶC SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN CUNG CẤP SẢN PHẨM CỦA VITALSOURCE HOẶC HOÀN LẠI KHOẢN TIỀN KHÁCH HÀNG ĐÃ THANH TOÁN CHO SẢN PHẨM CỦA VITALSOURCE. MỘT SỐ KHU VỰC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HỆ QUẢ, DO ĐÓ CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN NÀY CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG.

TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH Ở ĐÂY, SẢN PHẨM CỦA VITALSOURCE SẼ ĐƯỢC VITALSOURCE CUNG CẤP CHO BẠN TRÊN CƠ SỞ "HIỆN TRẠNG" VÀ HIỆN CÓ. TẤT CẢ CÁC LOẠI BẢO ĐẢM ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY RÕ RÀNG TRONG THỎA THUẬN NÀY, DÙ RÕ RÀNG HAY ÁM CHỈ, BAO GỒM BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM ĐỀU ĐƯỢC VITALSOURCE VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA VITALSOURCE BÁC BỎ MỘT CÁCH RÕ RÀNG. KHÔNG MỘT TUYÊN BỐ HOẶC LUẬN CHỨNG NÀO CÓ THỂ LÀ BẢO ĐẢM CHO SẢN PHẨM CỦA VST TRỪ KHI ĐƯỢC GHI RÕ RÀNG TRONG THỎA THUẬN NÀY.

Điều khoản chung

Bạn không thể chuyển nhượng hoặc phân phối bất kỳ hay tất cả quyền, nghĩa vụ theo Điều khoản Sử dụng này.

Toàn bộ thông báo mà bạn muốn chuyển cho chúng tôi phải ở dạng văn bản và được gửi đến địa chỉ được nêu ở cuối Điều khoản Sử dụng này.

Nếu chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền nào trong số các quyền của chúng tôi, điều này không dẫn đến việc khước từ quyền đó.

Nếu điều khoản bất kỳ nào đó trong Điều khoản Sử dụng này được phát hiện là không thể thực thi thì tất cả các điều khoản khác sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều khoản Sử dụng này sẽ không thể thay đổi trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng từ chúng tôi.

Điều khoản Sử dụng này và các Điều khoản khác thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi có liên quan đến nội dung chủ yếu của chúng.

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Tennessee và bạn đồng ý rằng tòa án Tennessee (và tòa phúc thẩm Tennessee) có thẩm quyền độc quyền giải quyết mọi tranh chấp phát sinh theo hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này. Không điều gì có thể ngăn cản chúng tôi tiến hành các thủ tục tố tụng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình trước tòa án có thẩm quyền bất kỳ .

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt, vô hiệu hóa, khoá, chặn hoặc dừng việc truy cập của bạn vào Trang web hoặc bất kỳ Sản phẩm nào nếu bạn không tuân thủ hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ trên cơ sở hợp lý rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong số các Điều khoản Sử dụng này. Trong trường hợp chấm dứt như này, bạn phải ngừng toàn bộ việc sử dụng Trang web và/hoặc Sản phẩm và VitalSource có thể ngay lập tức thu hồi quyền truy cập vào Trang web và/hoặc Sản phẩm.

Toàn bộ điều khoản mà theo việc chấm dứt sự tồn tại về bản chất sẽ tồn tại chấm dứt Điều khoản Sử dụng này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc yêu cầu gì liên quan đến Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

VitalSource Technologies


One Ingram Boulevard

LaVergne, TN 37086

 

 

people found this useful.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích