VitalSource Technologies LLC. Användarvillkor

Posted

All non US English translations should have the following paragraph inserted at the top of this document in both English (as written) and translated into the language being used:

Denna översättning tillhandahålls endast för din bekvämlighet.  I händelse av oöverensstämmelse mellan eller oförenlighet med någon annan översättning ska den version gälla som är skriven på amerikansk engelska.

VitalSource Technologies LLC. Användarvillkor

 Dessa Allmänna Villkor för bruk ( "  AVB  ") beskriver villkoren för ditt bruk av VitalSource Store ("  Sidan  ") Och din användning av läsarprogrammet (vilket omfattar tillhörande dokumentation och eventuella uppdateringar av denna programvara) och det digitala innehåll som kan läsas av den programvara som vi gör tillgänglig för nedladdning från Webbplatsen ("  "Programvara"  respektive  "Licensierat innehåll"  Och tillsammans  "Produkter  "). Dessa AVB:s gäller även för de tjänster som är tillgängliga via vår programvara eller sida ("  Tjänster  "), såvida inte separata eller ytterligare villkor gäller, i vilket fall de kommer att visas på skärmen eller vara tillgängliga via en länk.

Webbplatsen och produkterna drivs av VitalSource Technologies, LLC. (" VitalSource,” och “vivår,” och “oss”) Vi är ett bolag, som är registrerat enligt lagstiftningen i delstaten Delaware i USA. Vårt registreringsnummer är 2411480, och vårt företags huvudkontor ligger på One Ingram Boulevard, LaVergne, TN 37086 .

Du samtycker till och godkänner dessa AVB:s som en förutsättning för din användning av webbplatsen och dess produkter. Om du inte godkänner villkoren i dessa AVB:s ska du inte gå in på eller använda webbplatsen eller produkterna. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa AVB:s vid behov.  Användare av Webbplatsen uppmanas att läsa igenom dessa AVB:s regelbundet för att hålla sig informerad om eventuella förändringar som vi kan införa med jämna mellanrum. Användare av våra produkter kommer att meddelas genom att AVB:s visas på skärmen eller med en länk till de uppdaterade AVB:s nästa gång du startar programvaran eller laddar ner nytt licensierat innehåll, även om inga sådana förändringar kommer att gälla retroaktivt. Du försäkrar oss om att du har behörighet att ingå ett avtal med oss ​​om villkoren för dessa AVB:s.

Dessa AVB:s uppdaterades senast den 13 maj 2015.

Licens och bruk

Vi försträcker dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar licens att gå in på webbplatsen och andra produkter men enbart för personligt bruk. Allt kommersiellt bruk, bruk i strid mot dessa AVB:s eller bruk för informationsinsamling och/eller inkomstbringande bruk är otillåtet.

Du kan hämta och visa innehåll från webbplatsen eller annan produkt på en dator eller annan enhet, skriva ut och kopiera enskilda sidor och, med förbehåll för nästa avsnitt, lagra sådana sidor i elektronisk form på den enheten. Ytterligare villkor kan också gälla för vissa funktioner, delar eller visst innehåll på webbplatsen och, i förekommande fall, kommer dessa att visas på skärmen eller vara tillgängliga via en länk ("  Övriga villkor  ").

Du får endast använda webbplatsen eller produkterna och annat material som är tillgängligt från webbplatsen eller en produkt för lagliga ändamål (som uppfyller alla gällande lagar och förordningar), på ett ansvarsfullt sätt, och inte på ett sätt som kan skada vårt namn eller anseende eller någon av våra samarbetspartners.

Du är hela tiden ansvarig för:

 • alla dina aktiviteter på och i anslutning till webbplatsen och/eller produkten;
 • allt innehåll och alla uppgifter som du skickar in, eller sätter upp på webbplatsen eller någon produkt ("  Din innehåll  ");
 • vad du går in på på webbplatsen eller produkten, hur du tolkar eller använder webbplatsen eller produkten och eventuella åtgärder du kan vidta som ett resultat av att du använder webbplatsen eller produkten.

Åtkomst till webbplatsen och produkterna

Produkter får endast laddas ned, besökas och användas på en dator eller annan enhet som ägs eller kontrolleras av dig och får endast användas med det relevanta operativsystem för vilket den berörda produkten utformades, så du måste se till att du har en kompatibel enhet som uppfyller alla nödvändiga tekniska specifikationer för att göra det möjligt för dig att ladda ner eventuella produkter som du vill ladda ner och få tillgång till och använda varje nedladdad produkt  .

Det kommer att antas att du har inhämtat tillstånd från ägaren till en viss dator eller annan enhet som kontrolleras men inte ägs av dig att få ladda ner eventuella produkter till den enheten. Du tar i enlighet med dessa AVB:s ansvar för all tillgång till, och användning av någon av produkterna av dig på alla enheter, oavsett om de ägs av dig eller ej.

Du samtycker till att mobiloperatörer för mobila enheter till vilka du laddar ner eller till vilka du har åtkomst eller på vilka du kan använda någon produkt kan komma att ta betalt för tillgång till internet på den enheten.

Vi kan från tid till annan, begränsa åtkomsten till vissa funktioner, delar eller innehållet på webbplatsen eller en produkt, eller hela webbplatsen eller produkt, för användare som har registrerat sig hos oss. Du måste se till att alla registreringsuppgifter du tillhandahåller är korrekta och du måste hålla dessa uppgifter korrekta och aktuella.   Du samtycker till att Vitalsource när som helst och med eller utan förvarning kan ta ner Licensierat innehåll från tjänsten eller webbplatsen om vi fastställer enligt vårt eget gottfinnande, att vi inte har de lämpliga eller nödvändiga rättigheterna för att ge dig tillgång till en dylikt licensierat innehåll. Om Vitalsource skulle välja att ta bort liceniserat innehåll från tjänsten och sådant avlägsnande sker inom de första 12 månaderna efter inköpsdatumet, samtycker du till att din enda gottgörelse ska vara en återbetalning av alla belopp som du tidigare betalat in till Vitalsource för det borttagna licensierade innehållet. Om Vitalsource väljer att ta bort licensierat innehåll från tjänsten när som helst efter 12 månader från inköpsdatum av dylikt licensierat innehåll, samtycker du till att du inte ska ha rätt till återbetalning från Vitalsource.

Om du väljer, eller om du blir försedd med ett inloggnings-ID (t.ex. ett användarnamn och lösenord eller annan identifierare) som ett led i våra säkerhetsrutiner, måste du betrakta dylik information som konfidentiell och får inte dela den med någon annan. Du är ansvarig för alla aktiviteter som sker vid bruk av ditt inloggnings-ID och måste omedelbart meddela oss om eventuellt obehörigt bruk eller annat brott mot säkerheten skulle komma till din kännedom. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera eventuella inloggnings-ID, när som helst, om du enligt vår mening  har brutit mot någon av bestämmelserna i dessa AVB:s eller om några uppgifter du lämnar i syfte att registrera dig som användare skulle visa sig vara falska.

Vi kan inte och kommer inte att garantera kontinuerlig, oavbruten eller felfri användbarhet av webbplatsen, tjänster eller annan produkt eller att någon webbplats eller något produktinnehåll ska fungera med en viss hastighet (eftersom detta beror på ett antal faktorer som ligger utanför vår kontroll).  Specifika servicenivåavtal mellan VitalSource och en organisation eller annan företagsenhet kan utgöra en del av ett annat avtal, och ett dylikt servicenivåavtal skulle inte vara bundet av denna punkt.

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller tillfälligt stänga av driften av en produkt eller en webbplats, med eller utan förvarning, om detta skulle bli nödvändigt av säkerhetsskäl eller juridiska skäl.

Du kan när som helst säga upp de rättigheter du fått under dessa AVB:s att komma åt och använda produkterna genom att permanent avinstallera och ta bort din kopia av denna produkt, och ta bort de specifika maskinaktiveringar du har skapat.

Betalat licensierat innehåll

Nedladdning av betalt licensierat innehåll kan innebära att du måste betala en avgift, vars storlek kommer att anges på webbplatsen med jämna mellanrum såvida du inte har försetts med en kod (till exempel av en institution där du studerar, en förläggare eller återförsäljare av en publikation som du redan har köpt i pappersformat) i vilket fall du kan lösa in den koden mot en godkänd nerladdning.

Betalning för alla beställningar måste göras med kredit- eller betalkort via kassasidan. Vi använder en betrodd tredjeparts betaltjänstleverantör till att behandla betalningen. Betalning kan göras med de flesta stora kredit- och betalkort. Betalning görs av hela beloppet, omedelbart. Du bör vara medveten om att betalningstransaktioner online är föremål för valideringskontroller av din kortutgivare och vi kan inte hållas ansvariga om din kortutgivare avböjer att godkänna betalningen av någon anledning. Observera att det är möjligt att det kan utgå en internethanteringsavgift eller administrationsavgift från din kortutgivare. Vi tar inget ansvar för detta.

Den relevanta nerladdningen kommer att göras tillgänglig direkt när betalningen är godkänd eller när du anger en giltig kod och du bekräftar att så är fallet och att du därför inte har någon rätt att ändra dig (ibland kallas detta en "ångerperiod") när nerladdningen har startat.

Där du betalar för att ladda ner eventuellt betalt licensierat innehåll, garanterar vi att det när det laddas ner kommer att i huvudsak överensstämma med den beskrivning som lämnats av oss vid tidpunkten för nedladdningen och att eventuella tjänster vi tillhandahåller via den kommer att tillhandahållas med skälig omsorg och skicklighet. 

Vad du inte får göra

Förutom i den utsträckning som uttryckligen anges i dessa AVB:s har du inte rätt att:

 • hyra ut, leasa, låna ut, sälja, licensiera eller överföra tillgång till webbplatsen eller produkten till någon tredje part eller utnyttja webbplatsen eller produkten för kommersiella ändamål eller på annat sätt använda någon information på webbplatsen eller i någon produkt (antingen direkt eller indirekt) för vinst eller inkomst;
 • kopiera eller lagra någon produkt eller webbplats (eller någon del därav) annat än för ditt eget icke-kommersiella, personliga bruk;
 • lagra webbplatsen eller någon produkt på någon server eller annan lagringsenhet som är ansluten till ett nätverk eller skapa en databas;
 • manipulera, avbryta, ändra, översätta, eller modifiera webbplatsen eller produkten eller någon del därav, eller skapa en orimlig börda på webbplatsen eller produkten eller de nätverk eller tjänster som är kopplade till webbplatsen eller produkten, och inte heller försöka kringgå säkerheten hos några servrar som står som värd för vår webbplats eller produkt;
 • dekonstruera, dekompilera, demontera, eller bakåtkompilera webbplatsen eller någon produkt;
 • införa mjukvara eller automatiserade agenter eller skript till webbplatsen eller produkten i syfte att sätta upp flera konton, generera automatiserade sökningar, krav eller förfrågningar, eller skörda, skrapa, eller gräva efter data från webbplatsen eller produkten;
 • överföra, distribuera, införa eller på något annat sätt göra tillgängligt via webbplatsen eller produkten något datavirus, keyloggers, spyware, maskar, trojanska hästar, tidsbomber eller annan farlig eller skadlig programmering; eller
 • använda någon produkt på webbplatsen på ett sätt som kan skada vårt namn eller vårt anseende eller någon av våra samarbetspartners;
 • exportera någon produkt i strid mot tillämpliga export- eller importlagar i något land;
 • offentligt visa, framföra, publicera, eller reproducera någon produkt eller någon produkt som vi gör tillgänglig för nerladdning från webbplatsen (vilket omfattar men inte är begränsat till via e-post, nyhetsgrupper, filer eller diskussionsområden, intranät eller internetsida eller på annat sätt);
 • manipulera, kringgå eller ändra någon säkerhetsåtgärd, hantering av digitala rättigheter, eller annat licensverkställighetsförfaranden som rör produkten, webbplatsen eller tjänsterna; eller
 • på annat sätt vidta åtgärder som inte uttryckligen tillåts av dessa AVB:s.

Alla rättigheter som beviljats ​​dig under dessa AVB:s upphör omedelbart i händelse av att du bryter mot någon av dem.

Om du vill göra något med någon produkt som inte uttryckligen är tillåtet enligt dessa AVB:s behöver du en separat licens från oss. Vänligen kontakta oss, med hjälp av informationen i Kontakta Oss i slutet av dessa AVB:s.

Sekretess

Bruk av personuppgifter som lämnats till oss (via vår webbplats eller någon produkt) styrs av våra sekretess & cookiesvillkor, som uttryckligen utgör en del av dessa AVB:s. Om du inte redan har läst våra sekretess & cookiesvillkor ska du göra det nu.

Immateriella rättigheter

Vi licensierar, men säljer inte någon produkt till dig som du laddar ner. Vi eller innehållsägarna förblir ägare till alla produkter hela tiden.

Alla immateriella rättigheter till eventuellt innehåll på webbplatsen, det licensierade innehållet, och till varje produkt och dess innehåll (inklusive VitalSource®, Vitalsource Bookshelf® och andra varumärken, text, grafik, programvara, fotografier och annat material, bilder, videofilmer och ljud ) (tillsammans "Innehåll"), annat än ditt innehåll, ägs av Vitalsource eller våra licensgivare. 

Om det skulle förekomma att du skriver ut, kopierar eller lagrar sidor från webbplatsen (endast enligt tillstånd i "License och användning" i dessa AVB:s), måste du se till att meddelanden om upphovsrätt, varumärkes- eller andra immateriella rättigheter som finns i det ursprungliga innehållet återges.

Programvaran kan innehålla kod, vanligen kallad programvara med öppen källa, som distribueras enligt någon av de många kända varianterna av licensvillkor för öppen källa vilket omfattar villkor som tillåter fri distribution och modifiering av den relevanta programvarans källkod och/eller som kräver att alla distributörer ställer dylik källkod till förfogande gratis på begäran, vilket omfattar eventuella bidrag eller ändringar som görs av dylik distributör (tillsammans " programvara med öppen källkod  "). Observera att, i den mån en programvara innehåller en programvara med öppen källa så licensieras det elementet endas till dig i enlighet med de relevanta licensvillkoren för gällande tredjepartslicensgivare ("  licensvillkor i samband med öppen källa ") och inte enligt med dessa AVB:s, och du accepterar och samtycker till att vara bunden av dylika licensvillkor för öppen källa. En kopia av källkoden för programvara med öppen källkod som ingår i någon programvara och relevanta licensvillkor för öppen källa kan erhållas av dig på begäran.

Innehåll

Vi kan komma att ändra formatet och innehållet på webbplatsen med jämna mellanrum utan föregående varning. Vi förbehåller oss rätten att ändra design, funktioner och/eller funktionalitet för någon produkt eller tjänst genom att göra den uppdaterade produkten eller tjänsten tillgänglig för dig att ladda ner eller där dina enhetsinställningar tillåter det, genom automatisk leverans av uppdateringar. Du är inte skyldig att ladda ner någon uppdaterad produkt eller tjänst, men vi kan upphöra med att tillhandahålla och/eller uppdatera innehåll på tidigare versioner av någon produkt eller tjänst, och beroende på vilken typ av uppdatering det gäller kan du kanske i vissa fall inte längre fortsätta att använda en produkt eller tjänst tills du har laddat ner den uppdaterade versionen.

Eftersom elektroniska tjänster kan råka ut för avbrott och haveri godkänner du att din användning av webbplatsen sker "i befintligt skick" och "om tillgänglig" och på egen risk. Du godkänner också att nedladdning, åtkomst och användning av en produkt eller tjänst som görs tillgänglig för nedladdning gratis sker "i befintligt skick" och "om tillgänglig" och på egen risk.

Vi kan men är inte skyldiga att göra uppdateringar tillgängliga för produkter eller tjänster eller dess innehåll, och vi kan upphöra att göra sådana uppdateringar tillgängliga när som helst, med eller utan förvarning.

Även om det är vår avsikt att se till att allt innehåll och annan information på webbplatsen eller som görs tillgängliga via någon produkt eller tjänst som vi är källan till är korrekt, tillhandahålls innehållet endast i vägledande syfte och är inte avsett att utgöra någon auktoritet eller något råd som man ska förlita sig på. Du är medveten om att produkter kan göra innehåll tillgängligt som härrör från ett antal källor, som vi inte är ansvariga för. Delar av webbplatsen, produkter eller tjänster är eventuellt inte korrekta, riktiga, pålitliga, fullständiga eller aktuella från tid till annan. Du bör kontrollera med oss ​​eller den relevanta informationskällan och göra andra lämpliga undersökningar innan du agerar på dylik information, och meddela oss om du blir medveten om felaktigt, ofullständigt eller inaktuellt innehåll på webbplatsen eller i en produkt eller tjänst.

Vi kan inte garantera och garanterar inte heller att något innehåll på webbplatsen eller någon produkt eller tjänst eller associerat innehåll kommer att vara fritt från virus eller annan kod som kan ha förorenande eller destruktiva element, eller att tillgången till Webbplatsen,  produkterna eller tjänsterna kommer att fungera som avsett eller vara utan avbrott.  Du är själv skyldig att implementera lämpliga IT säkerhetsåtgärder (inklusive antivirusprogram och andra säkerhetsskydd) för att tillfredsställa dina speciella krav på säkerhet och webbplatsens, produktens eller tjänstens  tillförlitlighet. 

Produkter för nedladdning

Vitalsource ställer produkter till förfogande för nedladdning av dig via webbplatsen. Priserna visas med tillämplig produkt eller tjänst. Priser och tillgänglighet för alla produkter och tjänster kan komma att ändras när som helst utan föregående varning innan vi accepterar din beställning. I priserna kan eventuellt gällande försäljnings, användnings, eller andra skatter ingå; Dock skall sådana skatter identifieras, beräknas och tas in vid försäljningsstället. En bekräftelse kommer att skickas per e-post efter kassan för varje order. Vi är inte ansvariga för eventuella avbrott eller fel på någon kommunikation eller process, oavsett orsak, vilket resulterar i att en beställning, eller eventuell betalning eller betalningsinformation inte tas emot eller bearbetas av oss. En betalning kommer att betraktas som mottagen när vi har möjlighet att kreditera eller överföra det belopp som utgår till vårt bankkonto. Produkterna och nedladdningen av dessa är föremål för dessa Tous.

Du måste vara 18 år eller äldre för att få ladda ner produkter från webbplatsen. Även om personer under 18 år får använda våra produkter, får de endast göra det med medverkan, övervakning och godkännande av förälder eller vårdnadshavare.

Tredjeparts länkar och verktyg

Webbplatsen och vissa produkter kan, med jämna mellanrum, innehålla länkar till externa webbplatser eller applikationer som ägs, drivs eller framställs av tredjepartsorganisationer oberoende av oss, som kan omfatta länkar till tredje parts erbjudanden och kampanjer. Vi inkludera dessa för enkelhetens skull, för att ge dig tillgång till information, produkter eller tjänster som du kan ha nytta av eller som kan vara av intresse. Vi har inte bekräftat och är inte ansvariga för innehållet på dessa webbplatser eller för något som tillhandahålls av dem och garanterar inte att de kommer att vara ständigt tillgängliga. Det faktum att vi tar med länkar till sådana externa webbplatser innebär inte något godkännande, sponsring eller någon rekommendation av eller samverkan med, deras operatörer eller promotorer eller något material på dem.

Vissa verktyg, enheter, programvara eller andra funktioner som är tillgängliga på eller via webbplatsen eller produkter kan tillhandahållas av tredje part. Dessa verktyg tillhandahålls eller görs tillgängliga som en tjänst för dig. Dessa verktyg ägs inte och drivs inte av oss och vi är inte ansvariga för undersökning av innehållet, tillgängligheten, riktigheten, lämpligheten, aktualiteten, giltigheten, upphovsrättsefterlevnaden, lagenligheten, anständigheten, kvaliteten, fullständigheten eller någon annan aspekt av dessa verktyg.

Vårt Ansvar

Ingenting i dessa AVB:s är avsett att begränsa eller utesluta vårt ansvar gentemot dig:

 • för dödsfall eller personskada orsakad av vår försumlighet; eller
 • för bedrägligt beteende,
 • eller att utesluta, begränsa eller ändra rättigheter som du kan ha enligt någon lag som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras genom överenskommelse ("  Dina konsumenträttigheter  "). Du kan läsa mer om dina rättigheter som konsument i information från konsumentorganisationer och organ som din lokala Trading Standards Office eller Citizens Advice Bureau.

Med förbehåll för ovanstående (vilket omfattar dina rättigheter som konsument), ska vi under inga omständigheter vara ansvariga gentemot dig för:

 • eventuella affärsförluster;
 • eventuella förluster som vi rimligen inte kunde förutse; eller
 • eventuell underlåtenhet att utföra, eller försening i fullgörandet av någon av våra skyldigheter som orsakas av händelser utanför vår kontroll.

Om du skulle lida någon förlust i samband med webbplatsen eller produkten, måste du vidta alla rimliga åtgärder för att minimera din förlust, och även meddela oss snarast om det finns åtgärder som vi kan vidta för att minimera din förlust. Eventuellt ansvar som vi har för förluster du lider får inte sammanlagt överstiga de totala avgifter som betalas av dig för den relevanta betalda produkt för vilken skulden uppstår.

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG,SKA VITALSOURCE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, FÖLJD ELLER STRAFFBELAGDA SKADOR, VARI INGÅR UTEBLIVEN VINST, AVBROTT, OFÖRMÅGA ATT STUDERA, UNDERVISA ELLER LÄRA UT ELLER LÄRA IN, FÖRLORAD INFORMATION ELLER ANDRA SKADOR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN VITALSOURCE. I alla händelser ska Vitalsources enda skyldighet eller skuld enligt detta avtal vara att ersätta eller reparera media på vilken Vitalsources produkter tillhandahålls ELLER en ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET FÖR Vitalsource PRODUKT. VISSA LAGSAGOR TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA ELLER KONSEKVENSSKADOR, SÅ DETTA UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING GÄLLER EVENTUELLT INTE.

UTÖVER VAD SOM ANGES HÄR TILLHANDAHÅLLS VITALSOURCES PRODUKTER AV Vitalsource TILL DIG PÅ BEFINTLIG BASIS I BEFINTLIGT SKICK. ALLA GARANTIER OAVSETT TYP, DIREKTA ELLER INDIREKTA SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL VILKET OMFATTAR GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG AVVISAS UTTRYCKLIGEN AV VITALSOURCE OCH DESS LICENSINNEHAVARE. INGEN FRAMSTÄLLAN ELLER DEMONSTRATION SKALL UTGÖRA NÅGON GARANTI FÖR VST-PRODUKTEN SÅVIDA DET INTE UTTRYCKLIGEN INFÖRLIVAS I DETTA AVTAL.

Allmänt

Du får inte överföra eller tilldela någon eller alla dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa AVB:s.

Alla meddelanden från dig till oss måste ske skriftligen till den adress som anges i slutet av dessa AVB:s.

Om vi ​​skulle underlåta att genomdriva någon av våra rättigheter, betyder det inte ett åsidosättande av denna rättighet.

Om någon bestämmelse i dessa AVB:s skulle visa sig vara ogenomförbar, skall inga andra bestämmelser påverkas.

Dessa AVB:s får inte ändras utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Dessa AVB:s och övriga villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss i relation till detta ämne.

Dessa AVB:s skall regleras av lagarna i staten Tennessee, och du samtycker till att domstolarna i Tennessee (och deras hovrätter) har exklusiv behörighet att lösa tvister som uppstår enligt eller i samband med dessa AVB:s.  Ingenting skall hindra oss från att resa åtal för att skydda våra immateriella rättigheter inför eventuell behörig domstol.

Uppsägning

Vi kan säga upp, inaktivera, låsa, blockera eller stänga av din tillgång till webbplatsen eller någon produkt om du inte uppfyller, eller om vi på rimliga grunder misstänker att du har försummat att uppfylla något av AVB:s. I händelse av sådan uppsägning måste du upphöra med all användning av webbplatsen och/eller produkten och VitalSource kan omedelbart dra in din åtkomst till webbplatsen och/eller produkten.

Alla bestämmelser som till sin natur inte berörs av uppsägning kommer att inte beröras av uppsägning av dessa AVB:s.

Kontakta oss

Om du har några frågor, anmärkningar eller önskemål angående dessa AVB:s, kontakta oss:

Vitalsource Technologies


One Ingram Boulevard

LaVergne, TN 37086

 

 

people found this useful.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp